Dzisiaj jest: 21.4.2024, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Wojniczu w rejon

Gmina Wojnicz

"Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Wojniczu w rejonie ul. Braci Gładyszów, ul. Ratnawy - Etap I podetap VII - część 1"

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 551501-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Pełnomocnik Zamawiającego - Dawid Studencki

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Wojnicz

Regon: 85166097300000

ulica: Rynek

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 32830

Miejscowość: Wojnicz

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 146 790 108

e-mail: um@wojnicz.pl

Fax: 146 790 100

Adres strony internetowej (URL): http://www.wojnicz.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://www.wojnicz.pl/inwestor/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Urząd Miejski w Wojniczu, Rynek 1, 32-830 Wojnicz - Dziennik Podawczy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Wojniczu w rejonie ul. Braci Gładyszów, ul. Ratnawy - Etap I podetap VII - część 1"

Numer referencyjny:

ZP 5/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej bez przyłączy domowych w Wojniczu w rejonie: ul. Braci Gładyszów, ul. Ratnawy w ramach zadania "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Wojniczu w rejonie ul. Braci Gładyszów, ul. Ratnawy - Etap I podetap VII - część 1". 3.3. Zamówienie realizowane będzie w podziale na następujące zakresy: kanalizacja sanitarna bez przyłączy domowych w Wojniczu w rejonie ul. Ratnawy i ul. Braci Gładyszów - kanały grawitacyjne główne wraz z kanałami bocznymi, w tym na odcinkach: 1) ciąg kanału PVC fi 200 mm klasy SN8 o łącznej długości 256 m tj.: N152-N154-S4 oraz N161-N162-N163-N164-N165; projekt zagospodarowania terenu: rys. nr 19 i 22, profil rys. nr 57, (pozwolenie na budowę nr 710/03/04 z dnia 28.04.2004 r.), 2) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 1426, 1427 w Wojniczu, ciąg kanału PVC fi 200 mm klasy SN8 o łącznej długości 150 m tj.: N161-S1-S2-S3-S4; projekt zagospodarowania terenu: rys. nr 1, profil rys. 2 (projekt zamienny - pozwolenie budowlane nr 1787/2017 z dnia 27.11.2017 r.), 3) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 1415/1, 1418/3, 1418/4 w Wojniczu, ciąg kanału PVC fi 200 mm klasy SN8 o łącznej długości 32 m tj.: S-S1-S2; projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1, profil rys. 2 (zgłoszenie budowy - UAB.6743.13.96.2017 z dnia 22.11.2017 r.). 3.4. Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej bez przyłączy domowych i obejmuje wykonanie kanałów na w/w odcinkach.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45100000-845110000-145111000-845112000-545200000-945230000-845231000-545233000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego (tj. 50% ilości określonych w przedmiarze robót dla każdej pozycji), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu na poziomie nie mniejszym niż wynikający z niniejszej SIWZ, po przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

75

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Zamówienie należy wykonać maksymalnie w terminie 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. UWAGA! W terminie 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszelkie roboty i zgłosić Zamawiającemu przedmiot zamówienia do odbioru końcowego.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

5.3.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca który: 5.3.1.1. spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.: 5.3.1.1.1. posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia tzn.: a) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał minimum jedną robotę budowlano-montażową, w skład której wchodziła budowa sieci kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 75 000,00 zł brutto; 5.3.1.1.2. dysponuje osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia tzn.: a) dysponuje co najmniej jednym kierownikiem budowy posiadającym minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na tym stanowisku oraz: . uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub . odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub . równoważne uprawnieniom budowlanym w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawnienia wydane w innym państwie UE, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Nie dotyczy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt. 5.3.1.1.1. a) b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt. 5.3.1.1.2. a)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

6.1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 6.1.1. Dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) - np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby. 6.1.2. Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ oraz Kosztorys ofertowy UWAGA: z uwagi na charakter kosztorysu jako elementu oświadczenia woli wykonawcy w niniejszym postępowaniu, jego nie przedłożenie, albo przedłożenie z błędami skutkującymi np. odmiennym zakresem realizacji robót, skutkować będzie odrzuceniem oferty bez wzywania do jego uzupełnienia, o ile nie będzie możliwe poprawienie omyłek w trybie określonym ustawą PZP. 6.1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym: 6.1.3.1. brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ; 6.1.3.2. spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w pkt 5.3. SIWZ. 6.1.4. Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt. 6.1.3. znajdują się z załączniku nr 4 do SIWZ. 6.1.5. W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w pkt 5.3.2.: 6.1.5.1. dowód potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów od podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia. 6.1.5.2. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu własnym wykonawcy o którym mowa w pkt 6.1.3. 6.1.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.3. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 6.2. Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 PZP - tj. obowiązku przekazania przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej wskazane oświadczenie przedłożyć musi każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te należy złożyć w formie pisemnej, we wskazanym terminie, w siedzibie Zamawiającego. 6.3. Dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (składane na wezwanie Zamawiającego): 6.3.1. Zamawiający po dokonaniu czynności badania i oceny ofert wezwie wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do uzupełnienia w terminie 5 dni aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w 5.3 SIWZ, które to dokumenty wymienione są poniżej. 6.3.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę: 6.3.2.1. warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt. 5.3.1.1.1. a) b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt. 5.3.1.1.2. a) 6.3.3. Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt. 6.3.2. składane są w ofercie dla tego z Wykonawców który spełnia określone warunki (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

8.1. Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 gr.). 8.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach: 8.2.1. pieniądzu, 8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.2.3. gwarancjach bankowych, 8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku - o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 8.3. Uwaga: Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej powinno zawierać następujące elementy: 8.3.1. określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji przez cały okres związania ofertą; 8.3.2. określenie kwoty poręczenia lub gwarancji; 8.3.3. wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji; 8.3.4. wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji; 8.3.5. zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty pełnej kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta, 8.3.6. nieodwołalność poręczenia lub gwarancji, 8.4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Gmina Wojnicz BSR Kraków o/Wojnicz: 70 8589 0006 0010 0000 0202 0013 powołując się na nazwę postępowania, nr sprawy oraz podając nazwę banku i numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium. 8.5. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert lub wniosków) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (decyduje data uznania rachunku Zamawiającego). 8.6. Oryginalne dokumenty wadium należy złożyć w oddzielnej kopercie w w tym samym miejscu w którym składana jest oferta lub wniosek. Potwierdzone "za zgodność z oryginałem" kopie dokumentów należy dołączyć do oferty (nie dotyczy polecenia przelewu). 8.7. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w kilku formach przy jednoczesnym spełnieniu powyższych obowiązków.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

§ 14 DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIANY UMOWY 1. Zamawiający, poza sytuacjami przewidzianymi w art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje dodatkowo możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie poniższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 1) Terminu realizacji przedmiotu umowy: a) wynikającą z trudnych warunków atmosferycznych, niepozwalających na prowadzenie, i/lub zakończenie robót w wyznaczonym terminie; b) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian projektowych z powodu istniejących braków lub błędów w dokumentacji, np. zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi; c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy, którejkolwiek ze stron (np. ujawnienie w trakcie robót eksponatów archeologicznych i konieczności zlecenia wykonania ich inwentaryzacji stosownie do obowiązujących przepisów); d) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie inwestycji w terminie tj. zdarzeń zewnętrznych nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i niemożliwych do zapobieżenia spowodowanych np. działaniami wojennymi, zamieszkami lub działaniem sił przyrody, w przypadku wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; e) gdy wystąpią opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w których w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powód niedopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazanie ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; g) w przypadku wystąpienia protestów mieszkańców, konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, zamówień dodatkowych lub uzupełniających, których wykonanie warunkuje wykonanie przedmiotu umowy lub które ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy; - o okres czasu w którym wykonawca z powyższych względów nie mógł realizować zamówienia. 2) wynagrodzenia: a) w przypadku urzędowej zmiany podatków ponoszonych przez wykonawcę (w szczególności podatku VAT); b) zmiany przedmiotu umowy, o której mowa poniżej w punkcie 3); c) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian projektowych z powodu istniejących braków lub błędów w dokumentacji, np. zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi; - w wysokości wynikającej z wprowadzanej zmiany; 3) zmiany przedmiotu umowy: a) w przypadku konieczności zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót np. z powodu błędów w dokumentacji lub z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone o wartość niewykonanych robót na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, b) w przypadku zmian technologicznych takich jak konieczność zrealizowania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 4) W przypadku niewykonania/zmiany wykonania jakikolwiek robót lub niedostarczenia jakichkolwiek materiałów niezależnie od przyczyny - wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione. Zmiana wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych/ zastąpionych innymi robót lub nie dostarczonych materiałów z zastosowanych: a) kosztorysowych cen jednostkowych rodzajów robót, b) w przypadku braku w/w parametrów cenotwórczych w przedstawionym przez Wykonawcę kosztorysie, wycena nastąpi przez Zamawiającego wg średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa małopolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie. 5) Osób przewidzianych do realizacji przedmiotu wymienionych w ofercie Wykonawcy. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę wymienionych osób w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązania się z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana wymienionych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.). Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, jeżeli uzna, że dotychczasowe osoby nie wykonują swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, nowe osoby muszą spełniać wymagania określone wobec personelu Wykonawcy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 7) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 8) przypadku uchwalenia lub zmiany obowiązujących przepisów, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian umowy; 9) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w na etapie zawierania umowy. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-14

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Wojnicz codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.