Dzisiaj jest: 21.4.2024, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót remontowyc

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót remontowych w pomieszczeniach przyziemia i na parterze budynku Centrum Dydaktyczno - Kongresowego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zlokalizowanego przy ul. św. Łazarza 16 w Krakowie, na potrzeby Zakładu Dydaktyki Medycznej UJ CM"

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 551265-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Regon: 127000040

ulica: Św. Anny

Numer domu: 12

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 31-008

Miejscowość: Kraków

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 12 433 27 29

e-mail: dzp@cm-uj.krakow.pl

Fax: 12 398 37 01

Adres strony internetowej (URL): http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót remontowych w pomieszczeniach przyziemia i na parterze budynku Centrum Dydaktyczno - Kongresowego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zlokalizowanego przy ul. św. Łazarza 16 w Krakowie, na potrzeby Zakładu Dydaktyki Medycznej UJ CM"

Numer referencyjny:

141.2711.29.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót remontowych w pomieszczeniach przyziemia i na parterze budynku Centrum Dydaktyczno - Kongresowego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zlokalizowanego przy ul. św. Łazarza 16 w Krakowie, na potrzeby Zakładu Dydaktyki Medycznej UJ CM". 1.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) podział sali nr 4/5, zlokalizowanej na parterze budynku, na dwie niezależne sale; b) podział pomieszczenia nr 019, zlokalizowanego w przyziemiu budynku, na 6 niezależnych pomieszczeń; c) dostosowanie tymczasowego magazynu kontenerowego, zlokalizowanego w przyziemiu budynku, do wymogów Zamawiającego; d) doprowadzenie instalacji elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji do kontenera zlokalizowanego na podjeździe budynku; e) doposażenie sieci strukturalnej w dodatkowe punkty dostępowe - gniazda RJ 45; f) doprowadzenie zasilania, montaż szafy serwerowej, zakup, dostawa i montaż wyposażenia szafy serwerowej oraz wykonanie uplinku światłowodowego od szafy serwerowej do pomieszczenia serwerowni w pomieszczeniu 301 dla magazynu wyposażenia znajdującego się w przyziemiu; g) wykonanie instalacji monitoringu CCTV stanowiącego uzupełnienie istniejącego dozoru wizyjnego obiektu; h) zakup, dostawa i montaż kurtyn powietrznych z nagrzewnicą w holu głównym budynku. 1.3 Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy opisany w Załączniku 1 do SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia", dokumentacji technicznej, projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze, przy czym Zamawiający podkreśla, iż przedmiar ma wyłącznie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty i jej wyceny jest dokumentacja projektowa oraz STWiOR. Zamawiający wskazuje również, iż wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, tj.: określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych cech materiałów, produktów lub usług, odpowiadających przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego, w STWiOR został zamieszczony opis tych cech

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45400000-145421000-445400000-144112310-445410000-445442100-845421131-144112200-045432000-445421152-445310000-345314320-045330000-945331200-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

332269,59

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych Zamawiający przewiduje udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień podobnych w wysokości do 20%. Za zamówienie podobne uznaje się wykonanie: robót ogólnobudowlanych w tym m.in. stropów podwieszonych, roboty murarskie i malarskie, robót sanitarnych - wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, instalacja grzewcza, robót elektrycznych i niskoprądowych.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

70

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin wykonania zamówienia. 1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 10 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy. 2. Za termin zakończenia zamówienia uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 3. Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która będzie miała miejsce w dniu 07.05.2018r. o godz. 09:00. Spotkanie przed budynkiem przy ul. Łazarza 16 w Krakowie. 4. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

1.2.1 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych (PLN)), 1.2.2 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych (PLN)). Wykonawca ma obowiązek utrzymania obowiązywania umowy ubezpieczenia do daty zakończenia Umowy. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj.: nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku A do formularza oferty oraz przedłożone na wezwanie Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1.3.1 dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 1.3.1.1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz w przypadku realizacji zamówienia aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. 1.3.1.2 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z póź. zm.) oraz w przypadku realizacji zamówienia aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. 1.3.1.3 osobą posiadającą uprawnienia SEP kat. D i E do 1 kV. Zamawiający dopuszcza osoby posiadające uprawnienia budowlane zgodne z wymogami określonymi przepisami prawa w kraju, w którym ta osoba uzyskała uprawnienia. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 1.3.2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy/remontu budynków użyteczności publicznej o łącznej wartości wykazanych dwóch robót wynoszącej co najmniej 200.000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych (PLN)). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj.: nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku B do formularza oferty oraz przedłożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenie Wykonawcy w postaci Wykazu robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należytą realizację w Załączniku C.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.2.1.2 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 1.2.1.3 dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 1.2.1.4 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami i ich nadzorowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego w Załączniku B do Formularza oferty), 1.2.1.5 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego w Załączniku C do Formularza oferty),

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej 9.000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu, 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3 gwarancjach bankowych, 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. 2018 r., poz. 110). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie, ul. św. Anny 12, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, ul. Pijarska 1, konto nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595, z dopiskiem: Przetarg nieograniczony nr 141.2711.29.2018 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień, godzina). 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 9.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.1.1 odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 9.1.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9.1.3 jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 9.2 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej winno ono zostać zaksięgowanie na koncie Zamawiającego do chwili upływu terminu składania oferta i zaleca się aby kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę została dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1. zmiany w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, 2. zmiany, w tym zmiany istotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy - pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego tj.: a) zmiana terminu wykonania zamówienia wskutek konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, mających wpływ na realizację robót, b) zmiana terminu wykonania zamówienia wskutek udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp i §1 ust. 8, c) zmiana terminu wykonania zamówienia wskutek konieczności wykonania robót zamiennych, d) zmiana terminu wykonania zamówienia wskutek zawieszenia/wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) zmiana terminu wykonania wywołana wystąpieniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych robót budowlanych. Siła wyższa, o której mowa, to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego i jego Podwykonawców problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy albo mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych robót budowlanych. Strony za okoliczności siły wyższej uznają np.: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny itp., f) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: ? dostępnością na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji zadania lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, ? dostępnością innych technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji zadania, ? zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, ? brakiem na rynku dostępnych materiałów oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami spełniającymi wymagania określone w SIWZ, g) zmiana postanowień umowy wskutek niezależnych od stron zmian dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy, m. in.: kierownika budowy, kierownika robót, przedstawicieli Stron upoważnionych do stałego kontaktu; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, h) zmiana sposobu lub zakresu realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawców: ? rezygnacja z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcy, ? wystąpienia konieczności zmiany Podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących Podwykonawców określonych w niniejszej umowie, ? wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez Podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących Podwykonawców określonych w niniejszej umowie, i) zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy, j) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z: ? koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, ? zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących rezygnację lub wyłączenie z realizacji określonego zakresu przedmiotu zamówienia, korzystnych z punktu widzenia Zamawiającego przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia, ? zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, k) zmiany postanowień umowy związane ze: ? zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ? zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji umowy, ? zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony umowy i osób reprezentujących Strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych), ? zmiany numerów rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie, ? wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy, ? zmiany w KRS, wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczące Wykonawcy, l) zmiany postanowień umowy korzystne dla Zamawiającego, a polegające m. in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenie wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego, m) zmiana terminu wykonania zamówienia, zmiana postanowień umowy Wykonawcy wskutek zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji projektowej do zmiany przepisów , które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-11

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1.1 pieniądzu, 1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 1.3 gwarancjach bankowych, 1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 110). 2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, natomiast w przypadku wniesienia innego zabezpieczenia, oryginał dokumentu zabezpieczenia należy złożyć Zamawiającemu najpóźniej przed zawarciem umowy, przy czym jego treść musi uzyskać wcześniejszą akceptację Zamawiającego. 3. Z dokumentu gwarancji/poręczenia powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego, a sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Poręczenie lub gwarancja powinny zawierać: 4.1 określenie treści zobowiązania: "gwarancja/poręczenie" w języku wystawienia gwarancji/poręczenia, jej numer oraz ewentualnie inną informację identyfikującą wystawioną gwarancję lub udzielone poręczenie, 4.2 klauzulę wskazującą, iż gwarancja/poręczenie jest nieodwołalna, 4.3 określenie beneficjenta, tj.: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, 31-008 Kraków, ul. św. Anny 12, NIP: 6750002236; Regon: 00000 1270-00040, 4.4 określenie Zleceniodawcy, 4.5 określenie gwaranta/poręczyciela, 4.6 informację identyfikującą stosunek umowny, którego dotyczy gwarancja lub poręczenie przez wskazanie przedmiotu umowy i jej numeru, 4.7 sumę gwarancyjną lub zakres poręczenia, 4.8 postanowienie, zgodnie z którym gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy i obejmuje roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności o zapłatę kar umownych oraz ewentualne roszczenia z tytułu rękojmi, 4.9 postanowienie, zgodnie z którym gwarant/poręczyciel bezwarunkowo dokona zapłaty na rzecz Beneficjenta/uprawnionego z tytułu poręczenia kwotę do określonej wysokości na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania, o ile beneficjent powoła w treści żądania postanowienie umowne stanowiące podstawę powstania roszczenia o zapłatę z tytułu gwarancji lub poręczenia, 4.10 termin, w jakim zostanie zapłacona żądana kwota, 4.11 termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, 4.12 sposób doręczenia gwarantowi/poręczycielowi żądania zapłaty (w tym adres do korespondencji), 4.13 postanowienie, zgodnie z którym prawem właściwym dla gwarancji lub poręczenia jest prawo polskie, 4.14 postanowienie, zgodnie z którym sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z gwarancji/poręczenia jest sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby beneficjenta, 4.15 klauzulę indentyfikacyjną. 5. Zabezpieczenie wniesione jako gwarancja lub poręczenie musi spełniać warunki zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu i Wykonawca nie może w żaden sposób (w szczególności żądaniem dodatkowych dokumentów, stawianiem dodatkowych warunków) ograniczać prawa Zamawiającego do dysponowania zabezpieczeniem w okolicznościach wymienionych w umowie. 6. Wykonawca powinien załączyć kopię/e pełnomocnictwa/w dla osoby/osób podpisującej/ych gwarancję w imieniu Gwaranta lub udzielającej poręczenia w imieniu Poręczyciela, udzielonego przez osobę/osoby upoważnione w KRS, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną w KRS lub innego pracownika gwaranta, albo przez notariusza. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca może dokonać zmiany sposobu zabezpieczenia na jeden lub kilka sposobów, o których mowa w pkt 15)1. SIWZ. 10. Zmiana sposobu zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 11. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy. 12. Zabezpieczenie będzie wynosiło 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy. 13. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia. 14. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi z wady Zamawiający zatrzyma 30% wysokości zabezpieczenia, które zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 15. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 16. Zamawiający zaznacza, iż treść wzoru umowy będącego integralną częścią SIWZ przedstawia również regulacje związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 17. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na konto: Bank PeKaO S.A. nr konta 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595 z dopiskiem na przelewie: zabezpieczenie należytego wykonania umowy znak 141.2711.29.2018.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kraków codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.