Dzisiaj jest: 16.4.2024, imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 8 700 m

Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach

Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 8 700 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 506018 N 2020 z dnia 2020 01 24 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach

Regon: 43102930000000

ulica: ul. Składowa

Numer domu:

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 24 100

Miejscowość: Puławy

Województwo: lubelskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 818 884 160

e mail: pzd.pulawy@hot.pl

Fax: 818 880 388

Adres strony internetowej (URL): www.pzd.pulawy.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.pzd.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.pzd.pulawy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

osobiście, kurier, Poczta Polska

Adres:

ul. Składowa 1a, 24 100 Pulawy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 8 700 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

Numer referencyjny:

1/PZD/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu z własnych materiałów i własnym sprzętem 8 700 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko rozpadową K1 65 i grysami bazaltowymi klasy II gat.1 o śr. grubości ubytków 3 4 cm w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z dokumentacją projektową i ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zawartą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zakres robót obejmuje następujące drogi powiatowe na terenie Powiatu Puławskiego: Lp. Nr i nazwa drogi 1. 2546L Kazimierz Dolny (ul. Kwakowa Góra, ul. Doły) Wylągi Kolonia Rzeczyca /odc. Doły Skowieszynek/ 2. 2547L dr pow.2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) Kol. Rzeczyca Zaborze Niezabitow /odc. Kol. Rzeczyca Zaborze/ 3. 2548L Kębło Stanisławka Kolonia Rzeczyca 4. 2522L dr. woj. 743 Kolonia Góra Puławska Janowiec gr. woj. (Lucimia) 5. 2519L Bronowice Dobrosławów Wojszyn Nasiłów dr. woj. 743 /odc. Tomaszów Wojszyn Nasiłów/ 6. 2549L Wąwolnica Bartłomiejowice Zawada Grabówki 7. 2550L Iłki Rąblów dr. pow. 2549L 8. 2545L Celejów Witoszyn Kolonia Rzeczyca 9. 2524L dr pow. 2522L Janowice gr. woj. (Baryczka) 10. 2612L Karczmiska Kolonia Rzeczyca 11. 2551L Kębło Huta Zaborze 12. 1520L Wola osińska Bronisławka Wolica Trzciniec /odc. Bronisławka gr. pow./ 13. 2535L Klementowice Buchałowice Bronice UWAGA: kolejność remontowanych odcinków dróg będzie ustalana na bieżąco z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Projekt będący przedmiotem zamówienia dostosowany jest do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych. Zamawiający nie przewiduje zamykania odcinków dróg dla ruchu podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca wyceni cały zakres robót, który został ujęty w: .Kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr XXVII.2 SIWZ, .Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr XXX SIWZ; .Projekcie wykonawczym stanowiącym załącznik nr XXXII SIWZ; Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego. Faktura (końcowa) zostanie zapłacona za wykonanie całego zakresu robót i po spełnieniu wymagań określonych w umowie o udzielenie zamówienia. Szczegółowo sposób i warunki płatności zostały określone w dalszej części SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1.Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 730 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 2.Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został za pomocą: .projektu wykonawczego pkt. XXXII SIWZ; .specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pkt. XXXI SIWZ; .przedmiaru robót pkt. XXX SIWZ; 3.Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do sprawdzenia w/w dokumentacji. 4.Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. 5.Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt. XVIII SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego i określają w szczególności: .sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp; .uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań; .rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 6.Wykonawca składa oświadczenie, że w/w osoby wykonujące niniejsze zamówienie publiczne są zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy. 7.Każdorazowa zmiana osób objętych oświadczeniem nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia do wiadomości Zamawiającego najpóźniej z chwilą objęcia przez nową osobę pełnionej funkcji dodatkowe oświadczenie w tym przedmiocie). 8.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi zamówieniem, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje prawo Zamawiającemu do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na ukończenie robót. 9.Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". 10.Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). 11.Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) wchodzących w skład Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w SST. 12.Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom poszczególnych Szczegółowych specyfikacji technicznych wchodzących w skład Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do Umowy. 13.Za zabezpieczenie robót (wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w inny sposób niż przewidział to Zamawiający w swoim projekcie organizacji ruchu oraz oznakowanie na czas prowadzenia robót) odpowiedzialny jest Wykonawca robót i nie stanowi podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy. 14.Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz programu zapewnienia jakości (jeżeli dotyczy). 15.Zamawiający ustala wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.

II.5) Główny kod CPV:

45233000 9

Dodatkowe kody CPV:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020 05 31

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zdolności techniczne: warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie min. 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontów cząstkowych dróg, przy czym jej wartość nie może być mniejsza niż 150 000,00 zł brutto i udokumentowanie, że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zdolności zawodowe: Kierownik robót Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wskaże osobę, która będzie dostępna na etapie realizacji zamówienia i spełniała będzie następujące warunki Kierownik budowy 1 osoba, która musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, uprawniające do kierowania robotami objętych zamówieniem. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ust. 1 ppkt 2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli konfederacji szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie określających, że Wykonawca wykonał min. 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontów cząstkowych dróg, przy czym jej wartość nie może być mniejsza niż 150 000,00 zł brutto wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacja o tym, czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w pkt. XXVIII.3 SIWZ.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Wszelkie istotne zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie pod rygorem nieważności w formie aneksu podpisanego przez obie strony w następujących przypadkach: 1)w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe i inne) lub gdy warunki atmosferyczne odbiegają od przeciętnych w danym okresie czasu, występujących na przestrzeni ostatnich 5 lat albo odbiegają od warunków określonych w SST i uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia oraz uniemożliwiają zapewnienie jego odpowiedniej jakości, przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia; 2)z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej co do dat uwidocznionych w umowie skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia; 3)z powodu wystąpienia robót zamiennych skutkujących uprawnieniem stron oprócz zmiany terminu zamówienia również do zmiany wysokości wynagrodzenia i zakresu przedmiotu umowy; 4)z powodu wystąpienia robót dodatkowych skutkujących uprawnieniem stron oprócz zmiany terminu zamówienia również do zmiany wysokości wynagrodzenia i zakresu przedmiotu umowy; 5)z powodu zmiany przepisów prawa mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy skutkujących uprawnieniem stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia; wyłącznie do wysokości posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych na wykonanie przedmiotu zamówienia; 6)z powodu zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania umowy; 7)z powodu konieczności zmiany technologii robót w stosunku do technologii przewidzianej w dokumentacji projektowej skutkujące możliwością zmiany przez Strony zakresu przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu zamówienia; 8)z powodu zmiany materiałów gwarantujących realizację robót w zgodzie z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej uprawniające Strony do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia; 9)z powodu wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z pierwotnym terminem uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania umowy; 10)z powodu wystąpienia w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umowy korzystnych dla Zamawiającego. W powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone; 11)z powodu wystąpienia nieprzewidzianych kolizji z robotami prowadzonymi równolegle przez inne podmioty, infrastrukturą towarzyszącą lub innymi uwarunkowaniami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń skutkujących uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania zamówienia i wynagrodzenia; 12)z powodu wystąpienia okoliczności powodujących zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia skutkujących uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania zamówienia i wynagrodzenia; 13)na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych we wzorze umowy dotyczących podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania zamówienia złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez: .wskazanie innych podwykonawców; .rezygnację z podwykonawców; .wskazanie innego zakresu podwykonawstwa .wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa; a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Pzp. 2.Podstawą do dokonania powyższych zmian jest złożenie przez jedną ze Stron wniosku i jego akceptacja przez Stronę drugą. 3.Jeżeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia będzie konieczne dokonanie zmiany umowy, wówczas Wykonawca zgłosi konieczność jej wprowadzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającemu. Zamawiający wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oceni wystąpienie Wykonawcy i jeżeli uzna zmianę umowy za konieczną, niezbędną i uzasadnioną technicznie, zainicjuje wówczas wprowadzenie zmiany umowy w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy (Polecenie Zmiany). 4.Zmiana, o której mowa w ust. 3 może być również zainicjowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego samodzielnie po uzyskaniu zgody Zamawiającego, w jakimkolwiek momencie przed dokonaniem odbioru końcowego robót przez danie polecenia, aby Wykonawca przedłożył propozycję. Zmiana umowy może obejmować pominięcie robót budowlanych. 5.Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie poleci zmiany umowy. W przeciwnym przypadku, Wykonawca może być zobowiązany do przywrócenia robót do stanu sprzed wprowadzonej zmiany, w tym ewentualnej rozbiórki wykonanych robót, na własny koszt i ryzyko. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z nałożonego obowiązku w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający będzie uprawniony do przywrócenia robót do stanu sprzed wprowadzenia zmiany, na koszt Wykonawcy, również przez osoby trzecie (wykonanie zastępcze). 6.Wykonanie jakichkolwiek prac wynikających z przesłanek określonych w art. 144 ustawy Pzp, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, ustalonego w § 2 ust. 6, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Roboty takie wykonane bez zgody Zamawiającego wyrażonej na zasadach określonych w umowie nie będą dodatkowo wynagradzane.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020 02 11

godzina:

09:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Puławy codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.