Dzisiaj jest: 18.7.2024, imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta

przetarg na dostawę środków do dezynfekcji

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

przetarg na dostawę środków do dezynfekcji

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 551524-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

Regon: 29046900000

ulica: ul. Koszarowa

Numer domu: 5

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 51-149

Miejscowość: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 71 3261325 w. 128

e-mail: elzbietajanicka@interia.pl

Fax: 71 3260622

Adres strony internetowej (URL): WWW.szpital.wroc.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Wojewódzki Szpital specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5, Sekcja Umów i Zamówień Publicznych, Budynek J, pokój nr 15, I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

przetarg na dostawę środków do dezynfekcji

Numer referencyjny:

PN 44/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

44

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do dezynfekcji, których asortyment oraz ilości określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy. 1) Zamówienie wykonywane będzie w okresie kolejnych 12 miesięcy. 2) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę VAT na nośniku magnetycznym (dyskietka, CD, pendrive oraz w formie papierowej. 3) Data ważności i numer serii musi być oznaczona na opakowaniu każdego środka do dezynfekcji. 4) Data ważności i numer serii muszą być naniesione na fakturę. 5) Zamawiający będzie składał zamówienie telefonicznie bądź faksem. 6) Dostawa do magazynu Apteki w siedzibie Zamawiającego będzie realizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy. 7) dla zadania 33c - Wykonawca, raz w roku, dokona analizy poprawności procesów zachodzących w myjni - dezynfektorze i przedstawi z tej analizy raport Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zwiększenia w okresie realizacji umowy ilości zamawianego przedmiotu zamówienia, nie więcej niż 20% w stosunku do ilości stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego. Wykonawca zobowiąże się w takim przypadku umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości środków do dezynfekcji na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem podstawowym. CPV: 33.63.16.00-8 4.2. Przedmiot zamówienia powinien: 1) Posiadać aktualne pozwolenie na wprowadzenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia. 2) Posiadać wpis do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub deklarację zgodności CE oraz dla pozycji, gdzie jest wymagana, opinię Instytutu Matki i Dziecka i/lub Centrum Zdrowia Dziecka. 3) Być dostarczany w oryginalnych jednostkowych opakowaniach. 4) Posiadać oznakowanie danego środka czytelne, jednoznaczne, prawdziwe, napisane w języku polskim, na etykiecie. 5) Posiadać oznakowanie na etykiecie, zawierające: nazwę preparatu i substancji czynnych, datę ważności, zalecenia dotyczące zakresu stosowania i działania biobójczego, napis " przed użyciem przeczytaj załączona ulotkę informacyjną" w przypadku, gdy wielkość opakowania uniemożliwia zawarcie wszystkich istotnych informacji, znak CE oraz numer jednostki modyfikującej, jeżeli wydawała oceny zgodności ( dotyczy preparatu zakwalifikowanego jako wyrób medyczny) 6) Oferent ma przedstawić opinie o kompatybilności preparatów do mycia, nawilżania i dezynfekcji z endoskopami Pentax/Olympus, kardiomonitorami Drager i głowicami USG na piśmie do pozycji z załącznika nr 1których dotyczy. 7) opinia producenta o kompatybilności preparatów do mycia i dezynfekcji w myjni -dezynfektorze Wassenburg WD 440 do pozycji z załącznika nr 1 których jeżeli dotyczy 8) Zamawiający nie uzna za ważne oferty produktów, które spektrum działania, mają potwierdzone jedynie przez normy (EN 1040, EN1275), na podstawie których, nie można uznać, że produkt jest chemicznym środkiem dezynfekcyjnym lub antyseptycznym przeznaczonym do określonego stosowania. Produkty mają być dostarczane w oryginalnych jednostkowych opakowaniach, posiadających na etykiecie w języku polskim: tożsamość wszystkich substancji czynnych i ich stężenie, zakres stosowania, zalecenia dotyczące stosowania, dawki lub ilości dla każdego zakresu stosowania lub w razie potrzeby napis "przed użyciem przeczytaj załączoną ulotkę informacyjną", gdy wielkość opakowania uniemożliwia zamieszczenie wszystkich istotnych informacji. 9) Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatów konfekcjonowanych w innych opakowaniach niż podane, za wyjątkiem pozycji, gdzie Zamawiając dopuścił zmiany. 10) Zamawiający jest wyposażony w system dozowników łokciowych na opakowania wyłącznie 500 ml. 4.3.Wykonawca dostarczy ulotki informacyjne i karty charakterystyki w ramach testów .W razie wątpliwości Zamawiający ma prawo wezwać do dostarczenia próbek

II.5) Główny kod CPV:

33631600-8

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczeniecena98,00termin dostawy2,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

237037,00

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

12

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Wpis do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub deklaracji zgodności CE

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; 3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Uwaga: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca przekaże w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7) oświadczenia Wykonawcy: a) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych należności, b) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, c) o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do dezynfekcji, których asortyment oraz ilości określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy. 1) Zamówienie wykonywane będzie w okresie kolejnych 12 miesięcy. 2) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę VAT na nośniku magnetycznym (dyskietka, CD, pendrive oraz w formie papierowej. 3) Data ważności i numer serii musi być oznaczona na opakowaniu każdego środka do dezynfekcji. 4) Data ważności i numer serii muszą być naniesione na fakturę. 5) Zamawiający będzie składał zamówienie telefonicznie bądź faksem. 6) Dostawa do magazynu Apteki w siedzibie Zamawiającego będzie realizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy. 7) dla zadania 33c - Wykonawca, raz w roku, dokona analizy poprawności procesów zachodzących w myjni - dezynfektorze i przedstawi z tej analizy raport Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zwiększenia w okresie realizacji umowy ilości zamawianego przedmiotu zamówienia, nie więcej niż 20% w stosunku do ilości stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego. Wykonawca zobowiąże się w takim przypadku umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości środków do dezynfekcji na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem podstawowym. CPV: 33.63.16.00-8 4.2. Przedmiot zamówienia powinien: 1) Posiadać aktualne pozwolenie na wprowadzenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia. 2) Posiadać wpis do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub deklarację zgodności CE oraz dla pozycji, gdzie jest wymagana, opinię Instytutu Matki i Dziecka i/lub Centrum Zdrowia Dziecka. 3) Być dostarczany w oryginalnych jednostkowych opakowaniach. 4) Posiadać oznakowanie danego środka czytelne, jednoznaczne, prawdziwe, napisane w języku polskim, na etykiecie. 5) Posiadać oznakowanie na etykiecie, zawierające: nazwę preparatu i substancji czynnych, datę ważności, zalecenia dotyczące zakresu stosowania i działania biobójczego, napis " przed użyciem przeczytaj załączona ulotkę informacyjną" w przypadku, gdy wielkość opakowania uniemożliwia zawarcie wszystkich istotnych informacji, znak CE oraz numer jednostki modyfikującej, jeżeli wydawała oceny zgodności ( dotyczy preparatu zakwalifikowanego jako wyrób medyczny) 6) Oferent ma przedstawić opinie o kompatybilności preparatów do mycia, nawilżania i dezynfekcji z endoskopami Pentax/Olympus, kardiomonitorami Drager i głowicami USG na piśmie do pozycji z załącznika nr 1których dotyczy. 7) opinia producenta o kompatybilności preparatów do mycia i dezynfekcji w myjni -dezynfektorze Wassenburg WD 440 do pozycji z załącznika nr 1 których jeżeli dotyczy 8) Zamawiający nie uzna za ważne oferty produktów, które spektrum działania, mają potwierdzone jedynie przez normy (EN 1040, EN1275), na podstawie których, nie można uznać, że produkt jest chemicznym środkiem dezynfekcyjnym lub antyseptycznym przeznaczonym do określonego stosowania. Produkty mają być dostarczane w oryginalnych jednostkowych opakowaniach, posiadających na etykiecie w języku polskim: tożsamość wszystkich substancji czynnych i ich stężenie, zakres stosowania, zalecenia dotyczące stosowania, dawki lub ilości dla każdego zakresu stosowania lub w razie potrzeby napis "przed użyciem przeczytaj załączoną ulotkę informacyjną", gdy wielkość opakowania uniemożliwia zamieszczenie wszystkich istotnych informacji. 9) Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatów konfekcjonowanych w innych opakowaniach niż podane, za wyjątkiem pozycji, gdzie Zamawiając dopuścił zmiany. 10) Zamawiający jest wyposażony w system dozowników łokciowych na opakowania wyłącznie 500 ml. 4.3.Wykonawca dostarczy ulotki informacyjne i karty charakterystyki w ramach testów .W razie wątpliwości Zamawiający ma prawo wezwać do dostarczenia próbek

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena98,00termin dostawy2,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) zaprzestania produkcji przez producenta i wprowadzenia asortymentu zamiennego, w cenie nie wyższej niż zaoferowana w przetargu i pod warunkiem przesłania próbek nowego asortymentu do Zamawiającego w celu potwierdzenia, że nowy asortyment spełnia wymagania zamawiającego; 2) zmiany postanowień zawartej umowy, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zaoferuje ceny zakupu przedmiotów zamówienia, korzystniejsze niż zaoferował w ofercie, która została wybrana jako najkorzystniejsza; 3) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie. Zmiana cen spowodowana wprowadzeniem ustawowej zmiany stawki podatku VAT; 4) zmiany cen przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany ceny urzędowej. 5) Dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. 6) Zamawiający może wypowiedzieć umowę z jedno miesięcznym okresem wypowiedzenia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-10

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: PN 44/18 - przetarg na dostawę środków do dezynfekcji-zadanie nr 2

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Wrocław codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.