Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SYSTEMÓW ALARMOWEGO I TELEWIZJ

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SYSTEMÓW ALARMOWEGO I TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ W BUDYNKU MAGAZYNOWYM

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552318-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Regon: 93038806200000

ulica: ul. Czajkowskiego

Numer domu: 109

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 51-147

Miejscowość: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 261 658 666

e-mail: zamowieniapubliczne@awl.edu.pl

Fax: 261 658 425

Adres strony internetowej (URL): http://bip.awl.edu.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://www.awl.edu.pl/bip

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Tak

ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, bud. 7. pok. 2.20

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca do siedziby Zamawiającego - Kancelaria Jawna budynek nr 7 - pokój nr 0.07 (parter)

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SYSTEMÓW ALARMOWEGO I TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ W BUDYNKU MAGAZYNOWYM

Numer referencyjny:

WNP/325/PO/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie, na podstawie opracowanej dokumentacji, systemów alarmowego i telewizji przemysłowej w budynku magazynowym AWL, obejmującej m.in.: a) zaprojektowanie i wykonanie systemu SSWiN zgodnego z Normą Obronną NO-04-A004 w 7 pomieszczeniach przewidzianych na pododdziałowe magazyny i korytarzu budynku oraz podłączenia go do istniejącej centrali alarmowej (w przypadku braku wolnego miejsca zaprojektowanie nowej centrali tego samego typu wykorzystywanej obecnie do obsługi SSWiN na terenie AWL). b) zaprojektowanie i wykonanie systemu telewizji przemysłowej zgodnego z Normą Obronną NO-04-A004 w skład której musi wchodzić m.in. min. 5 kamer IP dualnych dzień/noc z oświetlaczami umieszczonych na korytarzu w budynku umożliwiającą ciągłą obserwację korytarza oraz drzwi wejściowych i drzwi do wszystkich znajdujących się w nim pododdziałowych magazynów. c) wykonanie w wersji papierowej i komputerowo dokumentacji powykonawczej o klauzuli POUFNE zawierającej w szczególności rozmieszczenie urządzeń wchodzących w skład systemów alarmowych i telewizji przemysłowej oraz inne ważne informacje z punktu widzenia dalszego ich użytkowania. Dokumentacja powykonawcza ma być dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia prac 1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU, który jest dokumentem niejawnym o klauzuli ZASTRZEŻONE. Dodatkowo, Zamawiający posiada dokumentację istniejących systemów kontroli dostępu, telewizji dozorowej o klauzuli POUFNE, którą udostępni na zasadach określonych w pkt. 1.4 poniżej. 1.3 PFU zostanie przekazany Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert wraz z zaproszeniem, o którym mowa w art. 51 ust. 5 ustawy Pzp. 1.4 Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie dokumentów, o których mowa w ust. 1.2, na każdym etapie postępowania. Wraz z wnioskiem Wykonawca musi przedłożyć ważną koncesję na ochronę osób i mienia, świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego oraz oświadczenie o osobach, które będą miały dostęp do przesłanych informacji oraz poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE" lub wyższej i zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych dla tych osób. Dokumentację istniejących systemów kontroli dostępu, telewizji dozorowej o klauzuli POUFNE, Zamawiający udostępni Wykonawcom do wglądu z przyczyn technicznych, w siedzibie Zmawiającego.

II.5) Główny kod CPV:

45311000-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71300000-845312200-945315600-445312000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

20084526,00

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

90

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwoty równej 10% ceny ofertowej brutto. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia, na warunkach określonych w niniejszej SIWZ, na okres minimum 24 miesięcy. Wykonawca może udzielić dłuższego okresu gwarancji, a wydłużenie przez Wykonawcę minimalnego okresu gwarancji będzie podlegać ocenie punktowej, zgodnie z przyjętymi w SIWZ zasadami przyznawania punktów w kryterium oceny ofert - Gwarancja. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi przyjmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. Niezależnie od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo roszczeń z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami określonymi w kodeksie cywilnym. Okres rękojmi za wady wynosi 24 miesiące, zgodnie z art. 568 §1 kodeksu cywilnego. Zamawiający wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę wymagane jest w stosunku do osób bezpośrednio wykonujących czynności przy wykonywaniu robót w zakresie: a) robót instalacyjnych elektrycznych i teletechnicznych, b) robót rozbiórkowych, demontażowych, c) robót wykończeniowych. Wymóg zatrudnienia osób na umowę o pracę w czasie realizacji przedmiotowego zamówienia nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w zakresie: projektowania, sprawowania nadzoru, kierowania robotami. Wykonawca ma możliwość zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu. Powyższe czynności należy poprzedzić telefonicznym uzgodnieniem terminu z Pełnomocnikiem Rektora-Komendanta AWL ds. Ochrony Informacji Niejawnych tel. 261-658-439, tel. kom. 604 596 461; Wizji lokalnej można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00.Wizja lokalna będzie możliwa po przedstawieniu: a) poświadczeń bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE" lub wyższej; b) zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych; c) imiennego upoważnienia wystawionego przez osoby uprawnione Wykonawcy; d) kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia. Wykonawca nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem odpowiednio prac projektowych, a następnie robót budowlanych, zobowiązany jest do złożenia do Zamawiającego, wniosku wraz z wykazem osób i pojazdów o wydanie przepustek osobowych i samochodowych uprawniających do wjazdu i wejścia na teren AWL wszystkich osób z aktualną fotografią i pojazdów przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia przepustek najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego, pod rygorem naliczenia zastrzeżonych kar umownych w przypadku niedopełnienia tego obowiązku. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy odpowiednio w zakresie prac projektowych, a następnie robót budowlanych, przedstawiciel Zamawiającego (Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych) na terenie AWL dokona szkolenia wszystkich osób przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy w zakresie zasad ochrony i poruszania się po terenie AWL. W przypadku powierzenia realizacji części robót podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez Zamawiającego przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub przed dniem wejścia podwykonawcy na teren budowy. Wykonawca nie później niż w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia, w szczególności osób, które wyszczególnione zostały w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj. kierownika robót branżowych wraz z zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (OIIB) oraz innych. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczania należytego wykonania umowy. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty, Wykonawcy określonego w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp (np. konsorcjum) Zamawiający przed podpisaniem umowy, zażąda umowy regulującej współpracę tych wspólników, zwierającą co najmniej następujące elementy: - określenie celu gospodarczego, - oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, - wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi. W przypadku pracowników Wykonawcy cudzoziemców ich wstęp na teren AWL, niezależnie od okresu, możliwy będzie po otrzymaniu przez AWL pozytywnej odpowiedzi na stosowne zapytanie do uprawnionego organu, które rozpatrywane jest w terminie 21 dni od jego wysłania po uprzednim otrzymaniu przez Zamawiającego od Wykonawcy wniosków z danymi ww. osób takich jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr dokumentu tożsamości i jego kserokopię, obywatelstwo, a w przypadku obywateli spoza Unii Europejskiej dodatkowo nr ważnej karty pobytu lub wizy wraz z ich kserokopią. Podstawa: Decyzja Nr Z-4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie organizacji systemu przepustkowego w resorcie obrony narodowej (dokument niejawny), Decyzja nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 18).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie, który uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada ważną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, b) posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I-go stopnia do klauzuli "POUFNE" (zgodnie z Ustawą o Ochronie Informacji Niejawnych) wydane przez ABW lub SKW

Informacje dodatkowe

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki, o których mowa powyżej zostaną spełnione, jeżeli każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie posiadał wymagane uprawnienia

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie, który uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) W zakresie zdolności technicznej - należycie zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a w zakresie zdolności technicznej - należycie zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) roboty budowlane o podobnym charakterze (związane z przedmiotem niniejszego zamówienia oraz proporcjonalnych do niego) tj.: co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu instalacji systemu kontroli dostępu lub telewizji przemysłowej, o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł. b) w zakresie zdolności zawodowej - posiada, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innego podmiotu, że dysponuje minimum: - Projektantem systemów alarmowych, który posiada poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli min. "POUFNE" lub wyższej, zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych i ukończony kurs w zakresie projektowania systemów alarmowych oraz doświadczenie zawodowe jako projektant w wymiarze minimum 2 lat; - Dwoma instalatorami, będącymi kwalifikowanymi pracownikami ochrony zabezpieczenia technicznego wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zabezpieczenia technicznego, którzy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE" lub wyższej i zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, posiadają przeszkolenie w zakresie instalowania systemów alarmowych oraz posiadają doświadczenie zawodowe jako instalatorzy systemów kontroli dostępu lub systemów telewizji przemysłowej w wymiarze minimum 2 lat

Tak

Informacje dodatkowe:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki, o których mowa powyżej zostaną spełnione, jeżeli potencjał łączny Wykonawców występujących wspólnie potwierdza spełnienie wymaganych zdolności zawodowych.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Dotyczących posiadanych uprawnień: a) Koncesja Wykonawcy wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia. b) Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I-go stopnia o klauzuli tajności minimum POUFNE (zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych) wydane przez ABW lub SKW. dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a) Zdolności technicznej - Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Wykaz powinien zawierać co najmniej roboty, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3a) oraz dodatkowo roboty mające podlegać ocenie punktowej w kryterium selekcji, zgodnie z rozdz. VII ust. 13 pkt 13.1 siwz. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 2 do siwz. b) zdolności zawodowej: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wykaz powinien zawierać minimum osoby, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 1.2. ppkt 3b). Do wykazu osób należy załączyć dokumenty wskazujące na spełnienie warunku, w tym minimum: poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli co najmniej "POUFNE" oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, legitymacje kwalifikowanych pracowników ochrony zabezpieczenia technicznego, zaświadczenia o odbytym szkoleniu w zakresie projektowania/instalowania systemów alarmowych. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 3 do siwz.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej, niż 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz musi zawierać roboty budowlane ponad roboty wymagane jako potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganej zdolności technicznej, określonego w rozdz. VII ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3a). Zamawiający zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy Pzp, zaprosi do składania ofert maksymalnie 5 Wykonawców, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdz. VII ust. 13 pkt 13.1 - 13.3 siwz.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wniosek - formularz przygotowany na podstawie wzoru przedstawionego przez Zamawiającego- załącznik A. 2. Oferta - formularz ofertowy przygotowany na podstawie wzoru przedstawionego przez Zamawiającego - załącznik B - dokument składany na etapie zaproszenia do składania ofert. 3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. odpisu z właściwego rejestru). Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię umocowania wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z ustawą Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), zgodnie z warunkami określonymi w rozdz. XI siwz

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

5

Kryteria selekcji wykonawców:

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert - Zamawiający zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy Pzp, zaprosi do składania ofert maksymalnie 5 Wykonawców, którzy zgodnie z treścią oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do siwz, nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, potwierdzone dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 siwz. W przypadku, gdy liczba Wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa, niż 5, Zamawiający dokona wyboru Wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu na podstawie przydziału punktów według kryterium selekcji dotyczącym zdolności technicznej Wykonawcy - na podstawie wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, odpowiadających przedmiotowi zamówienia. Wykonawca otrzyma 1 punkt za każdą wykazaną należycie wykonaną robotę, ponad roboty wymagane jako potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganej zdolności technicznej, określonego w rozdz. VII ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3a). Roboty niepotwierdzone dokumentami stwierdzającymi ich należyte wykonanie, nie będą brane pod uwagę przy ocenie punktowej. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 2 do siwz. UWAGA: W przypadku oceny spełnienia kryteriów selekcji Zamawiający oceni wyłącznie własne realizacje Wykonawcy, co oznacza, że Wykonawca nie może polegać na zasobach podmiotu trzeciego w celu potwierdzenia spełnienia kryterium selekcji. Do udziału w postępowaniu zaproszeni zostaną Wykonawcy, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W sytuacji, gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca będzie suma wartości zrealizowanych robót. Zamawiający weźmie do oceny tylko te realizacje, które zostały zakończone i zostały wykonane należycie. Wykonawca przedłoży dowody określające czy wykazane roboty zostały wykonane należycie, w szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku, gdy do Zamawiającego wpłyną wnioski w liczbie mniejszej lub równej 5, Zamawiający zaprosi wszystkich wykonawców, którzy zgodnie z treścią oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do siwz nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, potwierdzone dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w rozdziale VIII siwz.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w granicach unormowania zawartego w art. 144 ustawy Pzp. 2. Przewidziane poniżej okoliczności, stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 3. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo wykonywanych robót lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania. Przyjmuje się, że roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu konieczności. Roboty zamienne mogą dotyczyć tylko robót, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania przy zachowaniu należytej staranności. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych opracowań, badań, ekspertyz na etapie projektowania i uzyskania decyzji administracyjnych oraz na etapie realizacji robót budowlanych, z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy; b) w przypadku wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; c) w przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; d) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, nietypowych dla danej pory roku, uniemożliwiających wykonywanie robót z zachowaniem wymaganej technologii; e) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji i niemożliwe do zapobieżenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: powódź, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy, zamieszki, rewolty, pożar, epidemię lub ogłoszony stan klęski żywiołowej; f) w przypadku wystąpienia przeszkód powstałych z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy, powodujących przerwę w robotach budowlanych lub wymagających dokonania zmian w dokumentacji projektowej, a mających wpływ na termin wykonania umowy; g) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym - powodujących konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób przewidzianych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w przypadku niemożności pełnienia przez nie powierzonych funkcji lub czynności, pod warunkiem, że osoby zmieniające będą posiadały co najmniej takie kwalifikacje, jak osoby zmieniane (co najmniej takie kwalifikacje, jakie określono w stosunku do danej osoby - stanowiska, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu), a ich zamiana nie będzie prowadziła do zmiany obciążeń (wynagrodzenia). Wykonawca musi przedstawić w tym celu odpowiednie dokumenty wskazujące na zaistnienie danego zdarzenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków kwalifikacji pracowników, o których mowa powyżej. 6. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: a) zmiana nr rachunku bankowego, b) zmiana danych teleadresowych. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. Zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Program funkcjonalno-użytkowy (dalej: PFU) w związku z tym, że zawiera informacje o charakterze poufnym, zostanie udostępniony Wykonawcom na zasadach określonych w SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU, który jest dokumentem niejawnym o klauzuli ZASTRZEŻONE. Dodatkowo, Zamawiający posiada dokumentację istniejących systemów kontroli dostępu, telewizji dozorowej o klauzuli POUFNE, którą udostępni na zasadach określonych w pkt. 1.4 poniżej. PFU zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert wraz z zaproszeniem, o którym mowa w art. 51 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie dokumentów, o których mowa w ust. 1.2, na każdym etapie postępowania. Wraz z wnioskiem Wykonawca musi przedłożyć ważną koncesję na ochronę osób i mienia, świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego oraz oświadczenie o osobach, które będą miały dostęp do przesłanych informacji oraz poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE" lub wyższej i zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych dla tych osób. Dokumentację istniejących systemów kontroli dostępu, telewizji dozorowej o klauzuli POUFNE, Zamawiający udostępni Wykonawcom do wglądu z przyczyn technicznych, w siedzibie Zmawiającego

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Przedmiotem podlegającym ochronie przez Wykonawcę są wszelkie informacje niejawne, z którymi może zapoznać się Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu umowy, bez względu na ich formę, treść oraz klauzulę tajności. W zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy mogą zostać udostępnione informacje niejawne o klauzuli nie wyższej niż POUFNE - w szczególności w zakresie opracowania, wytwarzania i przetwarzania materiałów niejawnych związanych z przedmiotem umowy. W celu zapewnienia właściwej ochrony informacji niejawnych dotyczących przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań zawartych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948) a także związanych z nią przepisach wykonawczych oraz przestrzegania treści instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego. Wykonawca realizujący umowę w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, która wiązać się będzie z dostępem do informacji niejawnych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948) zobowiązany jest do potwierdzenia zdolności do ochrony informacji niejawnych tj. przedstawienia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli minimum POUFNE

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-08

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Wrocław codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.