Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Wykonanie robót budowlanych i nasadzeń zieleni

Ogłoszenie nr 510274109-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie: Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Obrońców Krzyża w Krakowie – ETAP I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 612717-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540233961-N-2019
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 36177709700000, ul. Za Torem  22, 30-542  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 1220102240, e-mail przetargi@zzm.krakow.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): http://zzm.krakow.pl/index.php/przetargi.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Obrońców Krzyża w Krakowie – ETAP I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
126/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Obrońców Krzyża w Krakowie – ETAP I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 126/2019. 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje w między innymi roboty ogólnobudowlane wraz z zakupem lub wykonaniem, dostawą i montażem elementów małej architektury oraz wykonaniem nawierzchni, a także wykonanie nasadzeń zieleni oraz pielęgnacja, przedstawione w treści niniejszej SIWZ i jej załącznikach, w szczególności w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej z załącznikami. 1.2 Miejsce wykonania robót budowlanych - teren wokół Teatru Ludowego przy ul. Obrońców Krzyża w Krakowie. Roboty budowalne przewidziane są do realizacji na działkach nr 93/4, 100/1, 100/2, 100/3, 193, obr. 50 j. ew.: Nowa Huta w Krakowie. Przedmiotowe działki znajdują się na obszarze układu urbanistycznego dzielnicy Nowa Huta, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych woj. małopolskiego decyzją z 30 grudnia 2004r., nr rej. A-1132. 1.3 Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje realizację robót budowlanych dla opisanych wyżej działek, przy czym w ramach zamówienia należy zrealizować w szczególności prace obejmujące: 1.3.1 wycinkę 5 szt. drzew zgodnie z rys. A-03 pn: „Gospodarka drzewostanem" w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 1.3.2 przesadzenie 9 szt. drzew zgodnie z rys. A-03 pn: „Gospodarka drzewostanem" w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 1.3.3 przesadzenie 177,5 m2 krzewów zgodnie z rys. A-03 pn: „Gospodarka drzewostanem" w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 1.3.4 wykonanie robót rozbiórkowych, prac ziemnych, demontażu i utylizacji istniejących elementów nawierzchni (zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego opracowania i zestawieniem tabelarycznym w formacie Excel - 1 plik zawierający jeden arkusz), stanowiącymi załącznik nr B do niniejszego SIWZ, 1.3.5 demontaż i ponowny montaż elementów tj.: nośnik reklamowy typ 1, nośnik reklamowy typ 2, nośnik reklamowy typ 3, tablica informacyjna, 1.3.6 niwelację wysokościową projektowanej nawierzchni, 1.3.7 wykonanie nawierzchni betonowej z kruszywem eksponowanym o modułach: 200x200x15cm, 100x100x15cm, 1.3.8 wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7cm, 1.3.9 wykonanie nawierzchni z płyt z granitu strzegomskiego ciętego o modułach: 200x77x10cm i 200x84x10cm, 1.3.10 wykonanie ścieżek pieszych z płyt z granitu strzegomskiego o module 50x50x6cm, 1.3.11 montaż krawężników betonowych i obrzeży betonowych, 1.3.12 wykonanie nawierzchni drewnianej (podestów) oraz budowę ławki bez oparcia na podeście drewnianym nr II jako integralnego elementu, 1.3.13 budowę obiektów małej architektury, w tym: ławek z oparciem i bez oparcia (ławka typ I, ławka typ II, ławka typ III, ławka typ IV, ławka typ V, ławka typ VI), informatora, koszy na śmieci typ 1 i typ 2, stojaków rowerowych, słupków typ 1 i typ 2, 1.3.14 montaż obrzeży stalowych oddzielających rabaty od trawnika, 1.3.15 wykonanie nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji, 1.3.16 wykonanie trawnika z rolki, 1.3.17 uporządkowanie terenu. 1.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wraz z projektami branżowymi, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej w skrócie STWiORB), instrukcja programu R3 Trees, jak i przedmiary, stanowiące Załącznik C do SIWZ i będący jej integralną częścią (1 plik w formacie zip) oraz Załącznik do SIWZ w formie załączonych tabel obiektów małej architektury i roślin wskazanych w formularzu oferty odpowiednio dla całości zamówienia wraz ze wskazaniem producenta/ów, typu/ów, numeru/ów katalogowych itp. oferowanych elementów i urządzeń małej architektury pozwalających na ich identyfikację i weryfikację. 1.5 Prace należy zrealizować zgodnie dokumentacją projektową, projektami branżowymi, STWiORB, warunkami, jakie zostały nałożone na zamierzenie inwestycyjne decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami, m.in. Pozwoleniem nr 910/19 z dnia 28.08.2019r. Miejskiego Konserwatora Zabytków (znak sprawy: KZ-03.4125.11.130.2019.NP) na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, Zezwoleniem nr 911/19 z dnia 28.08.2019r. Miejskiego Konserwatora Zabytków (znak sprawy: KZ-03.6131.122.2019.NP) na usuwanie krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, Pozwoleniem nr 912/19 z dnia 28.08.2019r. Miejskiego Konserwatora Zabytków (znak sprawy: KZ-03.4125.1.91.2018.NP) na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz przedmiarami stanowiącymi załącznik nr C do niniejszego SIWZ. 1.6 Integralną częścią SIWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do SIWZ, a w szczególności dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary, decyzje administracyjne dla zamierzenia inwestycyjnego, tabele elementów wytworzonych i likwidowanych, instrukcja obsługi programu R3Trees, wzory kart akceptacji materiałów, wzory oświadczeń o podwykonawstwo, stanowiące Załącznik B do SIWZ, który jest jej integralną częścią (1 plik w formacie zip). 1.7 Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary stanowią jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i wyliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB. 1.8 W ramach zamówienia należy zrealizować w szczególności prace obejmujące: 1.8.1 wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zawierającej pozwolenia administracyjne, dziennik robót, odbiory cząstkowe i końcowe oraz rysunki techniczne, tworzące dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami, jakie wystąpiły w toku prac, jak również karty utrzymania poszczególnych elementów, zgodnie z załączonym schematem. 1.8.2 opracowanie instrukcji utrzymania i konserwacji urządzeń i nawierzchni wytworzonych w ramach przedmiotu zamówienia, przedstawionej w formie tabelarycznej, 1.8.3 wykonanie kompleksowej inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania terenu – urządzeń małej architektury, nawierzchni i innych elementów wytworzonych – w formie graficznej (plik .dwg oraz .pdf) i opisowej (plik .xls - forma tabeli określająca ich liczbę/ilość oraz ceny jednostkowe), wraz z przygotowaniem materiałów w wersji umożliwiającej import do aplikacji R3Trees, oraz oznaczeniem etykietą ARBOTAG nasadzone drzewa i krzewy w terenie, zgodnie z załączoną do SIWZ instrukcją obsługi programu, znajdującą się w załączniku B do SIWZ, 1.8.4 wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej zieleni istniejącej oraz wykonanej, urządzeń małej architektury, nawierzchni i innych elementów wytworzonych, wraz z umieszczeniem pełnej dokumentacji fotograficznej w programie R3Trees dla każdej rośliny bądź grupy roślin w uzgodnieniu z Zamawiającym, 1.8.5 Wykonawca jest zobowiązany również do dołączenia kart utrzymania w formie opisowej i graficznej (plik pdf) do aplikacji R3Trees dla każdego z elementów wytworzonych m.in. urządzeń małej architektury czy nawierzchni w uzgodnieniu z Zamawiającym, 1.8.6 zgłoszenie inwentaryzacji powykonawczej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 1.8.7 bieżącą pielęgnację nasadzonej zieleni przez okres minimum 12 miesięcy dla krzewów i pnączy oraz minimum 36 miesięcy dla drzew, przez ogrodnika – osobę dedykowaną dla przedmiotowego parku, będącą na obiekcie minimum 3 dni w tygodniu po 8 godzin, wykonująca czynności zgodnie z harmonogramem ustalonym między stronami i przyjętym po odbiorze końcowym inwestycji, 1.8.8 przeglądy, regulacje, naprawy i konserwacje elementów wytworzonych przez okres minimum 36 miesięcy w tym konserwacja elementów drewnianych tj. olejowanie, bejcowanie itp. minimum 2 razy w roku, przy czym konserwacja obejmuje wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót mających na celu utrzymanie obiektu budowlanego w dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się czy też zniszczeniem i dla utrzymania go w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem tegoż obiektu, zaś naprawa obejmuje: wykonanie wszelkich czynności związanym bezpośrednio z remontem istniejącego elementu i przywrócenie mu stanu właściwego, zarówno pod względem użytkowym, jak i technicznym. Polega ona na częściowej rozbiórce lub demontażu elementu oraz na uzupełnieniu ubytków w zastosowaniu nowych materiałów, 1.8.9 po zakończeniu prac montażowo-budowlanych teren należy uporządkować, a elementy nie podlegające przebudowie (zieleń, elementy infrastruktury) doprowadzić do stanu jak przed ich rozpoczęciem. 1.9 Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostawy niezbędnego materiału, przygotowania podłoża, sadzenia oraz gwarantuje i odpowiada za posadzony materiał roślinny oraz jakość wykonanych prac, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ i jej załącznikach. Natomiast pielęgnacja posadzonego materiału roślinnego polega w szczególności na: 1.9.1 podlewaniu, przy czym częstotliwość podlewania należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych oraz wymagań poszczególnych gatunków i odmian (ZZM nie zapewnia dostępu do wody), 1.9.2 nawożeniu drzew, krzewów, pnączy nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roślin oraz pory nawożenia (zastosować dawkę nawozu zgodnie z zaleceniami producenta, zabrania się przenawożenia roślin, szczególnie nawozami azotowymi), 1.9.3 utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew, krzewów, pnączy 1.9.4 pieleniu mis wokół drzew i krzewów, powierzchni obsadzonych, 1.9.5 utrzymaniu prawidłowego kształtu mis wokół drzew, krzewów, traw oraz powierzchni obsadzonych roślinami, 1.9.6 poprawieniu ewentualnych zniszczeń czy przesunięć maty biodegradowalnej, 1.9.7 uzupełnianiu ściółki (kora itp.), 1.9.8 kontrolowaniu występowania chorób i szkodników oraz po ewentualnym ich pojawieniu się stosowaniu odpowiednich środków ochrony roślin, zaakceptowanych przez Inspektora, 1.9.9 zabezpieczeniu roślin wrażliwych na niskie temperatury na okres zimowy, 1.9.10 wymianie, uzupełnieniu i poprawieniu pali przy drzewach oraz taśm mocujących, systemów stabilizujących drzewa, osłonek pni drzew, 1.9.11 wymianie drzew, krzewów, traw, które nie podjęły wegetacji, bądź uschły w okresie pielęgnacji - na własny koszt, 1.9.12 wykonywaniu cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających, formujących. 1.10 Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w zorganizowanym przez Zamawiającego spotkaniu z zespołem projektowym opracowującym dokumentację projektową, które będzie miało miejsce w siedzibie biura Zamawiającego lub na terenie realizacji inwestycji. 1.11 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oraz przedstawienia celem zaakceptowania projektu organizacji ruchu oraz dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności z tym związanych z procedurami Zarządu Dróg Miasta Krakowa niezbędnych dla realizacji i odbioru przedmiotu umowy, w tym między innymi dotyczących zmiany organizacji ruchu (procedura ZDMK-7), zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZDMK (procedura ZDMK-12), zezwoleń na czasowe zajęcie pasa drogowego (procedura ZDMK-24) i/lub innych niezbędnych, jeżeli zajdzie taka konieczność. 1.12 Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania próbki kolorystyczne dla nawierzchni, obiektów małej architektury oraz pozostałych elementów. 1.13 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 1.14 Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP. 1.15 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji prac technologii i sposobu ich wykonywania, która zapewni ich prowadzenie „na mokro”, czyli techniką „bezpyłową”, która pozwoli na uniknięcie zapylenia, a tym samym zanieczyszczenia powietrza i narażenia osób pracujących, jak i postronnych, na wystąpienie warunków szkodliwych dla zdrowia i środowiska. 1.16 Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być oznakowane nazwą firmy. 1.17 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac. 1.18 Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni od dnia przejęcia terenu robót do ogrodzenia terenu budowy i ustawienia tablic informacyjnych (tablice bądź banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy). Ogrodzenie terenu budowy musi mieć estetyczną oraz jednolitą graficznie formę i skutecznie uniemożliwiać przedostanie się na teren placu budowy osób postronnych. Dopuszczalne jest stosowanie częściowego ogrodzenia terenu w zależności od etapu wykonywanych robót w celu umożliwienia korzystania z ciągów pieszych. 1.19 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu inwestycji. 1.20 W trakcie prowadzenia prac budowlanych kierownik budowy/kierownik robót ma obowiązek dopilnowania w szczególności: 1.20.1 ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy estetycznym i szczelnym ogrodzeniem lub jeśli nie ma takowej konieczności otaśmowanego oznakowania i stosownego zabezpieczenia obszaru, na którym prowadzone będą prace, tak aby na teren inwestycji nie mogły dostać się osoby trzecie, 1.20.2 oznaczenia terenu prac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, 1.20.3 zabezpieczenia istniejącej infrastruktury i zieleni przed uszkodzeniami (według instrukcji przekazanej przez Zamawiającego), 1.20.4 wykonania zdjęć dotyczących stanu posiadłości wszystkich sąsiadujących osób trzecich przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz samego terenu inwestycji, a następnie przesłania ich do przedstawiciela Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia robót, 1.20.5 sporządzania sprawozdania tygodniowego oraz przesyłania go w kolejnym dniu roboczym po następującym tygodniu do przedstawiciela Zamawiającego z opisem wszystkich przeprowadzonych prac w ciągu ostatniego tygodnia oraz planowanymi pracami na tydzień przyszły wraz ze skanem prowadzonego dziennika budowy/dziennika robót odnośnie prowadzonych robót oraz z dokumentacją zdjęciową dokumentującą postęp robót, skanem certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, kart katalogowych itp. na planowane do wbudowania materiały oraz urządzenia, 1.20.6 po wykonaniu prac wraz ze zgłoszeniem ich do odbioru końcowego dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o zgodności robót zgodnie z decyzją/pozwoleniem na budowę/ zaświadczenia dotyczącego niewniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, decyzją pozwolenia konserwatorskiego, dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną, ewentualnym wykazaniu zmian nieistotnych potwierdzonych przez projektanta, wykonaniu prac zgodnie z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz że teren budowy doprowadzony został do należytego stanu i porządku, 1.20.7 dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej nie później niż do 21 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót budowlanych i gotowości do odbioru, z tym że powykonawczą dokumentację geodezyjną należy zgłosić do zasobu geodezyjnego zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i dostarczyć Zamawiającemu mapę z pomiarami oraz pieczęcią właściwego organu potwierdzającą wpływ oraz oświadczenie geodety dotyczące zgłoszenia. 1.21 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również że strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót budowlanych, odpowiednio w różnych branżach i aspektach, a w szczególności dotyczących parków lub terenów rekreacyjnych, z elementami infrastruktury towarzyszącej, niezbędnymi instalacjami i przyłączeniami oraz zagospodarowaniem terenu, włącznie z elementami i urządzeniami oraz obiektami małej architektury, nawierzchniami, rekultywacją terenu i nasadzeniami zieleni. 1.22 Zastosowane ewentualnie przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu wzorcowych standardów cech technicznych i jakościowych oraz funkcjonalnych. Zamawiający zaznacza, iż użyte ewentualnie w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych wyrobów, tj. typów, modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe, użytkowe, estetyczne, kolorystyczne itp. wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność, załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne. Ponadto, jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiającego, oraz w razie konieczności uzyskania również niezbędnych uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. Przy oferowaniu rozwiązań i elementów oraz urządzeń innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, estetycznych itp. (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, wymiarów lub obliczeń wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń lub funkcji) traktowanych w zależności od danego parametru podanego w SIWZ jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w powyższych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) określonych w SIWZ, a ponadto zachowywać proporcję zgodną ze wzorem, w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń lub funkcji. 1.23 Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie prac budowlanych, w tym w szczególności wykonujące prace przygotowawcze, ziemne, fundamentowe, instalacyjne, wykonanie podłoża i nawierzchni, demontażowe, montażowe i związane z zagospodarowaniem terenu, nasadzeniowe i pielęgnacyjne w okresie gwarancji, jak i porządkowe, były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres wykonywania tych czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zobowiązanie wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 200 dni, liczonym od dnia zawarcia umowy. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty zestawienie materiałów w formie załączonych tabel elementów małej architektury i roślin wskazanych w formularzu oferty odpowiednio dla całości zamówienia wraz ze wskazaniem producenta/ów, typu/ów, numeru/ów katalogowych itp. oferowanych elementów i urządzeń małej architektury pozwalających na ich identyfikację i weryfikację zgodności z wymaganiami opisanymi w SIWZ i jej załącznikach. 4. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty dla całości zamówienia wyliczoną w oparciu o własną kalkulację, a przedstawić ją w formularzu oferty jako cenę za całość zamówienia, z podziałem na wartość robót budowlanych i wartość nasadzeń wraz z jej pielęgnacją. Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej SIWZ oraz jej załączników, w szczególności dokumentacji projektowej i STWiORB. 5. Wykonawca musi zaoferować: 5.1 co najmniej 12-miesięczny okres gwarancji dla nasadzonej zieleni niskiej oraz minimum 36-miesięczny okres gwarancji dla drzew, wraz z pielęgnacją, 5.2 co najmniej 24-miesięczny okres gwarancji na urządzenia, tj. dostarczane elementy małej architektury wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów, 5.3 co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji na roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów, 5.4 co najmniej 60-miesięczny okres rękojmi na całość przedmiotu zamówienia. 5.5 Zapisy w dokumentacji projektowej dotyczące określonych w kartach katalogowych niektórych urządzeń lub ich elementów, a wymagające dłuższego okresu gwarancji są obowiązujące wyłącznie w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę urządzeń, które w ramach podstawowej gwarancji ich producentów zawarte są w ich standardowej ofercie (kartach produktu, katalogach, kartach gwarancyjnych i innych dokumentach lub oświadczeniach producenta). W przypadku gdy na określone urządzenia bądź ich elementy producent udziela standardowo dłuższej niż minimalnie bądź maksymalnie punktowany okres gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w dniu odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, w formie cesji, uprawnień gwarancyjnych i warunków oraz obowiązków z nich wynikających, które zostały opisane w dostarczonych Zamawiającemu kartach produktu, katalogach, kartach gwarancyjnych itp. dokumentach lub oświadczeniach producenta. W takim przypadku uprawnienia z tytułu gwarancji, jak i obowiązki związane z przestrzeganiem jej warunków, w tym konserwacją, po upływie okresu zaoferowanego w ofercie przez Wykonawcę, przechodzą na Zamawiającego. 5.6 Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawę przedmiotu zamówienia, jego konserwację i przeglądy oraz regulacje wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym, realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów, a także gwarancja obejmuje wymianę przedmiotu zamówienia lub jego elementów. W przypadku udzielania przez producenta gwarancji dłuższej niż oferowana przez Wykonawcę, Wykonawca powinien przekazać ją Zamawiającemu. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców, do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia przedstawione w SIWZ. 9. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111291-4, 45112000-5, 45233200-1, 45112711-2, 45112330-7, 39113600-3, 34928480-6, 77310000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1674693.41
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: GEOSOLID Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Krakowska 100
Kod pocztowy: 34-113
Miejscowość: Paszkówka
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1677423.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1677423.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1677423.04
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.