Dzisiaj jest: 21.4.2024, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu pomieszcze

Gmina Miejska Dzierżoniów

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: remontu pomieszczeń szatniowych i przebudowy istniejących pomieszczeń na sanitariaty, remontu bocznego wejścia do budynku A, wykonania podziału pomieszczeń, wydzielenia odrębnego wejścia do piwnicy, rozdzielenia opomiarowania zużycia wody i energii, wykonania dodatkowego wejścia do budynku B, wykonania malowania wnętrza budynku A, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - Termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni"

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 551886-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Miejska Dzierżoniów

Regon: 890717830

ulica: Rynek

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 58-200

Miejscowość: Dzierżoniów

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48746450800

e-mail: josak@um.dzierzoniow.pl, przetargi@um.dzierzoniow.pl

Fax: +48746450801

Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.dzierzoniow.pl

Adres profilu nabywcy: nie dotyczy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://bip.um.dzierzoniow.pl/Article/id,1348.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.um.dzierzoniow.pl/Article/id,1348.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Adres:

Gmina Miejska, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko A - Informacja.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: remontu pomieszczeń szatniowych i przebudowy istniejących pomieszczeń na sanitariaty, remontu bocznego wejścia do budynku A, wykonania podziału pomieszczeń, wydzielenia odrębnego wejścia do piwnicy, rozdzielenia opomiarowania zużycia wody i energii, wykonania dodatkowego wejścia do budynku B, wykonania malowania wnętrza budynku A, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - Termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni"

Numer referencyjny:

OR-P.271.40.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: remontu pomieszczeń szatniowych i przebudowy istniejących pomieszczeń na sanitariaty, remontu bocznego wejścia do budynku A, wykonania podziału pomieszczeń, wydzielenia odrębnego wejścia do piwnicy, rozdzielenia opomiarowania zużycia wody i energii, wykonania dodatkowego wejścia do budynku B, wykonania malowania wnętrza budynku A, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - Termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni". 1.1. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaświadczeniem Starosty Dzierżoniowskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dn. 02.01.2018r. w zakresie: 1) remontu pomieszczeń szatniowych i przebudowy istniejących pomieszczeń na sanitariaty (natryski, wc) na parterze budynku B przeznaczonych na potrzeby użytkowników sali gimnastycznej, 2) remontu bocznego wejścia do budynku A (od strony ul. Szkolnej), 3) wykonania podzielenia pomieszczenia nr 2.5 w budynku A lekka ścianką działową z drzwiami na dwa odrębne pokoje, 4) oddzielenia pomieszczeń nr 1.2 i 1.3 w budynku A lekką ścianką działową z drzwiami, 5) wydzielenia odrębnego wejścia do piwnicy przy bocznej klatce schodowej w budynku A, 6) rozdzielenia opomiarowania zużycia wody i energii elektrycznej dla budynku odrębnie dla części A i części B. 1.2. Wykonanie dodatkowego wejścia z zewnątrz do pomieszczenia nr 1.29 zgodnie z decyzją Starosty Dzierżoniowskiego nr 161/2018 z dnia 01.03.2018 w miejscu istniejącego otworu okiennego ( budynek B). 1.3. Wykonanie malowania ścian, sufitów, stolarki, rur i urządzeń instalacyjnych, balustrad wewnątrz budynku A (budynek zasadniczy bez sali gimnastycznej z zapleczem) na wszystkich kondygnacjach za wyjątkiem piwnicy wraz z niezbędnymi tynkarskimi pracami naprawczymi i robotami budowlanymi towarzyszącymi wynikającymi z przyjętej technologii robót. 1.4. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nw. czynności i poniesienia z tego tytułu kosztów: 1) protokolarnego przejęcia terenu budowy od kierownika budowy firmy, która wykonuje roboty związane z termomodernizacją budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie oraz jego zabezpieczenia i należytego utrzymania, jak również ścisłej współpracy z w/w firmą, 2) organizacji zaplecza budowy oraz pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla pracowników i miejsca składowania materiałów, zabrania się składowania materiałów na ciągach komunikacyjnych, 3) wystąpienia do gestorów mediów o protokolarne przekazanie urządzeń na czas prowadzenia robót, a po zakończeniu prac protokolarne przekazanie ich właścicielom, 4) zapewnienia dostawy niezbędnych mediów do realizacji robót i opłaty za ich dostawę. 5) czyszczenia na bieżąco nawierzchni przyległych dróg w przypadku nawożenia błota z terenu budowy na kołach maszyn, samochodów i innych urządzeń technicznych, 6) uporządkowania terenu budowy i terenu przyległego po zakończeniu robót, 7) wywozu materiału i gruzu z rozbiórki na składowisko odpadów (odl. ok.12 km), oraz materiałów bitumicznych np. asfalt (odl. ok. 45 km) wraz z poniesieniem kosztów ich składowania i utylizacji, 8) obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót budowlanych, jak i do wykonania pomiaru geodezyjnego powykonawczego dostarczonego również w formie elektronicznej na płycie CD (skan sekcji mapy rozdzielczej 300DPJ w formacie TIF) z dołączoną do dokumentacji geodezyjnej informacją geodety, 9) poniesienia wszelkich kosztów związanych z realizacją, nadzorem i wypełnieniem wszystkich zobowiązań wynikających z zaświadczenia, z decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zobowiązań wynikających z uzyskanych uzgodnień i opinii oraz tych, które Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w trakcie realizacji robót budowlanych, 10) wykonania badań i pomiarów w czasie wykonywania robót budowlanych oraz wszelkich badań odbiorowych, w tym opinii kominiarskich, 11) przedłożenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy dokumentów wynikających ze specyfikacji i istotnych warunków zamówienia, 12) dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o przeszkoleniu w zakresie BHP na stanowisku pracy pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu robót związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia w ciągu 7 dni od przekazania placu budowy, 13) przekazania Zamawiającemu oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i kierowników robót, w terminie 7 dni od podpisania umowy, 14) uczestnictwa kierownika budowy i kierowników robót w cotygodniowych radach budowy, na których m.in. będzie kontrolowane stosowanie wymogów związanych z ochroną środowiska i BHP, 15) przedłożenia Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy oświadczenia, że zatrudnieni pracownicy, o których mowa w §4 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) świadczą pracę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks Pracy (tj. Dz.U. 2018r. poz. 108). 16) załadunku, rozładunku i wywozu na składowisko złomu w Dzierżoniowie zdemontowanych elementów metalowych. Pozyskane ze sprzedaży pieniądze przekazać dla użytkownika obiektu. 1.5. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną z zapewnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy zakres robót określają: 1) dla zakresu prac przedstawionego w pkt III ppkt 1.1 SIWZ a) Projekt architektoniczno-budowlany p.n. "Remont - modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 24 w Dzierżoniowie", b) Projekt wykonawczy p.n. "Remont - modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 24 w Dzierżoniowie", c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wymagania ogólne - branża budowlana, d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - roboty budowlane i adaptacyjne - branża sanitarna, e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - branża elektryczna. 2) Dla zakresu prac przedstawionego w pkt III ppkt 1.2 SIWZ a) Projekt architektoniczno-budowlany p.n. "Przebudowa - modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 24 w Dzierżoniowie", b) Projekt wykonawczy p.n. "Przebudowa - modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 24 w Dzierżoniowie", c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wymagania ogólne - branża budowlana 3) dla zakresu prac przedstawionego w pkt III ppkt 1.3 SIWZ 1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wymagania ogólne, 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - roboty malarskie, 3) Przedmiary robót w zakresie technologii i ilości wykonania robót. 1.6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zakresu robót wskazanych w dokumentacji projektowej, w tym projektach budowlanych i wykonawczych, który jest określony w formie opisu technicznego lub na rysunkach lub równocześnie w opisie i na rysunkach. Zarówno opis techniczny jak i rysunki (część graficzna) projektu są równoważne i opisują przedmiot zamówienia. 2. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, do dnia odbioru końcowego, osoby które będą świadczyły pracę u Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks Pracy (tj. Dz.U. 2018r. poz. 108), zwane dalej pracownikiem lub pracownikami zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej - wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem kierownika budowy, kierowników robót. 1) Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy oświadczenia, że zatrudnieni pracownicy, o których mowa w §4 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) świadczą pracę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks Pracy (tj. Dz.U. 2018r. poz. 108). 2) Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa ppkt 2 SIWZ poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia. Tym samym Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2.1 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 922 ze zm.), tj.: w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 922 ze zm.). Nadmienia się, że z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w §2 ust. 2 projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), Zamawiający przewiduje kary umowne w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. g projektu umowy. 3. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną z zapewnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w trakcie realizacji. 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych.

II.5) Główny kod CPV:

45310000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45332000-345442100-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-12-06

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje wymagań, co do tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje wymagań, co do tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek, gdy wykaże, że: 1. posiada doświadczenie w zakresie: a) wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu co najmniej dwóch robót malarskich wewnętrznych na powierzchni min. 500 m2 każda; b) wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu co najmniej dwóch robót polegających na przebudowie lub remoncie pomieszczeń sanitarnych wraz z instalacjami wewnętrznymi o powierzchni min. 15 m2 każda. Warunek musi być spełniony przez Wykonawcę samodzielnie lub przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawca) samodzielnie. Natomiast w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia samodzielnie jeden z tych podmiotów. 2. dysponuje lub będzie dysponował osobą/osobami wskazanymi do realizacji zamówienia, tj.: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W/w osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych ustawowych uprawnień zawodowych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65 ze zm.). Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych do realizacji zamówienia, na każdym etapie realizacji zamówienia, za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że wykaże, iż wskazana nowa osoba legitymuje się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ.

Nie

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt V ppkt 1.2. SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający informuje, iż "stosowna sytuacja" została określona w pkt VI SIWZ w dokumentach dotyczących dysponowania zasobami innego podmiotu. 2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, jest zobowiązany do wypełnienia i załączenia do oferty oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do SIWZ - dotyczącym podmiotu, na którym polega Wykonawca. 3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt VI i X niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca warunki określone w niniejszym postępowaniu spełnił.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wyłącznie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w pkt VA ppkt 1.2.a) SIWZ składają dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem (wystawionym odpowiednio nie później niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - patrz wyżej) zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 1. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy. Oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu są: Dokumenty dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1) Wykaz w załączniku nr 6 do SIWZ, dotyczący posiadanego doświadczenia w zakresie: robót określonych w pkt V ppkt 1.2.1. SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat, miejsc wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 2) Wykaz w załączniku nr 7 do SIWZ, dotyczący osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wymienionych w pkt V ppkt 1.2.2 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz złożenie oświadczenia, że osoby, które zostały skierowane do realizacji zamówienia publicznego posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - poprzez wypełnienie i podpisanie załącznika nr 7 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Załącznik nr 1 do SIWZ - prawidłowo wypełniony i podpisany formularz "Oferta Wykonawcy", 2) Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w niniejszej SIWZ. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania nie zakłócił konkurencji. 3) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów wówczas zobowiązany jest złożyć: 4) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu zawartym we wzorze znajdującym się w załączniku nr 2 do SIWZ lit. A i B , 5) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu udostępniającego zasoby - dokument wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upełnomocnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego swoje zasoby - załącznik nr 4 do SIWZ. Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami będzie gwarantował rzeczywisty dostęp do ich zasobów, określające w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 6) Jeżeli Wykonawca ma zamiar korzystać z podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się, składa oświadczenie zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 lit. C do SIWZ, o tym, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz składa wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ. 7) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik- w oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopię za zgodność z oryginałem. 8) Jeżeli wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Możliwość wprowadzenia zmian umowy: a) w zakresie terminu i wynagrodzenia w przypadku błędów lub braków projektowych (z winy projektanta lub nie) jest konieczna zmiana dotychczasowych rozwiązań projektowych warunkujących wykonanie zamówienia podstawowego, aby obiekt mógł spełniać swoje przeznaczenie. Zakres zmian będzie wynikał z wprowadzonych rozwiązań projektowych. Powyższe pozwoli na zmianę wynagrodzenia (zwiększenie lub zmniejszenie) dotychczasowemu Wykonawcy i wydłużenie terminu zakończenia zadania; b) w zakresie terminu i wynagrodzenia: dla zakresu robót określonego w § 2 ust.2 pkt 2.3. projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) w przypadku błędów lub braków w przedmiarach (z winy kosztorysanta lub nie) jest konieczna zmiana technologii wykonywania robót lub/i ilości wskazanej w przedmiarach. Powyższe pozwoli na zmianę wynagrodzenia (zwiększenie lub zmniejszenie) dotychczasowemu Wykonawcy i wydłużenie terminu zakończenia zadania; c) W zakresie terminu: z powodu działania okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Wystąpienie tych okoliczności, o których mowa wyżej i ich udokumentowanie przez Wykonawcę umożliwi wydłużenie terminu realizacji zamówienia. Termin będzie wydłużony o czas niezbędny na naprawienie szkody. d) W zakresie wynagrodzenia za roboty niewykonane Wykonawca nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Powyższe pozwala na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz wydłużenie terminu wykonania zadania. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminu lub wynagrodzenia Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego i uzyskać jego zgodę. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmianę terminu wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-14

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

nieb dotyczy

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Dzierżoniów codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.