Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Zaprojektowanie i budowa nowej siedziby Posterunku Policji

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Zaprojektowanie i budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Sławatyczach

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 516192-N-2018 z dnia 2018-02-12 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Regon 43068905200000

ulica ul Narutowicza

Numer domu 73

Numer mieszkania

Kod pocztowy 20019

Miejscowość Lublin

Województwo lubelskie

Państwo Polska

Numer telefonu 815 354 606

e-mail zamowienia@lu.policja.gov.pl

Fax 815 354 313

Adres strony internetowej (URL) www.lubelska.policja.gov.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

http://www.lubelska.policja.gov.pl/lub/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/41599,Aktualne-postepowania.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://www.lubelska.policja.gov.pl/lub/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/41599,Aktualne-postepowania.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Wymagane jest przygotowanie oferty w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.

Adres

Zespół Zamówień Publicznych Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ul Narutowicza 73, 20-019 Lublin, pokój nr 17

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Zaprojektowanie i budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Sławatyczach

Numer referencyjny

08/34/18/SZP/B

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Sławatyczach. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU - stanowiącym załącznik do SIWZ) oraz we wzorze umowy (stanowiącym załącznik do SIWZ). Za ujęcie wszystkich prac ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca. 3. W ramach zadania Wykonawca zobowiązuje do zorganizowania i przeprowadzenia wszelkich działań i robót budowlanych wymaganych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym wykonanie: a) wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego obejmującego: . wielobranżową koncepcję projektu oraz wizualizację trójwymiarową budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, . projekt przyłączy energetycznego, teletechnicznego, wodociągowego kanalizacji sanitarnej wraz z usunięciem niezbędnych kolizji, . projekt budynku administracyjnego z częścią garażową, zapleczem technicznym, kotłownią i pomieszczeniami biurowymi, . projekt altany śmietnikowej, . projekt ukształtowania i zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem, bramą wjazdową i furtką z odprowadzeniem wód opadowych, . projekty instalacji doziemnych i wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych z zasilaniem awaryjnym, w tym niskoprądowych tj kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego, sygnalizacji włamania i napadu, p.poż., sieci teleinformatycznej, . dokumentację kosztorysową, . specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w poszczególnych branżach, . harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania, . zbiorcze zestawienie kosztów zadania, . wykonanie inwentaryzacji powykonawczych, instrukcji użytkowania i ochrony ppoż. I świadectwa charakterystyki energetycznej, b) wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem, c) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu umowy), d) Wykonawca w ramach niniejszego zadania zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy. 4. Zamawiający wymaga akceptacji wzoru umowy w całości. 5. Wykonawca opracuje wycenę na podstawie programu funkcjonalno użytkowego i własnej fachowej analizie i doświadczeniu. 6. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie, zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich działań i prac wymaganych dla realizacji umowy, jak również uzyskania określonych w PFU dokumentów, a w szczególności mapy do celów projektowych, pozwoleń, badań, uzgodnień, wypisów, opinii, opracowań, inwentaryzacji, instrukcji użytkowania i ochrony p. poż. 7. W ramach zadania Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do realizacji robót budowlanych przez wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania przetargowego udzielonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r poz. 1579 z późn. zm.). 8. Wykonawca powinien zapoznać się z programem funkcjonalno użytkowym i uwzględnić w ofercie wszystkie zawarte w nim wymogi. 9. Wykonawca winien przed złożeniem oferty zapoznać się z warunkami lokalizacyjno - terenowymi placu budowy, niezbędną dokumentacją, wymogami określonymi w dokumentacji przetargowej i innymi możliwymi do przewidzenia warunkami i uwzględnić je w wynagrodzeniu. Zamawiający przed terminem składania ofert umożliwi na wniosek Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w celu prawidłowego sporządzenia oferty. 10. Wykonawca przystępując do postępowania przetargowego uzyskał wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy. 11. Wykonawca wykona na swój koszt wszystkie pomiary, analizy oraz badania konieczne do przeprowadzenia w celu realizacji zadania. 12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy ujęcia w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia związanych z wykonaniem prac projektowych, pomiarów, analiz, uzgodnień, map do celów projektowych itp. Za prawidłowe oszacowanie tych kosztów odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie Wykonawca. 13. oferty jest ceną ryczałtową stanowiącą wynik kalkulacji własnej Wykonawcy we wszystkich branżach dokonanej na podstawie PFU. Do wyliczenia ceny ryczałtowej, Wykonawca kieruje się własna oceną, doświadczeniem oraz wiedzą. Wykonanie dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 7% ceny oferty zgodnie z tabelą w druku ofertowym, zaś koszt świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nie może przekroczyć 0,3% ceny oferty. 14. Wykonawca zobowiązuje się na zasadach określonych w umowie, w szczególności w § 21 do przejęcia odpowiedzialności i udzielenia gwarancji oraz rękojmi. 15. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami Zamawiającego zawartymi w PFU oraz obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa, przepisami resortowymi obowiązującymi w obiektach służbowych Policji. 16. Zakres projektu wykonawczego powinien umożliwiać jednoznaczne jego odczytanie przy realizacji robót budowlanych. 17. Wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu umowy. 18. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. 19. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób (pracownicy fizyczni) wykonujący pracę pod kierownictwem kierownika budowy, kierownika robót lub Wykonawcy przy czynnościach: . wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, przygotowanie terenu pod budowę, . wykonanie robót zbrojarskich, betonowych, murarskich, dekarskich . wykonanie instalacji okien i drzwi, . wykonanie robót wykończeniowych wnętrz, . wykończenie elewacji, . wykonanie robót związanych z budową przyłączy, instalacji doziemnych wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonanie robót związanych z budową instalacji wewnętrznych wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, olejowych, odpowietrzających, spalinowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykonanie montażu armatury i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, olejowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykonanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, . wykonanie robót branży elektrycznej, wykonanie oświetlenia, wykonanie zasilania urządzeń, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie robót branży teletechnicznej, wykonanie zasilenia awaryjnego, . wykonanie prac porządkowych, . wykonanie podbudów, nawierzchni, . wykonanie uprzątnięcia placu budowy, . wykonanie nasadzeń zieleni. Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnoście spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy. 20. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań (art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy) Zamawiający zamieścił w § 2 ust. 5 wzoru umowy. 21. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności i udzielenia gwarancji oraz rękojmi z tytułu wad przedmiotu umowy. 22. Postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w okolicznościach o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy zostały ujęte we wzorze umowy - § 18 ust. 2 - 23. 23. Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 30.10.2019 r Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej do dnia 10.11.2019 r 24. Termin płatności faktury VAT - 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami określonymi we wzorze umowy, forma płatności - przelew, zgodnie z umową.

II.5) Główny kod CPV

71320000-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45111200-045216111-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

1481038,85

Waluta

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2019-11-10

II.9) Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 30.10.2019 r Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej do dnia 10.11.2019 r Szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostały w §4 wzoru umowy - załącznik do SIWZ.

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie określa szczegółowego wymogu dotyczącego w/w warunku

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie określa szczegółowego wymogu dotyczącego w/w warunku

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca: a) wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługi projektowej polegającej na zaprojektowaniu nowego budynku/ remontu/ przebudowy/modernizacji/dobudowy budynku zaliczanego do jednej z kategorii XI, XII, XIII, XVI zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r poz. 290) o kubaturze co najmniej 1.000m3 (słownie tysiąca metrów sześciennych) i wartości usługi nie mniejszej niż 60.000,00 zł (słownie złotych sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100) - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. b) wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wybudowaniu nowego budynku z kompletem instalacji o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (słownie złotych jednego miliona zł 00/100 brutto) - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. c) wykaże się wykaże się dysponowaniem osobami (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ), skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, będącymi członkami Izby Samorządu Zawodowego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień (uprawnienia budowlane bez ograniczeń), doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania, tj. . co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za świadczenie usług projektowych (architekt) - posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania zgodnie z wymaganiami prawnymi do projektowania zgodnie z wymogami prawnymi w branży architektonicznej; . co najmniej jedną osobą (kierownik budowy) - posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z wymogami prawnymi w branży konstrukcyjno - budowlanej; . co najmniej jedną osobą (kierownik robót) - posiadająca uprawnienia budowlane do, kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z wymogami prawnymi w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych; . co najmniej jedną osobą (kierownik robót) - posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z wymogami prawnymi w branży sanitarnej; . co najmniej jedną osobą (kierownik robót) - posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z wymogami prawnymi w branży teletechnicznej.

Tak

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

a) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - zgodnie z rozdziałem IV pkt 2 ppkt 3 lit. a) oraz załącznikiem nr 6 do SIWZ. b) wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z rozdziałem IV pkt 2 ppkt 3 lit. b) oraz załącznikiem nr 7 do SIWZ. c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z rozdziałem IV pkt 2 ppkt 3 lit. c) oraz załącznikiem nr 8 do SIWZ (dla ważności oferty należy złożyć wszystkie 2 str dokumentu w oryginale).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy, że zatrudnia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby (pracowników fizycznych) wykonujących prace pod kierownictwem kierownika budowy, kierownika robót lub Wykonawcy przy niżej wymienionych czynnościach: . wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, przygotowanie terenu pod budowę, . wykonanie robót zbrojarskich, betonowych, murarskich, dekarskich . wykonanie instalacji okien i drzwi, . wykonanie robót wykończeniowych wnętrz, . wykończenie elewacji, . wykonanie robót związanych z budową przyłączy, instalacji doziemnych wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonanie robót związanych z budową instalacji wewnętrznych wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, olejowych, odpowietrzających, spalinowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykonanie montażu armatury i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, olejowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykonanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, . wykonanie robót branży elektrycznej, wykonanie oświetlenia, wykonanie zasilania urządzeń, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie robót branży teletechnicznej, wykonanie zasilenia awaryjnego, . wykonanie prac porządkowych, . wykonanie podbudów, nawierzchni, . wykonanie uprzątnięcia placu budowy, . wykonanie nasadzeń zieleni. Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy (załącznik do SIWZ) - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Dokument należy złożyć w oryginale na wezwanie Zamawiającego.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Druk Oferta (załącznik nr 1 do SIWZ) - dokument należy złożyć wraz z ofertą w oryginale (dla ważności oferty należy złożyć wszystkie 2 str dokumentu). 2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA! Dokument ten powinien być własnoręcznie podpisany przez te podmioty trzecie i złożony w oryginale. Zobowiązania podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów, złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, nie spełniają ww. wymogu. Dokument należy złożyć wraz z ofertą. 3. "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej" - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej KWP w Lublinie informacji o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SIWZ (dokument należy złożyć w oryginale). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 4. Wykonawcy, którzy w oparciu o art. 23 ustawy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania podmiotów wchodzących w skład konsorcjum i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo udzielone ustanowionemu przedstawicielowi podpisane przez wszystkie osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez wykonawców. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - każdy członek konsorcjum - składa dokumenty wymienione w pkt. 2.2) SIWZ oraz 7.1) SIWZ osobno. Dokument wskazany w pkt 2.1) SIWZ składa członek konsorcjum który wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. Jeżeli oferta wykonawców o których mowa powyżej zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wskazane dokumenty należy złożyć wraz z ofertą. Na wezwanie Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (każdy członek konsorcjum/ spółki cywilnej) składa dokument wymieniony w pkt. 3. 5. Powyższe zasady dotyczące wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez konsorcjum mają zastosowanie do wykonawców działających jako spółka cywilna. 6. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza - jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze). Pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisywania oferty. Dokument należy złożyć wraz z ofertą. 7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 8. Dowód wniesienia wadium zgodnie z rozdziałem VII niniejszej SIWZ. 9. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r poz. 1126) - zwane dalej rozporządzeniem. 1) Wykonawca który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu z pkt 3 niniejszego rozdziału - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten nie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 40.000,00 zł: (słownie złotych czterdzieści tysięcy zł 00/100). 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu - przelew na konto Zamawiającego - Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie nr 72 1010 1339 0004 6213 9120 0000 (decyduje data wpływu na konto Zamawiającego); - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2016 poz. 359); 3. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 (z wyłączeniem formy pieniężnej) należy złożyć w oryginale w Wydziale Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ul Narutowicza 73 - pokój nr 147 (w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30), natomiast kserokopię przedmiotowego dokumentu należy dołączyć do oferty. 4. Oferta, która będzie zabezpieczona inną niż wymieniona w pkt. 2 formą wadium zostanie uznana przez Zamawiającego za nieważną. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna w swej treści powinno określać warunki, których zaistnienie spowoduje powstanie po stronie wystawiającego gwarancję lub poręczenie obowiązku zapłaty. W postępowaniu o zamówienie publiczne warunki te zostały określone przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych tj art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 pkt 1-3 ustawy. Nie ma wymogu ścisłego cytowania tych przepisów. Określenie warunków może nastąpić poprzez opisanie sytuacji, w których wystawiający gwarancję lub poręczenie będzie zobowiązany do zapłaty lub odesłanie do przepisów prawa te warunki określających, czy też nawet w sposób lakoniczny, poprzez wskazanie, że wystawiający gwarancję lub poręczenie zapłaci na zasadach określonych w ustawie. Niemniej jednak wskazanie warunków musi być na tyle precyzyjne, aby nie budziło wątpliwości beneficjenta gwarancji lub poręczenia, co do możliwości zaspokojenia się z gwarancji lub poręczenia. 6. Termin wniesienia wadium - do godz. 11:00 dnia 01.03.2018 r. 7. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 8. Zamawiający będzie stosował zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium określone w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Warunki zmian umowy zostały zawarte w paragrafie 24 wzoru umowy, w szczególności 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w postaci jednoznacznych postanowień umownych lub wynikają z okoliczności przewidzianych w ustępach poniższych. 2. Strony przewidują możliwość zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy w sytuacji gdy: a) z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, b) jednostka nadrzędna ograniczy środki finansowe na kontynuację zadania i zachodzi konieczność jego etapowania, c) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez Zamawiającego, d) udokumentowanego opóźnienia w udostępnieniu przez Zamawiającego Wykonawcy pomieszczeń zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, e) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji publicznej, a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w umowie i w przepisach prawa, f) konieczność wykonania decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i instytucji, wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, g) zachodzi konieczność wykonania rozwiązań (robót) zamiennych spowodowanych między innymi koniecznością dostosowania dokumentacji do zasad wiedzy technicznej i uzyskania celu umowy, zmianą regulacji prawnych, przepisów resortowych, możliwością zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkcji materiałów i urządzeń wyszczególnionych w dokumentacji, h) zachodzi konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, niezbędnego do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i uzyskania celu umowy, spowodowana zmianą regulacji prawnych i przepisów resortowych, i) zachodzi konieczność realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem umowy wymuszonych koniecznością ich skoordynowania i uwzględnienia wzajemnych powiązań, j) z przyczyn spowodowanych organizacją pracy i specyfiką działań Zamawiającego, ograniczających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, k) z powodu wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji geotechnicznej załączonej do SIWZ, l) z powodu rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu umowy. 3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2, będzie uwarunkowana doręczeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę lub odpowiednio Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni od dnia, w którym Wykonawca lub odpowiednio Zamawiający dowiedział się o wystąpieniu określonego zdarzenia, o którym mowa w ust. 2, pisemnego zawiadomienia, informującego o wystąpieniu zdarzenia wraz z określeniem możliwego terminu zakończenia przedmiotu umowy oraz szczegółowym uzasadnieniem. Przedłużenie terminu wykonania terminu umowy nie może być dłuższe niż to uzasadnia przyczyna jego wydłużenia. 4. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty w sytuacji, gdy: a. zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 2 lit. g). Podstawą określenia wynagrodzenia będzie podpisany przez osoby wymienione w § 3 ust. 1 lit. b) i ust. 3 lit. b) i zatwierdzony przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie "Protokół konieczności wykonania robót zamiennych" z załączonym kosztorysem robót zamiennych. Stawka roboczogodziny do kosztorysowania, sprzęt, koszty ogólne, koszty zakupu oraz zysk będą przyjmowane z kosztorysów wykonawczych określonych w § 5 ust. 1 lit c)., natomiast wartość materiałów występujących w kosztorysach może być przyjęta z w/w wyceny lub ustalona w wyniku przeprowadzonych negocjacji, jednak wartość ta nie może być wyższa niż w kosztorysach. Wartości materiałów i sprzętu nie występujące w w/w kalkulacji będą rozliczane na poziomie nie wyższym od średnich cen Sekocenbud z poprzedniego kwartału licząc od daty podpisania "Protokół konieczności wykonania robót zamiennych" lub na poziomie nie wyższym od średnich cen rynkowych zakupu dla materiałów nie występujących w cenniku Sekocenbud z zastosowaniem współczynnika "f", wynikającego z proporcji wartości złożonej oferty na etapie procedury przetargowej do wartości, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, b. zachodzi konieczność zaniechania robót przewidzianych w umowie, w tym w sytuacji określonej ust. 2 lit. g). Wynagrodzenie za roboty niewykonane ustalone zostanie na podstawie kosztorysów wykonawczych, z uwzględnieniem podatku VAT. Podstawą obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 1 będzie podpisany przez osoby wymienione w § 3 ust. 1 lit. b) i ust. 3 lit. b) i zatwierdzony przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie "Protokół robót niewykonanych" z załączonym kosztorysem robót niewykonanych, z uwzględnieniem podatku VAT, c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT, d. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki określone w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, e. zostały spełnione łącznie następujące warunki, tj. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiających, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, f. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy wykonawca, zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1 pkt 4, g. zmiany, niezależnie od ich wartości są nieistotne w rozumieniu art. 144 ust 1e ustawy Pzp, h. łączna wartość zmian jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie. 5. Zmiany i uzupełnienia umowy, o których mowa w ust. 2 - 4 zostaną dokonane na podstawie protokołów zawierających uzasadnienie zmian i uzupełnień, podpisanych przez osoby wymienione w § 3 ust. 1 lit. b) i ust. 3 lit. b) i zatwierdzonych przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz wymagają aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-03-01

godzina

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Ofertę sporządza się pisemnie w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

Dla kryterium "okres gwarancji na wykonane roboty budowlane" (nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 7 lat, licząc od daty podpisania protokołu końcowego bezusterkowego odbioru robót budowlanych). Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres krótszy niż 3 lata zostanie odrzucona. W przypadku, gdy okres gwarancji będzie dłuższy niż 7 lat, Zamawiający przyjmie do oceny ofert, termin maksymalny wynoszący 7 lat. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w wykropkowane miejsca oferowanego okresu gwarancji przyjmuje się, że zaoferował on minimalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego tj 3 lata.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Lublin codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.