Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Zakup i dostawa mebli wraz z wyposażeniem

Ogłoszenie nr 510277411-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Zakup i dostawa mebli wraz z wyposażeniem do Centrum Zdrowia Psychicznego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618228-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 50582500000000, ul. ul. Doc. Adama Dowgirda  9, 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 684 26 79, e-mail spzoz@onet.eu, faks 85 684 26 79.
Adres strony internetowej (url): www.spzoz.hajnowka.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.spzoz.hajnowka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa mebli wraz z wyposażeniem do Centrum Zdrowia Psychicznego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
2019/PN/MB-CZP/02
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa mebli wraz z wyposażeniem do Centrum Zdrowia Psychicznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zamieszczony w Załączniku nr 1 do SIWZ - formularz asortymentowo – cenowy. Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przedmiot główny: Kod CPV: 33192000-2 meble medyczne 39130000-2 Meble biurowe 39150000-8 Różne meble i wyposażenie.14. Zamawiający w celu dokonania oceny oferty w zakresie przedmiotowym oraz kryterium oceny ofert – wymaga, aby każdy z Wykonawców ubiegający się o zamówienie dołączył do oferty: a) formularz asortymentowo- cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr la do SIWZb)formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZc)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 do SIWZ d)oświadczenie, dotyczące obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego załącznik nr 6 do SIWZ e)odpowiednie pełnomocnictwa;f) Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. g) dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia czyli foldery, katalogi, ulotki, zawierające dokładny i jednoznaczny opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzających spełnianie przez zaoferowany, wszystkich bez wyjątku parametrów, których wymaga Zamawiający w treści (Załączniki Nr 1a do SIWZ, dot. poz. 55,57,59,60,63,64)h) załączyć certyfikat producenta gat. Stali (Załączniki Nr 1a do SIWZ , dot. poz. 61,63)15.Zamawiający w razie wątpliwości może wezwać Wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą cenową do przedłożenia folderów, katalogów, ulotek na potwierdzenie że oferowana dostawa, odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do pozostałych poz. w SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33192000-2
 
Dodatkowe kody CPV: 39130000-2, 39150000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 252939
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
 
Nazwa wykonawcy: Versamed Sp. z o.o., Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 18
Kod pocztowy: 15-703
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 291733.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 291733.38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 595237.59
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.