Dzisiaj jest: 17.6.2024, imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

Wykonanie robót remontowych i renowacyjnych oraz usługi bi

Wrocławski Park Wodny S.A.

Wykonanie robót remontowych i renowacyjnych oraz usługi bieżącej konserwacji i drobnych napraw z podziałem na zadanie 1 i zadanie 2

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552359-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Wrocławski Park Wodny S.A.

Regon: 93304118100000

ulica: ul. Borowska

Numer domu: 99

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 50558

Miejscowość: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 717 711 500

e-mail: zdzislaw.dus@aquapark.wroc.pl

Fax: 717 711 510

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

spółka prawa handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.aquapark.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Wrocławski Park Wodny S.A. Sekretariat Biura Zarządu ul. Borowska 99 (50-558) Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót remontowych i renowacyjnych oraz usługi bieżącej konserwacji i drobnych napraw z podziałem na zadanie 1 i zadanie 2

Numer referencyjny:

ZP/4/18/PN/WPW

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót remontowych i renowacyjnych oraz usługi bieżącej konserwacji i drobnych napraw z podziałem na zadanie 1 i zadanie 2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi odpowiednio załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Wymagania szczegółowe, zakres oraz ustalenia organizacyjne związane z przedmiotem zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 4. Miejscem wykonania usługi jest obiekt należący do WPW S.A. przy ul. Borowskiej 99, (50-558) Wrocław. 5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 7. Zamówienie podzielone jest na dwie części, tzn. na dwa zadania: a) Zadanie nr 1, b) Zadanie nr 2. 8. Ofertą częściową jest oferta złożona na wykonanie jednego zadania. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wykonanie dowolnej liczby zadań lub na całość zamówienia. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) Ustawy. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. 10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę żadnych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu dostawy. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 13. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 14. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego określone w SIWZ i w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45453000-745400000-145430000-050000000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

24

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w powyższym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie prawidłowo wypełnionego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w powyższym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie prawidłowo wypełnionego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Dla zadania nr 1: 1. Zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie zadania nr 1, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną robotę remontową i renowacyjną, na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł netto. b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną robotę polegającą na remontowaniu / układaniu na nowo tzw. "sztucznych plaż" o powierzchni powyżej 150 m2. Przy czym za "sztuczną plażę" uznana będzie posadzka żywiczna imitująca piaszczystą plażę z warstwą antypoślizgową z posypką z piasku kwarcowego naturalnego zamkniętego od góry warstwą żywicy. Szczegółowy opis "sztucznej plaży" zawarty jest w OPZ, stanowiącym zał. nr 5a do niniejszej SIWZ. c) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną robotę polegającą na układaniu płytek ceramicznych o powierzchni min. 5 m2 pod wodą na głębokości nie mniejszej niż 1,5 m pod powierzchnią wody, w niecce basenowej o powierzchni lustra wody nie mniej niż 150 m2. d) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną robotę mającą w swoim zakresie prace remontowo - renowacyjne na obiekcie czynnym dla klientów w godzinach od 6:00 do 23:00 o charakterze usługowo rekreacyjno-sportowym o powierzchni co najmniej 3 tys. mkw. Jako dowód spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w lit a)-d) powyżej zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej, mogą być: a) referencje, protokoły odbioru bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit.a) powyżej. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego przedmiot zamówienia określony w lit a)-d) powyżej został wcześniej wykonany, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzić będą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z referencji, poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 2. Ponadto, Zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie zadania nr 1, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia to jest: - z branży budowlanej - co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia i posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; dopuszcza się osoby posiadające równoważne uprawnienia wydane w innych krajach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Dla zadania nr 2: 1. Zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie zadania nr 2, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje w obiektach użyteczności publicznej co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu lub wykonywaniu okładzin ceramicznych o powierzchni łącznej min. 200 m2. b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje w obiektach użyteczności publicznej co najmniej 2 roboty polegające na malowaniu ścian i sufitów o powierzchni łącznej min. 200 m2. Oświadczenie powinno zawierać wykaz robót z podaniem ich zakresu, terminu wykonania, lokalizacji, oraz danych Inwestora (nazwa, adres, telefon).

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający uzna warunek potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 Ustawy za spełniony na podstawie prawidłowo wypełnionego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia złożonego przez Wykonawcę, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ oraz dostarczenia odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zgodnie z art. 22 ust. 1b. Ustawy warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczą: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w powyższym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie prawidłowo wypełnionego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w powyższym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie prawidłowo wypełnionego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 3) zdolności technicznej lub zawodowej (w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia). Dla zadania nr 1: 1. Zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie zadania nr 1, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną robotę remontową i renowacyjną, na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł netto. b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną robotę polegającą na remontowaniu / układaniu na nowo tzw. "sztucznych plaż" o powierzchni powyżej 150 m2. Przy czym za "sztuczną plażę" uznana będzie posadzka żywiczna imitująca piaszczystą plażę z warstwą antypoślizgową z posypką z piasku kwarcowego naturalnego zamkniętego od góry warstwą żywicy. Szczegółowy opis "sztucznej plaży" zawarty jest w OPZ, stanowiącym zał. nr 5a do niniejszej SIWZ. c) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną robotę polegającą na układaniu płytek ceramicznych o powierzchni min. 5 m2 pod wodą na głębokości nie mniejszej niż 1,5 m pod powierzchnią wody, w niecce basenowej o powierzchni lustra wody nie mniej niż 150 m2. d) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną robotę mającą w swoim zakresie prace remontowo - renowacyjne na obiekcie czynnym dla klientów w godzinach od 6:00 do 23:00 o charakterze usługowo rekreacyjno-sportowym o powierzchni co najmniej 3 tys. mkw. Jako dowód spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w lit a)-d) powyżej zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej, mogą być: a) referencje, protokoły odbioru bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit.a) powyżej. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego przedmiot zamówienia określony w lit a)-d) powyżej został wcześniej wykonany, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzić będą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z referencji, poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 2. Ponadto, Zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie zadania nr 1, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia to jest: - z branży budowlanej - co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia i posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; dopuszcza się osoby posiadające równoważne uprawnienia wydane w innych krajach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Dla zadania nr 2: 1. Zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie zadania nr 2, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje w obiektach użyteczności publicznej co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu lub wykonywaniu okładzin ceramicznych o powierzchni łącznej min. 200 m2. b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje w obiektach użyteczności publicznej co najmniej 2 roboty polegające na malowaniu ścian i sufitów o powierzchni łącznej min. 200 m2. Oświadczenie powinno zawierać wykaz robót z podaniem ich zakresu, terminu wykonania, lokalizacji, oraz danych Inwestora (nazwa, adres, telefon).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zgodnie z art. 22 ust. 1b. Ustawy warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczą: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w powyższym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie prawidłowo wypełnionego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w powyższym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie prawidłowo wypełnionego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 3) zdolności technicznej lub zawodowej (w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia). Dla zadania nr 1: 1. Zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie zadania nr 1, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną robotę remontową i renowacyjną, na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł netto. b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną robotę polegającą na remontowaniu / układaniu na nowo tzw. "sztucznych plaż" o powierzchni powyżej 150 m2. Przy czym za "sztuczną plażę" uznana będzie posadzka żywiczna imitująca piaszczystą plażę z warstwą antypoślizgową z posypką z piasku kwarcowego naturalnego zamkniętego od góry warstwą żywicy. Szczegółowy opis "sztucznej plaży" zawarty jest w OPZ, stanowiącym zał. nr 5a do niniejszej SIWZ. c) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną robotę polegającą na układaniu płytek ceramicznych o powierzchni min. 5 m2 pod wodą na głębokości nie mniejszej niż 1,5 m pod powierzchnią wody, w niecce basenowej o powierzchni lustra wody nie mniej niż 150 m2. d) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną robotę mającą w swoim zakresie prace remontowo - renowacyjne na obiekcie czynnym dla klientów w godzinach od 6:00 do 23:00 o charakterze usługowo rekreacyjno-sportowym o powierzchni co najmniej 3 tys. mkw. Jako dowód spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w lit a)-d) powyżej zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej, mogą być: a) referencje, protokoły odbioru bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit.a) powyżej. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego przedmiot zamówienia określony w lit a)-d) powyżej został wcześniej wykonany, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzić będą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z referencji, poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 2. Ponadto, Zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie zadania nr 1, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia to jest: - z branży budowlanej - co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia i posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; dopuszcza się osoby posiadające równoważne uprawnienia wydane w innych krajach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Dla zadania nr 2: 1. Zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie zadania nr 2, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje w obiektach użyteczności publicznej co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu lub wykonywaniu okładzin ceramicznych o powierzchni łącznej min. 200 m2. b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje w obiektach użyteczności publicznej co najmniej 2 roboty polegające na malowaniu ścian i sufitów o powierzchni łącznej min. 200 m2. Oświadczenie powinno zawierać wykaz robót z podaniem ich zakresu, terminu wykonania, lokalizacji, oraz danych Inwestora (nazwa, adres, telefon).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, który złoży ofertę jest zobowiązany złożyć bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego Informacji z sesji otwarcia ofert, która zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.aquapark.wroc.pl w zakładce BIP przetargi: 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, sporządzone wg Załącznika nr 5 do SIWZ, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że istniejące między Wykonawcami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu; 2) wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia24

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy przy wystąpieniu następujących warunków: a) Jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi, mająca wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zmiana: przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r., nr 200, poz. 1679), zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, strony przy ustalaniu maksymalnej wartości wynagrodzenia Wykonawcy oraz ceny za zrealizowaną po zmianie przepisów dostawę uwzględnią zmienioną regulację prawną; nie dotyczy to ceny za dostawy zrealizowane przed zmianą przepisów; b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w granicach określonych przepisem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które, gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby wybór innej oferty niż ta, która została pierwotnie wybrana. c) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy. d) W zakresie zmiany terminu, lecz bez zmiany cen i zakresu rzeczowego. e) Przedłużenia czasu na ukończenie prac na skutek wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy oraz które nie były zależne od działania jakiejkolwiek za stron umowy. f) Zmian podwykonawców - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Przewidziane powyżej okoliczności, stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 3. Nie są zakazane zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e. Ustawy oraz w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 6) Ustawy - gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy. 4. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów art. 140 ust. 1 i 3 Ustawy stanowiących, że zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie oraz że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z uwzględnieniem art. 144. 5. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica przedsiębiorstwa" lub spięte/zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-09

godzina:

13:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: zadanie 2

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Wrocław codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.