Dzisiaj jest: 16.4.2024, imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Zakup sprzętu sportowego na obiekty MORiS w Chorzowie

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu

"Zakup sprzętu sportowego na obiekty MORiS w Chorzowie"

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 551427-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu

Regon: 27156867300000

ulica: ul. Dąbrowskiego

Numer domu: 113

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 41500

Miejscowość: Chorzów

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 032 2417050, 2411313

e-mail: inwestycje@moris.chorzow.pl

Fax: 322 417 055

Adres strony internetowej (URL): www.moris.chorzow.pl/bip

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.moris.chorzow.pl/bip

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Zakup sprzętu sportowego na obiekty MORiS w Chorzowie"

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘĆI NR 1 Siatka do piłkochwytów o wymiarach 25m x 4m, oczko od min. 7x7cm do max. 8x8cm polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min.3 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa O 5 w splocie PCV, karabińczyki, śruby, zaciski) , kolor zielony 4 szt. Siatka do piłkochwytów o wymiarach 20 m x 4 m, oczko od min. 7x7cm do max. 8x8cm, polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min.3 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa O 5 w splocie PCV, karabińczyki, śruby, zaciski) , kolor zielony 4 szt. Siatka do piłkochwytów o wymiarach 35m x 5 m, oczko od min. 7x7cm do max. 8x8cm polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min.3 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa O 5 w splocie PCV, karabińczyki, śruby, zaciski) , kolor zielony 1 szt. Siatka do piłkochwytów o wymiarach 35m x 6 m, oczko od min. 7x7cm do max. 8x8cm polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min.3 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa O 5 w splocie PCV, karabińczyki, śruby, zaciski) , kolor zielony 2 szt. Siatka do piłkochwytów o wymiarach 20 m x 5 m, oczko od min. 7x7cm do max. 8x8cm, polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min.3 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa O 5 w splocie PCV, karabińczyki, śruby, zaciski) , kolor zielony 2 szt. Siatka do piłkochwytów o wymiarach 50 m x 4 m, oczko od min. 7x7cm do max. 8x8cm, polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min.3 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa O 5 w splocie PCV, karabińczyki, śruby, zaciski) , kolor zielony 1 szt. Siatka do piłkochwytów o wymiarach 20 m x 6 m, oczko od min. 7x7cm do max. 8x8cm, polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min.3 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa O 5 w splocie PCV, karabińczyki, śruby, zaciski) , kolor zielony 4 szt. Siatka do piłkochwytów o wymiarach 8,80 m x 24,00 m, oczko od min. 7x7cm do max. 8x8cm, polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min.3 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa O 5 w splocie PCV, karabińczyki, śruby, zaciski) , kolor zielony 2 szt. Siatka do piłkochwytów o wymiarach 25 m x 6 m, oczko od min. 7x7cm do max. 8x8cm polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min.3 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa O 5 w splocie PCV, karabińczyki, śruby, zaciski) , kolor zielony 2 szt. Siatka do piłkochwytów o wymiarach 17,5 m x 6 m, oczko od min. 7x7cm do max. 8x8cm polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min.3 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa O 5 w splocie PCV, karabińczyki, śruby, zaciski) , kolor zielony 4 szt. Siatka do piłkochwytów o wymiarach 32 m x 4 m, oczko od min. 7x7cm do max. 8x8cm polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min.3 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa O 5 w splocie PCV, karabińczyki, śruby, zaciski) , kolor zielony 1 szt. Siatki na bramki o wymiarach 7,32x2,44m, oczko 12x12 cm , głębokość: góra 2m, dół 2m, grubość sznurka siatki min. 4mm, nylonowa, bezwęzłowa, plaster miodu lub romb, kolor biało-niebieski - 6 szt. 6 szt. Siatki na bramki o wymiarach 7,32x2,44m, oczko min.10 cm x10 cm do max. 12cm x x12cm, głębokość: góra 2m, dół 2m, grubość sznurka siatki min. 4mm, z polipropylenu, kolor zielony 6 szt. Siatki na bramki o wym.3x2m, gł. góra 1 m , dół 1m, grubość sznurka siatki min. 4 mm, oczka 4 cm.x 4 cm, bezwęzłowa, kolor zielony 20 szt. Siatki na bramki o wym.5x2m, gł. góra 1 m , dół 1,5 m, grubość sznurka siatki min. 4 mm, oczka 4cm x 4 cm., bezwęzłowa, kolor zielony 12 szt. Siatki na bramki o wym.5x2m, gł. góra 1,3 m , dół 1,6 m, grubość sznurka siatki min. 4 mm, oczka 4cm x 4 cm., bezwęzłowa, kolor zielony 8 szt. Blenda tenisowa bez napisów polietylenowa, z oczkami, wymiary 12m x 2m, z karabińczykami. Kolor czarny lub zielony 2 szt. Siatki na kosze do koszykówki na obręcz łańcuchowe, cynkowane ogniowo, posiadająca 12 zaczepów o grubości min. 3 mm 24 szt. Siatki na kosze do koszykówki na obręcz, wykonana z mocnego sznurka o grubości sznurka min.5 mm, kolor biały 6 szt. Bramki do piłki nożnej np. POLSPORT aluminiowa o wymiarach 5m x 2m, głębokość góra 0,8 cm, dół 150cm. Bramka wsuwana w istniejące tuleje wraz z siatkami do bramek, kolory dowolne. 2 szt. Bramki do piłki nożnej o wymiarach 3x2m stalowe, wpuszczana w istniejące tuleje, gł. góra 1 m , dół 1m. Kolor dowolny 2 szt. Haczyki do mocowania siatki do bramki piłkarskiej, plastikowe o wymiarach ok. wymiary 29x13x8mm 2000 szt. Linie tenisowe rolka np. Speziala, rolka 22m , kolor biały 1 rolka Kotwica rurkowa do montażu linii tenisowych 15 szt. Piłki do tenisa ziemnego, kolory dowolne 72 szt. Piłki do gry Padla, kolory dowolne 75 szt. Guma tubing fitness (ekspander ) z uchwytami o wymiarach 120x11x0,7cm guma z TPR wraz z plastikowymi uchwytami pokrytymi gąbką, kolor zielony, 15 szt. Guma tubing fitness (ekspander ) z uchwytami o wymiarach 120x13x0,9cm guma z TPR wraz z plastikowymi uchwytami pokrytymi gąbką, kolor czerwony, 15 szt. Siatka kompletna z uzbrojeniem do klatki do rzutu dyskiem i młotem - wyczynowa wraz z elementami montażowymi, siatka wraz z bocznymi odciągami, które utrzymują siatkę w odpowiednim miejscu podczas wiatru, bezwęzłowa, lina obwodowa o gr. 8mm, oczko o wym. 44mm x 44mm, wymiary siatki 2640cm x 950 cm polipropylen, grubość sznurka 5mm. Zamawiający posiada klatkę POLANIK nr. katalogowy KLM-7/10-A, nr. certyfikatu : E-00-0264. Dostarczona siatka z uzbrojeniem musi być oryginalna celem utrzymania ważności certyfikatu IAAF , kompatybilna z ww. rzutnią. 1 szt. Skrzynia gimnastyczna 5-częściowa trapezowa (skośna) Wymiary skrzyni - segment dolny: wysokość: min. 110cm, długość: min. 134cm, min. szerokość: 75cm wykonany ze sklejki liściastej Wymiary poduszki: grubość: min.6cm, długość: min. 140cm, szerokość: min.40cm Rodzaj pokrycia skrzyń: np. skóra syntetyczna (tzw. skay), poduszka z pianki poliuretanową pokrytą np. skórą sztuczną , dolny segment winien posiadać cztery antypoślizgowe stopki 2 szt. Kozioł gimnastyczny z regulacją wysokości od 90 cm do 135 cm (co 5cm), wymiary min. długość korpusu 55cm, szerokość min. korpusu 35cm, pokrycie np. ze sztucznej skóry (tzw. skaju), korpus kozła wykonany z drewna klejonego, pokrytego otuliną elastyczną i np. sztuczną skórą ,podstawa z profili stalowych malowanych proszkowo (lub obłożonych drewnem liściastym) i niklowanych, nogi podstawy z antypoślizgowymi stopkami 2 szt. Odskocznia gimnastyczna o wymiarach długość min. 120cm, szerokość min. 60cm, wysokość czoła odskoczni min.15cm, konstrukcja wykonana ze sklejki liściastej, odskocznia pokryta np. wykładziną dywanopodobną w kolorze dowolnym 2 szt. Zestaw znaczników wbijanych do konkurencji rzutowych 15 szt., kolor cyfry dowolny , wykonane ze stali, lakierowane proszkowo, kolory dowolne 1 zestaw ( zestaw zawiera 15 szt.) Zestaw znaczników stawianych do konkurencji rzutowych 15 szt., wykonane ze stali, lakierowane proszkowo 1 zestaw ( zestaw zawiera 15 szt.) Tablice informacyjne, dziewięciocyfrowa, wykonana z wodoodpornej płyty PCW o grubości min. 10mm. Podstawa wyposażona w co najmniej dwa kółka umożliwiające przemieszczanie tablicy, kasety numeryczne z tworzywa sztucznego do łatwej wymiany. Możliwość obracania tablicy i zablokowania jej w określonym położeniu. Stabilna podstawa 7 szt. Tablice informacyjne do ilustracji aktualnej prędkości wiatru za pomocą dwóch kaset przedzielonych przecinkiem oraz znakiem -/+, wykonana z wodoodpornej płyty z PCW o grubości min. 10mm. Możliwość obracania tablicy i zablokowania jej w dowolnym położeniu za pomocą pokrętła. Stabilna podstawa. 1 kpl. Koszty transportu, wysyłki, inne koszty związane z realizacją zadania 1 usł. UWAGA: Każdą siatkę do piłkochwytów oraz bramek należy spakować osobno z informacją o jej wymiarach. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 2 Płetwy silikonowe, rozmiar 31/32 Płetwy przeznaczone do treningu sprinterskiego- zwiększenie częstotliwości ruchów. Kalosz wykonany z jednego odlewu silikonu zwiększają komfort użytkowania z piórem. Kolor dowolny. 10 par Płetwy silikonowe , rozmiar 33/34 Płetwy przeznaczone do treningu sprinterskiego- zwiększenie częstotliwości ruchów. Kalosz wykonany z jednego odlewu silikonu zwiększają komfort użytkowania z piórem Kolor dowolny.. 10 par Płetwy silikonowe, rozmiar 35/36 Płetwy przeznaczone do treningu sprinterskiego- zwiększenie częstotliwości ruchów. Kalosz wykonany z jednego odlewu silikonu zwiększają komfort użytkowania z piórem Kolor dowolny. 10 par Płetwy silikonowe , rozmiar 37/38 Płetwy przeznaczone do treningu sprinterskiego- zwiększenie częstotliwości ruchów. Kalosz wykonany z jednego odlewu silikonu zwiększają komfort użytkowania z piórem Kolor dowolny. 14 par Płetwy silikonowe , rozmiar 39/40 Płetwy przeznaczone do treningu sprinterskiego- zwiększenie częstotliwości ruchów. Kalosz wykonany z jednego odlewu silikonu zwiększają komfort użytkowania z piórem Kolor dowolny. 10 par Płetwy silikonowe , rozmiar 41/42 Płetwy przeznaczone do treningu sprinterskiego- zwiększenie częstotliwości ruchów. Kalosz wykonany z jednego odlewu silikonu zwiększają komfort użytkowania z piórem Kolor dowolny. 6 par Płetwy silikonowe , rozmiar 43/44 Płetwy przeznaczone do treningu sprinterskiego- zwiększenie częstotliwości ruchów. Kalosz wykonany z jednego odlewu silikonu zwiększają komfort użytkowania z piórem Kolor dowolny. 6 par Płetwy silikonowe , rozmiar 45/46 Płetwy przeznaczone do treningu sprinterskiego- zwiększenie częstotliwości ruchów. Kalosz wykonany z jednego odlewu silikonu zwiększają komfort użytkowania z piórem Kolor dowolny. 3 pary Deski do nauki pływania junior: - wymiary min. 345x215x30mm - kolor dowolny - wykonana z pianki polietylenowej -ergonomiczny kształt, wygładzone powierzchnie 40 szt. Deska do pływania junior kształt "Ósemka" - o wymiarach min. 21 x 12,5 x 8 cm. - kolor dowolny - z pianki 40 szt. Makaron Aqua z pianki do pływania na basenie, wymiary długość min. 1,60 cm, średnica wałka min. 65 mm., mix kolorów 60 szt. Hantle piankowe wody Aqua pokryte pianką EVA materiał, który nie chłonie wody. Przeznaczone np. do wodnego aerobiku, fitnessu itp. Wymiary: min. dł. 27cm do max dł.28 cm, wys. min. 15cm do wys. max 16cm 50 szt. Koszty transportu, wysyłki, inne koszty związane z realizacją zadania 1 usł.

II.5) Główny kod CPV:

37400000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV37412000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw, o wartości zamówienia do: - w wysokości 30.000,00 zł netto (sł.: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) wchodzących w zakres części nr 1 - w wysokości 10.000,00 zł netto (sł. dziesięć tysięcy złotych 00/100) wchodzących w zakres części nr 2 Zamówienie polegające na udzieleniu dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest zwiększenie bieżących dostaw.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

30

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

5.2.3.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inny dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. Zamawiający uzna wykonanie dostawy: dla Części I - polegające na dostawie sprzętu sportowego (1 sztuka) za kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. netto - załącznik nr 5 dla Części II - polegające na dostawie sprzętu sportowego (1 sztuka) za kwotę nie mniejszą niż 8.000,00 zł. netto-załącznik nr 5 UWAGI: 1. Jeżeli zakres dostaw przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie dostaw podać wartość dostaw odpowiadających zakresowi warunku. 2. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.3. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. 5.4. Poleganie na zasobach innych podmiotów [art. 22a ustawy Pzp]: 5.4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.4.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż "stosowna sytuacja" o której mowa w pkt 5.4.1 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 5.4.2.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie w sposób realny będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGI: Ze względu na zastosowanie w niniejszym przetargu nieograniczonym procedury odwróconej, zobowiązanie podmiotu trzeciego, albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 "uPzp" nie musi zostać złożony przez wszystkich Wykonawców do oferty. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, albo inny dokument, o którym mowa powyżej będzie żądany przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 "uPzp" wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w rankingu ofert pod kątem kryteriów oceny ofert. 5.4.2.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 5.4.2.3 Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 5.4.2.4 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5.4.2.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.4.1 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

7.2.1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7.2.2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7.2.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. UWAGI do części VII SIWZ: 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1.1. w pkt. 7.2.1. do 7.2.3. SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że b. c. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokument, o którym mowa w pkt. 1.1.b Uwag , powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.1. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Regulację pkt 2 stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

7.1.1. wykazu dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inny dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu.- wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.Zamawiający uzna wykonanie dostawy: dla Części I - polegające na dostawie sprzętu sportowego (1 sztuka) za kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. netto - załącznik nr 5 dla Części II - polegające na dostawie sprzętu sportowego (1 sztuka) za kwotę nie mniejszą niż 8.000,00 zł. netto-załącznik nr 5 UWAGI: 1. Jeżeli zakres dostaw przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie dostaw podać wartość dostaw odpowiadających zakresowi warunku. 2. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Część VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, żądanych od wszystkich Wykonawców przy ofercie dotyczy wszystkich części 6.1. Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców załączenia przy ofercie (dotyczy każdej części): oświadczenia wstępnego Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 "uPzp" dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 6.2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 "uPzp", zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 6.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego wszyscy Wykonawcy przedkładają przy ofercie: 6.3.1. Opisy, fotografie proponowanego sprzętu sportowego 6.4. Ponadto do oferty należy załączyć: 6.4.1. Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ; 6.4.2. Wycena ofertowa - załącznik nr 7 - dotyczy części nr 1 do SIWZ , 7A dotyczy części nr 2 do SIWZ 6.4.3.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza [dotyczy również spółki cywilnej]; pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Część VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów żądanych wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona 7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 7.1.1. wykazu dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inny dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu.- wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 7.1.2. dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona będzie polegał w trybie art. 22a "uPzp", do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: 1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 7.2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 7.2.1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7.2.2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7.2.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. UWAGI do części VII SIWZ: 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1.1. w pkt. 7.2.1. do 7.2.3. SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że b. c. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokument, o którym mowa w pkt. 1.1.b Uwag , powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.1. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Regulację pkt 2 stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, a który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składa dokumenty o których mowa w pkt 7.1.1. - 7.1.2 SIWZ w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów, a w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty o których mowa w pkt 7.2. SIWZ. 6. Zgodnie z art. 26 ust. 2f "uPzp": Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 "uPzp", jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 8. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 9. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 13. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji. 14. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 15. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w części V niniejszej SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w części VI i VII SIWZ. 2. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa: ? w pkt. 6.1. do 6.2. SIWZ oraz w pkt. od 7.2.1. do 7.2.3 SIWZ należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; ? w pkt. od 7.1.1. do 7.1.2. SIWZ Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu; ? w pkt. 6.3 do 6.4. SIWZ Wykonawcy składają łącznie; 3. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie. 5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Część VIII Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy 8.1. Wymagania dotyczące wadium 8.1.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 8.2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 8.2.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Część IX Opis sposobu przygotowania oferty oraz wyjaśnianie jej treści 9.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części. 9.2. Każdy Wykonawca może składać ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia przy czym treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 9.3. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 9.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy. 9.5.Oferta musi być sporządzona: ? w języku polskim [dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski], ? w 1 egzemplarzu, 9.6. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 9.7. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 9.8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 9.9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zmianami)" i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp: Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 9.10. Wyjaśnienia treści SIWZ, a także ewentualna jej modyfikacja dokonywane będą na zasadach określonych w art. 38 ustawy Pzp. 9.11. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 9.12. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych przetargu: 1) Marcin Zdebik- z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych 2) Anna Mucha - dział zamówień publicznych 3) Anna Śliwa - dział zamówień publicznych 4) Mariusz Schmidt - kierownik obiektów 5) Michał Niestolik - kierownik obiektów Część XI Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej 11.1. W cenie należy ująć nie tylko dostawę przedmiotu zamówienia, ale również wszystkie usługi związane z realizacją zadania, w szczególności transport oraz przeszkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego. 11.2 Cenę oferty należy podać w następujący sposób: ? wartość netto, ? wartość podatku od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki, ? wartość brutto [liczbą i słownie]. 11.3. Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę brutto za całe zadanie objęte przedmiotem zamówienia Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 11.4. Jeżeli cena brutto podana liczbą nie będzie odpowiadała cenie brutto podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę brutto podaną słownie. 11.5. Cena oferty ma obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia i odbiorem dostaw. 11.6. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie brutto, które jest ostateczne za wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia, niezależne od innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. 11.7.Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia zaoferowanego w niniejszym przetargu nieograniczonym, chociażby w czasie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego nie można było przewidzieć kosztów dodatkowych. 11.8. Za ustalenie ceny za dostawę oraz inne świadczenia związane z realizacją tego zadania oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca. 11.9. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Część XIV Podwykonawstwo 14.1.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 14.2.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 14.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Część XV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 15.1. Z Wykonawcą , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający podpisze umowę w sprawie niniejszego zamówienia na dostawę (wzór umowy załącznik nr 6 dla części I oraz części II,) 15.2. Wykonawca przed podpisaniem umowy składa: 1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, dotyczy wszystkich części 2) w przypadku wskazania w ofercie podwykonawcy przewidzianego do realizacji zamówienia przedstawi celem uzyskania zgody Zamawiającego umowę z podwykonawcą lub jej projekt, wraz ze wskazaniem części usługi powierzonej do wykonania, dotyczy wszystkich części 15.3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie określonym przez Zamawiającego. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 15.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 15.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy przedłożą oni umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 15.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za jego realizację. 15.7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

8.1. Wymagania dotyczące wadium 8.1.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 8.2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 8.2.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena brutto60,00termin dostawy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minim

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.