Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Wykonanie pomostów startowych łodzi wioś

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy

Wykonanie pomostów startowych łodzi wioślarskich w trybie "zaprojektuj i wybuduj"

Data utworzenia: 2020-01-24T12:41:32.203

Data publikacji: 2020-01-24T12:59:08.653

Nazwa zamawiającego: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy

Ulica: Jana Spychalskiego

Numer domu: 34

Numer mieszkania:

REGON: -0000000000000

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 61-553

Państwo: Polska

Województwo: wielkopolskie

Telefon: 618 357 901

Fax: 618 334 651

E-mail: zp@posir.poznan.pl

Biuletyn: 510014536-N-2020

Pozycja: 510014536-N-2020

Strona WWW: www.posir.poznan.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 632985-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie pomostów startowych łodzi wioślarskich w trybie "zaprojektuj i wybuduj"

Numer referencyjny: ZP.240.66.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie ośmiu sztuk pomostów startowych łodzi wioślarskich wraz z automatyką, umożliwiającą sterowanie napędem elektrycznym, w celu precyzyjnego ustawienia łodzi na linii startu. Pomosty wykonane zostaną na terenie Oddziału Malta przy ul. Wiankowej 3, w części Toru Regatowego. Pomosty muszą być zamontowane w istniejącej infrastrukturze toru, w korytach istniejącej wyspy startowej. 2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w dwóch etapach: * etap I obejmuje w szczególności wykonanie kompletnej dokumentacji projektowokosztorysowej, pozyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, w tym uzyskanie stosownych opinii zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 817/2018/P z dnia 14 listopada 2018 r. Dokumentacja musi zostać opracowania w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. * etap II obejmuje w szczególności wykonanie montażu pomostów startowych, zgodnie z opracowanym projektem. Kolejno Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ww. dokumentem oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa. Rozwiązania zawarte w Programie funkcjonalno-użytkowym są rozwiązaniami przykładowymi. Dopuszcza się wykorzystanie materiałów i technologii równoważnych, tzn. nie odbiegających klasą, jakością i trwałością oraz właściwościami użytkowymi od wskazanych jako przykład. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie za wykonanie etapu I zamówienia nie może być wyższe niż 10 % wynagrodzenia za realizację całości przedmiotu zamówienia. Na oferowane i wyceniane w kosztorysie ofertowym materiały Wykonawca powinien posiadać dokumenty potwierdzające właściwości, parametry oraz zgodność z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Zamawiający może żądać ich przedłożenia. Na czas realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał kopii polisy, bądź innego dokumentu potwierdzającego powyższe ubezpieczenie. Przy realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące roboty montażu pomostów wraz z automatyką, które objęte są dokumentacją projektową, z wyłączeniem osób wykonujących czynności nadzoru budowlanego. Przed zawarciem umowy ws. realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawcy wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu uproszczony kosztorys ofertowy.

CPN główny przedmiot: 45212221-1Poznań Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.