Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Gmina Golczewo przetargi na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy

Gmina Golczewo

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 500106-N-2020 z dnia 2020-01-16 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Golczewo

Regon: 81168487000000

ulica: Zwycięstwa

Numer domu: 23

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 72-410

Miejscowość: Golczewo

Województwo: zachodniopomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 91 3860127, 3860102,

e-mail: a.lisiczko@golczewo.pl,

Fax: 91 3860127

Adres strony internetowej (URL): WWW.BIP.GOLCZEWO.PL

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.bip.golczewo.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bip.golczewo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.golczewo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

forma pisemna do siedziby Zamawiającego

Adres:

ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Numer referencyjny:

ZZF.271.1.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) świadczenie usług na terenie gminy Golczewo w okresie od dnia 01.03.2020 r. do dnia 28.02.2021 r. w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz powstających na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub na nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz transportu zebranych odpadów do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, a także odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach typu PDS-KT ustawionych w 21 lokalizacjach na terenie Gminy Golczewo; 2) wyposażenie nieruchomości w wymagane ilości worków oraz pojemników na odpady komunalne; 3) odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Golczewie oraz ich transport do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz prawa miejscowego; 4) zabezpieczenie i umożliwienie mieszkańcom Gminy Golczewo odpłatnego wynajęcia lub zakupu pojemników na odpady komunalne, odpowiadających postanowieniom regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Golczewo; 5) odbiór i transport odpadów z koszy ulicznych znajdujących się przy przystankach autobusowych, na ulicach miasta Golczewo jak również odpadów zgromadzonych obok wymienionych pojemników; 6) odbiór i transport odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych po zgłoszeniu z miejsc wskazanych przez Zamawiającego; 7) utrzymanie czystości wokół obsługiwanych pojemników. 2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przekazuje Zamawiającemu harmonogram roczny odbioru odpadów z podziałem na tereny: 1) obszar w granicach administracyjnych miasta Golczewa, obejmujący : a) nieruchomości jednorodzinne, b) nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, 2) pozostały obszar gminy Golczewo. 3. Uzupełniony o daty odbioru harmonogram Zamawiający publikuje na swojej stronie oraz udostępnia mieszkańcom. Na harmonogramie powinny znajdować się oznaczenia rodzaju odbieranych odpadów przypisanych do konkretnej daty odbioru. Odbiór odpadów powinien str. 3 odbywać się w dni robocze, zawsze w te same dni tygodnia (np. pierwszy poniedziałek miesiąca itp.). Jeżeli planowany odbiór nie jest możliwy danego dnia (np. przypada w dzień wolny od pracy) Wykonawca ustala odbiór odpadów na dzień roboczy następny lub dzień przed dniem planowanego odbioru. 4. Charakterystyka Gminy 1) gmina miejsko - wiejska; 2) powierzchnia terenu Gminy wynosi 175,39 km2 3) gminę tworzy miasto Golczewo oraz obszar wiejski (28 miejscowości); 4) liczbę mieszkańców poszczególnych miejscowości Gminy Golczewo przedstawiono w załączniku nr 7 do SIWZ; 5) liczba ustawionych w miejscach publicznie dostępnych pojemników typu PDS-KT do selektywnej zbiórki odpadów - 21 kompletów złożonych z trzech pojemników do segregacji odpadów: a) papier i tektura; b) szkło; c) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe. Wykaz pojemników z podaniem miejscowości, których są ustawione zawiera załącznik nr 9 do SIWZ. 5. Charakterystyka ilościowa gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Golczewo. Ilość odebranych odpadów komunalnych w 2018 r. i 2019 r., ze wskazaniem ilości odebranych odpadów w poszczególnych miesiącach przedstawia załącznik nr 1 do SIWZ. 6. Realizując transport odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazania odebranych odpadów do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również transport odebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych bądź instalacji zastępczych. 7. Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych oraz częstotliwość ich odbierania: 1) ustala się następujące częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej: a) odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) - co najmniej 1 raz na 2 tygodnie; b) bioodpadów - co najmniej 1 raz na 2 tygodnie; c) szkła - co najmniej 1 raz na miesiąc; d) papieru i tektury - co najmniej 1 raz na miesiąc; e) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych - co najmniej 2 razy na miesiąc.; 2) ustala się następujące częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych z budynków wielolokalowych: a) odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) - co najmniej 1 raz tydzień; b) bioodpadów - co najmniej 1 raz tydzień, w okresie od kwietnia do października. W pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; c) szkła - co najmniej 1 raz dwa tygodnie; d) papieru i tektury - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie; e) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych - co najmniej 1 raz tydzień. 3) ustala się następujące częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych: a) odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) - co najmniej 1 raz na 2 tygodnie; b) biodpadów - co najmniej 1 raz na 2 tygodnie; c) szkła - co najmniej 1 raz na miesiąc; str. 4 d) papieru i tektury - co najmniej 1 raz na miesiąc; e) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych - co najmniej 2 razy na miesiąc; 4) ustala się następujące częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych segregowanych, gromadzonych w pojemnikach gminnych typu PDS-KT: a) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych - co najmniej 2 razy w miesiącu (w okresie od 01.05.2020 r. do 30.09.2020 r.) i co najmniej raz w miesiącu w pozostałym okresie; b) szkła - co najmniej 1 raz na miesiąc; c) papieru i tektury - co najmniej 1 raz na miesiąc. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany częstotliwości odbierania odpadów komunalnych przez Wykonawcę (wynikającą z konieczność dostosowania gospodarki odpadami komunalnymi do potrzeb utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golczewo). 9. Zamawiający określa jednocześnie, iż podane w ust. 7 częstotliwości odbierania poszczególnych odpadów komunalnych nie zwiększą się więcej niż dwukrotnie w całym okresie trwania umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana częstotliwości odbierania odpadów komunalnych musi być zgodna z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golczewo. 10. Wykonawca wyraża gotowość do zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z uwzględnieniem powyższych wymogów Zamawiającego. 11. Zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych nie będzie stanowić zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12. Właściciele nieruchomości zobowiązani są umożliwić przedsiębiorcy dostęp do pojemników w dniu odbierania odpadów komunalnych z tych nieruchomości (wg określonego harmonogramu odbioru), przy wejściu na nieruchomość od strony ulicy, z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika przed nieruchomością, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z tym że: 1) wystawione pojemniki nie mogą być zlokalizowane poza terenem nieruchomości dłużej niż 12 godzin przed i po terminie odbioru odpadów określonym w harmonogramie odbioru; 2) wystawione pojemniki nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych. 13. Wykonawca zobowiązany jest odstawić opróżniony pojemnik na odpady w miejsce ustawienia go przez właściciela nieruchomości. 14. Odbieranie odpadów odbywać się będzie zgodnie z podanym do ogólnej wiadomości harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. W przypadku gdy termin wskazany w harmonogramie będzie przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy, termin odbioru może ulec przesunięciu o dzień przed lub dzień po terminie wskazanym w harmonogramie. 15. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz adresów nieruchomości objętych odbiorem odpadów komunalnych oraz niezbędnych informacji do prowadzenia ewidencji oraz kontroli odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynikających z zebranych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 16. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym określi terminy oraz godziny funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 17. Częstotliwość organizowania objazdowych zbiórek komunalnych odpadów problemowych: 1) dla gminy Golczewo zakłada się odbieranie komunalnych odpadów problemowych w systemie objazdowym z następującą częstotliwością dwóch zbiórek objazdowych rocznie; 2) zbiórka objazdowa organizowana będzie na podstawie zgłoszeń mieszkańców Gminy (mailowo lub telefonicznie) do Urzędu Miejskiego; 3) Wykonawca organizował będzie zbiórki objazdowe na podstawie ustalonego str. 5 z Zamawiającym harmonogramu (określającego terminy planowanych zbiórek w poszczególnych miejscowościach Gminy) oraz na podstawie przekazanych przez Zamawiającego danych i informacji uzyskanych ze zgłoszeń telefonicznych. 4) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję przyjmowanych komunalnych odpadów problemowych zawierającą: a) imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady; b) imię i nazwisko właściciela nieruchomości, z której pochodzą odpady; c) adres nieruchomości, z której pochodzą odpady; d) rodzaj i ilość oddawanych odpadów. 18. Rodzaje odbieranych oraz częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK): 1) PSZOK na terenie Gminy Golczewo znajduje się przy ulicy Krótkiej 4 w Golczewie (teren oczyszczalni ścieków); 2) odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w PSZOK będzie odbywał się z częstotliwością dopasowaną do potrzeb oraz na zgłoszenie Zamawiającego; 3) zakłada się, że funkcjonujący PSZOK będzie wyłącznie elementem wspomagającym system zbiórki komunalnych odpadów problemowych; 4) w PSZOK-u będą odbierane następujące rodzaje odpadów: tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, papier i tektura, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży. 19. W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń Wykonawca zapewnia: 1) zabezpieczanie pojazdów i urządzeń przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku oraz transportu; 2) poddawanie myciu i dezynfekcji pojazdów i urządzeń, w tym także pojemników typu PDS-KT, których właścicielem jest Zamawiający z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; 3) posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających wykonanie czynności mycia i dezynfekcji; 4) opróżnianie pojazdów z odpadów na koniec każdego dnia roboczego oraz parkowanie ich wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej Wykonawcy. 21. Obowiązki prowadzenia przez Wykonawcę dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem: 1) Prowadzenie kontroli nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia w zakresie wywiązywania się z obowiązków wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golczewo; 2) w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca odbiera odpady komunalne jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Zamawiającego drogą elektroniczną. Następnie Wykonawca przedstawia wykaz tych nieruchomości, szczegółowy zakres naruszenia oraz zdjęcie odbieranych odpadów w formacie cyfrowym zawierające datę i str. 6 godzinę zdarzenia. W przypadku nie dochowania obowiązku selektywnej zbiórki przez właściciela nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany także do skutecznego powiadomienia danego właściciela; 3) prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów oraz prowadzenia sprawozdawczości zgodnie z przepisami obowiązującego prawa; 4) Prowadzenie dodatkowej comiesięcznej sprawozdawczości i przekazywanie Zamawiającemu (do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy sprawozdanie) danych i informacji (w wersji papierowej lub elektronicznej na ustalonym z Zamawiającym nośniku danych oraz w ustalonym z Zamawiającym formacie); Zakres dodatkowej sprawozdawczości obejmuje: a) raporty miesięczne zawierające informacje o ilościach i rodzajach odpadów (oraz ilościach i rodzajach pojemników i kontenerów opróżnionych w związku z odbiorem tych odpadów) od właścicieli nieruchomości w ramach harmonogramu; b) raporty miesięczne zawierające informacje o ilościach i rodzajach odpadów (a także ilościach odebranych worków oraz rodzajach i ilościach pojemników i kontenerów opróżnionych w związku z odbiorem tych odpadów wraz ze wskazaniem nieruchomości, której odbiór dotyczył) odebranych od właścicieli nieruchomości poza harmonogramem; c) informacje z systemów GPS dotyczące wszystkich przejazdów pojazdów transportujących odpady w zakresie: tras przejazdów każdego z pojazdów, miejsc zatrzymania pojazdów, a także momentów załadunku lub wyładunku odpadów (otwierania klapy w przypadku pojazdów typu śmieciarka i pojazdów typu HDS, oraz załadunku lub wyładunku kontenera w przypadku pojazdów typu "hakowiec" lub "bramowiec"); d) raporty miesięczne zawierające informacje o ilości wydanych worków; e) na koniec każdego miesiąca Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu potwierdzenie przekazania odpadów odebranych w danym miesiącu do Instalacji Kartą Przekazania Odpadów. Przekazanie Karty jest podstawą do zapłaty faktury. 5) opracowanie i przestrzeganie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Golczewo, zgodnego z założeniami niniejszego dokumentu oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golczewo. 22. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy zamówienia: 1) wyposażenie PSZOK w następujące ilości i rodzaje odpowiednio oznaczonych pojemników: a) kontener stalowy o pojemności 10 m3 na odpady wielkogabarytowe- 1 szt., b) pojemniki stalowe o pojemności 5 m3 na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - 2 szt., c) pojemniki na akumulatory o pojemności 0,6 m3 - 2 szt., d) pojemniki na świetlówki o pojemności do 140 szt. - 2 szt., e) pojemnik na przeterminowane leki - 1 szt., f) pojemniki o pojemności 1100 l na odpady zielone - 2 szt., g) pojemniki o pojemności 1100 l na tworzywa sztuczne i metale - 2 szt., h) pojemniki o pojemności 1100 l na papier i tekturę - 2 szt. i) Pojemnik o pojemności 120 l na odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek - 1 szt., str. 7 j) Pojemnik o pojemności 1100 l na tekstylia - 1 szt.; 2) wyposażenie nieruchomości wielorodzinnych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, w następujące ilości oraz rodzaje pojemników na odpady komunalne (dane szacunkowe): a) pojemniki 1100 l - 148 szt., b) pojemniki 240 l - 91 szt., c) pojemniki 120 l - 49 szt., d) worki o pojemności min. 80 l - 235 szt/m-c.; e) wyposażenie nieruchomości jednorodzinnych w worki do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności minimum 80 l (dopuszcza się możliwość wyposażania nieruchomości jednorodzinnych w pojemniki z inicjatywy i na koszt Wykonawcy zamówienia). Szacowana ilość dostarczanych worków w skali miesiąca wynosi 6000 szt; 3) Ilość i jakość dostarczanych worków do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny powinna odpowiadać ilości i rodzajowi odebranych odpadów z terenu danej nieruchomości, jednak z założeniem nie mniej niż 1 szt. na 1 rodzaj odpadów gromadzonych selektywnie; 4) dostarczenie wskazanych w pkt. 1 i 2 pojemników oraz worków pod wskazane przez Zamawiającego adresy w terminie do dnia 01.03.2020 r.; 5) osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych: a) składających się z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, tj. co najmniej 50% w 2020 i 2021 r., b) składających się z innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, tj. co najmniej 70% w 2020 i 2021 r., - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2167). 6) ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich lub Zamawiającego, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy; 7) naprawa lub ponoszenie (wg wyboru Zamawiającego) kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych w Gminie (uszkodzenia chodników osiedlowych, ogrodzenia, punktów do składowania odpadów itp.); 8) posprzątanie rozsypanych odpadów, będących wynikiem nieodpowiedniego opróżniania pojemników na odpady komunalne i odstawienie pojemników na miejsca, z których zostały odebrane. Obowiązkiem Wykonawcy jest pozostawienie porządku i czystości w miejscach odbioru odpadów. Obowiązek ten winien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu pojemników, kontenerów; 9) odbieranie z nieruchomości również odpadów komunalnych selektywnie zbieranych zgromadzonych w miejscu lokalizacji pojemników i worków, ale poza tymi pojemnikami i workami; 10) w przypadkach jednostkowych i występujących sporadycznie (np. odbiór odpadów typu kartony po urządzeniach i meblach wielkogabarytowych) Wykonawca odbiera te odpady w ramach obowiązku wykonywania ogólnej usługi przedmiotu zamówienia i pozostawia w danym miejscu czystość i porządek. Natomiast w przypadkach systematycznego gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych poza pojemnikami i workami Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo niezwłocznie powiadomić o tym str. 8 fakcie Zamawiającego z podaniem odpowiednich danych adresowych i osobowych właściciela nieruchomości; 11) pojemniki oraz worki powinny być dostosowane do wymagań wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golczewo; 12) odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych zbieranych selektywnie zgromadzonych w innych workach lub pojemnikach niż dostarczone przez Wykonawcę pod warunkiem, że spełniają one wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golczewo; 13) wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców Gminy Golczewo do niezbędnego minimum; 14) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi; 15) wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy; 16) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy; 17) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 18) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa; 19) worki oraz pojemniki mają być oznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. Z 2017 r. poz. 19). 23. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Są to następujące czynności: 1) kierowanie pojazdami przeznaczonymi do wywozu odpadów, 2) obsługa załadunku odpadów do pojazdów, 3) sprawowanie nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, 4) sprawozdawczość i raportowanie. 24. Dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w ust. 23 zostaną ujęte w formie wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. Powyższy obowiązek wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników podwykonawców. 25. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę

II.5) Główny kod CPV:

90500000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV90512000-990513200-890513100-790511000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

2020-03-01

lub zakończenia:

2021-02-28

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Wykonawca posiada wpis do rejestru działalności regulowanej uprawniający do prowadzenia działalności na terenie Gminy Golczewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach.

Informacje dodatkowe

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 2. Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. Wykonawca wykazał realizację usług odpowiadających zakresem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zakres zrealizowanych usług powinien obejmować wykonanie usług odbierania odpadów komunalnych w ilościach minimum 1 000 ton/rok, w tym minimum 50 ton/rok odpadów komunalnych selektywnie zebranych (wykaz wykonanych usług, załącznik nr 8 do SIWZ). b) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, a w szczególności posiada (wykaz sprzętu - wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ): . co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarki); . co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych; . co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; . co najmniej jeden pojazd do transportu kontenerów o dużej pojemności, . posiadania pojazdu lub specjalistycznego urządzenia do dezynfekcji pojemników, . prawo do dysponowania jedną bazą magazynowo-transportową (spełniającą wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz rrozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi - Dz. U. z 2009 r. nr 104 poz. 686) usytuowaną w gminie Golczewo lub odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy i na terenie, do którego posiada tytuł prawny, c) w zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów Wykonawca zapewnia aby: . konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; . pojazdy były wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów; . pojazdy były wyposażone w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiające weryfikację tych danych; . pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

Nie

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 2. Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 8 ustawy Pzp Zamawiający, po wyborze najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 lub 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej aniżeli na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 4) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualnego zaświadczenia właściwego terenowego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu: 1) potwierdzających wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa - do czasu utworzenia rejestru Wykonawca zobowiązany jest posiadać zezwolenie na zbieranie i transport odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach; 2) potwierdzających wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; 3) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (spełniających warunek wykonania usług odbierania odpadów komunalnych w ilościach minimum 1 000 ton/rok, w tym minimum 50 ton/rok odpadów selektywnie zebranych), z podaniem ich wartości, przedmiotu, datą wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (referencji), że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ); 4) wykazu narzędzi (pojazdów, sprzętu, informacja o bazie magazynowo-transportowej) w posiadaniu Wykonawcy w celu realizacji zamówienia publicznego (wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ);

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium Kwota wadium wynosi 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Terminem wpłaty wadium jest uznanie na rachunku bankowym Zamawiającego ww. kwoty. Na poleceniu przelewu należy dokonać następującej adnotacji: "Wadium do postępowania nr ZZF.271.1.2020". 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.) 4. Uwaga: dokument gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych lub poręczeń winien zawierać wyszczególnione warunki utraty kwoty wadium przez Wykonawcę (zatrzymania wadium przez Zamawiającego), tj. w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą, tjj. 30 dni od terminu składania ofert. 6. Potwierdzeniem wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna jest oryginalny dokument banku, ubezpieczyciela lub poręczyciela, wystawiony na Zamawiającego - Gminę Golczewo, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo z oznaczeniem: Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych" złożony razem z ofertą. 7. Oferta niezabezpieczona wadium zostanie odrzucona. 8. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 148 ust. 4 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium, które zostało wniesione w pieniądzu, na poczet zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Istotne warunki umowy zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ - wzór umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020-01-24

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.