Dzisiaj jest: 21.4.2024, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW I SZKOLEŃ ZAWODOWY

Powiat Tczewski

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. "POSTAW NA DOBRY ZAWÓD PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI ZAWODOWEJ W POWIECIE TCZEWSKIM"

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 552577-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: projekt pt. "Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim"

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Powiat Tczewski

Regon:

ulica: ul. Piaskowa

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 83110

Miejscowość: Tczew

Województwo: pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 587 734 800

e-mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Fax:

Adres strony internetowej (URL): powiat.tczew.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

przetargi.powiat.tczew.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

przetargi.powiat.tczew.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew (Biuro Obsługi Klienta, pok. 04)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. "POSTAW NA DOBRY ZAWÓD PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI ZAWODOWEJ W POWIECIE TCZEWSKIM"

Numer referencyjny:

ZP.272.18.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

Zamawiający nie zastrzega liczby części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę przetargową, jednakże Wykonawca winien mieć na uwadze zastrzeżenie, iż jedna osoba może zostać wskazana w ofercie do ww. usługi w maksymalnie pięciu częściach zamówienia

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2.1 Przedmiotem zamówienia w 26 częściach jest wyłonienie osób, których zadaniem będzie zorganizowanie i przeprowadzenie kursów oraz szkoleń zawodowych w ramach projektu pt. "Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim". 2.2 Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowane w ramach projektu pt. "Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim", Nr wniosku: RPPM.03.03.01-22-0013/16, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej. 2.3 Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji zawodowej uczniów i nauczycieli następujących placówek edukacyjnych, funkcjonujących na terenie powiatu tczewskiego: 1) Zespołu Szkół Technicznych, ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, 2) Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych, ul. Bałdowska 19, 83-110 Tczew, 3) Zespół Kształcenia Zawodowego, ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew. 2.6 Informacje dotyczące Osób prowadzących kursy (wspólne dla wszystkich części zamówienia): 2.6.1 Osoba do realizacji kursu w danej części zamówienia, musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu minimum 1 kursu, tożsamego z zakresem zamówienia - tj. odpowiadającego zarówno tematyce danej części zamówienia, jak i jego czasowi trwania (ilość godzin co najmniej analogiczna, jak kurs objęty niniejszym zamówieniem). UWAGA: Liczba przeprowadzonych kursów (szkoleń, zajęć zawodowych itp.) przez Osobę prowadzącą kurs, która zostanie przez Wykonawcę wskazana do realizacji danej części zamówienia, stanowi kryterium oceny ofert, opisane w Rozdziale 13 SIWZ. 2.6.2 Wykonawca nie będzie zobowiązany do podania - na etapie składania oferty przetargowej tj. w Formularzu ofertowym - danych personalnych (tj. imienia i nazwiska) Osoby, której planuje powierzyć realizację zamówienia w konkretnej części zamówienia. UWAGA: Dopiero po wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do ujawnienia personaliów tej Osoby, której planuje powierzyć realizację zamówienia, a także - do udowodnienia Zamawiającemu (poprzez złożenie kopii odpowiednich dokumentów) nie tylko posiadania wymaganych uprawnień/wykształcenia do realizacji kursu, ale również liczby zrealizowanych przez nią kursów, zgodnie z deklaracją zawartą w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ). 2.7 Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (wspólne dla wszystkich części zamówienia): 2.7.1 Jedną godzinę kursu należy traktować jako 45 minut lekcji i 15 minut przerwy. 2.7.2 Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania programu kursu dla każdego rodzaju kursu i przekazania go przed rozpoczęciem zajęć Kierownikowi lub Zastępcy Kierownika projektu. 2.7.3 Wykonawca, w kalkulacji kosztów kursu, oprócz wynagrodzenia dla Osoby prowadzącej kurs, musi ująć wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia (o ile wystąpią/o ile wiążą się z prawidłową realizacją danej części zamówienia), w tym w szczególności: ? koszt wynajmu sali/pracowni (z zastrzeżeniem informacji w pkt 2.7.11 SIWZ), ? koszt pierwszego egzaminu, ? koszt odzieży ochronnej, ? koszt materiałów szkoleniowych/piśmienniczych lub narzędzi pracy lub urządzeń, ? koszt badań, w przypadku wymogu badań lekarskich. 2.7.4 Koszty wynajmu sali/pracowni warsztatowej wraz z wyposażeniem ponosi Wykonawca z wyłączeniem przypadków, w których przedmiotowy koszt stanowi wkład własny niepieniężny Powiatu Tczewskiego (dotyczy części zamówienia nr: 2, 5a (jako podczęść części nr 5), 5b (jako podczęść części nr 5), 5c (jako podczęść części nr 5), 6, 10, 13 i 14), lub w przypadku gdy Wykonawcy zostaną pomieszczenia wraz z wyposażeniem udostępnione nieodpłatnie. 2.7.5 Jeśli kurs w danej części zamówienia winien finalnie kończyć się egzaminem - co wynika z obowiązujących przepisów prawa, a czego nie przewidział Zamawiający - do obowiązku Wykonawcy należeć będzie zorganizowanie takiego egzaminu (umożliwienie uczestnikowi przystąpienia do jego zdania/zaliczenia), w tym pokrycie ewentualnych kosztów związanych z jego przeprowadzeniem. 2.7.6 Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia harmonogramu kursu/kursów z Dyrekcją szkoły/placówki w porozumieniu z uczestnikami kursu/kursów. Terminy i godziny kursów muszą być dostosowane do najbardziej pożądanych przez odbiorców i podlegają akceptacji Dyrektora szkoły/placówki, w której dany kurs ma się odbywać. 2.7.7 Wykonawca musi informować na bieżąco Zamawiającego o ustalonych terminach egzaminów/testów oraz zobowiązany będzie do przekazywania informacji dotyczących osób, które zdały bądź nie zdały egzaminu/testu końcowego. 2.7.8 Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek ubezpieczenia każdego uczestnika kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków (w tym dojazd do i z miejsca prowadzenia kursu), od dnia rozpoczęcia kursu do dnia jego zakończenia, z kwotą ubezpieczenia przypadającą na każdego uczestnika nie mniejszą niż 10 000,00 zł i przekazanie niezwłocznie kserokopii polisy Zamawiającemu. 2.7.9 Wykonawca zapewni uczestnikom niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia kursu w danej części zamówienia, odpowiednie: materiały szkoleniowe/ piśmiennicze lub sprzęt lub urządzenia, w ilości pozwalającej na swobodne ćwiczenia oraz odpowiedni sposób organizacji zajęć praktycznych przez cały okres trwania kursu. 2.7.10 Wykonawca będzie miał obowiązek przekazać każdemu uczestnikowi kursu / szkolenia zawodowego - po pozytywnym jego ukończeniu - oryginałów zaświadczenia / certyfikatu / świadectwa, poświadczających jego ukończenie na druku zgodnym z wytycznymi MEN lub, gdy jest to niemożliwe, innego dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje i uprawnienia, a Zamawiającemu kserokopii tych dokumentów. UWAGA: Dokument potwierdzający ukończenie kursu (szkolenia zawodowego) i uzyskanie umiejętności / kwalifikacji, co do zasady musi zawierać następujące dane (o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej): a) numer z rejestru; b) imię i nazwisko oraz PESEL uczestnika kursu, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość; c) nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenia; d) formę i nazwę kursu; e) okres trwania kursu; f) miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji; g) tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych; h) podpis: Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową, przeprowadzającej kurs. 2.7.11 Pożądanym jest, aby kursy odbywały się na terenie Tczewa. W innym przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do poniesienia kosztów wynajmu pomieszczeń (sali), niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, a także dojazdu uczestnika kursu (lub zapewnienia transportu) na zajęcia z Tczewa do miejsca zajęć i z powrotem. UWAGA dot. części zamówienia nr: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 24 (tzw. szkoleń wyjazdowych): 1) zajęcia powinny odbywać się w odległości nie większej niż 80 km od Tczewa w jedną stronę; 2) w cenie ofertowej brutto za 1 uczestnika (która zostanie wpisana do Formularza ofertowego) nie należy wliczać (uwzględniać) ewentualnych kosztów dojazdu uczestnika do miejsca realizacji kursu (wydatki związane z transportem do i z kursu, będą leżeć po stronie uczestnika). 2.7.12 Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania i prowadzenia na bieżąco dokumentacji rozliczeniowej, w tym m.in. protokołów odbioru usługi, imiennych list obecności osobno dla każdego kursu (których wzór zostanie opracowany przez Zamawiającego przy współpracy z Wykonawcą), kserokopii zaświadczeń/certyfikatów oraz programów kursów z podziałem godzinowym na każdy temat itp. 2.7.13 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania między innymi w przypadkach odnoszących się do finansowania niniejszego zamówienia, w szczególności w trybie art. 93 ust. 1a Ustawy - to jest z uwagi na nieprzyznanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, bądź w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - w przypadku, gdy oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. UWAGA - dot. części zamówienia nr 23: Powiat Tczewski wystąpił do Instytucji Zarządzającej o wyrażenie zgody na zmianę godzin kursu z: 280 na: 32, w związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w ww. części zamówienia, w przypadku nie uzyskania tej zgody. 2.8 Wykonawca zobowiązany jest do: 2.8.1 Wskazania w ofercie stawki za przeprowadzenie kursu dla 1 uczestnika. W związku z powyższym za realizację zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie stanowiące iloczyn liczby planowanych uczestników oraz zaoferowanej stawki za realizację kursu dla 1 uczestnika. 2.8.2 Dysponowania odpowiednią liczbą osób, które są w stanie przeprowadzić zajęcia. ZASTRZEŻENIE: Z uwagi na powyższe zobowiązanie, jedna osoba może zostać wskazana do prowadzenia zajęć maksymalnie w pięciu częściach zamówienia. 2.8.3 Zapewnienia - do realizacji przedmiotu zamówienia - osób posiadających należyte kompetencje, uprawnienia, przygotowanie zawodowe oraz dołożenia należytej staranności w celu wykonania przedmiotu umowy. Za powyższe czynności Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność. 2.8.4 Działania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 2.8.5 Z Wykonawcą, zostanie podpisana odrębna umowa dotycząca przetwarzania danych osobowych, o ile Instytucja Zarządzająca nie wyrazi sprzeciwu. W przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca wyrazi taki sprzeciw, Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie podpisania umowy z Wykonawcą, z uwagi na odrzucenie oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 8 Ustawy. 2.9 Informacje dodatkowe: 2.9.1 Planowana kwota na realizację zadania związanego ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem kursów oraz zajęć zawodowych w ramach projektu pt. "Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim", tj. wyborem Osób prowadzących kursy w 26 częściach zamówienia, wynosi łącznie 357 120,00 zł brutto, z czego na poszczególne części zamówienia, odpowiednio: . część 1 zamówienia: 58 000,00 zł, . część 2 zamówienia: 32 000,00 zł, . część 3 zamówienia: 29 400,00 zł, . część 4 zamówienia: 7 000,00 zł, . część 5 zamówienia: 32 200,00 zł, . część 6 zamówienia: 22 400,00 zł, . część 7 zamówienia: 12 000,00 zł, . część 8 zamówienia: 16 500,00 zł, . część 9 zamówienia: 40 000,00 zł, . część 10 zamówienia: 8 400,00 zł, . część 11 zamówienia: 3 600,00 zł, . część 12 zamówienia: 2 100,00 zł, . część 13 zamówienia: 21 600,00 zł, . część 14 zamówienia: 28 500,00 zł, . część 15 zamówienia: 6 000,00 zł, . część 16 zamówienia: 6 000,00 zł, . część 17 zamówienia: 1 200,00 zł, . część 18 zamówienia: 1 260,00 zł, . część 19 zamówienia: 1 260,00 zł, . część 20 zamówienia: 500,00 zł, . część 21 zamówienia: 1 200,00 zł, . część 22 zamówienia: 4 200,00 zł, . część 23 zamówienia: 5 000,00 zł, . część 24 zamówienia: 2 000,00 zł, . część 25 zamówienia: 8 000,00 zł, . część 26 zamówienia: 6 800,00 zł. 2.9.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kursów w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia przez osoby wskazane przez Zleceniodawcę oraz Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą oraz inne instytucje uprawnione do kontroli realizacji projektów współfinansowanych w ramach Unii Europejskiej. 2.9.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rejestracji zajęć (filmowanie, nagranie audio, fotografowanie). 2.9.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, przez siebie oraz instytucje uprawnione do kontroli dokumentacji niniejszego projektu do końca ustawowo wyznaczonego okresu archiwizacji tego typu dokumentów.

II.5) Główny kod CPV:

80530000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV80500000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-12-14

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w trybie art. 26 ust. 2 Ustawy, do złożenia - w terminie nie krótszym niż 5 dni - aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, o którym mowa w pkt 4.1 ppkt 2 SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru (część A w Załączniku Nr 2 do SIWZ) - w oryginale. Wyjaśnienie dla Wykonawców: 1. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych, na swojej stronie internetowej zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy. 2. Wykonawca w ciągu 3 dni od zamieszczenia przedmiotowych informacji zobowiązany będzie do przekazania oświadczenia - Załącznika Nr 2 do SIWZ. 3. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której zostanie złożona jedna oferta przetargowa w zakresie danej części zamówienia - wówczas Wykonawca, który ją złożył zwolniony będzie z obowiązku przekazania oświadczenia w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej w zakresie danej części zamówienia. UWAGI: 1) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 3) W przypadku, gdy Wykonawca na dzień składania ofert nie jest powiązany z żadnym podmiotem, a zatem nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, Wykonawca - w celu usprawnienia procedury przetargowej - może wraz z ofertą złożyć oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru (część B w Załączniku Nr 2A do SIWZ) - w oryginale. 5.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Niniejszy dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.5 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy 5.4 SIWZ stosuje się. 14.3 Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu następujących dokumentów: 14.3.1 potwierdzających spełnianie wymagań przez Osobę do prowadzenia poszczególnych kursów: 1) dokument poświadczający posiadanie uprawnień/wykształcenia/ kwalifikacji/kompetencji do prowadzenia kursów o tematyce zgodnej z częścią zamówienia, do której Wykonawca wskazał tę Osobę, 2) dokument (np. zaświadczenie, umowa lub inny), poświadczający doświadczenie w realizacji kursów przez Osobę prowadzącą kurs, w myśl deklaracji tego doświadczenia zawartej w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ), przy założeniu przeprowadzenia min. 1 takiego kursu; 3) dotyczy wyłącznie Osoby prowadzącej kurs, wskazanej przez Wykonawcę w ofercie do części zamówienia nr: 6, 7, 10, 11 i 12 - certyfikat Autoryzowanego wykładowcy Autodesk; 14.3.2 dotyczy wyłącznie Wykonawcy, który złożył ofertę na części zamówienia nr: 6, 7, 10, 11 i 12: 1) status Autodesk Platinum Partner, 2) certyfikat ISO, 3) autoryzację Autodesk (ATC); 14.3.3 jeżeli najkorzystniejszą ofertą okaże się oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Doświadczenie Osoby prowadzącej kurs40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w trybie art. 144 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem następujących warunków ich wprowadzenia: a) zmiana miejsca i /lub terminu świadczenia usługi w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł zapewnić miejsca wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w umowie, a jednocześnie będzie miał możliwość zapewnienia innego miejsca i/lub nie będzie można przeprowadzić zajęć w danym roku, z zastrzeżeniem ust. 3, b) zmiana zakresu świadczeń, z możliwością zwiększenia wynagrodzenia, c) konieczność wprowadzenia zmian, które będą następstwem zmian wytycznych i zaleceń dotyczących projektu. 3. Zmiana miejsca świadczenia usługi nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnej zgody Kierownika projektu lub jego zastępcy, w przypadku jego nieobecności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-10

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

2.7.13 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania między innymi w przypadkach odnoszących się do finansowania niniejszego zamówienia, w szczególności w trybie art. 93 ust. 1a Ustawy - to jest z uwagi na nieprzyznanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, bądź w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - w przypadku, gdy oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. UWAGA - dot. części zamówienia nr 23: Powiat Tczewski wystąpił do Instytucji Zarządzającej o wyrażenie zgody na zmianę godzin kursu z: 280 na: 32, w związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w ww. części zamówienia, w przypadku nie uzyskania tej zgody.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Spawacz metodą 135 dla uczniów pełnoletnich w ZSBiO

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Tczew codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.