Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Wykonanie utwardzeń dróg kruszywem

Ogłoszenie nr 510275229-N-2019 z dnia 17-12-2019 r.
Gmina Godów: Wykonanie utwardzeń dróg kruszywem, nawierzchni parkingu, nakładek asfaltowych w Gminie Godów.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 611759-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540237922-N-2019
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Godów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625873000000, ul. ul. 1 Maja  53, 44-340  Godów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 47 65 065, 47 65 063, e-mail przetargi@godow.pl, faks 324 765 100.
Adres strony internetowej (url): www.godow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie utwardzeń dróg kruszywem, nawierzchni parkingu, nakładek asfaltowych w Gminie Godów.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
FZ-ZP.271.1.10.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: część: 1 - UTWARDZENIE DRÓG KRUSZYWEM Zakres zadania obejmuje: Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi z tłucznia kamiennego o długości 165 mb, szerokości 3,50m, na odcinku odgałęzienia ulicy 1 Maja w Gołkowicach (dz. nr: 181/7). Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi z tłucznia kamiennego o długości 80 mb, szerokości 3,50m, na odcinku odgałęzienia ulicy Raszczykowiec w Godowie (dz. nr: 1712/88). Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi z tłucznia kamiennego o długości 128 mb, szerokości 3,50m, na odcinku odgałęzienia ulicy 1 Maja w Godowie (dz. nr: 1270/114). Wykonanie utwardzenia pobocza drogi – ulicy Wyzwolenia w Gołkowicach (o łącznej powierzchni ok. 145m2 (w rejonie dz. nr: 95/25 i 96/25), część: 2 – WYKONANIE NAWIERZCHNI PARKINGU W KROSTOSZOWICACH Z KOSTKI BRUKOWEJ Zakres zadania obejmuje: Wyrównanie i dogęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z położeniem kostki brukowej betonowej kolorowej w ilości (625 m2), wykonanie nawierzchni z kostki wraz z podbudową – (65,75m2), zabudowa studni rewizyjnej (1 szt.) wraz z włączeniem odwodnienia liniowego (5mb). Wykonanie robót rozbiórkowych ogrodzenia z siatki stalowej, poprawa posadowienia istniejących krawężników (5mb), zabudowa obrzeży betonowych (45mb) i humusownie terenu z obsianiem trawą (50m2). część: 3 – WYKONANIE NAKŁADEK ASFALTOWYCH NA TERENIE SOŁECTWA GOŁKOWICE i GODÓW Zakres zadania obejmuje: • Wykonanie nakładki asfaltowej na odgałęzieniu ulicy Borowickiej w Gołkowicach o łącznej długości 442mb, szerokość zmienna 3,0-3,50m, (częściowa wymiana podbudowy – 137m2), wraz z posadowieniem krawężników betonowych (230mb), plantowanie poboczy (460m2) oraz wykonaniem zjazdów do posesji. • Wykonanie nakładki asfaltowej na odgałęzieniu ulicy 1 Maja w Gołkowicach o łącznej długości 392mb, szerokości 3,00m, wraz z wymianą podbudowy, plantowaniem poboczy (230m2) oraz wykonaniem zjazdów do posesji. • Wykonanie nakładki asfaltowej na odgałęzieniu ulicy Polnej w Godowie o łącznej długości 130mb, szerokości 3,00m, wraz z wyrównaniem i dogęszczeniem istniejącej podbudowy, plantowaniem poboczy (130m2) oraz wykonaniem zjazdów do posesji. część: 4 – WYKONANIE NAKŁADEK ASFALTOWYCH NA TERENIE SOŁECTWA SKRZYSZÓW, KROSTOSZOWICE i ŁAZISKA. Zakres zadania obejmuje: • Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Wspólnej w Skrzyszowie i Krostoszowicach o łącznej długości 297mb+75mb, szerokości 3,20m, wraz z plantowaniem poboczy (350m2) oraz wykonaniem zjazdów do posesji. • Wykonanie nakładki asfaltowej na odgałęzieniu ulicy Wallacha w Skrzyszowie o łącznej długości 145mb, szerokości 3,00m, wraz z wymianą podbudowy, plantowaniem poboczy (145m2) oraz wykonaniem zjazdów do posesji. • Wykonanie nakładki asfaltowej na odgałęzieniu ulicy Środkowej w Krostoszowicach o łącznej długości 94mb, szerokości 3,00m, wraz z częściową wymianą podbudowy, plantowaniem poboczy (80m2). • Wykonanie nakładki asfaltowej na odgałęzieniu ulicy Stawowej w Łaziskach o łącznej długości 406mb, szerokości zmiennej 3,00-3,30m, wraz z częściową wymianą podbudowy, plantowaniem poboczy (411m2) oraz wykonaniem zjazdów do posesji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne stanowiące załączniki nr 9-11 do siwz.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6
 
Dodatkowe kody CPV: 45233142-6, 45233226-9, 45233200-1, 45233220-7, 45233222-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: UTWARDZENIE DRÓG KRUSZYWEM
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 98453.56
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: P.U.H. ELBUD Krzysztof Świetek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wiejska 84
Kod pocztowy: 44-350
Miejscowość: Gorzyczki
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 92945.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 92945.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 143383.20
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: WYKONANIE NAWIERZCHNI PARKINGU W KROSTOSZOWICACH Z KOSTKI BRUKOWEJ
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 79297.80
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: P.U.H. ELBUD Krzysztof Świętek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wiejska 84
Kod pocztowy: 44-350
Miejscowość: Gorzyczki
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 84855.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 84855.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 125042.39
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: WYKONANIE NAKŁADEK ASFALTOWYCH NA TERENIE SOŁECTWA GOŁKOWICE i GODÓW
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 409090.40
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Firma Strada Maciej Zdziebło
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 105
Kod pocztowy: 44-268
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 456622.73
Oferta z najniższą ceną/kosztem 456622.73
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 586009.05
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: WYKONANIE NAKŁADEK ASFALTOWYCH NA TERENIE SOŁECTWA SKRZYSZÓW, KROSTOSZOWICE i ŁAZISKA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 300651.37
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Firma Strada Maciej Zdziebło
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 105
Kod pocztowy: 44-268
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 354550.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 354550.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 449079.08
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.