Dzisiaj jest: 21.4.2024, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Zakup i montaż wiat przystankowych

Urząd Miasta Skierniewice

"Zakup i montaż wiat przystankowych"

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552666-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Urząd Miasta Skierniewice

Regon: 000524306

ulica: ul. Rynek

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 96-100

Miejscowość: Skierniewice

Województwo: łódzkie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48468345100

e-mail: k.stepien@um.skierniewice.pl

Fax: +48468345151

Adres strony internetowej (URL): https://www.bip.um.skierniewice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.um.skierniewice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

oferty należy składać w formie pisemnej

Adres:

Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Zakup i montaż wiat przystankowych"

Numer referencyjny:

RZP.271.42.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

"Zakup i montaż wiat przystankowych" 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Nazwa i adres Zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia: Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, strona internetowa: www.bip.um.skierniewice.pl, nr telefonu (46) 834-51-00, (46) 834-51-41, (46) 834-51-36 / Nr faksu (46) 834-51-45, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup i montaż wiat przystankowych". 1.2 Nazwa zadania, roboty oraz ich lokalizacja: 1.2.1. "Zakup i montaż wiat przystankowych" 1.2.2. Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: - Kod CPV 45213315-4 - Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych; - Kod CPV 44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej), - Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, - Kod CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych - Kod CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 1.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 1.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.5 Zamawiający nie zamierza: 1) Zawierać umowy ramowej; 2) Ustanowić dynamicznego systemu zakupów; 3) Wymierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 1.6 Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż wiat przystankowych. 1.7 Terminy realizacji zamówienia: Całość zamówienia należy zrealizować do dnia 30.06.2018 r., 1.8 Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 36 miesięcy gwarancji na ocynkowaną konstrukcję, powłokę malarską i pozostałe wyposażenie wiat. 1.9 Źródła finansowania zadania: Środki własne budżetu Miasta Skierniewice. 1.10 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: a) "Zamawiający" - Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice. b) "Postępowanie" - postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. c) "SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. d) "Ustawa" lub "Ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). e) "Zamówienie" - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ. f) "Wykonawca" - podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia i zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. g) Kod CPV - kod Wspólnego Słownika Zamówień. 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 2.1 Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie demontażu 3 szt. wiat przystankowych, dostawy nowych 7 szt. wiat, montażu 7 szt. nowych wiat przystankowych wraz z kompletem fundamentów oraz wyposażeniem towarzyszącym. 2.2 Zakres zamówienia obejmuje m.in.: a) wykonanie 7 szt. wiat przystankowych według opisu technicznego stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, b) demontaż istniejących wiat oraz wyposażenia dodatkowego (towarzyszącego) i ich przewiezienie do Zakładu Utrzymania Miasta ul. Jana III Sobieskiego 75A, 96-100 Skierniewice - 3 szt., c) Montaż - roboty budowlane polegające między innymi na: - pomiar przy wykopach fundamentowych, - ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi we własne miejsce składowania, - wkopanie stóp fundamentowych betonowych o objętości do 0,5 m3 z betonu C16/20 - stopy prefabrykowane, - przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów, - ustawienie wiat przystankowych z mocowaniem do fundamentów (łączenie kotwami z konstrukcją wiaty), - staranne rozebranie wiat przystankowych z wyposażeniem wokół wiaty (kosze na śmieci, ławki itp.) z załadunkiem na samochody i przewozem we własne miejsce składowania - 3 szt., - rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10cm i warstwie piasku gr. 15 cm. (w tym uzupełnienie kostki), - odtworzenie uszkodzonych elementów pasa drogowego, - doprowadzeniu do stanu pierwotnego miejsc montażu (usunięcie pozostałości ziemi, obróbka nawierzchni chodników, poboczy), d) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ustawionych wiat przystankowych, e) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej miejsca utwardzonego pod przystanek przy ulicy Nowomiejskiej. f) Malowanie konstrukcji wiat przystankowych wg koncepcji przyjętej w 2015 - 2017 r. 2.3 Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę następujących warunków: 1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z postanowieniami dokumentów dołączonych do niniejszego postępowania i zasadami wiedzy technicznej. 2. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie, o którym mowa w pkt. 1.7 SIWZ. 3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji z tytułu wad i jakości ocynkowanej konstrukcji, powłoki malarskiej i pozostałego wyposażenia wiat na okres zgodny z pkt. 1.8 SIWZ, licząc od dnia odbioru wykonanych robót. 4. Wykonawca ma obowiązek opracowania na własny koszt projektów organizacji ruchu na czas trwania realizacji przedmiotu umowy oraz uzyskać wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia. 5. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy teren robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na okres prowadzonych robót. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymywania porządku na terenie wykonywanych robót. 7. Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót. 8. Dysponowanie przez Wykonawcę taką ilością sprzętu i siły roboczej, która zapewni możliwość realizacji całości zamówienia. 9. Wykonawca zapewni Przedstawicielowi Zamawiającego swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte Umową i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mógłby wymagać. 10. Wykonawca okaże się certyfikatem zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzający że oferowane konstrukcje wytworzone są zgodne z obowiązującą normą PN-EN 1090-1+A1:2012 dla systemu 2+. 11. Zabezpieczenia terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na okres prowadzonych robót. 12. Zapewnienia Przedstawicielowi Zamawiającego oraz Inspektorowi nadzoru swobodny dostępu do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte Umową i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mógłby wymagać; 13. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wymaganiami ochrony środowiska; 14. Przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz ponoszenie odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów; 2.4. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności: a) wykonywanie robót ziemnych i brukarskich (osadzenie fundamentów prefabrykowanych, odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej); b) spawanie (spawanie konstrukcji wiaty - profile zamknięte), w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w SIWZ jeżeli wykonywanie czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności: a) wykonywanie robót ziemnych i brukarskich (osadzenie fundamentów prefabrykowanych, odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej), b) spawanie (spawanie konstrukcji wiaty - profile zamknięte), w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 16 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ. Uwaga! 1. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty, celem zapoznania się ze specyfiką miejsca prowadzenia robót, które podlegają zamówieniu. 2. Tam, gdzie w opracowaniu zostały wskazane normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań RÓWNOWAŻNYCH. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane materiały, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3. Dopuszcza się innych producentów materiałów budowlanych, niż podanych w opracowaniu, pod warunkiem zagwarantowania RÓWNORZĘDNYCH parametrów technicznych i technologicznych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi w porozumieniu z projektantem, po akceptacji Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV:

45213315-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV44000000-045111200-045223100-745261000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu: a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c) zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 3 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 1.3. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów, zostaną spełnione, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1.Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 2. 3.4 Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 art. 22a ustawy Pzp. Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: . odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. . oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. . oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 Ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów, o których mowa poniżej; a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 3. a) W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy zawarte w §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 1) W związku z powyższym, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.2.1.lit. a SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) Dokumenty, o których mowa w pkt.4.4. pkt. 1) lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.4. pkt. 1) lit. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji wykonawcy, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1 Do oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2. Dowód wniesienia wadium - potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wymagania dotyczące wadium zawarte zostały w punkcie 6 niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 3.4. do SIWZ. 4. Wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę o ile podwykonawcy Ci są znani Wykonawcy na etapie składania ofert firm podwykonawców wg wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ. Uwaga: W przypadku korzystania z podwykonawców, przed podpisaniem umowy z podwykonawcą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wzór umowy z podwykonawcą. 5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 6. W przypadku wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 23 ustawy Pzp, b) dokument dotyczący: - braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. muszą być złożone przez każdy podmiot, c) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, d) Dokumenty wymienione w pkt: 4.1.1. SIWZ (oferta), 4.1.2. SIWZ (Dowód wniesienia wadium), podmioty składają wspólnie jako podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego, 7.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów, o których mowa poniżej; 7.1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 8.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100). Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 2.1. Pieniądzu przelewem na rachunek nr konta: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA nr 81 1020 3352 0000 1402 0193 3969 z dopiskiem "DK - wadium - "Zakup i montaż wiat przystankowych". 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 3. Wadium w innych dopuszczonych formach: poręczenia bankowe, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w kasie Urzędu Miasta Skierniewice. 4. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które do terminu składania ofert włącznie, znajdzie się na koncie Zamawiającego. Chwilą wpłaty wadium jest chwilą wpływu na konto a nie data złożenia przelewu. 5. Zamawiający będzie przechowywał wadium wniesione w pieniądzu na rachunku bankowym, a jego zwrot nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. 6. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach przewidzianych a art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-06-30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-15

godzina:

09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

oferty należy składać w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Skierniewice codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.