Dzisiaj jest: 28.11.2023, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Wykonanie remontów cząstkowych nawier

Gmina i Miasto Odolanów

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy i miasta Odolanów oraz dróg powiatowych na terenie miasta Odolanów w 2020 roku

Data utworzenia: 2020-01-24T12:38:32.307

Data publikacji: 2020-01-24T12:47:56.867

Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Odolanów

Ulica: Rynek

Numer domu: 11

Numer mieszkania:

REGON: 25085512700000

Miejscowość: Odolanów

Kod pocztowy: 63-430

Państwo: Polska

Województwo: wielkopolskie

Telefon: 62 733 15 81

Fax: 62 733 38 92

E-mail: zp@odolanow.pl

Biuletyn: 510014503-N-2020

Pozycja: 510014503-N-2020

Strona WWW: www.odolanow.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 636780-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy i miasta Odolanów oraz dróg powiatowych na terenie miasta Odolanów w 2020 roku

Numer referencyjny: ZP.271.2.27.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Odolanów oraz dróg powiatowych na terenie miasta Odolanów w roku 2020. Poszczególne rodzaje prac do wykonania określone zostały w formularzu oferty, który stanowi załącznik do SIWZ. Szacunkowa powierzchnia nawierzchni bitumicznej do remontu wynosi ok 600 m2. Rozliczenie wykonanych robót następować będzie na podstawie obmiarów powykonawczych wg. cen jednostkowych zawartych w ofercie. Należy podać całkowite ceny, uwzględniając wszystkie elementy niezbędne do wykonania określonych robót, w tym również odległości transportu od miejsca wytworzenia do miejsca wbudowania oraz odległość wywozu gruzu z rozbiórki. Należy podać również składniki cenotwórcze do sporządzania kosztorysów /stawek i narzutów. Roboty należy wykonać w oparciu o załączony SWIOR i mapę istniejących dróg. Mapa istniejących dróg na terenie Gminy i Miasta Odolanów do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Odolanów. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

CPN główny przedmiot: 45233142-6Odolanów Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.