Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Zakup usługi ochrony zewnętrznej

Ogłoszenie nr 510274016-N-2019 z dnia 15-12-2019 r.

Ambasada RP w Kuwejcie: Zakup usługi ochrony zewnętrznej dla Ambasady RP w Kuwejcie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Ambasada RP w Kuwejcie, Krajowy numer identyfikacyjny 17791600000000, ul. Al-Jabriya, Area 7, Street 3, Villa 20  ,   P.O.Box 5066 Safat 13051 Kuwejt, woj. , państwo Polska, tel. 00965 253 11 571/2, e-mail kornelia.zakrzewska@msz.gov.pl, faks 00965 253 11 576.
Adres strony internetowej (url): https://kuwejt.msz.gov.pl/pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Przedstawicielstwo dyplomatyczne
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup usługi ochrony zewnętrznej dla Ambasady RP w Kuwejcie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP1/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup usługi ochrony zewnętrznej dla Ambasady RP w Kuwejcie. Usługa świadczona przez firmę z ugruntowaną pozycją i rozpoznawalną marką na lokalnym rynku. Świadczenie usług 24h na dobę w trybie dwuzmianowym, po dwóch pracowników ochrony na 12-godzinnej zmianie, przez 7 dni w tygodniu. Konkurencyjna cena usługi. Miejsce świadczenia usługi - teren zewnętrzny przyległy do posesji Ambasady (ochrona zewnętrzna).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79700000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 36884.21
Waluta EUR
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  4
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  4
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: AMANKO SECURITY COMPANY
Email wykonawcy: operation@amanko.com
Adres pocztowy: Hawally - Al-Othman St., Al-Rome Complex, 2nd floor, Office no. 3
Kod pocztowy: 13-051
Miejscowość: Kuwait
Kraj/woj.: Kuwejt

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
tak
Skrót literowy nazwy państwa: KW
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 36885
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33925
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 56878
Waluta: EUR
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 10  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Zamawiającym jest placówka zagraniczna, a wartość zamówienia jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.