Dzisiaj jest: 17.6.2024, imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

Wynajem nagłośnienia na potrzeby wydarzeń organizowanych p

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Wynajem nagłośnienia na potrzeby wydarzeń organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe Część 1 zamówienia Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie - koncerty w Centrum Kongresowym ICE Kraków, Hali D Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz pokaz filmowy przy ul. Powiśle 11 Część 2 zamówienia Festiwal Muzyki Filmowej - koncerty w TAURON Kraków Arenie Część 3 zamówienia Nagłośnienie na potrzeby koncertów na Rynku Głównym, Placu Wolnica, oraz na placu przy ul. Powiśle 11 w ramach festiwalu Wianki 2018 Część 4 zamówienia Nagłośnienie na potrzeby wydarzeń organizowanych na Bulwarze Poleskim i Bulwarze Czerwieńskim Część 5 zamówienia Kongres Miast Kreatywnych UNESCO - koncerty i posiedzenia plenarne w Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz koncert w Restauracji Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva Część 6 zamówienia Nagłośnienie na potrzeby koncertów na Placu Wolnica oraz w Muzeum Inżynierii Miejskiej, Hala D, w ramach festiwalu Etno Festiwal 2018

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 553032-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe

Regon: 35121004000000

ulica: Wygrana

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 30-311

Miejscowość: Kraków

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 12 354 25 00,

e-mail: zamowienia@biurofestiwalowe.pl ,

Fax: 12 354 25 01

Adres strony internetowej (URL): www.biurofestiwalowe.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

gminna instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.biurofestiwalowe.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.biurofestiwalowe.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

oferty można składać wyłącznie w formie pisemnej

Adres:

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wynajem nagłośnienia na potrzeby wydarzeń organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe Część 1 zamówienia Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie - koncerty w Centrum Kongresowym ICE Kraków, Hali D Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz pokaz filmowy przy ul. Powiśle 11 Część 2 zamówienia Festiwal Muzyki Filmowej - koncerty w TAURON Kraków Arenie Część 3 zamówienia Nagłośnienie na potrzeby koncertów na Rynku Głównym, Placu Wolnica, oraz na placu przy ul. Powiśle 11 w ramach festiwalu Wianki 2018 Część 4 zamówienia Nagłośnienie na potrzeby wydarzeń organizowanych na Bulwarze Poleskim i Bulwarze Czerwieńskim Część 5 zamówienia Kongres Miast Kreatywnych UNESCO - koncerty i posiedzenia plenarne w Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz koncert w Restauracji Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva Część 6 zamówienia Nagłośnienie na potrzeby koncertów na Placu Wolnica oraz w Muzeum Inżynierii Miejskiej, Hala D, w ramach festiwalu Etno Festiwal 2018

Numer referencyjny:

DP-271-19/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu nagłośnieniowego wraz z jego montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertów odbywających się w Krakowie w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Zamówienie składa się z trzech części. Część 1 zamówienia zatytułowana Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie - koncerty w Centrum Kongresowym ICE Kraków, Hali D Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz pokaz filmowy przy ul. Powiśle 11 dotyczy wynajmu sprzętu nagłośnieniowego wraz z jego montażem, obsługą i demontażem na potrzeby następujących wydarzeń odbywających się w Krakowie w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie: koncertów w dniach 30, 31 maja oraz 2 czerwca 2018 r. w sali S1 Centrum Kongresowego ICE Kraków (Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17), pokazu filmu w dniu 4 czerwca 2018 r. przy ul. Powiśle 11, oraz koncertu w dniu 1 czerwca 2018 r. w Muzeum Inżynierii Miejskiej - Hala D. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ. Część 2 zamówienia zatytułowana Festiwal Muzyki Filmowej - koncerty w TAURON Kraków Arenie dotyczy wynajmu sprzętu nagłośnieniowego wraz z jego montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertów odbywających się w Krakowie w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie w hali TAURON Kraków Arena (Kraków, ul. Lema 7) w dniach 1,2,3 czerwca 2018 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia zawiera załącznik nr 1B do SIWZ. Część 3 zamówienia zatytułowana Nagłośnienie na potrzeby koncertów na Rynku Głównym, Placu Wolnica, oraz na placu przy ul. Powiśle 11 w ramach festiwalu Wianki 2018 dotyczy wynajmu sprzętu nagłośnieniowego wraz z jego montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertów odbywających się w Krakowie w dniu 23 czerwca 2018 r., w ramach wydarzenia Wianki 2018, na Rynku Głównym, na Placu Wolnica, oraz na placu przy ul. Powiśle 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia zawiera załącznik nr 1C do SIWZ. Część 4 zamówienia zatytułowana Nagłośnienie na potrzeby wydarzeń organizowanych na Bulwarze Poleskim i Bulwarze Czerwieńskim dotyczy wynajmu sprzętu nagłośnieniowego wraz z jego montażem, obsługą i demontażem na potrzeby: pokazu pirotechnicznego odbywającego się w Krakowie w ramach wydarzenia Wianki 2018 na Bulwarze Poleskim i Bulwarze Czerwieńskim w dniu 23 czerwca 2018 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 4 zamówienia zawiera załącznik nr 1D do SIWZ. Część 5 zamówienia zatytułowana Kongres Miast Kreatywnych UNESCO - koncerty i posiedzenia plenarne w Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz koncert w Restauracji Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva dotyczy wynajmu sprzętu nagłośnieniowego wraz z jego montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertów i posiedzeń plenarnych odbywających się w Krakowie w ramach Kongresu Miast Kreatywnych UNESCO w Krakowie w Muzeum Inżynierii Miejskiej w dniach 11-14 czerwca 2018 roku oraz koncertu w Restauracji Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva w dniu 12 czerwca 2018 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 5 zamówienia zawiera załącznik nr 1E do SIWZ. Część 6 zamówienia zatytułowana Nagłośnienie na potrzeby koncertów na Placu Wolnica oraz w Muzeum Inżynierii Miejskiej, Hala D, w ramach festiwalu Etno Festiwal 2018 dotyczy wynajmu sprzętu nagłośnieniowego wraz z jego montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertów odbywających się w Krakowie w dniach 4 i 5 lipca 2018 r. w Muzeum Inżynierii Miejskiej, Hala D, oraz 6 i 7 lipca 2018 r. na Placu Wolnica. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 6 zamówienia zawiera załącznik nr 1F do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

32342400-6

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczeniecena60,00wsparcie techniczne20,00kwalifikacje zawodowe osób20,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-07-07

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej na kwotę 200.000,00 zł;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

minimalne warunki dotyczące doświadczenia: a) dla części 1 i 2 zamówienia: wykonawca wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy dotyczące wynajmu nagłośnienia na potrzeby koncertów symfonicznych. Każda dostawa powinna zostać wykonana co najmniej na kwotę 25.000,00 zł brutto. b) dla części 3 i 6 zamówienia: wykonawca wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy dotyczące wynajmu nagłośnienia na potrzeby koncertów plenerowych. Każda dostawa powinna zostać wykonana co najmniej na kwotę 25.000,00 zł brutto. c) dla części 4 zamówienia: wykonawca wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy dotyczące wynajmu nagłośnienia na potrzeby pokazów pirotechnicznych. Każda dostawa powinna zostać wykonana co najmniej na kwotę 25.000,00 zł brutto. d) dla części 5 zamówienia: wykonawca wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy dotyczące wynajmu nagłośnienia na potrzeby koncertów. Każda dostawa powinna zostać wykonana co najmniej na kwotę 25.000,00 zł brutto.

Nie

Informacje dodatkowe:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunku doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby warunek doświadczenia (określony w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia w pkt 1 ppkt 3), spełniał co najmniej 1 wykonawca.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wymaganym terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wymaganym terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 1. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt V.1 ppkt 2 SIWZ; 2. wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wymaganym terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: opisu sprzętu nagłośnieniowego potwierdzającego, że oferowana dostawa (oferowany sprzęt) odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio załącznik nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E lub 1F do SIWZ). Wzór opisu sprzętu stanowi dla części 1 zamówienia załącznik nr 7A do SIWZ, dla części 2 zamówienia - załącznik nr 7B do SIWZ, dla części 3 zamówienia - załącznik nr 7C do SIWZ, dla części 4 zamówienia - załącznik nr 7D do SIWZ, dla części 5 zamówienia - załącznik nr 7E do SIWZ, dla części 6 zamówienia - załącznik nr 7F do SIWZ. Wykonawca przy opisie sprzętu powinien podać co najmniej nazwę i typ sprzętu, nazwę producenta.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. formularz oferty wraz z załącznikami; wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00wsparcie techniczne20,00kwalifikacje zawodowe osób20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wprowadzenie wszelkich zmian treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany umowy mogą być wprowadzone w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 pkt od 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sytuacji: 1) zmiany terminu któregokolwiek z Koncertów wynikającego w szczególności ze zmian programowych lub obiektywnej niemożności odbycia się któregokolwiek z Koncertów w wyznaczonym terminie lub miejscu; 2) zmiany lokalizacji któregokolwiek z Koncertów i koniecznych zmian z tym związanych, wynikającej w szczególności ze zmian programowych lub obiektywnej niemożności odbycia się któregokolwiek z Koncertów w wyznaczonym terminie lub miejscu; 3) zmiany harmonogramu realizacji umowy, wynikającej w szczególności ze zmian terminu lub lokalizacji któregokolwiek z Koncertów lub z sytuacji gdy realizacja umowy zgodnie z harmonogramem okaże się niemożliwa z przyczyn związanych z wymogami proceduralnymi lub na skutek wniesienia środków ochrony prawnej; 4) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego w szczególności ze zmiany zakresu przedmiotowego niniejszej umowy, zmiany lokalizacji Koncertów, zmiany harmonogramu realizacji umowy; 5) zmiany zakresu przedmiotowego niniejszej umowy, wynikającego w szczególności ze zmiany lokalizacji lub terminu Koncertu, zmiany harmonogramu realizacji umowy, odwołania Koncertu ze względu na warunki atmosferyczne; 6) zmiany w zakresie udziału w realizacji zamówienia podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunku w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-09

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH



Część nr: 2Nazwa: Festiwal Muzyki Filmowej - koncerty w TAURON Kraków Arenie

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kraków codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurko



Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.