Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Zakup radiotelefonów i akumulatorków

Ogłoszenie nr 510274046-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.

43 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Zakup radiotelefonów i akumulatorków

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616517-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540245118-N-2019
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Krajowy numer identyfikacyjny 02150908400000, ul. Saperska   2, 59-726  Świętoszów, woj. brak, państwo Polska, tel. 261 68 62 80, e-mail 43wog.szp@ron.mil.pl, faks 261 68 62 80.
Adres strony internetowej (url): http://www.43wog.wp.mil.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup radiotelefonów i akumulatorków
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
113/PN/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W części nr 1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: 1) Radiotelefonów przenośnych MOTOROLA DP-4600E UKF 403-527 MHz 1000K lub równoważny z ukompletowaniem wymienionym w pkt 9. w ilości 115 szt. Zamawiający wymaga produktów zgodnych z normą CE i RoHS. Dotyczy to produktu oryginalnego i równoważnego. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. W części nr 2 zakup akumulatorków Przedmiotem zamówienia jest dostawa AKUMULATOR BLACKBERRY w ilości szt. 6 § - 3,7V/1,15Ah, AKUMULATOR LI-ION, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 3,7V, POJEMNOŚĆ 1150Ah, KOMPATYBILNY Z URZADZENIAMIBLACKBERRY7100, 7130, 8300 , 8310, 8330, 8520, 8530, 8700, 8707,9300 § Baterie do muszą być obligatoryjnie wyprodukowane w roku dostawy. § Gwarancja na akumulatory Li-Ion nie mniej niż 6 miesięcy. 2) Oprogramowanie CPS 2.0 DVD DP/DM/SL GMVN6241A wraz z przewodem do programowania PM KN4012 radiotelefonów MOTOROLA DP-4000 (komplet) lub równoważny - kpl. 9
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 32236000-6
 
Dodatkowe kody CPV: 31430000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zakup radiotelefonów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 388299.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: COVERTECH Spólka z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Trakt Lubelski 275T/10
Kod pocztowy: 04-667
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 227980.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 227980.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 305144.55
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.