Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Wrocław przetarg na wykonywanie obsług technicznych napraw bieżących pojazdów

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Wykonywanie obsług technicznych, napraw bieżących pojazdów służbowych oraz napraw głównych silników pojazdów służbowych - zleconych przez Stację Obsługi Samochodów w Wałbrzychu Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu;

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 516749-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Regon 930156216

ulica Podwale

Numer domu 31-33

Numer mieszkania

Kod pocztowy 50-040

Miejscowość Wrocław

Województwo dolnośląskie

Państwo Polska

Numer telefonu +48713403716

e-mail eliza.sciborska@wr.policja.gov.pl

Fax +48717824171

Adres strony internetowej (URL) www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

W FORMIE PISEMNEJ

Adres

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonywanie obsług technicznych, napraw bieżących pojazdów służbowych oraz napraw głównych silników pojazdów służbowych - zleconych przez Stację Obsługi Samochodów w Wałbrzychu Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu;

Numer referencyjny

PU-2380-002-029-002/2018/AB

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsług technicznych, napraw bieżących pojazdów służbowych oraz napraw głównych silników pojazdów służbowych - zleconych przez Stację Obsługi Samochodów w Wałbrzychu Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu; oznaczenie sprawy PU-2380-002-029-002/2018/AB. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1. W przypadku obsługi technicznej - diagnostykę pojazdu oraz wymianę zużytych części mechanicznych i elektrycznych oraz płynów eksploatacyjnych podlegających okresowej wymianie, wynikającej z zaleceń producenta danej marki. 2.2. W przypadku naprawy bieżącej - diagnostykę pojazdu oraz wymianę uszkodzonych części mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych będących konsekwencją awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu. 2.3. W przypadku naprawy głównej silnika - naprawę główną silnika (remont silnika) polegający na przywróceniu, zgodnie z danymi naprawczymi, właściwego stanu technicznego jego części, ze szczególnym uwzględnieniem układu tłokowo-korbowego, przy czym wymiana uszczelki pod głowicą wraz z jej sprawdzeniem i naprawą, nie jest traktowana jako naprawa główna silnika. 2.4. Uwaga. Wykaz pojazdów służbowych objętych usługą w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia określają załącznik nr 1a do Istotnych Postanowień Umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Przy czym wskazana ilość i rodzaj pojazdów ma charakter szacunkowy, a faktyczna ich liczba podlegająca usługom będzie zależna od ilości zaistniałych awarii oraz gospodarki transportowej jednostek Policji, szczególnie w zależności od ilości i rodzaju nabywanych pojazdów lub wycofywanych z eksploatacji. 3. Postępowanie nie zostało podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ponieważ postępowanie dotyczy usługi świadczonej dla określonej jednostki organizacyjnej zamawiającego - Stacji Obsługi Samochodów w Wałbrzychu Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, oraz nie ogranicza ubiegania się o zamówienie małym i średnim przedsiębiorcom. 3.1. Wykonywanie obsług technicznych, napraw bieżących pojazdów służbowych oraz napraw głównych silników pojazdów służbowych - zleconych przez Stację Obsługi Samochodów w Wałbrzychu Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu dla miasta Wałbrzycha oraz powiatów wałbrzyskiego, jaworskiego, kamiennogórskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego. 3.1.1. Marki i rodzaj pojazdów służbowych oraz ich ilości zostały określone w dokumencie pn. Wykaz pojazdów służbowych typu osobowe, dostawcze i terenowe, przewidzianych do obsług technicznych, napraw bieżących i napraw głównych silników, stanowiącym załącznik nr 1a do Istotnych Postanowień Umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 4. W odniesieniu do warunku określonego w art 29 ust. 5 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie zamówień publicznych (Dz.U. UE.L Nr 94, s. 65), Zamawiający informuje, że przedmiotowa usługa nie ma wpływu na dostępność dla osób niepełnosprawnych, gdyż dotyczy napraw pojazdów służbowych. 5. Na podstawie art 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2014 r poz. 1502 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG - przez Wykonawcę (podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę) osób wykonujących bezpośrednio naprawy/przeglądy na cały okres realizacji zamówienia. 5.1. Zatrudnienia - minimum 2 osób - o których mowa powyżej nastąpi przed dniem rozpoczęcia wykonywania przez te osoby czynności i najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania czynności przez daną osobę. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu poszczególnych osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zadania z podaniem terminów ważności umów oraz stanowisk pracy zatrudnionych osób, przed przystąpieniem do wykonania umowy. 5.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę (podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do 5.2.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 5.2.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 5.2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5.3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 15 dni, licząc od dnia tego wezwania, przedłożyć stosowne dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy, w tym: 5.3.1. oświadczenie wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 5.3.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych, tj w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 5.3.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 5.3.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5.4. Obowiązek zatrudnienia określonej ilości osób, o których mowa wyżej, zostanie uznany za spełniony również w przypadku wcześniejszego zatrudnienia wymaganej ilości osób, to znaczy - przed złożeniem oferty na przedmiotowe zamówienie. 5.5. Zobowiązanie Wykonawcy do zatrudnienia osób na zasadach opisanych powyżej dotyczy również faktycznie zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia podwykonawców. W tym przypadku zapisy umów Wykonawcy z podwykonawcami muszą regulować kwestię zatrudnienia osób analogicznie jak niniejsza umowa (do zakresu objętego umową o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo), by bezwzględnie umożliwić Wykonawcy realizację obowiązku przedłożenia dokumentów, o których mowa wyżej w punkcie 5.3. Niespełnienie w tych okolicznościach wymienionych wymagań umów o podwykonawstwo pociągnie za sobą zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający zwróci się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5.6. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku określonego wyżej w punkcie V, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne określone w Istotnych Postanowieniach Umowy. 6. Dopuszczalność udziału podwykonawców. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców (załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku braku takiej informacji, Zamawiający przyjmie, że wykonawca zamierza wykonać niniejsze zamówienie samodzielnie - bez udziału podwykonawców. 6.1. Zamawiający wymaga, aby umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zawierała co najmniej oznaczenie stron umowy, przedmiotu umowy (wskazanie dostaw lub usług powierzanych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom), termin realizacji umowy, termin zapłaty wynagrodzenia oraz jego wysokość oraz wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez osoby wykonujące czynności wskazane wyżej w punkcie 5. 6.2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę o podwykonawstwo, dotyczącą niniejszego zamówienia, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 6.3. Umowa o podwykonawstwo powinna zawierać również postanowienia dotyczące niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o przypadkach uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia

II.5) Główny kod CPV

50110000-9

Dodatkowe kody CPV

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia12

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

12

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ VI Warunki realizacji zamówienia oraz wymagania określone przez zamawiającego dla przedmiotu dostaw 1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym przetargiem nieograniczonym, w tym sposób i terminy zapłaty, rozliczenia za realizację zamówienia, warunki gwarancji, obowiązki stron i inne istotne postanowienia - Zamawiający określił w Istotnych Postanowieniach Umowy (załącznik numer 2 do SIWZ), które wiążą zamawiającego oraz wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z treścią Istotnych Postanowień Umowy i zaakceptować wszystkie zawarte w nich postanowienia oraz uwzględnić w cenie oferty. Wykonawcy są zobowiązani zagwarantować zachowanie warunków i wymagań dotyczących realizacji zamówienia uregulowanych w Istotnych postanowieniach umowy. 3. Potwierdzeniem akceptacji warunków realizacji zamówienia będzie dla zamawiającego złożenie stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym (załącznik numer 1 do SIWZ). 4. Warsztat wykonawcy winien znajdować się na terenie Wrocławia. W formularzu ofertowym (załącznik numer 1 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest wskazać adres warsztatu, w którym będą wykonywane naprawy/przeglądy samochodów objętych przedmiotem zamówienia. 3. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 3.1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - propozycję zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Zobowiązane złożone w innej formie niż proponowana w zał. nr 7 do SIWZ musi zawierać wszystkie wymagane w nim informacje. 3.3.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3.4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3.5.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3.6.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w punkcie 3.1., nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 3.6.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 3.6.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w punkcie 3.5. 3.7.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, które stanowią załącznik nr 3 do SIWZ (warunki udziału) i załącznik nr 4 do SIWZ (podstawy wykluczenia). ROZDZIAŁ VIII Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przed upływem terminu składania ofert 1. Formularz ofertowy (oferta) odpowiednio wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (załącznik numer 1 do SIWZ). 2. Oświadczenia (załączniki nr 3 i 4 do SIWZ). Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (załączniki nr 4 do SIWZ) oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załączniki nr 3 do SIWZ), w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załączniki nr 3 i 4 do SIWZ). 3. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - propozycję zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo. W przypadku, gdy formularz ofertowy (ofertę), oświadczenia lub dokumenty podpisują osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu określającego status prawny wykonawcy (np. odpis z właściwego rejestru), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał) lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. Pełnomocnictwo wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art 23 ust. 1 ustawy 5.1. Są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 5.2. Są zobowiązani do dołączenia do oferty pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa wyżej. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 5.3. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 5.3.1. Łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 5.3.2. Oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 5.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej. 5.5. Zgodnie z art 141 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6. W przypadku wnoszenia oferty przez wspólników spółki cywilnej należy złożyć wraz z ofertą 6.1. Każdy ze wspólników spółki cywilnej składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załączniki nr 3 i 4 do SIWZ). 6.2. W przypadku, gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników - pełnomocnictwo wspólników do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez wszystkich wspólników lub ich prawnie upoważnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie pisemnej (oryginał) bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa tych warunków.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeśli Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 150000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące 2.3.1. Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli Wykonawca będzie dysponował minimum 3 (trzema) podnośnikami samochodowymi - trzy stanowiska - oraz stanowiskiem elektryka i diagnosty, oraz zatrudni minimum 2 (dwie) osoby na umowę o pracę na pełnym etacie przez okres realizacji umowy

Tak

Informacje dodatkowe

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

3. Etap drugi. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia publicznego wezwie, na podstawie art 26 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień ich złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art 25 ust. 1 punkt 1 i 3 ustawy Pzp (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu), tj. 3.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda: 3.3.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.3.1.1.Dokument może być przedstawiony w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (podstawa prawna § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126). 3.3.2. Oświadczenia o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 9 do SIWZ); 3.3.3. Oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 9 do SIWZ); 3.3.4. Oświadczenia, o którym mowa wyżej w punktach 3.3.2. i 3.3.3., należy przedstawić w formie pisemnej (oryginał) - podstawa prawna § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126). 4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp., może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Zamawiający wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z postępowaniu w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załączniki nr 3 i 4 do SIWZ), składanym na podstawie art 25a ust. 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3. Etap drugi. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia publicznego wezwie, na podstawie art 26 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień ich złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art 25 ust. 1 punkt 1 i 3 ustawy Pzp (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu), tj. 3.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda dokumentów (np. polisa) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną równą co najmniej 150000,00 zł. 3.1.1. Dokument może być przedstawiony w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (podstawa prawna § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126). 3.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 3.2.1. Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3.2.1.1.Wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 3.2.2. Wykaz (oświadczenie), o którym mowa wyżej w punkcie 3.2.1, należy przedstawić w formie pisemnej (oryginał) - podstawa prawna § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp., może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa wyżej w punkcie 3.2.1. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w punkcie 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany wyżej w punkcie 3.2.1., składa dokument, o którym mowa wyżej w punkcie 5, w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.3.1. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. Pozostałe przesłanki wykluczenia z postępowania, wskazane w art 24 ust. 1 ustawy Pzp, będą oceniane na podstawie oświadczenia Wykonawcy składanego wraz z ofertą (załączniki nr 3 i 4 do SIWZ). 4. UWAGA! W związku z powołanymi wyżej przepisami: 4.1. W świetle art 24 ust. 11 Pzp każdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art 86 ust. 5 Pzp, ma obowiązek przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4.1.1. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik numer 6 do SIWZ. 4.2. W myśl art 24 ust. 1 pkt 23 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Zgodnie z art 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwości dokonania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z § 12 Istotnych Postanowień Umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 3. Strony przewidują możliwość dokonywania zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności, gdy: 1. nastąpiła zmiana oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy lub osób będących przedstawicielami stron, 2. zaistniały okoliczności, leżące po stronie Zamawiającego, do których w szczególności zaliczyć należy likwidację jednostek Policji, zmianę lokalizacji jednostki, znaczące zmiany w strukturze organizacyjnej jednostek itp., skutkujące koniecznością rezygnacji przez Zamawiającego z całości lub części usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, zostaną dokonane na podstawie dokumentów zawierających uzasadnienie zmian oraz wymagają aneksu w formie pisemnej. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy z jednoczesnym naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt.1 , w szczególności gdy: 1.pojazd zostanie uszkodzony, zniszczony lub utracony z winy Wykonawcy, 2.trzy krotnie, w trakcie trwania umowy, nastąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, 3.Wykonawca zaprzestanie wykonania usługi lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, 4.Wykonawca ogłosi upadłość 5.Zamawiający stwierdzi naruszenie klauzuli poufności. 6. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca w sposób rażący nie wywiązuje się z postanowień umowy, w szczególności gdy obsługi lub naprawy wykonywane są wadliwie, powodując przedłużanie procedur odbioru pojazdu lub w przypadku montażu części zamiennych o nieodpowiedniej jakości lub pochodzących z nielegalnych źródeł. Przy czym, w przypadku przedłużania procedury odbioru pojazdu będą miały zastosowania zapisy § 10 ust. pkt.2, niezależnie od rozwiązania umowy. 7. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności wraz z uzasadnieniem tej czynności. 8. Zamawiający może odstąpić od naprawy pojazdu w przypadku, gdy: 1.wartość wynagrodzenia uległaby znacznemu wzrostowi o montaż części zamiennych nieuwzględnionych w kosztorysie naprawy, które były niewidoczne w trakcie oględzin kosztorysowych, 2.realizacja zamówienia byłaby nierentowna, w szczególności w przypadku, gdy wartość naprawy bieżącej przekroczy 70% wartości rynkowej pojazdu - w tym przypadku Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego roszczeń wynikających z odstąpienia od realizacji usługi. 9. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty cenowej, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1.wynagrodzenie za wykonanie usługi może ulec zmianie w wyniku zaistnienia konieczności naprawy elementów uszkodzonych i nieujawnionych w trakcie diagnozy lub ujawnionych w trakcie wykonywania usługi, 2. dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania usługi z powodu siły wyższej albo z powodu okoliczności zależnych od Zamawiającego lub w przypadku wydłużenia czasu oczekiwania na części zamienne, jeżeli część zamienna jest importowana spoza granic kraju, 3. dopuszczalna jest zmiana zakresu rzeczowego naprawy w wyniku zaistnienia konieczności naprawy elementów uszkodzonych i nieujawnionych w trakcie diagnozy lub ujawnionych w trakcie wykonywania usługi, 4. dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania usługi w wyniku zaistnienia konieczności naprawy elementów uszkodzonych i nieujawnionych w trakcie diagnozy kosztorysowej lub ujawnionych w trakcie wykonywania usługi, 5. dopuszczalna jest zmiana płatnika należności wynikających z niniejszej umowy np. w przypadku zdiagnozowania, że naprawa bieżącą pojazdu jest wynikiem złej eksploatacji pojazdu przez użytkownika, co skutkuje powstaniem szkody u Zamawiającego. 10. Jeśli Wykonawca zobowiązał się w złożonej ofercie do zatrudnienia pracownika na umowę o pracę w rozumieniu art 22 § 1 Kodeksu Pracy, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu do wglądu - przed przystąpieniem do wykonania umowy - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby dokonującej naprawy. Oświadczenie to powinno zawierać: 1.dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 2.datę złożenia oświadczenia, 3.wskazanie, że czynność wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, 4.rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, 5. podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 11. Jeżeli w wykazie, o którym mowa w ust. 10, Wykonawca przeprowadzi aktualizację to jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o tej zmianie w terminie do 7 dni.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-19

godzina

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

4. Język oferty. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Wrocław codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.