Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Wykonanie robót ogólnobudowlanych w placówkach oświatowyc

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

"Wykonanie robót ogólnobudowlanych w placówkach oświatowych na terenie miasta Piekary Śląskie".

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 516587-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Prezydent Miasta Piekary Śląskie

Regon

ulica ul Bytomska

Numer domu 84

Numer mieszkania

Kod pocztowy 41940

Miejscowość Piekary Śląskie

Województwo śląskie

Państwo Polska

Numer telefonu 323 939 379

e-mail um@um.piekary.pl

Fax 32 287 22 69

Adres strony internetowej (URL)

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.bip.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.piekary.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

pisemnie

Adres

Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, Biuro Zamówień Publicznych, pokój 215

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

"Wykonanie robót ogólnobudowlanych w placówkach oświatowych na terenie miasta Piekary Śląskie".

Numer referencyjny

BZP.271-25/IG/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Wykonanie robót ogólnobudowlanych w placówkach oświatowych na terenie miasta Piekary Śląskie. I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WRAZ Z WARUNKAMI PODSTAWOWYMI. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. "Wykonanie robót ogólnobudowlanych w placówkach oświatowych na terenie miasta Piekary Śląskie" w zakresie robót związanych z wykonywaniem robót budowlanych ogólnobudowlanych. II. WYMOGI SZCZEGÓŁOWE STAWIANE WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Każdorazowe wejście na teren placówki należy zgłosić w sekretariacie danej placówki oświatowej. 2. Wszystkie, zlecane roboty awaryjne i remontowe wykonywane będą w uzgodnieniu, pod nadzorem oraz w terminie określonym przez Zamawiającego i potwierdzone zleceniem. 3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca określi, przed rozpoczęciem robót remontowych koszt ich wykonania lub przedłoży kosztorys, w oparciu o składniki cenotwórcze podane w ofercie. W okresie od czerwca do września danego roku oraz ferii zimowych danego roku Zamawiający zastrzega zwiększoną ilość zleceń na roboty remontowe. 4. Zakres robót obejmuje - naprawa i przemurowanie pęknięć ścian, przemurowanie kominów, wykucie, zamurowanie otworów, przemurowanie nadproży , - uzupełnienie słupków pod legary , uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, gładzi gipsowych , ułożenie płytek ściennych , wykonanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych systemowych i murowanych, - roboty dociepleniowe, - roboty malarskie wynikające z zakresu robót - jako roboty towarzyszące, - wymiana stolarki otworowej wynikająca z zakresu robót - jako roboty towarzyszące, - przebudowa trzonu kuchennego węglowego , - wyklejenie paleniska ,wymiana rusztów ,drzwiczek ,blachy, - rozbiórka wykładzin PCV , posadzek lastrykowych ,itp., - wykonanie ,naprawa podłoży pod posadzki przy użyciu gotowych betonów i zapraw w tym szybkotwardniejących i szybkoschnących, - ułożenie wraz ze zgrzewaniem wykładzin PCV, - układanie posadzek z płytek, - naprawa posadzek parkietowych wraz z podłożem, demontaż posadzek ,ułożenie klepek, szlifowanie, lakierowanie, - wykonanie posadzek z paneli podłogowych , desek barlineckich, - naprawa lub wykonanie posadzek ze żwirku lub lastryko , szlifowanie , płukanie, - naprawa, wymiana schodów zewnętrznych, - uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu, - montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych, - uzupełnienie elementów konstrukcji dachu , deskowań , podłóg , itp., - naprawa stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą okuć i zamków, - wykonanie i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wyposażeniem, - wykonanie i montaż obudów grzejnikowych, - wykonanie i montaż obudów dylatacji i różnych tp. elementów stolarskich, - naprawa furtek i bram wjazdowych, - uzupełnienie przęseł ogrodzeniowych, - roboty ziemne, - roboty porządkowe, wywóz gruzu i ziemi. III. Rozwiązania równoważne. Wskazane ewentualnie w SIWZ i dokumentach technicznych znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje dany produkt są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Jednocześnie opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art 30 ust.5 Ustawy. W związku z tym: 1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - tj o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ, 2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w SIWZ, a wskazanych poprzez normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, 3) Zgodnie z art 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. V. Na podstawie art 29.3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) fizyczne wykonywanie robót ogólnobudowlanych. b) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt Va oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji, określony został w § 2 projektu umowy.

II.5) Główny kod CPV

45000000-7

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczeniecena60,00wydłuzenie okresu gwarancji i rękojmi za każdy następny rok z min. 5 lat do max 7 lat40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Na podstawie art 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, zamawiający przewiduje powtórzenie podobnych robót budowlanych jak dla zamówienia podstawowego zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, a polegających na robotach ogólnobudowlanych, określonych w przedmiarze robót; - warunki udzielenia zamówienia w przypadku wystąpienia awarii, usuwanie skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych, wykonanie robót nałożonych przez inne organy, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, zapewnienie ciągłości funkcjonowania, wniosek użytkownika, usuwanie skutków siły wyższej; - szacunkową wartość tego zamówienia 54 922,87 zł bez VAT

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

NIE DOTYCZY

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

NIE DOTYCZY

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał roboty ogólnobudowlane lub konstrukcyjno- budowlane (inne niż instalacyjne) na łączną kwotę co najmniej 70 000,00 zł brutto. Powyższy warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże jedną lub kilka ww. robót ogólnobudowlanych lub konstrukcyjno- budowlanych,pod warunkiem, że łączna wartość będzie wynosić co najmniej 70 000,00 zł brutto.

Nie

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

wykaz robót budowlanych- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót ogólnobudowlanych lub konstrukcyjno- budowlanych (innych niż instalacyjnych) na łączną kwotę co najmniej 70 000,00 zł brutto ( powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże jedną lub kilka robót ogólnobudowlanych pod warunkiem, że ich łączna wartość będzie wynosić co najmniej 70 000,00 zł brutto) wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 3) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu- jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 7.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale 6.5.1) i 6.5.4) SIWZ - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, 5) Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej - zgodnie ze wzorem załączonym przez Zamawiającego

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

§ 15. ZMIANY UMOWY 1. Na podstawie art 144 ust. 1 u.p.z.p. zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych poniżej. 1.1. Okoliczności, wskazane w art 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, które zostały przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Zamawiający przewiduje zatem wprowadzenie następujących zmian, określając ich zakres i tryb, oraz wskazując okoliczności, wobec wystąpienia których wymagane będzie sporządzenie stosownego aneksu do Umowy: 1.1.1. Strony mają prawo do zmiany terminu zakończenia robót poszczególnego zlecenia o okres trwania przyczyn i usunięcia ich skutków, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia tych robót, wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w następujących sytuacjach i przy określonych warunkach: a) gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nie opisanych w zleceniu lub przedmiarze robót i nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, koniecznych i niezbędnych do wykonania oraz ukończenia robót objętych zleceniem, nie będących jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy, w szczególności ze względu na zasady wiedzy technicznej lub technologicznej, konieczność zabezpieczenia awarii, zabezpieczenia jej skutków lub jej usunięcia, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, których niewprowadzenie zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu lub bezpieczeństwu osób lub mienia, kolizję z innym uzbrojeniem, warunki terenowe uniemożliwiające wykonanie robót w sposób opisany w zaleceniu lub inne okoliczności nie będące jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy. W takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robót poszczególnego zlecenia, pozwalający na wykonanie i ukończenie, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub b) gdy wystąpi konieczność wykonania innych robót przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie wszystkie warunki opisane w art 144 ust. 1 pkt 2) u.p.z.p., w szczególności ze względu na zasady wiedzy technicznej, zmiany technologiczne, konieczność zabezpieczenia awarii, zabezpieczenia jej skutków lub jej usunięcia, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację przedmiotu Umowy lub jego części, których niewprowadzenie zagraża ciągłości funkcjonowania przedmiotu Umowy lub jego części lub bezpieczeństwu osób lub mienia, lub inne okoliczności nie będące wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy. W takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robót, pozwalający na wykonanie i ukończenie innych robót, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub c) wystąpienia na terenie wykonywanych robót siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym działaniem człowieka w normalnych warunkach pracy, a związane m.in. z katastrofą budowlaną (w szczególności zawalenie, pożar, zalanie, pękniecie elementów konstrukcyjnych), katastrofą atmosferyczną (w szczególności wichura, trąba powietrzna, powódź, porażenie piorunem) lub innym zdarzeniem, niezawinionym w skutkach przez Wykonawcę. W takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót określony w Umowie o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność wykonania niezbędnych napraw, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. W takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robót, pozwalający na wykonanie i ukończenie robót, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub e) wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym lub nadziemnym, w związku z brakiem naniesienia tego uzbrojenia na mapach lub w związku z inną lokalizacją tego uzbrojenia w terenie niż na mapach lub przekazaną przez gestorów sieci na etapie uzgodnień, W takim przypadku zostanie przedłużony termin realizacji robót, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności i konieczności usunięcia przeszkód w postaci wstrzymania robót lub konieczności dokonania niezbędnych uzgodnień lub zmian z ewentualnym uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych, zgód lub zgłoszeń, lub f) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót polegających na wystąpieniu temperatur niepozwalających na wykonanie robót zgodnie z technologią i zasadami sztuki budowlanej przez okres ciągły, co najmniej 50% czasu na wykonanie zlecenia (w trakcie dnia roboczego), wystąpieniem opadów deszczu, śniegu lub gradu niepozwalających na wykonanie robót zgodnie z technologią i zasadami sztuki budowlanej przez okres ciągły co najmniej 50% czasu na wykonanie zlecenia (w trakcie dnia roboczego). W takim przypadku zostanie przedłużony termin realizacji robót liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności i konieczności usunięcia ich skutków. Jeżeli zmiana terminu wykonania robót w ramach poszczególnego zlecenia nie przekracza terminu realizacji umowy określonego w § 4 ust. 1, nie wymaga ona zmiany umowy; w takim przypadku Strony dokonają pisemnej aktualizacji zlecenia, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności wskazanych w ppkt. od a) do f), Wykonawcy przysługuje wyłącznie roszczenie o wydłużenie terminu wykonania robót w ramach zlecenia, bez domagania się dodatkowego wynagrodzenia związanego z utrzymaniem robót i zaplecza, ubezpieczenia robót lub wykonywania innych czynności pomocniczych lub ponoszenia kosztów ogólnych z tytułu wydłużonej realizacji robót. 1.1.2. Strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy, w następującym zakresie i pod określonymi warunkami: a) w przypadku zmiany ustawowej procentowej stawki VAT od towarów i usług, zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto wskazana w § 12 ust. 1 wyłącznie w stosunku do zakresu zamówienia niewykonanego do dnia ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w następujący sposób: 1) dotychczasowe wynagrodzenie brutto wynikające z Umowy pozostaje bez zmian, rozliczone zgodnie ze stawką procentową podatku VAT obowiązującą przy podpisaniu Umowy do dnia jej ustawowej zmiany, w zakresie robót wykonanych do daty tej zmiany, 2) wynagrodzenie brutto za roboty realizowane po dacie ustawowej zmiany stawki procentowej podatku VAT, skorygowane będzie o różnicę wartości procentowej pomiędzy uprzednią stawką VAT (obowiązującą przy podpisaniu Umowy do czasu ustawowej zmiany) i nową stawką VAT zmienioną ustawą w trakcie realizacji zamówienia, lub b) zwiększenie obmierzonych robót dla każdego zlecenia oddzielnie, zgodnie z Umową ilości jednostek przedmiarowych w poszczególnych pozycjach w stosunku do tego zlecenia, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego, na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych przez Inspektora robót, stanowi wypełnienie umownego sposobu rozliczenia robót budowlanych, gdzie taka sytuacja stanowi element naturalny, w zakresie kosztorysowego rozliczania robót i jednocześnie sama w sobie nie powoduje zmiany Umowy, bo stanowi element jej realizacji. Zmiany umowy nie stanowi: 1) zwiększenie lub zmniejszenie wartości i zakresu poszczególnego zlecenia wskutek dokonania obmiaru robót tego zlecenia, 2) zwiększenie lub zmniejszenie ilości przedmiarowych poszczególnych robót opisanych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym wskutek dokonania obmiaru robót poszczególnych zleceń, pod warunkiem braku zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 12 ust. 1 Umowy. c) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, wynikających ze stanu faktycznego lub STWiORB, których realizacja jest konieczna do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu poszczególnego zlecenia lub będących konsekwencją usunięcia skutków okoliczności wskazanych w pkt 1.1.1. lub 1.1.2., Strony są uprawnione do wprowadzania nowych pozycji rozliczeniowych robót dodatkowych, pod następującymi warunkami: 1) roboty dodatkowe nie zostały wskazane w przedmiarze robót i nie zostały wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2) roboty dodatkowe nie zostały opisane w STWiORB lub Umowie jako roboty niepodlegające odrębnemu rozliczeniu, 3) zostanie sporządzony protokół konieczności, 4) roboty dodatkowe nie wynikają z błędu lub zaniedbania po stronie Wykonawcy, 5) roboty dodatkowe, zostały zatwierdzone przez Zamawiającego, 6) roboty dodatkowe zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami Umowy, 7) roboty dodatkowe wynikają ze stanu faktycznego, a ich realizacja jest konieczna do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu poszczególnego zlecenia, - jeżeli roboty dodatkowe, nie powodują zwiększenia wynagrodzenia umownego, określonego w § 12 ust. 1, nie wymagają zmiany Umowy, a wymagają sporządzenia protokołu konieczności. 1.1.4. W przypadkach o którym mowa w pkt 1.1.1. - 1.1.3. zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 1.1.5. Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy. a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, a także zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym Ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem lit. b, b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-26

godzina

11:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości całkowitej ceny brutto oferty. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art 148 ust. 1 ustawy Pzp. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art 148 ust. 2 ustawy Pzp. 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO BANK POLSKI SA nr 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 z podaniem tytułu "zabezpieczenie należytego wykonania umowy". 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane ( zgodnie z postanowieniami umowy). 9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (zgodnie z postanowieniami umowy). 11.W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Piekary Śląskie codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.