Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Wykonanie robót rozbiórkowych na terenie miasta

Ogłoszenie nr 510277396-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.
Zarząd Mienia Komunalnego: Wykonanie robót rozbiórkowych na terenie miasta Białegostoku, tj.: - budynku mieszkalnego o nr ewid. 1314 oraz budynku gospodarczego o nr ewid. 1315 przy ul. Grzybowskiego 5, - budynku gospodarczego wraz z ogrodzeniem przy ul. Lawendowej na dz. nr 1485 obr. 6, - budynku garażu blaszanego przy ul. J. Klimkiewiczowej na dz. nr 481/7 i 483 obr. 3.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 619670-N-2019
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Mienia Komunalnego, Krajowy numer identyfikacyjny 20024107400000, ul. gen. J. Bema  89/1, 15-370  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857479457, e-mail zp@zmk.bialystok.pl, faks 857479483.
Adres strony internetowej (url): www.zmk.bialystok.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót rozbiórkowych na terenie miasta Białegostoku, tj.: - budynku mieszkalnego o nr ewid. 1314 oraz budynku gospodarczego o nr ewid. 1315 przy ul. Grzybowskiego 5, - budynku gospodarczego wraz z ogrodzeniem przy ul. Lawendowej na dz. nr 1485 obr. 6, - budynku garażu blaszanego przy ul. J. Klimkiewiczowej na dz. nr 481/7 i 483 obr. 3.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
TI.263.82.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót rozbiórkowych na terenie miasta Białegostoku tj.: 1) budynku mieszkalnego o nr ewid. 1314 oraz budynku gospodarczego o nr ewid 1315 przy ul. Grzybowskiego 5, 2) budynku gospodarczego wraz z ogrodzeniem przy ul. Lawendowej na dz. nr 1485 obr. 6, 3) budynku garażu blaszanego przy ul. J. Klimkiewiczowej na dz. nr 481/7 i 483 obr. 3. 2. Zakres robót rozbiórkowych i towarzyszących. Budynki/budowle: 1) prace przygotowawcze i zabezpieczające teren rozbiórki, 2) sprzątanie przed rozbiórką w wewnątrz i na zewnątrz budynku wraz z wywozem i ewentualną utylizacją, 3) roboty ziemne związane z likwidacją posadowienia budynku, budowli - zasypaniem dołów po rozbiórce wraz z wyrównaniem terenu, 4) rozbiórka: a) demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, b) konstrukcji drewnianej dachu krytego blachą, eternitem, dachówką, papą itp., c) ścian zewnętrznych i wewnętrznych o konstrukcji metalowej, murowanych i żelbetowych, d) demontaż stropów o konstrukcji drewnianej i żelbetowej, e) podłogi drewnianej, betonowej i inne, f) fundamentów i schodów betonowych, żelbetowych, 5) roboty transportowe: a) wywóz gruzu, i materiałów porozbiórkowych, b) dowóz piasku do zasypania dołów po rozbiórce fundamentów, wyrównanie i zagęszczenie obszaru rozbiórki z dostosowaniem do terenu otaczającego, c) uprzątnięcie placu rozbiórki wraz ze zgrubnym wyrównaniem terenu. Ogrodzenia - rozbiórka: 1) roboty przygotowawcze i zabezpieczające teren rozbiórki, krzewów i drzew, 2) demontaż bram, furtek, cokołów i płotów, 3) roboty transportowe: wywóz na składowisko materiałów porozbiórkowych, wywóz złomu stalowego na skład złomu, wywóz drewna, 4) uprzątnięcie terenu wokół, 5) zasypywanie dołów po cokołach. Teren utwardzony: 1) roboty przygotowawcze i zabezpieczające teren rozbiórki, 2) rozbiórka nawierzchni, 3) roboty transportowe: wywóz na składowisko materiałów porozbiórkowych, 4) uprzątnięcie terenu oraz wyrównanie terenu po rozbiórkach. 3. Wywóz gruzu i drewna na składowisko odpadów komunalnych, wywóz złomu stalowego na skład złomu, wywóz i przekazanie do utylizacji niebezpiecznych odpadów oraz przekazanie Zamawiającemu w trakcie odbioru robót dowodu zdania eternitu do utylizacji. Utylizacja wyrobów niebezpiecznych - eternitu, może być przeprowadzona wyłącznie przez wyspecjalizowaną firmę. 4. Prace należy wykonać zgodnie z pozwoleniem na rozbiórkę: Decyzja Nr 962/2019 z dnia 22 października 2019 r., Decyzja Nr 939/2019 z dnia 15 października 2019 r. 5. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakresu robót rozbiórkowych: 1) budynku mieszkalny i gospodarczy przy ul. Grzybowskiego 5 wraz z pozostałymi składnikami budowlanymi. Budynek mieszkalny nr ewid. 1314. Budynek mieszkalny jest budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, nie podpiwniczonym. Dach dwuspadowy. Pow. zabudowy - 60,00 m2, kubatura - 270,00 m3. Fundamenty betonowe. Ściany drewniane. Dach pokryty dachówką ceramiczną. Stolarka typowa drewniana, 2) budynek gospodarczy nr ewid. 1315. Budynek gospodarczy jest budynkiem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym. Dach jednospadowy. Pow. Zabudowy - 19,00 m2, kubatura - 66,50m3. Fundamenty betonowe. Ściany drewniane. Dach pokryty dachówką betonową. Stolarka typowa drewniana, 3) budynku garażu blaszanego przy ul. J. Klimkiewiczowej na dz. nr 481/7 i 483 obr. 3. Budynek wolnostojący jednokondygnacyjny, o konstrukcji stalowej. Do wykonania rozbiórki niezbędne jest uzyskanie zgody od Zarządu Dróg Miejskich w Białymstoku. Powierzchnia - 12,00 m3, 4) budynku gospodarczego wraz z ogrodzeniem przy ul. Lawendowej na dz. nr 1485 obr. 6. Budynek gospodarczy jest budynkiem wolnostojącym, parterowym niepodpiwniczonym, murowanym z pustaków betonowych i cegły ceramicznej na fundamencie betonowym. W budynku zlokalizowano dwa oddzielne pomieszczenia. Dach jednospadowy, kryty eternitem. Podstawowe parametry budynku: - pow. zabudowy - 15,00 m2, - kubatura - 32,40 m3. Opis konstrukcyjno - budowlany: - fundamenty z betonu, - ściany zewnętrzne murowane, - ściana wewnętrzna murowana, - dach jednospadowy, - posadzka betonowa, - stolarka drzwiowa drewniana. Ogrodzenie -7,50 m betonowe prefabrykowane, brama metalowa 3,00 m i bramka 0,80m. 6. Wskazane powyżej ilości oraz parametry dotyczące przedmiotowej rozbiórki mają jedynie charakter orientacyjny. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich wyceny. Rozbiórce podlegają wszystkie składniki budowlane znajdujące się na przedmiotowym obszarze. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45110000-1
 
Dodatkowe kody CPV: 45111100-9, 45111220-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 21844.45
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UKASZ” Łukasz Grygiencz
Email wykonawcy: p.h.u.ukasz@o2.pl
Adres pocztowy: Karakule, ul. Bagnowska 4
Kod pocztowy: 16-030
Miejscowość: Supraśl
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 30135.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11765.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 51045.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.