Dzisiaj jest: 16.4.2024, imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

usługi poligraficzne dla WydawnictwaPoznańskie Studia Pol

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

usługi poligraficzne dla Wydawnictwa"Poznańskie Studia Polonistyczne"Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.Przetarg został podzielony na dwie części:Część 1: Usługa poligraficzna w zakresie druku cyfrowego książek.Część 2: Usługa poligraficzna w zakresie druku offsetowego książek.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 552723-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Regon: 1293330000

ulica: ul. Wieniawskiego

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 61-712

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 61 8294440

e-mail: przetargisdzp@amu.edu.pl

Fax: 61 8294012

Adres strony internetowej (URL): www.amu.edu.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.amu.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie na adres wskazany poniżej

Adres:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

usługi poligraficzne dla Wydawnictwa"Poznańskie Studia Polonistyczne"Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.Przetarg został podzielony na dwie części:Część 1: Usługa poligraficzna w zakresie druku cyfrowego książek.Część 2: Usługa poligraficzna w zakresie druku offsetowego książek.

Numer referencyjny:

ZP/900/U/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługi poligraficzne dla Wydawnictwa "Poznańskie Studia Polonistyczne" Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Wspólny Słownik Zamówień: 79810000-5 3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Nr części Opis zadania częściowego 1 Usługa poligraficzna w zakresie druku cyfrowego książek Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku A do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazujący zakres usługi zgodnie ze opisem zawartym w Załączniku nr A do SIWZ. 2 Usługa poligraficzna w zakresie druku offsetowego książek Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku B do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazujący zakres usługi zgodnie ze opisem zawartym w Załączniku nr B do SIWZ. 3.3. W okresie obowiązywania umowy przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie, zależnie od potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień składnych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 3.4. Wielkość każdorazowego zamówienia wynikać będzie tylko i wyłącznie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego, zgłoszonych za pomocą poczty elektronicznej, lub pisma doręczonego Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 3.5. Standardowy termin wykonania zamówienia i dostarczenia go wraz z protokołem odbioru nie przekroczy w przypadku: -część 1 - druk cyfrowy: oprawa broszurowa 10 dni kalendarzowych, oprawa broszurowej ze skrzydełkami 15 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia oraz kompletu materiałów przez Zamawiającego - część 2- druk offsetowy: oprawa twarda 15 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia oraz kompletu materiałów przez Zamawiającego 3.6. Przy czym w terminie 48 godzin od daty złożenia zamówienia oraz kompletu materiałów Wykonawca wykona i przedłoży Zamawiającemu egzemplarz sygnalny, celem sprawdzenia poprawności montażu, druku i oprawy przed drukiem całego nakładu. 3.7. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie ekspresowym. Ekspresowy termin wykonania zamówienia nie przekroczy 10 dni kalendarzowych. 3.8. W zamówieniu Zamawiający może wskazać, że Wykonawca będzie zobowiązany odebrać przygotowane do druku materiały wraz z zamówieniem szczegółowo opisującym wymagane parametry (nakład, format, liczba stron, materiały, rodzaj oprawy, czas realizacji zamówienia itp.), w terminie 1 - 2 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia zgłoszonego za pomocą poczty elektronicznej, lub pisma doręczonego Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, wskazanego w ust. 14, własnym transportem z siedziby Wydawnictwa "Poznańskie Studia Polonistyczne" Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, przy ul. A. Fredry 10, 61-701 Poznań. 3.9. Wykonawca dostarczy czystodruki (dla druku cyfrowego) lub ozalidy (dla druku offsetowego) poszczególnych arkuszy oraz miękkich okładek (po foliowaniu) celem sprawdzenia i ewentualnej korekty - przed oprawa całego nakładu. 3.10. Wykonawca dostarczy egzemplarz sygnalny publikacji , celem sprawdzenia poprawności oprawy- przed oprawieniem całego nakładu. 3.11. Każde wykonane zamówienie wraz z protokołem odbioru Wykonawca dostarczy własnym transportem oraz wniesie do magazynu Wydawnictwa " Poznańskie Studia Polonistyczne" UAM, przy ul. A. Fredry 10, 61-701 Poznań. 3.12. Jakość druku, oprawy i pozostałych parametrów (materiały, kolory) musi być zgodna z odpowiednimi normami technicznymi. 3.13. Wykonawca zobowiązany jest do kolportażu egzemplarzy obowiązkowych do 17 odbiorców, w terminie 2 tygodni od otrzymania rozdzielnika. W rozdzielniku określona tez będzie liczba egzemplarzy w paczce. 3.14. W przypadku zastrzeżeń dotyczących usług wydawniczych i drukarskich, sposobu wykonania druku czy okładki, Wykonawca wybrany w postępowaniu zobowiązany jest uwzględnić dyspozycje uprawnionego pracownika Zamawiającego, wskazanego w ust. 13, na swój koszt. 3.15. Wykonawca dostawczy wraz z ofertą próbki w postaci wydrukowanych przez siebie książek, Wykaz wymaganych próbek został zawarty w rozdziale 6 ust.11 poz. 8 tabeli. Niedostarczenie wraz z ofertą próbek książek skutkować będzie odrzuceniem oferty. Nie ma możliwości uzupełnienia próbek w przypadku, gdy ocena techniczna próbek stanowi kryterium oceny ofert. 3.16. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi. 3.17. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) tj. prace wykonywane przy druku cyfrowym lub offsetowym oraz prace przy oprawianiu książek oraz złoży pisemny wykaz ilościowy tych osób wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na umowę o pracę wraz ze wskazaniem, czy jest zatrudniona na cały etat czy na jego część (a jeśli część to jaką) w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku naliczona zostanie kara umowna zgodnie z §7 ust.1 pkt.d) Istotnych postanowień do umowy oraz może to stanowić podstawę natychmiastowego wypowiedzenia umowy. 3.18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 3.19. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 3.20. Zamawiający żąda informacji, o których mowa w ust. 3.19, w przypadku zamówień na dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi. 3.21. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.22. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 3.23. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 3.24. Przepisy punktu 3.16. i 3.17 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.25. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 3.26. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.5) Główny kod CPV:

79810000-5

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczeniecena60,00ocena techniczna (jakośc wykonania) 40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

12

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin wykonania zamówienia - na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do czasu wykorzystania kwoty, na którą zostanie zawarta umowa. W okresie obowiązywania umowy przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie, zależnie od potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień składnych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - część 1: 1 usługę poligraficzne o wartości 20.000,00 zł w zakresie druku cyfrowego - część 2: 1 usługę poligraficzne o wartości 60.000,00 zł w zakresie druku offsetowego oraz załączą dowody potwierdzające, czy wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Uwaga! Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokument winien złożyć każdy z wykonawców. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz wykonanych usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3miesiace przed upływem terminu składania ofert. Wykaz usług potwierdzający spełnianie warunku o którym mowa w rozdziale 5 pkt 5.1. ppkt 2a) SIWZ Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - wykaz ten podpisuje pełnomocnik.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

formularz ofertowy Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie dokument ten podpisuje pełnomocnik. oświadczenie o niewykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu., Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - oświadczenie to składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeśli dotyczy) oświadczenie o podwykonawcach (jeśli dotyczy) zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (jeśli dotyczy) pełnomocnictwo: - jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, - jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Próbki asortymentu, tj. Wydrukowane przez siebie książki w ilościach: - część 1: 3 pozycje książkowe wydrukowane metodą cyfrową w oprawie broszurowej (i ze skrzydełkami), w tym 1 książka o objętości min. 300 stron. - część 2: 3 pozycje książkowe wydrukowane metodą offsetową w oprawie twardej, w tym 1 książka o objętości min. 300 stron. Książki należy dostarczyć wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań. Dostarczone próbki będą służyły do oceny ofert w kryterium jakości zgodnie z rozdziałem 13 pkt.3 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Zadanie nr 1 - 1 000.00 zł Zadanie nr 2 - 3 000.00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

0

Maksymalna liczba wykonawców

0

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00ocena techniczna40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach przewidzianych w paragrafach poprzedzających niniejszej umowy oraz w przypadku : a) zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn wskazanych w § 2 ust. 2, b) zmiany podwykonawcy o którym mowa w § 8 ust 1. W takim wypadku zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy, jeśli dokumenty złożone przez Wykonawcę wykażą, iż nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano, c) rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w § 8 ust.1. W takim wypadku zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy jeśli dokumenty złożone przez Wykonawcę wykażą iż Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano. d) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy obowiązujących przepisów dotyczących zastosowania stawek podatku VAT, składka brutto ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez uwzględnienie stawki VAT zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami od dnia ich wejścia w życie. e) wskazanym w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz ust. 1 a - 1 e ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-16

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

2018-06-14

okres w dniach:

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Usługa poligraficzna w zakresie druku offsetowego książek

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Poznań codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.