Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Zagospodarowanie terenu nadrzecznego prz

Gmina Sławków

Zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie i budowa toalet publicznych w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy Miasto Sławków - 2 części II postępowanie”

Data utworzenia: 2020-01-22T13:06:58.517

Data publikacji: 2020-01-24T08:38:15.827

Nazwa zamawiającego: Gmina Sławków

Ulica: ul. Rynek

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

REGON: 27625755800000

Miejscowość: Sławków

Kod pocztowy: 41-260

Państwo: Polska

Województwo: śląskie

Telefon: 32 2931552 w. 41

Fax: 322 931 233

E-mail: msekula@slawkow.pl

Biuletyn: 510014084-N-2020

Pozycja: 510014084-N-2020

Strona WWW: www.slawkow.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 626398-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie i budowa toalet publicznych w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy Miasto Sławków - 2 części II postępowanie”

Numer referencyjny: ZZ.II.271.33.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1.Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn: Zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie i budowa toalet publicznych w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy 2 części, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej tryb pozakonkursowy. Teren podlegający zagospodarowaniu zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej „B”. 2. Zamówienie obejmuje 2 zadania części: 1) Część nr 1 - Zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie 2) Część nr 2 - Budowa toalet publicznych. 3. Zakres części nr 1 - Zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie obejmuje: obejmuje stanowiska i ścieżki edukacyjne, obiekty małej architektury, ścieżkę sensoryczną, umocnienie brzegu rzeki, oczko wodne skarpy oraz fragment przejścia rurą drenarską pod ścieżką pieszo-rowerową. Z zamieszczonego przedmiaru - przedmiar nr 8323 (branża budowlana) postępowanie obejmuje działy: - 1-3 - Nawierzchnia z klińca Ścieżka piesza, Stanowisko edukacyjne / nawierzchnia z desek kompozytowych, schody gabionowe - 6-8 - Nawierzchnia z kraty trawnikowej (geokraty), Ścieżka, piesza, rowerowa, ruch kołowy, Umocnienie brzegu materac gabionowy - 18-20 - Oczko wodne Skarpy, Obrzeża i obramowania, Wycinki na działkach: 3882, 4103/4, - 24 pozycje 234,235, 238-242, 244-247 - 27 - Stanowiska dydaktyczne - 32 Palowanie nadbrzeża. Z zamieszczonego przedmiaru wod-kan przyłącza postępowanie obejmuje fragment przejścia drenażu (od studzienki Dr4 do zbiornika ZWD3) pod ścieżką pieszo-rowerową długości 15,38mb, na podstawie poz. 46-51. Postępowanie nie obejmuje w całości przedmiarów: ? Instalacje wewnętrzne maszynowni Zagłębiowskiego Parku Linearnego ? Projekt zasilania elektroenergetycznego, instalacji elektrycznych oraz monitoringu wizyjnego, ? Nawodnienie - przedmiar 4. Szczegółowy opis dla części nr 1 określają: projekt budowlany Teren nadrzeczny, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ (w zakresie do wykonania wskazanym powyżej w punkcie 3), obejmujący przedmiary robót (spełnia funkcję pomocniczą), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentację techniczną. 5. Zakres części nr 2 - Budowa toalet publicznych obejmuje projekt budowlano wykonawczy w całości. Zasilanie budynku w energię elektryczną należy zrealizować ze złącza kablowo- pomiarowego zgodnie z warunkami przyłączenia. 6. Szczegółowy opis dla części nr 2 określają: projekt budowlany Toalety, stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ (w pełnym zakresie), obejmujący przedmiary robót (spełnia funkcję pomocniczą), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentację techniczną. Gwarancja w każdej z części - będzie zgodna z ofertą, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 3 lata na wykonane roboty i wbudowane materiały od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego robót. Rękojmia będzie zgodna z okresem gwarancji. W przypadku, gdy warunkiem utrzymania zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji są przeglądy gwarancyjne (w częstotliwości określonej przez Wykonawcę tj. jeden przegląd lub więcej) obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie wartości tych przeglądów w cenie ryczałtowej określonej w ofercie. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy (w każdej z części) czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w koszty bezpośrednie robót ujęte w przedmiarze robót) były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową (robotami) oraz dostawców materiałów budowlanych. Wykonawca obowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

CPN główny przedmiot: 45233200-1Sławków Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.