Dzisiaj jest: 28.11.2023, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Wykonywanie usług mycia pojazdów służbowych w jednostkach

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Wykonywanie usług mycia pojazdów służbowych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego na terenie podległym Komendom Miejskim Policji w Wałbrzychu, Jeleniej Górze oraz Komendom Powiatowym Policji w Górze, Jaworze, Oławie, Trzebnicy.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 516789-N-2018 z dnia 2018-02-10 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Regon 930156216

ulica Podwale

Numer domu 31-33

Numer mieszkania

Kod pocztowy 50-040

Miejscowość Wrocław

Województwo dolnośląskie

Państwo Polska

Numer telefonu +48713403716

e-mail eliza.sciborska@wr.policja.gov.pl

Fax +48717824171

Adres strony internetowej (URL) www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.dolnoslaska.policja.gov.pl/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

W FORMIE PISEMNEJ

Adres

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, ul Podwale 31-33, 50-040 Wrocław.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonywanie usług mycia pojazdów służbowych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego na terenie podległym Komendom Miejskim Policji w Wałbrzychu, Jeleniej Górze oraz Komendom Powiatowym Policji w Górze, Jaworze, Oławie, Trzebnicy.

Numer referencyjny

oznaczenie sprawy PU-2380-008-032-004/2018/AB

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usług mycia pojazdów służbowych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego na terenie podległym Komendom Miejskim Policji w Wałbrzychu, Jeleniej Górze oraz Komendom Powiatowym Policji w Górze, Jaworze, Oławie, Trzebnicy; numer referencyjny PU-2380-008-032-004/2018/AB. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi mycia zewnętrznego pojazdów służbowych w następujących grupach na jakie podzielono pojazdy: 2.1. Grupa A - pojazdy, które z uwagi na konstrukcję, wymiary itp. mogą być myte jedynie w myjni ręcznej (motocykle, pojazdy oznakowane). 2.1.1. Cena usługi może być ustalana indywidualnie dla danego typu pojazdów (motocykl, samochód osobowy, samochód osobowy terenowy, furgon). 2.1.2. Cena usługi ma być podana jako kwota brutto. 2.1.3. Wykonawca oświadcza, że jest w stanie zrealizować usługę mycia pojazdu o maksymalnych wymiarach gabarytowych długość 6,00 m; szerokość 2,70 m; wysokość 2,80 m, wyposażonego w lampy zespolone, okratowanie, anteny i oznakowanie policyjne. 2.2. Grupa B - pojazdy, które dopuszcza się do mycia zarówno w myjni automatycznej jak i ręcznej (pojazdy nieoznakowane). 2.2.1. Cena usługi może być ustalana indywidualnie dla danego typu pojazdów (samochód osobowy, samochód osobowy terenowy, furgon). 2.2.2. Cena usługi ma być podana jako kwota brutto. 2.2.3. Wykonawca oświadcza, że jest w stanie zrealizować usługę mycia pojazdu o maksymalnych wymiarach gabarytowych długość 6,00 m; szerokość 2,70 m; wysokość 2,80 m. 3. Warunki świadczenia usługi mycia: 3.1. Usługi mycia pojazdów będą świadczone w myjni, którą dysponuje Wykonawca, spełniającej wymogi ochrony środowiska określone przepisami i unormowaniami prawnymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 672) i aktach wykonawczych. 3.2. Wykonawca musi posiadać odpowiednio wykwalifikowany personel oraz sprawne wyposażenie techniczne gwarantujące należyte wykonanie zamówienia aby zapewnić bezusterkowe mycie pojazdów wyposażonych w lampy zespolone, okratowanie, anteny i oznakowanie policyjne, 3.3. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się przez cały okres realizacji umowy (24 miesiące) do bycia ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimalną 20000,00 złotych, chyba że wyższą kwotę ubezpieczenia zadeklaruje w formularzu ofertowym. 3.4. Miejscem świadczenia usługi będzie myjnia wykonawcy położona na terenie miasta, na którym znajduje się dana komenda powiatowa policji. 3.5. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnego mycia podstawowego różnych typów i marek pojazdów użytkowanych przez Zamawiającego, zarówno pojazdów motocyklowych, osobowych, terenowych i furgonów (oznakowanych i nieoznakowanych), przy czym zakres mycia podstawowego obejmuje wyłącznie mycie pojazdu przy użyciu odpowiednich środków myjących oraz jego płukanie (włącznie z myciem felg/kołpaków pojazdu). 3.6. Wykonawca będzie realizował usługi mycia różnych typów i marek pojazdów użytkowanych przez Zamawiającego, zarówno pojazdów motocyklowych, osobowych, terenowych i furgonów (oznakowanych i nieoznakowanych). 3.7. W trakcie realizacji usługi mycia będą stosowane przez Wykonawcę odpowiednie środki myjące, posiadające wymagane prawem atesty, które nie powodują powstawania zjawisk korozyjnych na mytych pojazdach. 3.8. Usługi realizowane będą w formie zleceń cząstkowych, na podstawie przedłożonych przez Zamawiającego zleceń w formie pisemnej (dopuszczalna droga faksowa), dostarczenie których jest warunkiem przyjęcia pojazdów przez Wykonawcę celem wykonania usługi. 3.9. Usługa mycia pojazdu służbowego realizowana będzie na podstawie pisemnego zlecenia, Wykonawca będzie wykonywał usługi mycia pojazdów Zamawiającego. 3.10. Wykonawca musi zapewnić bezusterkowe mycie pojazdów. 3.11. Usługa mycia pojazdów Zamawiającego będzie wykonywana we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku. 3.12. Miejscem świadczenia usługi będzie myjnia położona na terenie miasta, na którym znajduje się dana jednostka organizacyjna policji. 3.13. Czas rozpoczęcia usługi od momentu podstawienia pojazdu u wykonawcy maksymalnie do 20 minut. 3.14. Usługa mycia będzie realizowana dla pojazdów o maksymalnych wymiarach, o których mowa wyżej w punkcie 2 tego rozdziału. 3.15. Usługa nie będzie świadczona przy temperaturze powietrza poniżej ( ) 5°C. 3.16. Usługa mycia pojazdów będzie wykonywana na podstawie zlecenia wykonania usługi, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy. 3.17. Uprawnionym do zatwierdzania zleceń jest Komendant Miejski/Powiatowy Policji i jego zastępcy. 3.18. Termin płatności przelewem za wykonaną usługę mycia wynosi 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz ze zleceniami. 3.19. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość świadczonych usług przez cały czas trwania umowy. 3.20. W przypadku przerwy w świadczeniu usługi trwającej powyżej 48 godzin, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, (w uzgodnieniu z Komendantem jednostki organizacyjnej Policji, dla której świadczona jest usługa), realizację usług objętych przedmiotowym zamówieniem we własnym zakresie, na własny koszt we wskazanym przez siebie miejscu do tego przeznaczonym, ale zgodnie z warunkami umowy. 4. Szczegółową charakterystykę przedmiotu zamówienia, minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne dla usługi, warunki realizacji umowy, w tym termin wykonywania usług, warunki płatności, kary umowne i inne określono w Istotnych Postanowień Umowy- dalej w tekście IPU - (załącznik nr 2 do SIWZ). 5. Ilości usług mycia z podziałem na mycie ręczne albo automatyczne dotyczących różnych typów i marek pojazdów - określono odpowiednio do części zamówienia w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 SIWZ). 6. Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. W opinii Zamawiającego wykonywanie czynności mycia w toku realizacji usługi serwisowania nie wymaga występowania pomiędzy wykonawcą lub podwykonawcą i zatrudnionymi przez te podmioty osobami pracowniczego podporządkowania w rozumieniu art 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r - Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r poz. 1066, z późn. zm.). Umowa o świadczenie usługi mycia jest umową starannego działania. Jej celem jest wykonywanie określonych czynności, które nie muszą zmierzać do osiągnięcia rezultatu. Sposób określenia obowiązków w takiej umowie różni się od umowy o pracę, której charakterystyczną cechą jest podporządkowanie pracownika, przejawiające się w sprecyzowaniu zakresu czynności przez pracodawcę, a nie pracownika. Zawierając umowę o świadczenie usług strony mogą się umówić, że o sposobie wykonania usługi zdecyduje jej wykonawca. W przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej nie może zachodzić typowe dla stosunku pracy podporządkowanie i kierownictwo pracodawcy użytkownika (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie, LEX nr 1771001 z dnia 05.08.2015 r., sygn. III AUa 353/15).

II.5) Główny kod CPV

50112300-6

Dodatkowe kody CPV

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia24

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

24

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie określa warunków udziału dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeśli Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 20 000,00 zł. Kwota ubezpieczenia powyżej 20 000,00 zł, to jest od kwoty 21 000,00 wzwyż będzie punktowana jako kryterium oceny ofert, zgodnie z regułami określonymi w Rozdziale XVI SIWZ

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Zamawiający nie określa warunków udziału dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 i 2 ustawy. Zgodnie z procedurą przewidziana w art 24aa ustawy Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, będzie odbywać się dwuetapowo. 3.1. Etap pierwszy - badanie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w trybie art 24aa ust. 1 i 2 ustawy przeprowadzi 3.1.1. Badanie wstępne braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych wraz z ofertą 3.1.1.1. Oświadczenia potwierdzającego brak podstaw wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). 3.1.1.2. Oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ). 3.1.2. Przeprowadzone badanie będzie stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3.1.3. Uwaga. Zamawiający nie będzie badać oświadczeń o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznika nr 3 oraz załącznika nr 4 do SIWZ), złożonych przez pozostałych wykonawców, w celu ustalenia czy ci wykonawcy, których oferty zajęły dalsze miejsca w rankingu ofert, tzn. miejsce 2, 3, 4, itd. - podlegają wykluczeniu i czy spełniają warunki udziału w postępowaniu. 3.2. Etap drugi oceny braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, zamawiający określił w punkcie I w Rozdziale X SIWZ. 1. Etap drugi w trybie art 24aa ust. 1 ustawy. Badanie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1.1. Potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (art 25 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zamawiający informuje, iż przed udzieleniem zamówienia na podstawie art 26 ust. 2 ustawy nie będzie wzywać wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia w postępowaniu, o których mowa w art 25 ust. 1 punkt 3 ustawy. 1.1.1. Ocena potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w niniejszym postępowaniu zostanie dokonana wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w Oświadczeniu potwierdzającym brak podstaw wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ) -złożonym wraz z ofertą- i stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że wykonawca, która oferta została oceniona najwyżej, nie podlega wykluczeniu. 1.1.2. Dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, ocena wstępna, o której mowa w art 25a ust. 1 ustawy, będzie jednocześnie oceną ostateczną.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 i 2 ustawy. Zgodnie z procedurą przewidziana w art 24aa ustawy Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, będzie odbywać się dwuetapowo. 3.1. Etap pierwszy - badanie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w trybie art 24aa ust. 1 i 2 ustawy przeprowadzi 3.1.1. Badanie wstępne braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych wraz z ofertą 3.1.1.1. Oświadczenia potwierdzającego brak podstaw wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). 3.1.1.2. Oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ). 3.1.2. Przeprowadzone badanie będzie stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3.1.3. Uwaga. Zamawiający nie będzie badać oświadczeń o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznika nr 3 oraz załącznika nr 4 do SIWZ), złożonych przez pozostałych wykonawców, w celu ustalenia czy ci wykonawcy, których oferty zajęły dalsze miejsca w rankingu ofert, tzn. miejsce 2, 3, 4, itd. - podlegają wykluczeniu i czy spełniają warunki udziału w postępowaniu. 3.2. Etap drugi oceny braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, zamawiający określił w punkcie I w Rozdziale X SIWZ. 2. Etap drugi w trybie art 24aa ust. 1 ustawy. Badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu 2.1. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (art 25 ust. 1 pkt 1 ustawy). Zamawiający informuje, iż przed udzieleniem zamówienia na podstawie art 26 ust. 2 ustawy wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art 25 ust. 1 punkt 1 ustawy. Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie niżej wymienionych dokumentów: 2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda dokumentów (np. polisa) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną równą co najmniej 20000,00 zł. 2.3. Forma składanych dokumentów. W zakresie formy, w jakich dokumenty te mogą być składane zastosowanie mają przepisy rozp. ws. dokumentów, w szczególności w § 14: 2.3.1. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r poz. 1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2.3.2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 2.3.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2.3.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 2.4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 i 2 ustawy. Zgodnie z procedurą przewidziana w art 24aa ustawy Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, będzie odbywać się dwuetapowo. 3.1. Etap pierwszy - badanie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w trybie art 24aa ust. 1 i 2 ustawy przeprowadzi 3.1.1. Badanie wstępne braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych wraz z ofertą 3.1.1.1. Oświadczenia potwierdzającego brak podstaw wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). 3.1.1.2. Oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ). 3.1.2. Przeprowadzone badanie będzie stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3.1.3. Uwaga. Zamawiający nie będzie badać oświadczeń o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznika nr 3 oraz załącznika nr 4 do SIWZ), złożonych przez pozostałych wykonawców, w celu ustalenia czy ci wykonawcy, których oferty zajęły dalsze miejsca w rankingu ofert, tzn. miejsce 2, 3, 4, itd. - podlegają wykluczeniu i czy spełniają warunki udziału w postępowaniu. 3.2. Etap drugi oceny braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, zamawiający określił w punkcie I w Rozdziale X SIWZ. 3. Etap drugi w trybie art 24aa ust. 1 ustawy. Badanie spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego 3.1. Potwierdzenie spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego (art 25 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający informuje, iż przed udzieleniem zamówienia na podstawie art 26 ust. 2 ustawy wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art 25 ust. 1 punkt 2ustawy. Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego poprzez złożenie: 3.1.1. Oświadczenia potwierdzającego spełnianie przez oferowane usługi minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego (załącznik nr 8 do SIWZ), o których mowa w punkcie 2 w Rozdziale II SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

4. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art 22a ustawy. 4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - propozycję zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązane złożone w innej formie niż proponowana w załącznik nr 6 do SIWZ musi zawierać wszystkie wymagane w nim informacje. 4.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art 24 ust. 1pkt 13-22 ustawy. 4.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługę, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa wyżej w punkcie 4.1., nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 4.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 4.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuację finansową, lub ekonomiczną, o którym mowa wyżej w punkcie 4.1. 4.5.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także dotyczące tych podmiotów Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia (załącznik nr 4 do SIWZ). ROZDZIAŁ VIII WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT 1. Formularz ofertowy. Wykonawca składa formularz ofertowy (ofertę) odpowiednio wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (załącznik numer 1 do SIWZ). 2. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert przedmiotowe oświadczenie. Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. 2.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia (załączniki nr 3 do SIWZ). 3. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ). Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert przedmiotowe oświadczenie. Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4. Oświadczenie o podwykonawcach. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składa oświadczenie dotyczące udziału podwykonawców, którego wzór określa załącznik numer 5 do SIWZ. 5. Zobowiązanie. W przypadku Wykonawców, którzy polegają na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art 22a ustawy - zobowiązanie tych podmiotów do oddania im do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ. 6. Pełnomocnictwo. W przypadku, gdy formularz ofertowy (ofertę), oświadczenia lub dokumenty podpisują bądź poświadczają za zgodność - osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu określającego status prawny wykonawcy (np. odpis z właściwego rejestru), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał) lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art 23 ust. 1 ustawy 7.1. Są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 7.2. Są zobowiązani dołączyć do oferty pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika, o którym mowa wyżej. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie pisemnej (oryginału) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7.3. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 7.3.1. Łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 7.3.2. Oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 7.4. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert - Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). 7.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej. 7.6. Zgodnie z art 141 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 8. W przypadku wnoszenia oferty przez wspólników spółki cywilnej należy złożyć wraz z ofertą 8.1. W przypadku, gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników - pełnomocnictwo wspólników do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez wszystkich wspólników lub ich prawnie upoważnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie pisemnej (oryginał) bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 8.2. Każdy ze wspólników spółki cywilnej składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert - Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ).

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena brutto60,00Wysokość sumy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia30,00Pracownik skierowany do wykonywania usługi zatrudniony na 1 pełen etat na umowę o pracę10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

ROZDZIAŁ XIX ZAWARCIE UMOWY 1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art 94 ust. 1 punkt 2 ustawy, chyba że wystąpi przesłanka określona w art 94 ust. 2 punkt 1 podpunkt a ustawy. O dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wykonawców niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. 2. Podpisanie umowy nastąpi Wydziale Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul Gen. I. Połbina 1, 54-151 Wrocław w terminie 5 dni od poinformowania Wykonawcy o konieczności podpisania umowy. 3. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający określił w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Zmiany treści umowy. Zgodnie z art 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwości dokonania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z paragrafie 9 IPU (załącznik nr 2 do SIWZ) w przypadku zmian w prawie dotyczących: 4.1. Stawki podatku od towarów i usług, 4.2. Wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r Nr 157, poz. 1314), 4.3. Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, Wykonawca jak również Zamawiający będzie mógł zwrócić się do Zamawiającego lub Wykonawcy w terminie 7 dni od wystąpienia ww. zmian, o dokonanie stosownej zmiany w treści umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-19

godzina

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język oferty. Ofertę sporządza się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Usługa mycia pojazdów służbowych na terenie podległym Komendzie Miejska Policji w Wałbrzychu - granice administracyjne miasta Wałbrzych

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Wrocław codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.