Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Wymiana instalacji elektrycznych sanitarnych oraz prace b

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej

Wymiana instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz prace budowlane związane z wymianą w/w instalacji i remontem części pomieszczeń w budynku Domu Aktora Teatru Muzycznego w Gdyni

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552532-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej

Regon: 28338600000

ulica: Plac Grunwaldzki

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 81372

Miejscowość: Gdynia

Województwo: pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 58 785 58 11

e-mail: eksploatacja@muzyczny.org

Fax: 58 785 58 61

Adres strony internetowej (URL): www.muzyczny.org

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Samorządowa Instytucja Artystyczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.muzyczny.org

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.muzyczny.org

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wymiana instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz prace budowlane związane z wymianą w/w instalacji i remontem części pomieszczeń w budynku Domu Aktora Teatru Muzycznego w Gdyni

Numer referencyjny:

1/PN/TE/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamawiający przewiduje realizację zadania obejmującego: Wymiana instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz prace budowlane związane z wymianą w/w instalacji i remontem części pomieszczeń w budynku Domu Aktora Teatru Muzycznego W Gdyni. Prace objęte przedmiotem zamówienia prowadzone będą równolegle z pracami termomodernizacyjnymi wykonywanymi w ramach odrębnego zlecenia przez odrębnego wykonawcę i muszą zostać z nimi skoordynowane. Prace termomodernizacyjne obejmują wymianę instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (do punktu pomiarowego), wymianę węzła cieplnego, docieplenie dachu oraz montaż na dachu kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 1. Wymiana instalacji sanitarnych obejmuje remont lokali mieszkalnych i pralni w zakresie: - remont kanalizacji sanitarnej - remont instalacji zimnej wody w całości - remont ciepłej wody ( odcinki w mieszkaniach, od wodomierzy do przyborów) - wymiana grzejników w łazienkach - wymiana pionów centralnego ogrzewania w pokojach mieszkalnych 2. Wymiana instalacji elektrycznych dotyczy całości budynku i obejmuje m.in.: - zasilanie elektryczne i pomiar rozliczeniowy, - rozdzielnice główne RG, - wewnętrzne linie zasilające, - instalacje elektryczne: oświetlenie wejścia do budynku, załączane wyłącznikiem zmierzchowym, oświetlenie klatek schodowych i korytarzy, sterowane indywidualnymi zmierzchowymi czujnikami ruchu instalowanymi w lampach, oświetlenie pomieszczeń załączane indywidualnie, gniazda wtyczkowe. 3. Prace budowlane obejmujące remont lokali mieszkalnych i pralni w zakresie: - wymiana wszystkich drzwi do łazienek, - usunięcie ścian działowych w pomieszczeniach 11C na półpiętrze i 55K na drugim półpiętrze, - wykucie w stropach i w stropodachu otworów na instalację wod - kan, - malowanie ścian i stropów pokoi i łazienek, farbami emulsyjnymi na kolor biały, - zamurowanie otworu drzwiowego w pomieszczeniu nr 55k, - ułożenie glazury na wysokość 2,0 m w łazienkach w obrębie natrysku, umywalki i WC, - demontaż części istniejących szachtów instalacyjnych, - obudowa płytami G-K ognioodpornymi i izolacja z wełny mineralnej twardej zdemontowanych szachtów, - budowa 1 korytka kablowego długości 1,5m, - demontaż i wymiana posadzek na posadzki typu "Tarket" w łazienkach, pokojach mieszkalnych oraz pokoju kierownika na parterze budynku - uzupełnienie po robotach instalacyjnych posadzki w piwnicy w pomieszczeniu nr 08, - uzupełnienie po robotach instalacyjnych ścian w pokojach mieszkalnych, łazienkach i kuchniach, - zlokalizowanie pralni w pomieszczeniach nr 10, 31, 51, 71.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45111100-945262500-645410000-445421115-345431200-945421141-145262320-045431100-845442100-845450000-645311000-045311100-145312310-345315700-545330000-945332400-745331210-145321000-345300000-045453000-745421000-471247000-145100000-845316000-545310000-345311200-245315300-145311100-171326000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

1325412,62

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Wykonawca dysponuje do wykonania zamówienia co najmniej jedną osobą posiadającą stosowne uprawnienia budowlane dla kierownika robót w specjalności ogólnobudowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych wraz z ważnym zaświadczeniem na dzień składania ofert z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Osoba ta, w dniu składania ofert, musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Podmiot zagraniczny potwierdzając dysponowanie osobą posiadającą stosowne uprawnienia budowlane składa zaświadczenie ważne na dzień składania ofert, o posiadaniu kwalifikacji zdobytych w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca w celu spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej musi przedłożyć dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum 1 robotę budowlaną o wartości minimum 800 000,00 zł (osiemset tysięcy złotych 00/100) brutto polegającą na budowie lub przebudowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub użyteczności publicznej

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 5) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz.716)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykaz robót budowlanych (minimum 1 robota budowlana o wartości minimum 800 000,00 zł brutto polegająca na budowie lub przebudowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub użyteczności publicznej) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty 2) Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane dla Kierownika robót w specjalności ogólnobudowlanej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 3) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego (umowa powinna być zanonimizowana w zakresie danych osobowych za wyjątkiem imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiaru etatu). Zamawiający żąda zatrudnienia (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 §1 i art. 25 §1 Kodeksu pracy, Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) co najmniej 18 osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania (6 elektryków z uprawnieniami do wykonywania instalacji niskoprądowych, 4 instalatorów sanitarnych oraz 8 pracowników ogólnobudowlanych)

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (Jeżeli dotyczy) 2) dowód wniesienia wadium 3) pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BANK HANDLOWY S.A. O/GDYNIA 41 10301508 0000 000 801094007 z podaniem tytułu: wadium, nr sprawy 1/PN/TE/2018 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium w formie pieniądza jest wniesione w terminie, jeżeli bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty oryginału lub kopii polecenia przelewu - nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 5. Zasady zwrotu wadium oraz utraty wadium określają przepisy art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Tak

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może zostać wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Pzp. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK HANDLOWY S.A. O/GDYNIA 41 10301508 0000 000 801094007 z podaniem tytułu: zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy 1/PN/TE/2018 6. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądzu musi być złożone w siedzibie Zamawiającego. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 8. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument zabezpieczenia powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, z terminem obowiązywania wskazanym w § 13 ust. 1 umowy. 9. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego i przyjęcia prac przez Zamawiającego jako należycie wykonanych. 10. Jeżeli zostanie podpisany ostatni z protokołów odbioru pogwarancyjnego Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie później niż 15 dni po upływie najdłuższego okresu gwarancji jakości. W przeciwnym wypadku Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia z tej kwoty roszczeń wynikających z gwarancji jakości. 11. W każdym przypadku (z wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu) treść dokumentu definiującego warunki zabezpieczenia musi zostać uzgodniona z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo uznać złożone zabezpieczenie jako nieistniejące, jeżeli jego treść nie została wcześniej z Zamawiającym uzgodniona.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: 1) terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek WYKONAWCY i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których WYKONAWCA nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, 2) technologii wykonywania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia WYKONAWCY, na wniosek WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO pod warunkiem, ze zmiana ta będzie korzystna dla ZAMAWIAJĄCEGO, 3) odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO, 4) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 5) zmiany przedstawicieli WYKONAWCY na uzasadniony wniosek WYKONAWCY, pod warunkiem zgody ZAMAWIAJĄCEGO na taką zmianę oraz zastąpienie osób WYKONAWCY pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach budowlanych zgodnych z wymogami SIWZ, 6) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót zamiennych lub uzupełniających nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCEGO lub PROJEKTANTA, przy możliwej modyfikacji wynagrodzenia WYKONAWCY w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy, bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego, 8) zmiany przepisów prawnych istotnych do realizacji przedmiotu umowy 9) utraty przez WYKONAWCĘ uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

1) Jeżeli według Wykonawcy oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 1 września 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane; muszą one być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, a stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu "Oferta". W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. 2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w osobnej kopercie, z oznaczeniem "Tajemnica przedsiębiorstwa" lub zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i włożone do złożonej oferty (sposób przygotowania ofert opisany jest w Rozdziale 15 ust.1 SIWZ).

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-15

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Gdynia codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.