Dzisiaj jest: 5.7.2022, imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

Wykonywanie prac budowlanych i prac remontowych w łazienkach

Ogłoszenie nr 510278541-N-2019 z dnia 20-12-2019 r.
Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna: wykonywanie prac budowlanych w zakresie prac remontowych w łazienkach w obiektach Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 628118-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna, Krajowy numer identyfikacyjny 28817100000000, ul. ks. Piotra Ściegiennego  1, 78-100  Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 548 802, e-mail m.zasada@uzdrowisko.kolobrzeg.pl, faks 94 35 225 16.
Adres strony internetowej (url): www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wykonywanie prac budowlanych w zakresie prac remontowych w łazienkach w obiektach Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DPZ.271.30.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych remontowych (według załącznika nr 1 do SIWZ) w łazienkach w obiektach „Uzdrowisko Kołobrzeg” S.A.. 2. Prace będą wykonywane sukcesywnie w czynnych obiektach, co wymaga zachowania porządku, kultury osobistej oraz każdorazowych uzgodnień z kierownikiem obiektu terminów robót uciążliwych, wyburzeniowych, głośnych. 3. Szacunkowa wartość zamówienia to 400.000,00 zł netto. 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Wpłynęła tylko jedna oferta, wartości cenowe podane w ofercie przewyższają kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie. Art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy PZP.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.