Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożony

Miasto i Gmina Pleszew

"Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w okresie od 03.09.2018 r. do 30.06.2019 r. oraz od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r."

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 551956-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miasto i Gmina Pleszew

Regon:

ulica: Rynek

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 63300

Miejscowość: Pleszew

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: (062) 74 28 300

e-mail: umgpleszew@pleszew.pl

Fax: (062) 74 28 301

Adres strony internetowej (URL): http://bip.pleszew.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://bip.pleszew.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.pleszew.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1, 63-300 Pleszew, pokój nr 103 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w okresie od 03.09.2018 r. do 30.06.2019 r. oraz od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r."

Numer referencyjny:

ZP.271.7.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiotem zamówienia publicznego pn. "Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w okresie od 03.09.2018 r. do 30.06.2019 r. oraz od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r." jest usługa polegająca na bezpiecznym i punktualnym dowozie dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz ich powrót do domu w ramach prowadzonych przez Wykonawcę regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. 2) Przewóz dotyczy roku 2018 i 2019. Ilość dni nauki wynosi: 264 dni - 14 miesięcy. 3) Usługi związane z dowozem dzieci do szkół dotyczą niżej podanych placówek oświatowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew: a) Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie, b) Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie, c) Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie d) Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie, e) Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim, f) Zespołu szkół Publicznych w Lenartowicach 4) Ogółem liczba dowożonych uczniów: 574. Liczba osób podana jest wg stanu na m-c III/2018 r. (na podstawie złożonych informacji przez dyrektorów szkół). 5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ 6) Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na trasach, na których przewiduje zatrzymanie się autobusów na przystankach podanych przez Zamawiającego w załączniku nr 6 do SIWZ w przedziale czasowym określonym przez Zamawiającego. Jeżeli w dniu składania oferty Wykonawca nie posiada w/w zezwoleń lub posiadane zezwolenia muszą zostać dostosowane do wymagań Zamawiającego (zmiany wcześniej zatwierdzonych rozkładów jazdy), Wykonawca z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia, zobowiązany będzie do uzyskania/zmiany takich zezwoleń przed początkiem roku szkolnego 2018/2019, tj. przed 01.09.2018 r. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 7) Każdy kurs powinien być wykonywany środkiem przewozowym o ustalonej dla linii pojemności (ilość pojazdów na danym odcinku należy dostosować do ilości przewożonych dzieci), przy czym kurs rozumiany jest jako dowóz i odwóz uczniów. 8) Rzeczywista liczba biletów miesięcznych zakupionych w ramach niniejszego zamówienia będzie wynikała z potrzeb Zamawiającego, przy czym zakłada się, że liczba uczniów objętych przewozem może ulegać zmianie. 9) Wykonawca, zobligowany jest zapewnić nieodpłatny przejazd wyznaczonym przez dyrektorów szkół opiekunom uczniów, dla których zostały zakupione bilety. 10) Zamawiający zastrzega sobie dopuszczalność zmiany listy miejscowości na terenie Gminy, z których odwożone lub do których dowożone będą dzieci. 11) Uczniowie, dla których bilety miesięczne zostały zakupione zgodnie z niniejszą umową, muszą mieć pierwszeństwo przejazdu przed innymi osobami, które zakupiły bilety miesięczne lub jednorazowe. 12) Opieka nad dziećmi w czasie przewozu w środkach transportu będzie zapewniona przez Zamawiającego. Na każdej trasie, w każdym autobusie opiekę nad uczniami sprawować będą opiekunowie zapewnieni przez dyrektorów szkół.

II.5) Główny kod CPV:

60100000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV60112000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

pln

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

2018-09-03

lub zakończenia:

2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Posiadania uprawnień? do prowadzenia określonej działalności zawodowej: w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.);

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

- W zakresie Zadania nr 1, Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ). - W zakresie Zadania nr 2, Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ). - W zakresie Zadania nr 3, Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ). - W zakresie Zadania nr 4, Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ). - W zakresie Zadania nr 5, Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ). - W zakresie Zadania nr 6, Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ). W przypadku składnia przez wykonawcę oferty na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający uzna spełnianie warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia o wartości stanowiącej sumę kwot wskazanych dla poszczególnych zadań np. w przypadku złożenia oferty na dwa zadania, Wykonawca zobowiązany jest wykazać iż posiada ubezpieczenie na kwotę 100 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

- W zakresie Zadania nr 1 zamówienia, udział mogą wziąć wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż trzy lata), w sposób należyty wykonali lub wykonują co najmniej 1 usługę polegającą na transporcie osób, o wartość co najmniej 40 000,00 zł brutto (słownie czterdzieści tysięcy złotych). - W zakresie Zadania nr 2 zamówienia, udział mogą wziąć wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż trzy lata), w sposób należyty wykonali lub wykonują co najmniej 1 usługę polegającą na transporcie osób, o wartość co najmniej 40 000,00 zł brutto (słownie czterdzieści tysięcy złotych). - W zakresie Zadania nr 3 zamówienia, udział mogą wziąć wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż trzy lata), w sposób należyty wykonali lub wykonują co najmniej 1 usługę polegającą na transporcie osób, o wartość co najmniej 40 000,00 zł brutto (słownie czterdzieści tysięcy złotych). - W zakresie Zadania nr 4 zamówienia, udział mogą wziąć wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż trzy lata), w sposób należyty wykonali lub wykonują co najmniej 1 usługę polegającą na transporcie osób, o wartość co najmniej 40 000,00 zł brutto (słownie czterdzieści tysięcy złotych). - W zakresie Zadania nr 5 zamówienia, udział mogą wziąć wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż trzy lata), w sposób należyty wykonali lub wykonują co najmniej 1 usługę polegającą na transporcie osób, o wartość co najmniej 40 000,00 zł brutto (słownie czterdzieści tysięcy złotych). - W zakresie Zadania nr 6 zamówienia, udział mogą wziąć wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż trzy lata), w sposób należyty wykonali lub wykonują co najmniej 1 usługę polegającą na transporcie osób, o wartość co najmniej 40 000,00 zł brutto (słownie czterdzieści tysięcy złotych). W przypadku składnia przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający uzna spełnianie warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej dwóch usług polegających na transporcie osób, o wartość co najmniej 40 000,00 zł brutto (słownie czterdzieści tysięcy złotych).

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ); b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ); c) informację o podwykonawcach (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) - w przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać "NIE DOTYCZY"; d) formularz cenowy (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ); e) Oświadczenie wykonawcy o uzyskania/zmiany niezbędnych zezwoleń (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 10 do SIWZ); f) kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (oryginał ewentualnej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia nie powinien być trwale połączony z ofertą); g) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1) Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) dla Zadania nr 1 - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100); b) dla Zadania nr 2 - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) c) dla Zadania nr 3 - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100); d) dla Zadania nr 4 - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100); e) dla Zadania nr 5 - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100); f) dla Zadania nr 6 - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Wiek pojazdów40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmiany umowy: 1) w zakresie sposobu Wykonania przedmiotu umowy w przypadku, jeżeli konieczność zmian będzie wynikała ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. 2) w związku z wprowadzeniem lub zmianą podwykonawców. 3) zmiany wynagrodzenia w związku z koniecznością zwiększenia liczby zakupionych biletów, w związku ze wzrostem uczniów, którym należy zakupić bilety. 4) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, w razie zmiany ustawowej stawki podatku VAT - stosownie do zmiany tej stawki. 5) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 6) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Jeżeli zmiany wskazane w pkt 4), 5) i 6) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-16

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: ZADANIE NR 2 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie,

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Pleszew codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.