Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Wymiana nawierzchni drewnianej Mostu Dol

Gmina - Miasto Elbląg

Wymiana nawierzchni drewnianej Mostu Dolnego w ramach zadania pn. „Wymiana nawierzchni na moście w ciągu ul. Studziennej i Orlej”

Data utworzenia: 2019-12-30T10:37:26.183

Data publikacji: 2019-12-30T10:46:42.37

Nazwa zamawiającego: Gmina - Miasto Elbląg

Ulica: Łączności

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

REGON: 17074771500000

Miejscowość: Elbląg

Kod pocztowy: 82-300

Państwo: Polska

Województwo: warmińsko-mazurskie

Telefon: 552353536

Fax: 552393334

E-mail: dzp@umelblag.pl

Biuletyn: 510282341-N-2019

Pozycja: 510282341-N-2019

Strona WWW: www.umelblag.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 622484-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Wymiana nawierzchni drewnianej Mostu Dolnego w ramach zadania pn. „Wymiana nawierzchni na moście w ciągu ul. Studziennej i Orlej”

Numer referencyjny: DZP.271.85.2019.AŁ

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Przedmiot zamówienia: Wymiana nawierzchni drewnianej Mostu Dolnego w ramach zadania pn. „Wymiana nawierzchni na moście w ciągu ul. Studziennej i Orlej” Przedmiot główny: CPV: 45.23.31.42-6 Nazewnictwo wg CPV: Roboty w zakresie naprawy dróg Przedmiot dodatkowy: CPV: 45.23.32.00-1 Nazewnictwo wg CPV: Roboty w zakresie różnych nawierzchni Lokalizacja robót budowlanych: Most Dolny, ul. Studzienna i Orla, Elbląg. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) prace przygotowawcze oraz rozbiórkę istniejących elementów nawierzchni jezdni i chodnika, 2) wykonanie powłok antykorozyjnych i izolacji konstrukcji stalowej, 3) wykonanie odwodnienia liniowego, 4) wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodnika w istniejącej konstrukcji stalowej. Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót opracowanych przez firmę: PROJECT- SYSTEM Piotr Pałdyna z siedzibą przy ul. Kumieli 1-2 w Elblągu (82-300), stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1) PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY WYMIANY NAWIERZCHNI NA MOŚCIE W CIĄGU UL. STUDZIENNEJ I ORLEJ RODZAJ OPRACOWANIA PRZEDMIAR OBIEKT OBIEKT MOSTOWY KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVIII BRANŻA ARCHITEKTURA ADRES OBIEKTU MOST DOLNY W CIĄGU ULIC STUDZIENNEJ I ORLEJ W ELBLĄGU DZIAŁKA NR 119/2; 8/1 OBRĘB 15; JED. EWID. M. ELBLĄG INWESTOR GMINA MIASTO ELBLĄG UL. ŁĄCZNOŚCI 1 82-300 ELBLĄG 2) PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY WYMIANY NAWIERZCHNI NA MOŚCIE W CIĄGU UL. STUDZIENNEJ I ORLEJ RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY OBIEKT OBIEKT MOSTOWY KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVIII BRANŻA ARCHITEKTURA ADRES OBIEKTU MOST DOLNY W CIĄGU ULIC STUDZIENNEJ I ORLEJ W ELBLĄGU DZIAŁKA NR 119/2; 8/1 OBRĘB 15; JED. EWID. M. ELBLĄG INWESTOR GMINA MIASTO ELBLĄG UL. ŁĄCZNOŚCI 1 82-300 ELBLĄG 3) PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY WYMIANY NAWIERZCHNI NA MOŚCIE W CIĄGU UL. STUDZIENNEJ I ORLEJ RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT OBIEKT MOSTOWY KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVIII BRANŻA ARCHITEKTURA ADRES OBIEKTU MOST DOLNY W CIĄGU ULIC STUDZIENNEJ I ORLEJ W ELBLĄGU DZIAŁKA NR 119/2; 8/1 OBRĘB 15; JED. EWID. M. ELBLĄG INWESTOR GMINA MIASTO ELBLĄG UL. ŁĄCZNOŚCI 1 82-300 ELBLĄG + ZMIANA DO PW_Architektura B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECTFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przedmiot specyfikacji: Wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót dla zadania o nazwie „WYMIANA NAWIERZCHNI NA MOŚCIE W CIĄGU UL. STUDZIENNEJ I ORLEJ” Inwestor: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. 3. Wymagania i warunki wykonania zamówienia: a) zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem prac i warunkami ich wykonania, b) materiały dostarczone w ramach realizacji zamówienia muszą być nieużywane wcześniej, zgodne z właściwymi polskimi przepisami i normami, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia odpowiednie aprobaty i atesty, c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wszelkich robót budowlanych oraz dostaw wynikających z zakresu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko oraz dokonał rozładunku własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowym, d) w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia, do ich usunięcia. Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych. Zmiana terminu usunięcia wad będzie możliwa wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego. e) do usunięcia wad Wykonawca musi przystąpić nie później niż w trzecim dniu roboczym od daty zgłoszenia. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. 5. W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: a) obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, b) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, o których mowa w sekcji II.4) pkt 2. poz. 2) ogłoszenia. 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 9. Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcy gwarancji jakości, licząc od daty odbioru końcowego robót. Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 10. W przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia ich w formie zgodnej ze wzorami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ. 11. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 12. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na roboty budowlane podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.

CPN główny przedmiot: 45233142-6Elbląg Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.