Dzisiaj jest: 16.4.2024, imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem istnieją

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem istniejących pomieszczeń WC w budynku MOPS przy ul. Józefińskiej w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552654-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Regon: 35150530800000

ulica: ul. Józefińska

Numer domu: 14

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 30529

Miejscowość: Kraków

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 12 6165482, 6165469

e-mail: do@poczta.mops.krakow.pl

Fax: 126 165 428

Adres strony internetowej (URL): https://mops.krakow.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

https://mops.krakow.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://mops.krakow.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem istniejących pomieszczeń WC w budynku MOPS przy ul. Józefińskiej w Krakowie

Numer referencyjny:

271.2.18.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń sanitariatów, w zakresie prac obejmującym: 1) remont wentylacji, 2) wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, 3) remont instalacji elektrycznej(wymiana przewodów), wraz z wymianą osprzętu, 4) roboty murarskie, 5) uzupełnienie tynków, 6) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych posadzek, 7) wymianę okładzin ściennych i posadzek, 8) wykonanie systemowych sufitów podwieszanych z wypełnieniem z płyt mineralnych, 9) wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, 10) montaż urządzeń sanitarnych, 11) montaż elektrycznych podgrzewaczy wody, 12) pozostałe prace wykończeniowe. 2. Szczegółowy zakres prac określa: 1) Dokumentacja projektowa- projekt wykonawczy, 2) Przedmiar robót*, 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 4) Zestawienie materiałów, 5) Ostateczne stanowisko Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie wyrażające zgodę na wykonanie wnioskowanych robót budowlanych w ramach bieżącego remontu. * Zamawiający zastrzega, że przedmiar może nie obejmować całego zakresu robót określonego dokumentacją projektową oraz wynikającego ze specyfikacji technicznej i zestawienia materiałów. 3. Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy, przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia, Ostateczne stanowisko Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie wyrażające zgodę na wykonanie wnioskowanych robót budowlanych w ramach bieżącego remontu, stanowiące załączniki numer 1, 2, 3, 4 i 5 do umowy. 4. Roboty budowlane w obiekcie mają być wykonywane z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego, szczególnie w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 5. Warunki dodatkowe realizacji przedmiotu umowy: 1) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zapewniając na własny koszt siłę roboczą oraz wszystkie środki techniczne potrzebne do jego realizacji. 2) Sposób rozliczenia wynagrodzenia: ryczałtowy, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 3) Przewiduje się możliwość wykonania robót dodatkowych (których realizacja nie jest określona, bądź też nie wynika z dokumentacji projektowej) w przypadku gdy wykonanie takich robót wyniknie w trakcie realizacji prac, a ich przeprowadzenie jest konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 4) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w przedmiarze. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe tylko w przypadku uzyskania akceptacji zamawiającego oraz gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji obiektu, b) stały się konieczne na skutek ujawnienia błędów w dokumentacji projektowej, c) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych przedmiarze, d) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, e) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia oraz kosztów eksploatacji obiektu. 5) Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonania części zamówienia przewidzianych w przedmiarze robot, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. Zaniechanie robót jest możliwe jeśli nastąpiło ograniczenie zakresu prac objętych zamówieniem, w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonania części zamówienia lub gdy w trakcie realizacji okaże się, że nie ma możliwości ich wykonania. 6) W przypadku obliczania wartości robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych przy sporządzaniu kosztorysów należy stosować te same nośniki cenowe i ceny jednostkowe materiałów, co w kosztorysie ofertowym wykonawcy. W przypadku robót, materiałów lub sprzętów, które nie mają swojego odpowiednika w kosztorysie ofertowym złożonym na zamówienie podstawowe wartość takiej pozycji robót zostanie obliczona zgodnie z wzorem: Co Cd = _____________ x Cscb Wszac. Gdzie: Cd - wynagrodzenie za roboty dodatkowe, Co - cena oferty wykonawca złożona w zamówieniu podstawowym, Wszac - wartość szacunkowa zamówienia określona w kosztorysach inwestorskich, Cscb - cena z sekocenbudu aktualna w okresie wykonania robót dodatkowych. 7) Wykonawca ma obowiązek spisać i przedłożyć zamawiającemu protokół konieczności na roboty dodatkowe, uzupełniające, zamienne i zaniechane uzasadniający konieczność ich wykonania lub zaniechania z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w ust. 3,4 lub 5. 8) Dostarczony zamawiającemu protokół konieczności ma być podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Potwierdzenie protokołu konieczności przez inspektora nadzoru nie stanowi potwierdzenia udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne. Oprócz protokołu konieczności wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne. 9) Termin sporządzenia i dostarczenia protokołu konieczności oraz kosztorysów na roboty dodatkowe, uzupełniające, zamienne i zaniechane - do 7 dni od daty wizji lokalnej, na której ustalono konieczność wprowadzenia zmian. W przypadku robót zaniechanych wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość tych robót, obliczoną na podstawie kosztorysu ofertowego. 10) Okres rękojmi: minimum 36 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, bez wad. Umowa o roboty budowlane jest jednocześnie dokumentem potwierdzającym udzielenie rękojmi. 11) Okres gwarancji na wbudowane materiały: zgodnie z danymi producenta, nie mniej jednak niż 12 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad. Umowa o roboty budowlane jest jednocześnie dokumentem gwarancyjnym. Dokumenty gwarancyjne dot. użytych materiałów, sprzętu i wyposażenia przechowuje Wykonawca oraz załatwia formalności związane z naprawami gwarancyjnymi. 12) Wykonawca zobowiązany jest usuwać wady i/lub usterki przedmiotu zamówienia wykryte w okresie rękojmi lub gwarancji w terminie do 14 dni od ich stwierdzenia. Wady i usterki zagrażające bezpieczeństwu ludzi Wykonawca ma usuwać do 24 godz., po ich zgłoszeniu przez Zamawiającego. W przypadku nie wywiązania się z tego zobowiązania Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty usunięcia wad i usterek w terminie do 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. 13) Wykonawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia i usunie ich skutki i przyczyny, bądź zwróci Zamawiającemu koszty z tym związane w terminie do 14 dni od chwili wezwania przez Zamawiającego do naprawy szkód lub zwrotu kosztów. 14) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności i utrudnienia funkcjonowania budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Józefińskiej 14, w którym będą one prowadzone. 15) Wykonawca winien prowadzić prace remontowe w sposób, który umożliwi pracownikom MOPS korzystanie z sanitariatów. Wymagane jest ciągłe utrzymanie w użytkowaniu co najmniej jednego sanitariatu na każdym piętrze. Realizacja prac w dni robocze od pn. do pt. w godzinach pracy zamawiającego. 16) Wykonawca winien po zakończonej pracy posprzątać oraz na bieżąco utrzymywać czystość ciągów komunikacyjnych przez cały okres trwania robót. 17) Koszty dostępu do mediów ponosi Wykonawca. Ustala się koszty płatności w formie ryczałtu: 350 zł za energię elektryczną, 150 zł za wodę. Wykonawca zobowiązany jest uiścić należność przed wypłatą końcowej transzy wynagrodzenia. 18) Zobowiązania wynikające z gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca w całym zakresie przedmiotu zamówienia, w tym również w zakresie zleconym podwykonawcom. 19) Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie ze sztuką jego wykonania oraz obowiązującymi w zakresie jego wykonania standardami, normami i przepisami prawa w tym w szczególności ustawy Prawo Budowlane. 20) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac ma obowiązek każdorazowo zgłaszać Zamawiającemu wszelkie problemy z realizacją przedmiotu zamówienia oraz współpracować w zakresie ich rozwiązywania. 21) Odbiór robót zanikających bądź ulegających zakryciu ma być zgłaszany przez Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego. 22) Szczegółowy harmonogram realizacji prac Wykonawca winien uzgodnić z użytkownikiem i Zamawiającym, najpóźniej z wyprzedzeniem 2 dni roboczych przed rozpoczęciem prac. 23) Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zapisów z: 1) Zaświadczenia Prezydenta Miasta Krakowa znak AU-01-4.6743.2.598.2017.ANO z dnia 20.09.2017 r. o niewniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 2) opinii Konserwatora Zabytków 24) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych, tj. śmieci, gruzu i innych. Mandaty i inne kary nałożone przez uprawnione organy i służby z powodu powstania składowiska, braku utylizacji odpadów itp. obciążają Wykonawcę. 25) Wykonawca zabezpieczy teren robót mając w szczególności na względzie bezpieczeństwo osób przebywających w budynku, mienie znajdujące się w nim i mienie własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. 26) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane z przedmiotem umowy były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1666). W ramach przedmiotu umowy Zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 roku - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1666, z późniejszymi zmianami): a) roboty hydroizolacyjne, b) roboty elektryczne wymagające posiadania uprawnień SEP, c) roboty murarskie, d) czynności związane z wykonaniem instalacji sanitarnej.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45232140-545252500-645310000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia -wielkość tych zamówień do 10% zamówienia podstawowego. 3. Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy, a także zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że: dysponują osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: 1) konstrukcyjno - budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wszystkie ww. osoby muszą być członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. W razie konieczności wykonawca zobowiązany będzie również zapewnić udział przy realizacji przedmiotu zamówienia osób z innymi aniżeli wskazano powyżej uprawnieniami. 4) Warunek wiedzy i doświadczenia - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonawca winien wykazać się realizacją co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem było/jest budowa, przebudowa, rozbudowa, bądź remont lub modernizacja obiektu, bądź obiektów (w ramach jednego zlecenia), w zakresie, której wykonywane były prace dotyczące: instalacji elektrycznej, instalacji wod.-kan., wymiany stolarki oraz prac wykończeniowych o wartości nie niższej niż 160 000,00zł netto (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony: ? przez wykonawcę samodzielnie, lub ? przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy. a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczenia powinny być aktualne na dzień składania ofert. 2) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. c) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 3) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. c) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodny z wzorem stanowiącym załącznik numer 11 do niniejszej specyfikacji; 5) Wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - zgodny z wzorem stanowiącym załącznik numer 12 do niniejszej specyfikacji, 6) Dowody określające czy usługi zamieszczone w "Wykazie robót wykonanych" zostały wykonane należycie i terminowo. Za dowód należytego wykonania usług uznaje się referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w doręczonych zamawiającemu dowodach bezpośrednio u podmiotów wystawiających te dowody.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

formularz ofertowy; 8. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć kosztorysy ofertowe opracowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389). Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje określone przez zamawiającego w przedmiarze z uwzględnieniem wymogów określonych w zestawieniu materiałów. 9. Wykonawca ma obowiązek umieścić w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje określone przez Zamawiającego w przedmiarze z uwzględnieniem wymogów określonych w zestawieniu materiałów, w ilościach nie mniejszych niż w przedmiarze oraz, w razie konieczności, uzupełnić kosztorys ofertowy o dodatkowe pozycje, które zdaniem Wykonawcy są niezbędne dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wadium: 1) Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) w terminie do dnia 10 maja 2018 roku, do godz. 09:00. 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek depozytowy zamawiającego, prowadzony w Banku PKO BP Oddział w Krakowie o numerze następującym: 12 1020 2892 0000 5302 0589 9341. Wykonawca zobowiązany jest podać w tytule przelewu swój numer NIP. 4) Warunkiem uznania wpłaty wadium będzie zaksięgowanie ich przez bank prowadzący rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 5) Wadium zostanie zwrócone w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy. 6) Zamawiający zatrzyma wadium, gdy zajdą przesłanki, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 7) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany wnieść wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich chyba, że co innego wynika z przepisów prawa.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia2018-07-02 2018-09-07

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na zasadach określonych w umowie, 2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: a) koniecznością usunięcia błędów lub wpro?wadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł prze?widzieć w momencie zawarcia umowy, b) koniecznością wykonania zamówień do?datkowych nie?zbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wy?konanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia, c) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, d) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, e) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indy?widualnych, w szczególności: ? w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy, ? niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, f) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne, g) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, h) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji zamówienia, i) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na realizację zamówienia, - pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac); 3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w tym w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego, 4) zmiana technologii wykonania danego za?kresu robót określonego w dokumentacji projektowej pod warunkiem, iż nie spo?woduje ona obniżenia jakości wykona?nia zamówienia, obniżenia trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 5) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe, i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia; 6) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, - w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy; 7) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z: a) koniecznością zapewnienia bezpieczeń?stwa lub zapobieżenia awarii, b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w założony w opisie przedmiotu zamówienia sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, e) koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego, f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; 8) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji umowy, c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 9) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 23 i 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych np. konsorcjum, spółka cywilna i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów - w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych; 10) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego; 11) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zmiana umowy, jej uzupełnienie, rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-14

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną w języku polskim na formularzu ofertowym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kraków codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.