Dzisiaj jest: 16.4.2024, imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ciep

Gdyńskie Centrum Sportu

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ciepłociągu i budową boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 551677-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gdyńskie Centrum Sportu

Regon: 191439845

ulica: Olimpijska

Numer domu: 5/9

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 81-538

Miejscowość: Gdynia

Województwo: pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48586223574

e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Fax: +48586223574

Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiającego

Adres:

ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ciepłociągu i budową boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni

Numer referencyjny:

GCS.DZPI.2710.19.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45212000-6 roboty budowlane w zakresie budowy sportowych obiektów budowlanych; 45111200-0 roboty zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45111300-1 roboty rozbiórkowe; 45233222-1 roboty w zakresie placów utwardzonych; 45212140-9 montaż urządzeń sportowych; 45112710-5 urządzenie terenów zieleni; 45232130-2 - odwodnienie z prefabrykowanych elementów betonowych; 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów; 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni w zakresie: 1) remontu sieci ciepłowniczej niskich parametrów, na podstawie i zgodnie z dokumentacją "Projekt remontu sieci ciepłowniczej niskich parametrów na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni" (stanowiącym załącznik nr 8 Do SIWZ) opracowaną przez Przedsiębiorstwo Techniczne Ogion Jacek Maniszewski, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ), 2) budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz skoczni do skoku w dal i trójskoku, na podstawie i zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym pod nazwą "Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz skoczni do skoku w dal i trójskoku na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5" (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ), opracowanymi przez firmę "INDOM" Mieczysław Tkaczyk, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 12 do SIWZ), 3) budowy boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie ZSO nr 5 przy ul. Wejherowskiej w Gdyni" (stanowiącą załącznik do SIWZ nr 10) opracowaną przez firmę "INDOM" Mieczysław Takczyk, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 13 do SIWZ), 4) Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiary powyższych robót (stanowiące odpowiednio załączniki nr 14 - 16 do SIWZ). 3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem ciepłociągu: a) zabezpieczenie terenu i organizacja placu budowy, b) wykonanie robót ziemnych (m.in. wykonanie wykopów, przekopów, umocnienia ścian pionowych wykopów liniowych, wykonanie podłoża pod kanały, oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego, wykonanie obsypki rurociągu kruszywem, zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, zasypywanie wykopów, wywóz i utylizacja nadmiaru ziemi), c) oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego, d) demontaż rur preizolowanych o średnicy 100/200 mm o dł. 60,8 m, e) demontaż rur preizolowanych o średnicy 65/140 mm o dł. 60,8 m, f) transport złomu, g) wykonanie fundamentów z bloczków betonowych, h) wykonanie przejść przez ściany komór ciepłowniczych, i) montaż zaworów w komorach ciepłowniczych, j) montaż rur preizolowanych PEX o średnicy 110/180 mm o dł. 60,8 m, k) montaż rur preizolowanych PEX o średnicy 75/140 mm o dł. 60,8 m, l) montaż muf end-cap o średnicy 180 mm, m) montaż muf end-cap o średnicy 140 mm, n) montaż złączek gwintowanych o średnicy minimalnej 100/110 mm, o) montaż złączek gwintowanych o średnicy minimalnej 65/75 mm, p) wykonanie badań szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150 mm, q) płukanie rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150 mm, r) uruchomienie rurociągów sieci cieplnych dla odcinka do 100m długości o śr. 25-150 mm, s) wykonanie dokumentacji geodezyjnej. 2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska o nawierzchni poliuretanowej oraz skoczni do skoku w dal i trójskoku: a) wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórkowych do budowy boiska poliuretanowego i bieżni wraz z zeskocznią do skoku w dal i rozbiegu (w tym: rozbiórka obrzeży betonowych, rozbiórka i utylizacja istniejących piłkochwytów, rozbiórka i utylizacja istniejących bramek do piłki nożnej), b) wykonanie robót ziemnych (usunięcie wierzchniej warstwy istniejącego boiska z całej powierzchni na której wykonywane będą roboty ziemne i wyrównanie poziomu terenu), c) wykonanie podbudowy pod boisko wielofunkcyjne o wymiarach ok. 30m x 17 m i skocznię do skoku w dal o wymiarach rozbiegu 43,5m x 4,86 m, o następującej konstrukcji na gruncie rodzimym: A. warstwa betonu C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym o grubości 100 mm, B. warstwa z podsypki piaskowej zagęszczonej o grubości 100 mm, d) wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki o wymiarach ok. 30m x 17m oraz skoczni do skoku w dal i trójskoku o wymiarach rozbiegu 43,5 m x 4,86 m, o następującej konstrukcji: A. warstwa użytkowa o grubości min. 2 mm na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego EPDM frakcji 0-1,5 mm, B. warstwa zamykająca na bazie żywic poliuretanowych, C. warstwa nośna o grubości 11 mm na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4 mm, e) wykonanie zeskoczni do skoku w dal o wymiarach 9 m x 4,86 m o następującej konstrukcji nawierzchni: A. warstwa piasku o frakcji 0-2 mm o grubości 300 mm położona na gruncie rodzimym i odseparowana od niego geowłókniną. f) wykonanie nawierzchni, o której mowa w pkt. 23 w następującej kolorystyce: A. boisko wielofunkcyjne i bieżnia - ciemny niebieski - RAL 2002 (czerwony ceglasty) wg producenta, g) malowanie linii o grubości 5 cm farbą poliuretanową w następującej kolorystyce: A. boisko do koszykówki - żółty siarkowy - RAL 1016 wg producenta, B. boisko do siatkówki - niebieski brylantowy - RAL 5007 wg producenta, C. boisko do tenisa - biały alpejski - RAL 9010 wg producenta, D. linie torów rozbieżni - biały alpejski - RAL 9010 wg producenta, E. logo "Gdynia sport" - biały alpejski - RAL 9010 wg producenta, Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport, h) dostawa i montaż wyposażenia: A. komplet dwóch koszy do koszykówki o konstrukcji stalowej ocynkowanej o wymiarach wysięgu 1650 mm, wymiarach tablicy min. 1600x1000 mm, wysokości montażowej obręczy nad płaszczyzną nawierzchni 3,05 m, montowanych w fundamentach blokowych, z tablicami stalowymi z kraty ażurowej z siatką łańcuchową, z obręczami stalowymi z siatkami łańcuchowymi, posiadających atest bezpieczeństwa oraz zgodność z normą PN-EN 1270:2006, wysokość koszy od poziomu boiska 3,05 m, B. komplet dwóch aluminiowych uniwersalnych słupków do siatkówki i tenisa ziemnego i siatki do gry siatkówkę i tenisa ziemnego o wysokości 2,54 m powyżej płaszczyzny nawierzchni i osiowym rozstawem równym 12,80 m, montowanych w tulejach aluminiowych z pokrywami tulei, siatką do piłki siatkowej, posiadających atest bezpieczeństwa oraz zgodność z normą PN-EN 1271:2015-01, i) wykonanie nowego piłkochwytu o długości L=30 m i wysokości H= 4,10m o kolorze zielonym (RAL 6005), składającego się z paneli o wymiarach 2500mm x 2030mm, j) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu, k) dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska i bieżni o konstrukcji blachy stalowej lub płyty z tworzywa sztucznego, o wymiarach tarczy tablicy 50x70 cm posadowionej za pośrednictwem fundamentów betonowych monolitycznych, treść tablicy informacyjnej uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym. 3) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska z trawy syntetycznej: a) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, b) wykonanie robót ziemnych wraz z profilowaniem podłoża, c) wykonanie podbudowy boiska z trawy syntetycznej o wymiarach ok. 37x30m i powierzchni ok.1110 m2 na gruncie rodzimym, o następującej konstrukcji: A. warstwa odsączająca z podsypki piaskowej o grubości 100 mm, B. podbudowa z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 60 mm, C. podbudowa z miału kamiennego o grubości 20 mm, d) wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej do piłki nożnej i piłki ręcznej o nawierzchni ze sztucznej trawy pochodzącej z recyklingu (trawa uzyskana z przeniesienia z Boiska Narodowego Stadionu Rugby) o wymiarach ok. 37x30m i powierzchni ok.1110 m2, o grubości 67 mm, e) wykonanie zasypu piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM uzyskanym z demontażu wraz z uzupełnieniem nowym zasypem zgodnie z dokumentacją projektową, f) dostawa i montaż wyposażenia: A. bramki do piłki nożnej o wymiarach 5m x 2m - 1 komplet (2 sztuki) montowane w tulejach, posiadających atest bezpieczeństwa oraz zgodność z normą PN-EN 748:2013-09 lub PN-EN 748+A1:2018-04, wraz z siatkami, B. bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3m x 2m - 2 komplety (4 sztuki) montowane w tulejach, , posiadających atest bezpieczeństwa oraz zgodność z normą PN-EN 749:2006, wraz z siatkami, g) wykonanie, dostawa i montaż piłkochwytów z siatki propylenowej o H=4m (dł. L=2 x 27 m i L=2 x 96m), h) wyznaczenie linii boiska piłkarskiego w kolorze białym alpejskim -RAL 9010 o grubości 10 cm, i) wyznaczenie na boisku piłkarskim dwóch boisk do piłki ręcznej o wymiarach 13,60 m x 27,20 m - kolor żółty siarkowy - RAL 1016 o grubości 5 cm, j) remont instalacji kanalizacji deszczowej w następującym zakresie: A. demontaż fragmentu istniejącej kanalizacji deszczowej, B. wykonanie nowego odcinka kanalizacji o dł 12,78 m wraz z trzema studzienkami z tworzywa sztucznego, C. ułożenie rur na podsypce piaskowej o grubości 20 cm, D. ułożenie studzienek na podsypce piaskowej o grubości 10 cm E. zasypanie rur i zagęszczenie nawierzchni do stopnia zagęszczenia min. 90% zagęszczenia gruntu rodzimego, F. wykonanie zasypki dookoła studzienek z jednoczesnym zagęszczeniem, G. wykonanie prac porządkujących teren, H. wykonanie prac geodezyjnych związanych z ułożeniem nowego odcinka kanalizacji, k) odnowienie istniejących ławek i dostawa dwóch betonowych koszy na śmieci, l) wykonanie prac porządkujących teren, m) dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska i bieżni o konstrukcji blachy stalowej lub płyty z tworzywa sztucznego, o wymiarach tarczy tablicy 50x70 cm posadowionej za pośrednictwem fundamentów betonowych monolitycznych, treść tablicy informacyjnej uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym. 4. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. d) musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) mieć jednolity kolor, 5) być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02, 6) posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, 7) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 8) posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 9) spełniać następujące parametry techniczne: a) grubość nawierzchni ? 13 mm, b) wytrzymałość na rozciąganie ? 0,40 MPa, c) ścieralność (q) ? 4, d) wydłużenie względne przy zerwaniu ?40 %, e) współczynnik tarcia kinetycznego: e.1. nawierzchnia sucha 80-110, e.2. nawierzchnia mokra 55-110, 10) w przypadku różnic dotyczących wymaganych parametrów technicznych nawierzchni, pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, obowiązują postanowienia SIWZ, 11) posiadać dokument/y potwierdzający/ce parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w szczególności w pkt. 9 lit. a) - e) w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB. 5. Nawierzchnia wraz z zasypem przechowywanym w workach typu big-bag, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. d)-e) składowane będą na terenie Gdyńskiego Centrum Sportu i muszą zostać przetransportowane przez Wykonawcę z terenu Gdyńskiego Centrum Sportu przy ul. Olimpijskiej 5/9 na teren inwestycji. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i załączona dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załącznik nr 8 - 16 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

45212000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45111200-045111300-145233222-145212140-945112710-545232130-245231110-945231100-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale 3 ust. 1-6 SIWZ.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

90

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin realizacji całości zamówienia: 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia przekazania placu budowy. (Prowadzenie robót związanych z remontem ciepłociągu jest możliwe wyłącznie w okresie od 15 maja 2018 r. do 15 sierpnia 2018 r.)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy - należycie wykonał co najmniej trzy roboty budowlane, w tym: a.1) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie sieci ciepłowniczej niskich parametrów o dł. min. 50 m, a.2) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub remoncie polegającym na wymianie zewnętrznej nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego o łącznej powierzchni minimum 200 m2 (słownie: dwieście metrów kwadratowych), a.3) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub remoncie polegającym na wymianie nawierzchni zewnętrznego boiska sportowego o nawierzchni ze sztucznej trawy o powierzchni min. 400 m2(słownie: czterysta metrów kwadratowych), b) dysponuje przynajmniej: b.1) jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy do kierowania budową i robotami objętymi zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i z co najmniej rocznym doświadczeniem na tym stanowisku, którą skieruje do realizacji zamówienia, b.2) jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika robót do prowadzenia robót objętych zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i z co najmniej rocznym doświadczeniem na tym stanowisku, którą skieruje do realizacji zamówienia.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), zawierającego co najmniej: a.1) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie sieci ciepłowniczej niskich parametrów o dł. min. 50 m, a.2) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub remoncie polegającym na wymianie zewnętrznej nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego o łącznej powierzchni minimum 200 m2 (słownie: dwieście metrów kwadratowych), a.3) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub remoncie polegającym na wymianie nawierzchni zewnętrznego boiska sportowego o nawierzchni ze sztucznej trawy o powierzchni min. 400 m2(słownie: czterysta metrów kwadratowych), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są: A. referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, B. inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów o których mowa w pkt A); b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami(według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ)., tj. dane co najmniej: b.1) jednej osoby posiadającej uprawnienia kierownika budowy do kierowania budową i robotami objętymi zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i z co najmniej rocznym doświadczeniem na tym stanowisku, b.2) jednej osoby posiadającej uprawnienia kierownika robót do prowadzenia robót objętych zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i z co najmniej rocznym doświadczeniem na tym stanowisku.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowaną nawierzchnię wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: a) karty technicznej potwierdzonej przez jej producenta, b) atestu PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokumentu równoważnego, c) autoryzacji producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, d) dokumentu/ów potwierdzającego/ch parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w szczególności w Rozdziale 3 ust. 4 pkt. 9 lit. a) - e), w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 SIWZ (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) na podstawie art.24 ust 1 i ust. 5 pkt 1 Ustawy, 3) dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SIWZ - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, c) kosztorys ofertowy zawierający co najmniej: obmiar/ilość, ceny jednostkowe netto, łączną wartości netto poszczególnych cen jednostkowych netto, podsumowanie wszystkich pozycji kosztorysu ze wskazaniem wartości netto i wartości brutto - w oryginale. 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1 i 2, b) składa w oryginale pisemne zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 17 do SIWZ), zawierające w swojej treści, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dodatkowo: b.1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b.2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. c) w przypadku, gdy w pisemnym zobowiązaniu, o którym mowa w lit b), Wykonawca nie zawrze informacji opisanych w lit. b.1)-b.4), Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności informacje opisane w lit. b.1)-b.4). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w szczególności w następujących przypadkach : 1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych, lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego, 4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę spowodowanych w szczególności: a) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych przy których niemożliwe jest prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia, b) wystąpieniem okoliczności siły wyższej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej. Za siłę wyższą należy rozumieć zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron. Za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności: b.1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne obejmujące swoim działaniem plac budowy; b.2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.; b.3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, b.4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. c) skierowaniem przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robot budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydaniem zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych, d) wystąpieniem kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, e) wystąpieniem konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujących wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, f) koniecznością wykonania przez Wykonawcę lub inny podmiot robót dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową i ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, g) koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz, 5) w przypadku między innymi zmiany przez strony terminu lub zmiany sposobu wykonania umowy możliwe będzie wprowadzenie odbiorów i rozliczeń częściowych, 6) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego, 7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 8) zmiana wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej wysokości podatku od towarów i usług, 9) wprowadzenia, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, przed zmianą umowy Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 10) zmiany osoby, którą Wykonawca skierował do realizacji zamówienia (kierownika budowy/kierownika robót) na inną niż wskazana w ofercie pod warunkiem, że będzie spełniać wymagania określone w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 lit b) SIWZ, 11) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-15

godzina:

09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Gdynia codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.