Dzisiaj jest: 18.7.2024, imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta

Wykonanie termomodernizacji trzech obiektów oświatowych ZS

Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju

Wykonanie termomodernizacji trzech obiektów oświatowych ZSZiO w Biłgoraju w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów 7 jednostek organizacyjnych powiatu biłgorajskiego"

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552444-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: "Poprawa efektywności energetycznej obiektów 7 jednostek organizacyjnych powiatu biłgorajskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju

Regon: 95036901400000

ulica: ul. Tadeusza Kościuszki

Numer domu: 94

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 23400

Miejscowość: Biłgoraj

Województwo: lubelskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 84 6882000, 6882006

e-mail: zamowienia@bilgorajski.pl

Fax: 846882009

Adres strony internetowej (URL): www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca), oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego

Adres:

Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju, ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj, pok. Nr 106 (Sekretariat Starosty)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie termomodernizacji trzech obiektów oświatowych ZSZiO w Biłgoraju w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów 7 jednostek organizacyjnych powiatu biłgorajskiego"

Numer referencyjny:

FSZ.273.6.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji trzech obiektów oświatowych tj. budynku dydaktycznego z salą gimnastyczną i zapleczem, budynku warsztatów i budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju z lokalizacją przy ul. Przemysłowej 23 w Biłgoraju wraz z dostosowaniem ich do warunków użytkowania przez osoby niepełnosprawne w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów 7 jednostek organizacyjnych powiatu biłgorajskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego. 2. Zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia obejmuje: 1) w budynku dydaktycznym z salą gimnastyczną i zapleczem: a) roboty rozbiórkowe i demontażowe, b) docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji, c) docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową, d) montaż zadaszenia szklanego systemowego nad wejściami, e) remont istniejących zadaszeń nad wejściami, f) remont schodów zewnętrznych, g) montaż nowych poręczy przy schodach, h) wymianę obróbek blacharskich, parapetów, i) remont krat, j) wykonanie opaski wokół budynku, k) remont elementów murowych - szafka elektryczna, l) budowę instalacji fotowoltaicznej, m) przebudowę instalacji elektrycznej, n) przebudowę instalacji odgromowej, o) wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku dydaktycznego, umożliwiającej dostęp na kondygnację parteru, p) montaż dwóch przyschodowych platform dla niepełnosprawnych, które umożliwiają poruszanie się pomiędzy pomieszczeniami budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej, których segmenty znajdują się na różnych poziomach, q) dostawę schodołazu elektrycznego, który umożliwia samodzielny dostęp osobom niepełnosprawnym na I i II piętro budynku dydaktycznego, r) wydzielenie sanitariatu dla niepełnosprawnych na parterze, 2) w budynku warsztatów: a) roboty rozbiórkowe i demontażowe, b) docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nowa kolorystyką elewacji, c) docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową, d) wykonanie opaski wokół budynku, e) montaż zadaszenia szklanego systemowego nad wejściami, f) przebudowa rynien i rur spustowych, g) przebudowa ściany zewnętrznej, h) przebudowa kanałów podłogowych i ściennych na potrzeby instalacji sanitarnych, i) usuniecie pasa posadzki nad istniejącym kanałem podłogowym i wykonanie przykrycia, j) wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, k) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram zewnętrznych, l) montaż konstrukcji wsporczej pod urządzenia branży sanitarnej, m) przebudowa instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia, n) przebudowa instalacji odgromowej, o) budowa instalacji fotowoltaicznej, p) przebudowa instalacji wentylacyjnej, q) przebudowa instalacji c.o. bez zmiany źródła ciepła, r) przebudowa instalacji c.o. zasilającej budynek dydaktyczny, s) wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku warsztatów, umożliwiającej dostęp na kondygnację parteru, t) montaż przyschodowej platformy dla niepełnosprawnych, która umożliwia poruszanie się pomiędzy pomieszczeniami warsztatów, których dwa segmenty znajdują się na różnych poziomach, u) wydzielenie sanitariatu dla niepełnosprawnych na parterze, 3) w budynku internatu: a) roboty rozbiórkowe i demontażowe, b) docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nowa kolorystyką elewacji, c) docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową, d) wykonanie opaski wokół budynku, e) remont wejść do budynku - nowe okładziny gresowe wraz z montażem nowych barierek i poręczy, f) montaż zadaszenia szklanego systemowego nad wejściami, g) wymiana rur spustowych - kolanek, h) wymiana parapetów zewnętrznych, obróbek, i) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, j) wymiana krat okiennych i balkonowych, k) remont zsypów, l) remont skrzynki gazowej, m) remont kosza podokiennego, n) montaż nowych drzwiczek technicznych, o) wymiana żaluzji i kratek wentylacyjnych ściennych, p) wydzielenie pomieszczenia zasobników solarnych, q) wykonanie otworu drzwiowego, r) poszerzenie otworów drzwiowych, s) wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, t) zamurowania okien w celu zapewnienia możliwości prowadzenia kanałów do czerpni i wyrzutni w miejscach otworów okiennych w piwnicy, u) zabezpieczenie okien przed otwieraniem w promieniu 3m od wyrzutni ściennej, v) budowa instalacji solarnej dla potrzeb c.w.u., w) przebudowa instalacji c.o. bez zmiany źródła ciepła, x) budowa instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji w kuchni, y) przebudowa instalacji elektrycznej - oświetlenia, z) budowa instalacji fotowoltaicznej, aa) przebudowa instalacji odgromowej, bb) wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku internatu, umożliwiającej dostęp na kondygnację parteru, cc) montaż przyschodowej platformy dla niepełnosprawnych, która umożliwia poruszanie się pomiędzy poziomem zespołu wejściowego i segmentem mieszkalnym a wysokim parterem na którym mieszczą się pomieszczenia administracyjne, higieniczno-sanitarne oraz stołówka, dd) wydzielenie sanitariatu dla niepełnosprawnych na wysokim parterze, ee) przystosowanie dwóch pokoi mieszkalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, odrębnie dla kobiet i mężczyzn. Pokój mieszkalny jednoosobowy z przynależną łazienką, wyposażoną w natrysk z uchylnym siedziskiem oraz pochwyty stałe i uchylne przy urządzeniach sanitarnych, 4) dostarczenie i zamocowanie skrzynek lęgowych dla ptaków zgodnie z wymaganiami ekspertyzy ornitologicznej oraz chiropterologicznej, stanowiącej załącznik do SIWZ, a) w obrębie budynku dydaktycznego z salą gimnastyczną, w ilości: 16 skrzynek dla jerzyka, 4 skrzynki dla kawki, 4 skrzynki dla wróbla, b) w obrębie budynku warsztatów, w ilości: 2 skrzynki dla jerzyka, 2 skrzynki dla kawki, 3 skrzynki dla wróbla, c) w obrębie budynku internatu, w ilości: 1 skrzynka dla jerzyka, 1 skrzynka dla kawki, 21 skrzynek dla wróbla, 5) wykonanie dokumentacji dozorowej i odbiorczej platform przyschodowych (w budynku dydaktycznym, warsztatach i internacie) z przygotowaniem ich do odbioru i zgłoszeniem do Urzędu Dozoru Technicznego oraz odbiór przez UDT i uzyskanie decyzji zezwalających na ich eksploatację, 6) obsługę geodezyjną oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, 7) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w tym dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy wymaganych aktualnymi przepisami prawa, dzienników budowy, protokołów odbiorów technicznych, protokołów prób, pomiarów oraz badań, dokumentacji projektowej powykonawczej z wykazem wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji pierwotnej, jak również dostarczenie instrukcji (w języku polskim) użytkowania i obsługi urządzeń i wyrobów dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę oraz przeszkolenie przedstawicieli Użytkownika w zakresie użytkowania i obsługi tych urządzeń i wyrobów.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45111200-045111300-145233200-145262500-645450000-645261000-145262521-945320000-645321000-345400000-145432100-545421100-545442100-845300000-045310000-345311000-045311200-245316000-545317000-245332000-345331100-745332200-545331210-145331220-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum jedną robotę budowlaną dotyczącą budynków na kwotę nie mniejszą niż 800 000 PLN brutto. b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym: - osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego robót branży ogólnobudowlanej. - osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie, co najmniej instalacji i urządzeń elektrycznych oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych branży elektrycznej. - osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie, co najmniej instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych branży sanitarnej.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 1b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 1c) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 1d) Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wg wzoru Załącznik Nr 6 do SIWZ (dokument należy złożyć w terminie 3 dni liczonym od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp). 2) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty o których mowa w pkt 1a-1d potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 3) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 1a-1c. 4) Dokumenty podmiotów zagranicznych: jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 1a-1c: a) Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) Dokument, o którym mowa w pkt. 4 lit. "a" tiret drugi, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 4 lit. "a" tiret pierwszy, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. c) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 lit. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 4 lit b stosuje się odpowiednio. d) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, zawierającego minimum jedną robotę budowlaną dotyczącą budynków na kwotę nie mniejszą niż 800 000 PLN brutto - wg wzoru Załącznik Nr 7 do SIWZ. b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zawierającego co najmniej osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym: - osobę, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego robót branży ogólnobudowlanej. - osobę, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie, co najmniej instalacji i urządzeń elektrycznych oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych branży elektrycznej. - osobę, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie, co najmniej instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych branży sanitarnej

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru Załącznik Nr 4 do SIWZ (dokument należy złożyć wraz z Ofertą). 2) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą wg wzoru Załącznik Nr 5 do SIWZ (dokument należy złożyć wraz z Ofertą). 3) W przypadku oferty składanej przez pełnomocnika lub podmioty występujące wspólnie do oferty należy dołączyć oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kopię pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Strony zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że istotne zmiany umowy mogą nastąpić według zasad i na warunkach określonych jak poniżej w pkt 2-4. 2. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy: 1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, 2) gdy nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) gdy nastąpi zmiana zasad podlegająca ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 4) w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług na roboty stanowiące przedmiot zamówienia, 5) zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia pod warunkiem zastąpienia ich osobami, spełniającymi co najmniej takie same wymagania, jak ich poprzednicy, na podstawie których wybrana została oferta Wykonawcy, 6) zmiany podwykonawcy przewidzianego do wykonania części robót objętych umową, 7) zwiększenie zakresu robót, wynikające z istoty inwestycji wymaga sporządzenia przez Strony pisemnego protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych, których na etapie opracowania dokumentacji nie dało się przewidzieć lub są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, 8) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy zmiana terminu jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których Wykonawca nie mógł przewidzieć przed zawarciem umowy, a które wpływają na niemożność dotrzymania terminu realizacji zamówienia przez Wykonawcę. W szczególności, jeżeli w wyniku prowadzenia robót budowlanych niezbędne okaże się wykonanie dodatkowych prac lub czynności w celu prawidłowej realizacji umowy. 3. W przypadku zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 pkt. 2-4 mających wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę, zmiany te będą się odbywały zgodnie z następującymi zasadami: 1) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartości wzrostu kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich kosztów publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, 2) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartości wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, 3) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się , a wartość brutto wynagrodzenia zostanie obliczona na podstawie nowych stawek podatku od towarów i usług, 4) zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 - 3 zostaną dokonane po złożeniu przez Wykonawcę pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia. Wniosek podlega weryfikacji przez Zamawiającego. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian na wzrost jego wynagrodzenia Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądanie Wykonawcy, 5) zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 - 3 będą obowiązywać od dnia wejścia w życie stosownych przepisów prawa. 4. Zmiana umowy możliwa jest za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-23

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferta musi być sporządzona w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Biłgoraj codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.