Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Urząd Miasta Leszna udzielone zamówienie publiczne na budowę nawierzchni jezdni

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna

Budowa nawierzchni jezdni wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym sięgacza ulicy Edmunda Bojanowskiego w Lesznie

Data utworzenia: 2019-12-30T12:55:53.637

Data publikacji: 2019-12-30T13:13:54.77

Nazwa zamawiającego: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna

Ulica: ul. Kazimierza Karasia

Numer domu: 15

Numer mieszkania:

REGON: 00066099500000

Miejscowość: Leszno

Kod pocztowy: 64-100

Państwo: Polska

Województwo: wielkopolskie

Telefon: 65 5298100

Fax: 65 5298131

E-mail: dpolaszek@leszno.pl, odurczok-gosiewska@leszno.pl

Biuletyn: 510282754-N-2019

Pozycja: 510282754-N-2019

Strona WWW: www.bip.leszno.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 584716-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Budowa nawierzchni jezdni wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym sięgacza ulicy Edmunda Bojanowskiego w Lesznie

Numer referencyjny: IN.271.17.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni jezdni wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym sięgacza ulicy Edmunda Bojanowskiego w Lesznie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie robót w zakresie branży drogowej tj.: • Roboty ziemne – wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, • Wyprofilowanie podłoża pod nawierzchnię, • Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm gr 22,0 cm, • Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 w betoniarce, gr 20,0 cm, • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8,0 cm, na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3,0 cm. 2) Wykonie robót w zakresie branży sanitarnej tj.: • Sieć kanalizacji deszczowej z rur pełnościennych PVC SN8 Dn315mm, L=42,6m, • Prefabrykowane studnie żelbetowe Dn1000 mm – 2 szt., • Przykanaliki deszczowe PVC SN8 Dn160mm – L= 6,8m, 2 szt., • Trójnik redukcyjny PVC Dn315/160mm – 1 szt. • Wpusty deszczowe – 2 szt. 3) Wykonanie robót w zakresie branży elektrycznej tj.: • Ułożenie rur osłonowych z PCW - D50, • Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m YAKY 4x35mm2, • Montaż i stawianie słupów oświetleniowych – 3 szt., • Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie, • Montaż uziomów. Zakres zamówienia należy wykonać zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje są załącznikami do SIWZ (Załącznik nr 8 do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.bip.leszno.pl. 4. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w: 1) projekcie budowlanym, 2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) obowiązujących normach, 4) przedmiarach robót z uwzględnieniem poniższych warunków do w/w dokumentów: 1) wszystkie użyte materiały oraz technologie robót muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązujących normach oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 2) przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca okaże Inspektorom Nadzoru świadectwo dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełnienia wymogów określonych w Specyfikacjach Technicznych i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie, 3) nierówności podłużne i poprzeczne dla nawierzchni z kostki mierzone 4 m łatą i klinem nie mogą przekraczać 6 mm. 4) nośność podbudowy powinna odpowiadać wymaganiom dla ruchu KR-1. 5) ewentualne materiały porozbiórkowe, masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie należy zagospodarować we własnym zakresie. Powyższe należy ująć w cenie ofertowej włącznie z opłatą za wysypisko. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej. 6) Wykonawca zobowiązany jest do wypłukania wykonanej kanalizacji przed dokonaniem odbioru końcowego robót celem dokonania inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci. Inspekcja TV musi określać spadek podłużny wykonanej kanalizacji. Jeżeli w inspekcji TV stwierdzi się nieprawidłowości w wybudowanym odwodnieniu Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia w ustalonym terminie wskazanych przez Zamawiającego usterek oraz przeprowadzenia na swój koszt ponownej inspekcji TV.

CPN główny przedmiot: 45233140-2Leszno Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.