Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Zakup monitorów interaktywnych i tabletu

Ogłoszenie nr 510274045-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli: Zakup i dostawa monitorów interaktywnych i tabletu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 626910-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Krajowy numer identyfikacyjny 93236783900000, ul. ul. Swobodna  73 a, 50-089  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 798 68 80 wew. 113, e-mail b.bednarek@wcdn.wroc.pl, faks 7964561.
Adres strony internetowej (url): www.wcdn.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa monitorów interaktywnych i tabletu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WCDN/PN/341/1/2/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Monitor interaktywny z oprogramowaniem LO X szt. 6 Monitor interaktywny z oprogramowaniem SP 83 szt. 1 Monitor interaktywny z oprogramowaniem SP 83 szt. 1 Tablet LO X szt. 1
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30231320-6
 
Dodatkowe kody CPV: 30213200-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta. Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.