Dzisiaj jest: 21.4.2024, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

dostawa odczynników serologicznych dla Laboratorium w SPZO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

dostawa odczynników serologicznych dla Laboratorium w SPZOZ w Wolsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 552595-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Regon: 97077342600000

ulica: ul. Wschowska

Numer domu: 3

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 64200

Miejscowość: Wolsztyn

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 68 347 73 00, 347 73 63

e-mail: przetargi@spzozwolsztyn.pl

Fax: 683 842 590

Adres strony internetowej (URL): www.spzozwolsztyn.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.spzozwolsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.spzozwolsztyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

dostawa odczynników serologicznych dla Laboratorium w SPZOZ w Wolsztynie

Numer referencyjny:

PN/11/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest "dostawa odczynników serologicznych dla Laboratorium w SPZOZ w Wolsztynie", PN/11/2018, Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 niezależne od siebie części/ zadań (pakietów). Każda z części stanowi odrębny przedmiot zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Zamawiający wymaga jednak, aby składając ofertę Wykonawca uwzględnił wszystkie pozycje asortymentowe w poszczególnych pakietach. Nie dopuszcza się możliwości pominięcia którejkolwiek pozycji w pakiecie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w Pakietach od nr 1 do nr 2. Tak opisany przedmiot zamówienia w dalszej części SIWZ będzie nazywany przedmiotem zamówienia, przedmiotem umowy lub odczynnikami. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia dotyczy pakietu nr 1-2: a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. b) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania minimalne opisane w poszczególnych pakietach 1-2, tj. załączniku nr 2 do SIWZ. c) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia, który został zakwalifikowany jako wyrób medyczny spełniał narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne z godnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.), d) Wszystkie odczynniki muszą spełniać właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe, wymogi co do opakowania (znak CE na opakowaniu) i przechowywania oraz posiadać pozwolenie dopuszczające do obrotu. e) Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pierwszą dostawą odczynników- wykazu substancji niebezpiecznych, karty charakterystyki oraz metodyki w języku polskim. W przypadku odczynników, które nie należą do grupy substancji niebezpiecznych, należy złożyć oświadczenie o barku przynależności do w/w grupy. f) W przypadku złożenia oferty na Pakiet nr 1, Zamawiający wymaga wydzierżawienia na cały okres obowiązywania umowy urządzeń do wykonywania badań metodą mikrokolumnową, tj.: pipetora, cieplarki i wirówki IDCertifuge6(bekap). Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający w zakresie Pakietu nr 1 wymaga: ? Wszystkich odczynników od jednego producenta, ? Krwinki wzorcowe gotowe do użycia w postaci zawiesiny przygotowanej przez producenta, ? Krwinki przeznaczone do stosowania z Kartami Liss/Coombs do metody kolumnowej ? Termin ważności dla krwinek wzorcowych - nie krótszy niż 4 tygodnie, ? Termin ważności Diluentu i Kart Liss/Coombs - nie krótszy niż 12 m-cy, ? Diluent oraz Karty Liss/Coombs powinny być gotowe do użycia w postaci przygotowanej przez producenta, ? Karty Liss/Coombs z 6 mikroprobówkami muszą być dedykowane i kompatybilne z wirówką ID-Centrifuge 6 S.firmy DiaMed ID Micro Typing System będącą własnością zamawiającego. ? W ramach zawartej umowy, Wykonawca wraz z przekazaniem w dzierżawę urządzeń do wykonywania badań metodą mikrokolumnową (pipetor, cieplarka, wirówka IDCertifuge6(bekap)-zapewni serwis tych urządzeń w zakresie obsługi i użytkowania. Wykonawca dla wymienionych urządzeń dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim. Wirówka (bekap) musi być dedykowana dla Kart Liss/Coombs z 6 mikroprobówkami ? W ramach zawartej umowy Wykonawca zobowiązuje się również do wykonywania przeglądu wirówki ID-Centrifuge 6 S.firmy DiaMed ID Micro Typing System będącej własnością Zamawiającego, ? Dla Poz. 1,3 Zamawiający wymaga deklaracji zgodności CE potwierdzonej przez jednostkę notyfikowaną w języku polskim, ? Dla Poz. 2 - Zamawiający wymaga deklaracji zgodności CE b) Zamawiający w zakresie Pakietu nr 2 wymaga: ? Odczynników gotowych do użycia w formie przygotowanej przez producenta, ? Odczynników w opisanych buteleczkach z kroplomierzem, o pojemności 10 ml, ? Termin ważności dla krwinek wzorcowych - nie krótszy niż 4 tygodnie, ? Termin ważności zestawu kontrolnego nie krótszy niż 3 tygodnie, ? Termin ważności odczynników nie krótszy niż 9 m-cy, ? Odczynniki powinny posiadać wszystkie metodyki i certyfikaty w języku polskim, ? dla Poz.1-8, Zamawiający wymaga deklaracji zgodności CE potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną; produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 98/79/WE; ? dla Poz.9 Zamawiający wymaga deklaracji zgodności CE, c) Szczegółowe wymagania dotyczące warunków sukcesywnych dostaw, dzierżawy oraz serwisowania przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, która stanowi integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunki realizacji zamówienia 1) Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną 12 miesięczną dostawę odczynników serologicznych dla Laboratorium w SPZOZ w Wolsztynie, 2) Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb, na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zastrzeżeniem: - Dostawy dla Pakietu nr 1: krwinek wzorcowych raz w miesiącu (co drugi m-c dostarczane po 2 zestawy, w pozostałe miesiące po1 zestawie ); - Dostawy dla Pakietu nr 2: Termin dostaw krwinek wzorcowych-raz na miesiąc. 3) Dostawy należy realizować od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1400. 4) Miejscem dostawy jest: Magazyn Szpitalny mieszczące się przy ul. Wschowskiej 3. 5) Dostawy odbywać się będą na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo - asortymentowych w maksymalnym terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania, faksowego, e-mail lub pisemnego zamówienia.

II.5) Główny kod CPV:

33696500-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV33696200-733696500-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

12

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Istnieje możliwość wydłużenia realizacji umowy w przypadku, gdy w podanym okresie nie zostanie ilościowo zrealizowany cały przedmiot umowy, umowa może zostać przedłużona do czasu jej całkowitego zrealizowania nie dłużej jednak niż na okres kolejnych 6 miesięcy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie): zrealizował lub realizuje: ? Na Część I zamówienia (Pakiet nr 1): co najmniej 2 dostawy odczynników laboratoryjnych na łączną kwotę brutto: co najmniej 30 000 zł każda; ? Na Część 2 zamówienia (Pakiet nr 2): co najmniej 2 dostawy odczynników laboratoryjnych na łączną kwotę brutto: co najmniej 3900 zł każda; Ocena przedmiotowego warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa, o których mowa w Rozdziale 5. pkt. 1 ppkt 2. Natomiast brak podstaw wykluczenia wykazuje każdy z członków konsorcjum odrębnie. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rozdziale 5. pkt. 1 ppkt 2.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór oświadczenia do wykorzystania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający dopuści, aby wykaz: dotyczył dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, t.j. a) dla Pakietu nr 1: Poz. 1,3 deklaracja zgodności CE potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną w języku polskim, Poz. 2 - wymagane deklaracji CE b) dla Pakietu nr 2: Poz.1-8 wymagana jest deklaracja zgodności CE potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną; produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 98/79/WE; Poz.9 wymagana deklaracja zgodności CE Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2. litera a), b) złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Na ofertę składają się: a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. b) Wypełniony załącznik nr 2 (na poszczególne pakiety 1-2), c) informacja o części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - na formularzu oferty, d) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1, 2, 3, 4, (załącznik nr 3A,B). e) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - zobowiązanie tych podmiotów (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), f) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryteriach oceny ofert - na formularzu oferty, g) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. h) dokumenty potwierdzające równoważność, o których mowa w rozdziale III pkt. 8 siwz, o ile wykonawca oferuje rozwiązania równoważne.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00termin realizacji zamówienia25,00termin płatności15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Strony na zasadzie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wg zasad i na warunkach określonych poniżej. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach: a) zmiany nie powodujące zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz terminu realizacji zamówienia tj. w przypadku zaistnienia następujących okoliczności : 1. zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), 2. zmiany nazwy handlowej oferowanego przedmiotu Umowy, 3. zmiany sposobu konfekcjonowania przedmiotu Umowy. W takim przypadku nastąpi przeliczenie ilości sztuk na odpowiednią ilość opakowań, 4. zmiany wyglądu opakowań wprowadzonych przez producenta, 5. zmiany zasad etykietowania przedmiotu Umowy wskutek zmienionych regulacji prawnych, 6. zmian numerów katalogowych 7. wystąpienia braku przedmiotu Umowy na rynku z przyczyn niezależnych od dostawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji), a istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż określona w umowie, b) zmiany, w zakresie asortymentu objętego przedmiotem umowy nie powodujące zmian wysokości wynagrodzenia oraz zmian terminu realizacji zamówienia tj: 1) dopuszcza się możliwość wystąpienia zmian asortymentu (dot. między innymi zmiany nr katalogowego, nazwy handlowej produktu, sposobu konfekcjonowania, wprowadzenia zamiennika lub produktu nowszej generacji) przy zachowaniu jego minimalnych parametrów jakościowych określonych w Umowie i przy cenie nie wyższej niż określona w Umowie oraz uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, 2) zmian asortymentu objętego przedmiotem Umowy spowodowanego zmianą przepisów prawa lub zmian w wykonywanych procedurach medycznych, 3) w przypadku zaistnienie incydentu medycznego - możliwość wprowadzenia produktu równoważnego o tych samych lub wyższych parametrach i zastosowaniu za wyraźną zgodą zamawiającego, 4) Dopuszcza się możliwość zastąpienia oferowanego przedmiotu Umowy innym pod warunkiem, że będą spełniać wszystkie minimalne wymogi jakościowe przedstawione w SIWZ, a dodatkowo ze względu na zmiany produkcyjne czy technologiczne jakość produkowanych materiałów medycznych okaże się nie gorsza niż pierwotnie oferowane, wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany lub udoskonalony. c) zmiany w zakresie zmiany wynagrodzenia wykonawcy: 1) Dopuszcza się możliwość zmniejszenia ilości poszczególnego asortymentu - zmiana ta może być związana ze zmianą obowiązujących przepisów, zmianą w wykonywanych procedurach medycznych, różnego - nierównomiernego wykorzystania poszczególnego przedmiotu Umowy. Przy czym Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia na poziomie 60 % wartości umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwało roszczenie do zrealizowania całości umowy oraz naliczania kar umownych. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone za faktycznie zrealizowane dostawy. 2) Zmiany stawki podatku VAT (zarówno w górę jak i w dół). W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena netto nie ulegnie zmianie. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości. 3) W przypadku braku dostępności produktów na rynku z przyczyn niezależnych od dostawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) a nie istnieje możliwość zastąpienia go produktem o tym samym zastosowaniu. W takim przypadku umowa przestaje w tym zakresie wiązać strony, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do zrealizowania całości umowy. Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie umniejszone o wartość niezrealizowanej dostawy. d) zmiana terminu realizacji umowy 1. W przypadku gdy w czasie trwania umowy nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy pod względem ilościowym lub kwotowym, a strony wyrażą wolę jej kontynuacji, Umowa zostanie przedłużona na dotychczasowych zasadach do czasu zrealizowania całości zamówienia, jednak nie dłużej niż o kolejne 6 m-cy. 2. Dopuszcza się możliwość skrócenia czasu trwania umowy jeżeli zwiększy się liczba wykonywanych badań a przedmiot Umowy zostanie zrealizowany. 3. Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 7 uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej. 4. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy. 2) zasady wprowadzania zmian do umowy a) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Umowy strona zainteresowana przekazuje drugiej stronie wniosek na piśmie na adres wskazany w umowie. b) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. c) Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym strona dowiedziała się, lub powinna dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. d) Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-17

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Pakiet nr 2, poz. 1-9; odczynniki monoklonalne i krwinki wzorcowe do oznaczeń układu ABO i RhD;

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Wolsztyn codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.