Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Zaprojektowanie i wykonanie parkingu przy ulicy Agnieszki

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka

Zaprojektowanie i wykonanie parkingu przy ulicy Agnieszki na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 516320-N-2018 z dnia 2018-02-12 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka

Regon 000150194

ulica Aleja Różana

Numer domu 2

Numer mieszkania

Kod pocztowy 41-501

Miejscowość Chorzów

Województwo śląskie

Państwo Polska

Numer telefonu 32 79 37 008

e-mail zamowienia.publiczne@parkslaski.pl

Fax 32 79 05 376

Adres strony internetowej (URL) www.parkslaski.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Spółka Akcyjna, w której ponad 50% akcji posiadają jednostki sektora finansów publicznych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

http://www.wpkiw.4bip.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://www.wpkiw.4bip.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

w wersji papierowej

Adres

AL Różana 2, 41-501 Chorzów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Zaprojektowanie i wykonanie parkingu przy ulicy Agnieszki na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie

Numer referencyjny

12/B/DAT/17

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie parkingu przy ulicy Agnieszki na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie", 1.2. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek o nr 184/6, 72, 173/76, 186/86, 191/89, 181/91, 179/90 KM. 9 Obręb 0001. Obszar przewidziany pod ww. zagospodarowania znajduje się na terenie dawnych ogródków działkowych, w związku z czym konieczna jest stabilizacja i wzmocnienie nawierzchni terenu. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji i innych dokumentów umożliwiających zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym pozwolenia na budowę, wykonanie kompleksowych robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie konieczne). 1.3. W ramach inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia przewiduje się: a) zaprojektowanie i wybudowanie miejsc postojowych (zielonych parkingów) dla samochodów osobowych wraz z drogami dojazdowymi - w maksymalnej ilości, jaka zapewnia zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, b) zaprojektowanie i wybudowanie placu manewrowego - na pozostałej części terenu przewidzianego w ramach inwestycji c) zaprojektowanie i wykonanie nowej nawierzchni na fragmencie drogi dojazdowej do parkingu d) zaprojektowanie i wybudowanie systemu (instalacji) odprowadzenia wód deszczowych na teren własny bądź - częściowo - do kanalizacji deszczowej d) zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia terenu realizowanego poprzez lampy uliczne/parkowe zasilane energią słoneczną zapewniające należytą widoczność na parkingu minimum przez 6 godzin od zmroku. e) zaprojektowanie i wykonanie zieleni w pasie zewnętrznym parkingu oraz elementy zieleni wewnątrz parkingu f) wykonanie wszelkich niezbędnych wykopów kontrolnych, w tym ręcznych, weryfikujących lokalizację uzbrojenia podziemnego g) wykonanie inwentaryzacji podziemnych sieci i urządzeń celem stwierdzenia ich stanu technicznego, w przypadku występującej konieczności (dotyczy uzbrojenia zlokalizowanego na terenie objętym inwestycją planowaną) h) wykonanie dodatkowych badań geotechnicznych, jeżeli okażą się niezbędne i) wykonanie wycinki drzew kolidujących z inwestycją stanowiącą przedmiot zamówienia j) wykonanie zabezpieczeń kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi elementami parkingu, jeżeli okaże się konieczne j) dostarczenie zdjętej warstwy humusu do wskazanego przez Zamawiającego Miejsca na terenie WPKiW w Chorzowie - na życzenie Zamawiającego k) uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających użytkowanie obiektu, jeżeli takie będzie niezbędne l) oznakowanie poziome i pionowe parkingu m) uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją n) utrzymanie w czystości dróg dojazdowych i wyjazdowych z terenu budowy oraz stosowania środków ograniczających emisję pyłu w trakcie prowadzenia prac oraz w trakcie transportu?materiałów?budowlanych i odpadów?? o)wykonanie wszelkich badan, prób, pomiarów, niezbędnych dla przeprowadzenia odbiorów? p) opracowanie instrukcji użytkowania obiektów. 1.4. Opracowana dokumentacja projektowa powinna uwzględniać: a) jednakową podbudowę i nawierzchnię całego parkingu (miejsc postojowych, dróg wewnętrznych i placu manewrowego) b) możliwość odprowadzenia wód opadowych w sposób zapewniający minimalne zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. W przypadku braku możliwości zastosowania ww. rozwiązania, przyjęcie rozwiązania umożliwiającego zminimalizowanie ilości wód odprowadzanych do kanalizacji. Zamawiający dopuszcza zmianę rozwiązania w zakresie rozwiązania podbudowy i nawierzchni parkingu, przedstawionych w PFU c) dostosowanie zaprojektowanego parkingu do wymogów określonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP); celem czego Wykonawca wystąpi do Urzędu Miasta w Chorzowie o opinię w sprawie zgodności planowanej inwestycji z zapisami MPZP d) miejsce wpięcia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej kanalizacji oraz trasa projektowanej kanalizacji przedstawione w PFU jest rozwiązaniem, które powinno zostać zmienione w ramach przedmiotu postępowania. Ww. elementy, w przypadku konieczności ich wykonania, powinny być zlokalizowane wyłącznie na terenie, którego władającym jest Zamawiający, tj na terenie działek określonych w pkt. II. 1.1.2. e) elementy zieleni parkingu należy wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 4, 5 i 6 do SIWZ f) oświetlenie terenu lampami ledowymi; lampy w wykonaniu wandaloodpornym wnęka kablowa na wys. 3,5m, słup lampy z rdzeniem stalowym, źródło światła zintegrowane z kloszem g) wypełnienia ażurowych elementów nawierzchni parkingu żwirem lub innym materiałem zapewniającym wypełnienie otworów przy jednoczesnym umożliwieniu spływu wody opadowej do głębszych warstw gruntu; rozwiązanie do uzgodnienia a Zamawiającym na etapie opracowania koncepcji 1.5. Zakres zamówienia podzielony został na etapy które obejmują: ETAP I - Wykonanie dokumentacji projektowej 1.5.1. Etap I obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej w szczególności: a) projekt budowlany - 5 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej na płycie CD; b) projekty wykonawcze dla branż drogowej, elektrycznej, sanitarnej, zieleni i innych, jakie okażą się niezbędne - po 4 egz. w formie papierowej dla każdej z branż oraz po 2 egz. w formie elektronicznej; c) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż - po 2 egz. w formie pisemnej i 2 egz. w formie elektronicznej na płycie CD, d) kosztorysy inwestorskie - po 2 egz. w formie papierowej oraz po 2 egz. w formie elektronicznej. e) inne opracowania wynikające z warunków i uzgodnień niezbędnych do kompletu dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę umożliwiającego wykonanie całego zakresu robót. Zamawiający dopuszcza opracowanie - w ramach Etapu I - dokumentacji projektowej w formie projektu budowlano-wykonawczego. Elementy graficzne dokumentacji przekazane zostaną Zamawiającemu w postaci plików w każdym z następujących formatów *.pdf oraz *.dwg,; kosztorys inwestorski przekazany zostanie w wersji umożliwiającej edytowanie ich w programie kosztorysowym oraz w formacie *.pdf. ; pliki tekstowe i arkusze kalkulacyjne przekazane zostaną w jednym z formatów *.doc, *.xls, *.pdf, Wszystkie nazwy plików umożliwiające ich rozpoznanie bez konieczności otwierania pliku. 1.5.2. Do obowiązków Wykonawcy na Etapie I należy w szczególności: a) uzyskanie wszelkich uzgodnień i opinii, jeżeli uzgodnienie te i opinie nie zostały zawarte w PFU, bądź termin ważności uzgodnienia uległ zakończeniu b) uzyskanie wszystkich, aktualnych branżowych warunków technicznych od właścicieli lub zarządców urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją;, jeżeli warunki te nie zostały zawarte w PFU, bądź termin ich ważności uległ zakończeniu c) przedłożenie ww. warunków Zamawiającemu do akceptacji d) opracowania koncepcji rozwiązania parkingu w zakresie zagospodarowania terenu, rozwiązania odprowadzenia wody deszczowej, materiału wypełnienia ażurowych elementów parkingu oraz pozostałych elementów, których zmiany w stosunku do PFU dopuszcza niniejsza Specyfikacja - do zatwierdzenia przez Zamawiającego e) uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania projektu budowlanego f) przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji, przed wystąpieniem do właściwego organu administracji o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, ostatecznej wersji dokumentacji projektowej. 1.5.3. Wszelkie materiały, warunki techniczne oraz uzgodnienia z podmiotami biorącymi udział w opiniowaniu przedmiotowej dokumentacji oraz decyzje administracyjne Wykonawca jest zobowiązany uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji projektowej na każdym etapie prac projektowych oraz zgłaszania uwag i zastrzeżeń. Uniemożliwienie tych czynności przez Wykonawcę będzie skutkowało rozwiązaniem umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia do dokumentacji zmian żądanych przez Zamawiającego, w szczególności mających na celu poprawę trwałości przedsięwzięcia lub parametrów technicznych proponowanych rozwiązań. 1.5.4. Etap I winien zakończyć się uzyskaniem wszelkich koniecznych prawomocnych decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ administracji, w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę projektowanej inwestycji. Etap II wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy parkingu 1.5.5. Etap II obejmuje wykonanie kompleksowych robót budowlanych objętych zatwierdzoną uzyskanym pozwoleniem na budowę dokumentacją. 1.5.6. Wykonawca, w ramach etapu II, jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem niniejszej Umowy, w tym a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do regularnych wizyt na budowie - co najmniej 1 raz na 2 tygodnie oraz uczestniczenia w radach budowy zwoływanych przez Zamawiającego. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego jest w całości zawarte w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 2 projektu umowy. Czynności nadzoru autorskiego będą realizowane w okresie nie późniejszym niż do dnia zakończenia inwestycji. 1.5.7. Po zakończeniu realizacji zadania, w terminie określonym w umowie, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonana z podziałem na poszczególne elementy odbiorowe wraz z zestawieniem wykonanych elementów wynikających z powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej - zakres rzeczowy i ilościowy wykonanych robót. 1.5.8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach w formie pisemnej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD. Koszty dokumentacji powykonawczej nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są uwzględnione i wliczone w cenę przedstawioną w ofercie Wykonawcy 1.5.9. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie parkingu lub dokona innej procedury - niezbędnej do rozpoczęcia użytkowania parkingu przez Zamawiającego. 1.6. Dokumentacje określone w punktach powyżej Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.), ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2180 z późn. zm.), ustawa z dnia z dnia 27 marca 2003 r o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1566 z późn. zm.), ustaw a z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r O ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1595 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129) oraz programu funkcjonalno-użytkowego a także zgodnie ze wszystkimi innymi przepisami i normami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 1.7. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej w miejscu gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, systemem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą okazać się niezbędne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Wizja lokalna przeprowadzona będzie na koszt Wykonawcy. Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną. 1.8. Zadaniem Wykonawcy będzie sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, który Wykonawca ma w obowiązku sporządzić i dostarczyć do Zamawiającego w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 5 dni przed dniem przekazania placu budowy przekazać zaktualizowany harmonogram w zakresie wykonania prac budowlanych z uwzględnieniem terminu zakończenia prac wynikających z niniejszej SIWZ. 1.8.1. Sporządzony przez Wykonawcę Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowić będzie zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót i usług objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich. Harmonogram uwzględniał będzie Kamienie Milowe: Etap I a. Przekazanie projektu budowlanego/budowlano-wykonawczego - do akceptacji Zamawiającego Etap II b. Zaawansowanie robót budowlanych na poziomie 50% całkowitych robót budowlanych c. Zakończenie robót budowlanych. Zakończenie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę musi nastąpić w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, zaś zakończenie realizacji przedmiotu umowy 30 dni od dnia zakończenia robót budowlanych w tym, że przez "zakończenie realizacji przedmiotu umowy" należy rozumieć wykonanie robót budowlanych potwierdzone podpisanym przez obie strony protokołem odbioru końcowego, dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz dostarczenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do Zasobu Geodezyjnego Gminy 1.6.2. Zmiana harmonogramu o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, poza zmianami w zakresie Kamieni Milowych, nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego. 1.9. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych, robót i usług określa program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również "PFU"), stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany rozwiązań projektowych w stosunku do zawartych w PFU, określone w niniejszej Specyfikacji. 1.10. Zrealizowane w ramach przedmiotu zamówienia miejsca postojowe zaspokajały będą potrzeby związane z całoroczną obsługą parkingową Parku Śląskiego . 1.11. Zamawiający zastrzega, z?e wszędzie tam gdzie w treści Programu funkcjonalno - uz?ytkowego, stanowiącego opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują? produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, wie?c zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niz? wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają? minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać? przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają? jedynie klasę? produktu, metody, materiałów, urządzeń?, systemów, technologii itp. 1.12. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do dokumentacji projektowej oraz dokumentów i instrukcji dotyczących użytkowania parkingu i jego wyposażenia na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zgodnie z wzorem umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ ). II.2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie 7 miesięcy od daty podpisania umowy. II.3. MINIMALNY OKRES GWARANCJI: Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane -36 miesięcy od daty podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. II.4. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A UPZP: 4.1. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności (usługi projektowe) w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r poz. 1502, z późn. zm.). Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) działalność obejmującą projektowanie może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające "uprawnienia budowlane". Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do opracowania projektu budowlanego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy. 4.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks pracy, przez Wykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności na placu budowy (roboty ogólnobudowlane) Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do 4.2.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 4.2.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 4.2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1. powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 4.3.1. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 4.3.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922),tj w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 4.3.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4.3.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4.4. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1. powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1. powyżej czynności. 4.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4.6. Powyższe wymogi dotyczą również podwykonawców wykonujących czynności wskazane w pkt. 4.2. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

II.5) Główny kod CPV

45111200-0

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45000000-745110000-145111240-245112000-545200000-945220000-545223300-945230000-845233000-945233270-271220000-671320000-771332000-471321100-477211400-671242000-671247000-171248000-877300000-303120000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

7

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 2.1.2.1 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jeden kompletny projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy obejmujący budowę, przebudowę lub rozbudowę parkingu dla samochodów o powierzchni nie mniejszej niż 2500 m2, w zakresie rzeczowym tj zagospodarowania terenu, oświetlenie, odwodnienie, aranżacji zieleni, zgodnym z zakresem przedmiotu zamówienia. 2.1.2.2 oraz w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty prawidłowo ukończył przynajmniej dwie roboty budowane których przedmiotem była budowa lub przebudowa parkingu dla samochodów o powierzchni nie mniejszej niż 2500 m2 w zakresie rzeczowym tj zagospodarowania terenu, oświetlenie, odwodnienie, aranżacji zieleni, zgodnym z zakresem przedmiotu zamówienia. lub 2.1.2.3 wykaże, wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w systemie "zaprojektuj i wybuduj", polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie parkingu dla samochodów o powierzchni nie mniejszej niż 2500 m2 każdy z parkingów, w zakresie rzeczowym tj zagospodarowania terenu, oświetlenia, odwodnienia, aranżacji zieleni, z zakresem przedmiotu zamówienia. Warunek będzie spełniony, kiedy wykonawca wykaże, że wykonał ww. zakres robót łącznie lub został wykonany oddzielnie w odrębnych zadaniach. 2.1.2.4 wykaże, że dysponuje co najmniej w osobą posiadająca uprawnienia: a) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej, b) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, c) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi, Wyżej wymagane uprawnienia (pkt 2.1.2.4 lit. a - c) winny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 z 2006r., poz. 578 z późn. zm.)., a w przypadku osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane winny być to uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, przy czym za równoważne Zamawiający uzna uprawnienia adekwatne do zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji, pod warunkiem spełnienia wymogów stawianych łączonym funkcjom.

Tak

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp 2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publicznego

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - celem spełniania warunku o którym mowa w III.2.1.2 w SIWZ 2) wykazu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wystarczające jest wskazanie usług i dostarczenie stosownych dokumentów w ilości do wykazania spełniania warunku określonych w pkt. III.2.1.2 w SIWZ 3 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - celem spełniania warunku o którym mowa w III.2.1.2. w SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. członków konsorcjum, wspólników spółki cywilnej) pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, dalej jako "rozporządzenie") 1) pkt 1 rozp. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 pzp; 2) pkt 2-4 rozp. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 rozporządzenia stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozp., składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3) informacje o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 p.z.p. UWAGA Wykonawca składa dokument, o który mowa w pkt 3), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust.5 ustawy)

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

- wymagane jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 20.000,00 zł, (słownie dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), - wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, - wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). - wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. 90 1050 1214 1000 0010 0000 0685 (musi być zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert), - wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć przed terminem składania ofert w osobnej kopercie opisanej jak do przetargu z dopiskiem "wadium", w kancelarii WPKiW S.A., Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów, pok. 100.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Zamawiający dopuszcza istotną zmianę postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w razie: 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza również zmiany zawartej z Wykonawcą umowy w zakresie: 1) Wartości umownej, w przypadku: a) wprowadzenia zmian VAT, który będzie naliczany zgodnie z obowiązującą stawką, 2) Zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania placu budowy, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu)uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 5 dni, wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o okres występowania tych opadów, c) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) w razie wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. h) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2÷ 6 ustawy Prawo zamówień publicznych i) W przypadku wstrzymania prowadzonych robót budowlanych przez nadzór archeologiczny z powodu odnalezienia materiałów zabytkowych, jeżeli łączny okres wstrzymania przez nadzór archeologiczny robót przekroczy okres 10 dni kalendarzowych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni wstrzymania robót, licząc od 11 dnia przekroczenia okresu wstrzymania robót. Konieczność wstrzymania prowadzonych robót z powodu odnalezienia materiałów zabytkowych powinna zostać potwierdzona pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego przez nadzór archeologiczny, 3) Mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 4) Zmiany podwykonawcy lub powierzenia podwykonawcy części zakresu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania oferty. Jeżeli zmiana lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art., 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ww. ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Zmiany Umowy w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacji konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 6) Zmian, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania SIWZ, a które nie wykraczają poza zakres art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Jeżeli Wykonawca uważa za uzasadnione przedłużenie terminu zakończenia robót, zmiany wynagrodzenia lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie zobowiązany jest powiadomić o tym Zamawiającego pisemnie wraz z podaniem uzasadnienia żądania takiej zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-27

godzina

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Chorzów codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Zapisz się do newslettera:

regulaminu i akceptuję jego zapisy, w tym informujące o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych przez właściciela serwisu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.