Dzisiaj jest: 14.4.2024, imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkaln

Zarząd Mienia Komunalnego

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i usługowych będących w zasobie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w podziale na 3 zadania: Zadanie nr 1: Proletariacka 9 m 6, Sobieskiego 26 m 78, Bema 91 m 90, Kopernika 7 m 55, Bema 89A m 60, Brukowa 26 m 10, Wierzbowa 29 m 27, Wierzbowa 29A m 17, Ogrodowa 2 m 10, Ogrodowa 2 m 8A, Ogrodowa 2 m 9. Zadanie nr 2: Barszczańska 6 m 25, Barszczańska 16 m 4, Barszczańska 10 m 18, Klepacka 2A m 15, Barszczańska 3 m 36, Barszczańska 14 m 27, Klepacka 2D m 12, Przędzalniana 4A m 3, Klepacka 2 m 5, Barszczańska 8 m 10, Klepacka 2 m 2, Klepacka 2D m 55, Barszczańska 3 m 53, Barszczańska 12 m 20, Przędzalniana 4A m 19, Barszczańska 5 m 99, Barszczańska 16 m 11, Barszczańska 5 m 104, Barszczańska 10 m 14, Św. Eliasza 3A m 57, ul. Bema 100D, Barszczańska 16 m 15, Barszczańska 16 m 23, Armii Krajowej 31 m 35, Barszczańska 2 kl. III. Zadanie nr 3: ul. Sienkiewicza 22.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 551641-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Zarząd Mienia Komunalnego

Regon: 200241074

ulica: gen. J. Bema

Numer domu: 89/1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 15-370

Miejscowość: Białystok

Województwo: podlaskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 857479457

e-mail: zp@zmk.bialystok.pl

Fax: 857479483

Adres strony internetowej (URL): www.zmk.bialystok.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

zmk.bip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

zmk.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca (w godzinach pracy Zarządu Mienia Komunalnego, o których mowa w rozdziale II SIWZ).

Adres:

Zarząd Mienia Komunalnego ul.gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, sekretariat pok. 201

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i usługowych będących w zasobie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w podziale na 3 zadania: Zadanie nr 1: Proletariacka 9 m 6, Sobieskiego 26 m 78, Bema 91 m 90, Kopernika 7 m 55, Bema 89A m 60, Brukowa 26 m 10, Wierzbowa 29 m 27, Wierzbowa 29A m 17, Ogrodowa 2 m 10, Ogrodowa 2 m 8A, Ogrodowa 2 m 9. Zadanie nr 2: Barszczańska 6 m 25, Barszczańska 16 m 4, Barszczańska 10 m 18, Klepacka 2A m 15, Barszczańska 3 m 36, Barszczańska 14 m 27, Klepacka 2D m 12, Przędzalniana 4A m 3, Klepacka 2 m 5, Barszczańska 8 m 10, Klepacka 2 m 2, Klepacka 2D m 55, Barszczańska 3 m 53, Barszczańska 12 m 20, Przędzalniana 4A m 19, Barszczańska 5 m 99, Barszczańska 16 m 11, Barszczańska 5 m 104, Barszczańska 10 m 14, Św. Eliasza 3A m 57, ul. Bema 100D, Barszczańska 16 m 15, Barszczańska 16 m 23, Armii Krajowej 31 m 35, Barszczańska 2 kl. III. Zadanie nr 3: ul. Sienkiewicza 22.

Numer referencyjny:

TR.263.27.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych i usługowych będących w zasobach ZMK zgodnie ze schematami stolarki, w ilościach jak w przedmiarze i na załączonych schematach. Zakres przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia podzielono na trzy zadania: Zadanie I dotyczy lokali: Proletariacka 9 m 6, Sobieskiego 26 m 78, Bema 91 m 90, Kopernika 7 m 55, Bema 89A m 60, Brukowa 26 m 10, Wierzbowa 29 m 27, Wierzbowa 29A m 17, Ogrodowa 2 m 10, Ogrodowa 2 m 8A, Ogrodowa 2 m 9, Zadanie II dotyczy lokali: Barszczańska 6 m 25, Barszczańska 16 m 4, Barszczańska 10 m 18, Klepacka 2A m 15, Barszczańska 3 m 36, Barszczańska 14 m 27, Klepacka 2D m 12, Przędzalniana 4A m 3, Klepacka 2 m 5, Barszczańska 8 m 10, Klepacka 2 m 2, Klepacka 2D m 55, Barszczańska 3 m 53, Barszczańska 12 m 20, Przędzalniana 4A m 19, Barszczańska 5 m 99, Barszczańska 16 m 11, Barszczańska 5 m 104, Barszczańska 10 m 14, Św. Eliasza 3A m 57, ul. Bema 100D, Barszczańska 16 m 15, Barszczańska 16 m 23, Armii Krajowej 31 m 35, Barszczańska 2 kl. III Zadanie III dotyczy lokalu usługowego: ul. Sienkiewicza 22 Zakres robót w poszczególnych lokalach dotyczy wymiany: - drewnianej, zespolonej stolarki okiennej na okna z profili PCV w lokalach mieszkalnych: Barszczańska 6 m 25, Barszczańska 16 m 4, Barszczańska 10 m 18, Klepacka 2A m 15, Barszczańska 3 m 36, Barszczańska 14 m 27, Klepacka 2D m 12, Przędzalniana 4A m 3, Klepacka 2 m 5, Barszczańska 8 m 10, Klepacka 2 m 2, Klepacka 2D m 55, Barszczańska 3 m 53, Barszczańska 12 m 20, Barszczańska 5 m 99, Barszczańska 16 m 11, Barszczańska 5 m 104, Barszczańska 10 m 14, Proletariacka 9 m 6, Sobieskiego 26 m 78, Bema 91 m 90, Kopernika 7 m 55, Bema 89A m 60, Brukowa 26 m 10, Wierzbowa 29 m 27, Wierzbowa 29A m 17, - stolarki drewnianej, skrzynkowej na okna drewniane zespolone spełniające wymagania konserwatora zabytków: Ogrodowa 2 m 10, Ogrodowa 2 m 8A, Ogrodowa 2 m 9, - stolarki drzwiowej wewnętrznej w lokalu usługowym przy ul. Sienkiewicza 22 - wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych do lokalu przy ulicy: Armii Krajowej 31 m 35 - wymiana drzwi do przedsionka ul. Barszczańska 16 m 15, Barszczanska 16 m 23 - wymiana skrzydła drzwi do piwnicy - ul. Bema 100D - wymiana skrzydła drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego: Św. Eliasza 3A m 57 - wymiana drzwi zewnętrznych stalowych, wejściowych do klatki schodowej ul. Barszczańska 2 kl. III Demontaż starej stolarki oraz dostarczenie, dostawa i montaż nowej stolarki, zgodnie z zakresem zamówienia i rysunkami (na schematach pokazano widok od wewnątrz, lub zaznaczono na rysunkach). Konstrukcja: Okna i drzwi balkonowe PCV: - konstrukcja z profili PCV minimum 5-komorowych w kolorze białym, - wszystkie okna i drzwi zgodnie ze schematem na rysunkach, - okucia obwiedniowe rozwierane i rozwierano-uchylne zawierające zabezpieczenia podstawowe np. ROTO, Winkhaus inne równoważne, z funkcją mikrowentylacji, klamki metalowe w kolorze białym, - współczynnik przenikania ciepła min Uw=1,1 W/m2K dla całego okna, w oknach pakiet zespolony minimum dwu szybowy z ciepłą ramką, z szybą ciepłochronną niskoemisyjną z przestrzenią wypełnioną gazem szlachetnym, - w oknach zamontować nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące o wyd. do 30m3 w ilości 1 szt. na jedno pomieszczenie, - stolarka musi spełniać wymagania obowiązujących Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Drzwi wejściowe wewnętrzne do lokali mieszkalnych i skrzydła drzwiowe wewnętrzne: Drzwi wewnętrzne wejściowe do lokalu, skrzydło płytowe pełne, rama z płyty mdf pokryta okładziną z płyty HDF, w okleinie drewnopodobnej, ościeżnica metalowa, otwierane do wewnątrz. W komplecie skrzydło, ościeżnica, klamka, wizjer, komplet 2 zamków i wkładek, próg. - dostarczyć po 3 klucze do każdego zamka. Drzwi do przedsionków: Drzwi wewnętrzne wejściowe do przedsionka prowadzącego do 4 lokali mieszkalnych, ościeżnica metalowa, otwierane na zewnątrz. Zamawiający dopuszcza skrzydło pełne z blachy stalowej, ocieplane pokryte okleiną. W komplecie skrzydło, ościeżnica, klamka, wizjer, komplet zamków i wkładek, próg. Drzwi przed zamontowaniem przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. - dostarczyć po 6 kluczy do każdego zamka po 1 kluczu przekazać dla najemców, 2szt. Do biura ZMK przy ul. Barszczańskiej 2 Skrzydło drzwiowe piwniczne: - drzwi płytowe pełne w kolorze białym, wyposażone w klamkę zamek na wkładkę patentową, zawiasy, komplet 3 kluczy. Stolarka okienna drewniana: (dotyczy adresów Ogrodowa 2 m 10, Ogrodowa 2 m 8A, Ogrodowa 2 m 9) Budynek wpisany do rejestru zabytków, stolarka musi spełniać wymagania konserwatora zabytków. Okna i drzwi balkonowe jednoramowe z drewna sosnowego, klejonego min 68 mm, w kolorze białym, słupek ruchomy, ślemię stałe, naświetle rozwierane, podział w skrzydłach szprosem konstrukcyjnym, szklone pakietem min dwuszybowym zespolonym, thermofloat, szyby zwykłe. Współczynnik przenikania ciepła dla okna min. 1,1 W/m2K, okapnik w ramie metalowy, okucia obwiedniowe. Okna wyposażyć w nawiewnik ciśnieniowy w ilości 1szt./pomieszczenie. Klamka metalowa w kolorze białym. Drzwi stalowe zewnętrzne: - drzwi na klatkę schodową budynku przy ul. Barszczańskiej 2, skrzydło stalowe pełne, ościeżnica stalowa, kolor ciemny brąz, malowane farbą proszkową, podział jak drzwi istniejące, wyposażone w zamek rolkowy, pochwyt, samozamykacz, stopkę. Drzwi wewnętrzne (Sienkiewicza 22) Drzwi drewniane z ościeżnica opaskową typu np. PORTA, skrzydła pełne w okleinie drewnopodobnej, ościeżnica regulowana, drzwi wyposażone w zamek, klamkę, wkładkę patentową z kompletem 3 kluczy W skład usługi wchodzą n/w czynności: - ustalenie z najemcami terminu pomiaru i wymiany, - dokonanie pomiarów rzeczywistych wymiarów witryn, okien i drzwi zgodnie z Prawem Budowlanym i Warunkami technicznymi dla w/w budynków, uzgodnienie z zamawiającym kierunku otwierania, (załączone schematy mają charakter poglądowy, wykonawca sam dokona pomiaru istniejącej stolarki), - przedstawienie przed zamontowaniem typu drzwi, profili, szklenia do akceptacji przez Zamawiającego - ostrożny demontaż stolarki drewnianej, witryn i drzwi, - dostawa i montaż okien PCV, stolarki drewnianej, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, skrzydeł drzwiowych obejmujący zamocowanie w otworach na dyble lub kotwy i uszczelnienie pianką, - naprawa ścian, sufitów i posadzek po demontażu i montażu stolarki, uzupełnienie tynków, szpachlowanie i pomalowanie naprawionych powierzchni, odtworzenie pierwotnego stanu ścian, sufitu i ościeży zewnętrznych i wewnętrznych, montaż i uszczelnienie parapetu zewnętrznego, naprawa posadzki, - wywóz zdemontowanej stolarki do utylizacji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, 2 i 3 został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV:

45421000-4

Dodatkowe kody CPV:

Część nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1: Proletariacka 9 m 6, Sobieskiego 26 m 78, Bema 91 m 90, Kopernika 7 m 55, Bema 89A m 60, Brukowa 26 m 10, Wierzbowa 29 m 27, Wierzbowa 29A m 17, Ogrodowa 2 m 10, Ogrodowa 2 m 8A, Ogrodowa 2 m 9.

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

NIE DOTYCZY.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

NIE DOTYCZY.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli wykonawca wykaże się, że: a) DOTYCZY ZADANIA NR 1-3 wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwie (2) roboty budowlane. Za co najmniej dwie (2) roboty budowlane (umowy) zamawiający uzna roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcych złotych) każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. ZASTRZEŻENIE W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt 3 ppkt 3 litera a) SIWZ zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem dwóch robót budowlanych wymaganych w pkt 3 ppkt 3 litera a) SIWZ; roboty budowlane nie podlegają sumowaniu (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów).

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następującego dokumentu: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 2 należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego (zmk.bip.gov.pl) wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert zgodnie z zamieszczonym do SIWZ wzorem. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej a także sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg załączonego wzoru załącznik nr 6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

DOTYCZY PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załączonego wzoru załącznik nr 7 do SIWZ). UWAGA! Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie oryginału). Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 8. Jeżeli inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 7: 1) ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokumenty, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8 ppkt 1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 10. Jeżeli w kraju, w którym inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis zawarty w rozdziale XII SIWZ pkt 9 stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. DOTYCZY PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, dotyczące podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z tych Wykonawców, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (oświadczenia o których mowa w załącznikach nr 3, 4 i 5 do SIWZ), 2) wykonawcy występujący wspólnie muszą zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii, które powinno określać zakres umocowania, 3) przed udzieleniem zamówienia każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, 4) przed udzieleniem zamówienia dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 3 winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 13. Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów: 1) wypełniony formularz ofertowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 2 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii - w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie oryginału (wg załączonego wzoru załącznik nr 7 do SIWZ). Jeżeli w imieniu podmiotu trzeciego działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, powinna ona posiadać pełnomocnictwo do takiej czynności.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia przez wykonawcę 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

§ 12 ZMIANA UMOWY 1. Zmiana treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian: a) możliwość przedłużenia terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach: - działania siły wyższej, tzn. zdarzenia nagłego, nieprzewidzianego, nie do uniknięcia i niezależnego od woli stron, uniemożliwiającego wykonanie umowy w całości lub części, - przerwania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, - opóźnień spowodowanych niewykonaniem przez Zamawiającego zobowiązań dotyczących terminu przekazania placu budowy, dokumentów koniecznych do realizacji zamówienia, dokumentacji zamiennej, b) zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1: - poprzez zmniejszenie lub zwiększenie podanych w kosztorysie ofertowym założonych ilości w ramach ogólnej wartości umowy, natomiast nieprzekraczającej całkowitej wartości zamówienia, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmiana ilości zamawianych usług nie powoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno-finansowych, - w przypadku zmiany stawki VAT, - zmiany obowiązujących przepisów prawa, c) po złożeniu uzasadnionego wniosku i uzyskaniu zgody Zamawiającego, Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w § 11 ust. 1, d) zmiany Podwykonawcy robót, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnienie przez nowego Podwykonawcę takich samych warunków jak Podwykonawca pierwotny, e) zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana któregokolwiek innego podmiotu po spełnieniu warunków w § 11 ust. 5. 3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1-2, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-15

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferty powinny być sporządzone w języku polskim (PL).

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 oraz nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w zał. nr 3 oraz załączniku nr 4 niniejszej SIWZ. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w zał. nr 3 do SIWZ. 1. Miejsce składania ofert: Zarząd Mienia Komunalnego, ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, sekretariat, pokój 201. Termin składania ofert: 15.05.2018 r. godz. 10:00. 2. Miejsce otwarcia ofert: Zarząd Mienia Komunalnego, ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, sekretariat, pokój 201.Termin otwarcia ofert: 15.05.2018 r. godz. 10:05.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2: Barszczańska 6 m 25, Barszczańska 16 m 4, Barszczańska 10 m 18, Klepacka 2A m 15, Barszczańska 3 m 36, Barszczańska 14 m 27, Klepacka 2D m 12, Przędzalniana 4A m 3, Klepacka 2 m 5, Barszczańska 8 m 10, Klepacka 2 m 2, Klepacka 2D m 55, Barszczańska 3 m 53, Barszczańska 12 m 20, Przędzalniana 4A m 19, Barszczańska 5 m 99, Barszczańska 16 m 11, Barszczańska 5 m 104, Barszczańska 10 m 14, Św. Eliasza 3A m 57, ul. Bema 100D, Barszczańska 16 m 15, Barszczańska 16 m 23, Armii Krajowej

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Białystok codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.