Dzisiaj jest: 19.4.2024, imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Wymiana urządzeń klimatyzacji precyzyjnej oraz urządzeń kl

Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521 04 12 987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł

Wymiana urządzeń klimatyzacji precyzyjnej oraz urządzeń klimatyzacyjnych obsługujących obszar bufetów w wytypowanych pomieszczeniach w budynku "G" i "H" na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. Woronicza 17

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 503953 N 2020 z dnia 2020 01 27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521 04 12 987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł

Regon: 01041897300000

ulica: Jana Pawła Woronicza

Numer domu: 17

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 00 999

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 225478817

e mail: sekretariatbzizp@tvp.pl

Fax: 225477384

Adres strony internetowej (URL): www.tvp.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.tvp.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://tvp.eb2b.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Wniosek należy złożyć osobiście u Zamawiającego, przesłać pocztą lub przez posłańca

Adres:

TVP S.A. 00 999 Warszawa, ul. J.P. Woronicza 17, Kancelaria bud. B (wejście: róg ul. J.P. Woronicza i ul. Samochodowej)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wymiana urządzeń klimatyzacji precyzyjnej oraz urządzeń klimatyzacyjnych obsługujących obszar bufetów w wytypowanych pomieszczeniach w budynku "G" i "H" na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. Woronicza 17

Numer referencyjny:

ZP/TINT/98/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzeń klimatyzacji precyzyjnej oraz urządzeń klimatyzacyjnych w wytypowanych pomieszczeniach w budynku G i H Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie.

II.5) Główny kod CPV:

45000000 7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45400000 145300000 045331000 645310000 345332000 3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

90

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu F Gaz dla przedsiębiorców wystawionego przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2221 ze zm.), w zakresie instalacji, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1. w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, co najmniej 2 roboty budowlane o wartości brutto nie mniejszej niż 120 000,00 zł każda, z których każda polegała na wykonaniu instalacji klimatyzacji precyzyjnej; 2. wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do prawidłowego wykonania powierzonych funkcji, tj.: a) co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwa kwalifikacyjne typu D grupy 1 i 2 do nadzoru prac instalacyjnych b) co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwa kwalifikacyjne typu E grupy 1 monter instalacji elektrycznych, c) co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwa kwalifikacyjne typu E, D grupy 1 i 2 w tym pomiary elektryczne oraz certyfikat F Gaz dla personelu wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r.o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2221 ze zm.) monter instalacji sanitarnych.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Oświadczenie o posiadaniu certyfikatu F Gaz dla przedsiębiorców, o którym mowa w sekcji III pkt 1.1 ogłoszenia; 2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w sekcji III pkt 1.3 ppkt 1, z podaniem ich rodzaju i wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów (np. referencje) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 3. Wykaz osób, o których mowa w sekcji III pkt 1.3 ppkt 2, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Zamawiający będzie dokonywał na podstawie wykonanych samodzielnie przez Wykonawcę robót budowlanych wymienionych w Wykazie, o którym mowa w sekcji III pkt 5.1 ppkt 2 ogłoszenia. Zasady selekcji zostały określone w sekcji IV pkt 1.6 ogłoszenia.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej zobowiązany będzie do złożenia na wezwanie Zamawiającego Wykazu urządzeń wraz z kartami doborowymi / kartami katalogowymi do oferowanych urządzeń oraz oświadczeniem o posiadaniu dokumentów / certyfikatów poświadczających autoryzację danego producenta do montażu oraz serwisu tych urządzeń.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) III.6)

1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wzorze wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do wniosku zostaną załączone dokumenty wymienione w sekcji III pkt 3 oraz pkt 5 ogłoszenia. 2. Pozostałe oświadczenia lub dokumenty składane razem z wnioskiem: a) dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania wniosku oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów; b) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy wniosek lub załączone do niego oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik; c) dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia dotyczy przypadku, gdy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 14 000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

5

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

Zamawiający zaprosi do złożenia oferty wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełnią warunki udziału w postępowaniu w liczbie nie większej niż 5 po podpisaniu przez nich Umowy o zachowaniu poufności. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji. Zamawiający będzie przyznawał punkty w oparciu o wykazane przez wykonawców ilości wykonanych robót budowlanych, w następujący sposób: 1) za wykonanie przez Wykonawcę każdej kolejnej wykonanej samodzielnie roboty budowlanej (ponad wymagane dwie zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu) 1 punkt; 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, punkty będą naliczane na podstawie doświadczenia każdego z nich z osobna i otrzymają oni tyle punktów ile uzyska ten spośród nich, który wykaże wykonanie największej ilości robót budowlanych (ponad wymagane dwie zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu). 3) W przypadku wykazania przez Wykonawcę, tylko robót budowlanych określonych w warunku udziału w postępowaniu wykonanych przez inne podmioty, na które powołał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, przyznając jednak temu Wykonawcy 0 punktów. 4) W przypadku gdy na ostatniej pozycji, dwóm lub więcej wykonawcom zostanie przyznana ta sama liczba punktów, Zamawiający w pierwszej kolejności wybierze spośród nich Wykonawcę kierując się w kolejności następującymi kryteriami: a) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia którzy wykonali łącznie więcej punktowanych zamówień, b) Wykonawcę, który wykaże robotę budowlaną o najwyższej wartości, c) Wykonawcę, który wykaże kolejną robotę budowlaną o najwyższej wartości. 5) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnili warunek udziału w postępowaniu będzie mniejsza lub równa liczbie 5, Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców do składania ofert, bez przyznawania im punktów.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

1. Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że za poufne uważa się wszystkie informacje, które Zamawiający oznaczył jako tajemnica przedsiębiorstwa oraz informacje ściśle z nimi związane. 2. Informacje poufne zostaną zamieszczone pod adresem https://tvp.eb2b.com.pl/ i będą dostępne Wykonawcom zakwalifikowanym do etapu składania ofert, po podpisaniu przez nich Umowy o zachowaniu poufności.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020 02 11

godzina:

16:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Podczas oceny wniosków Zamawiający będzie opierał się na informacjach zawartych w dokumentach sporządzonych w języku polskim. 3. Zamawiający wymaga, aby wniosek oraz załączone do niego oświadczenia i dokumenty były podpisane przez umocowanego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, upoważnionego (upoważnionych) do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem. W przypadku podpisywania wniosku (dokumentów, oświadczeń itp.) przez ustanowionego pełnomocnika stosowne pełnomocnictwo musi być dołączone do wniosku. 4. Zamawiający wymaga aby razem z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu były złożone dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, dokumentem właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy. 5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) w oryginale wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 2) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem wykaz robót budowlanych, o którym mowa w sekcji III pkt 5.1 ppkt 1 wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty, 3) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem wykaz osób, o których mowa w sekcji III pkt 5.1 ppkt 2, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 4) pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, musi być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej notarialnie i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć, w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, dokumenty, z których wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. 6. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania i złożyć u Zamawiającego w Warszawie przy ulicy J.P. Woronicza 17, do Kancelarii znajdującej się na parterze budynku "B" (wejście: róg ulicy J.P. Woronicza i ulicy Samochodowej). Dla wniosków przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia wniosku pod wskazany adres. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy. Wykonawca winien opakowanie zaadresować na adres zamawiającego oraz nanieść następujące oznaczenia: "Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowanie nr ZP/TINT/98/2019 Wymiana urządzeń klimatyzacji precyzyjnej oraz urządzeń klimatyzacyjnych w wytypowanych pomieszczeniach w budynku G i H Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie. 7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zostaną udostępnione Wykonawcom zaproszonym do etapu składania ofert. 8. Wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, zobowiązani będą do zachowania poufnego charakteru informacji otrzymanych od Zamawiającego zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Warszawa codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.