Dzisiaj jest: 31.1.2023, imieniny: Joanny, Ksawerego, Luizy

Przetarg na sprzedaż pojazdów w Krakowie

Dodano: 5 lat temu Czytane: 2109

Oferta przetargowa na sprzedaż samochodów używanych w Krakowie

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie
31-060 Kraków, ul. Dajwór 27
ogłasza przetarg w formie pisemnego przetargu publicznego
NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH POJAZDÓW:

Tabela 1
Nr poz. w tab. Nr rejestr. Marka i typ Rok prod. Rodzaj Cena wywoławcza brutto [zł] Przebieg km UWAGI
1 KR678LR FIAT PANDA 2009 ciężarowy 7 400,00 55824 Nieważne badanie techniczne
2 KR092CN SKODA FABIA 2007 ciężarowy 6 700,00 123669
3 KR094CN SKODA FABIA 2007 ciężarowy 5 600,00 108246
4 KR097CN SKODA FABIA 2007 ciężarowy 7 000,00 105233 Nieważne badanie techniczne
5 KR1875Y SKODA FABIA 2006 ciężarowy 5 600,00 152770
6 KR209FF SKODA FABIA 2007 ciężarowy 8 000,00 45911
7 KR562CW SKODA FABIA 2007 ciężarowy 5 500,00 139297
8 KR851AL SKODA FABIA 2006 ciężarowy 5 600,00 112380 Nieważne badanie techniczne
9 KR7263Y VW. Caddy 1,9 TD 2006 osobowy 12 900,00 90954
10 KR551CW VW. T-5 Transporter 2,5 TDI 2007 ciężarowy 21 700,00 73476
11 KR699EV VW. T-5 Transporter 1,9 TD 2007 ciężarowy 23 200,00 76113
12 KR1249K LAND ROVER Defender 2005 osobowy 21 400,00 101192
13 KR514NL IVECO Eurocargo – dźwig 2010 specjalny 51 000,00 21939 Nieważne badanie techniczne
14 KR7176P PRZYCZEPA Stopexim 2007 przyczepa 750,00
15 KR96892 TEKNAMATOR Skorpion 120 2001 rębak 19 800,00
16 KR129KK LAND ROVER Defender 2009 ciężarowy 28 400,00 195491 Nieważne badanie techniczne
17 KR130KK LAND ROVER Defender 2009 ciężarowy 25 400,00 119519 Nieważne badanie techniczne
18 KR99449 Przyczepa TRAMP TRAIL 2004 przyczepa 10 000,00


1.Pojazdy można oglądać w godz. 10.00-12.00 w dni robocze od 16.01.2018 r. do 30.01.2018 r. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie przy:
a. ul. bpa Hodura 3, Kraków (tel. 12 /261-21-25)poz. 1-13
b. ul. Prądnicka 74c, Kraków (tel. 12 /261-37-25)poz. 14-15
c. ul. Barbackiego 7, Nowy Sącz (tel. 18 /414-57-32)poz. 16-18
2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Dziale Transportu TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie przy ul. bpa Hodura 3 w Krakowie, bud. A, pok. nr 201,lub dzwoniąc w godz. 10.00-12.00 na numer telefonu:(12) 261-21-25 lub pisząc zapytanie na adres e-mail: Zbigniew.Bartyzel@tauron-dystrybucja.pl
3. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub osoby prawne.
4. Oferty należy składać na każdy środek osobno (jedna oferta w kopercie) w dni robocze w zaklejonych kopertach z dopiskiem na kopercie:
„Oferta dotyczy sprzedaży pojazdów przez TD S.A. OKR, pozycji nr……
Nr Postępowania: Przetargu Seria A/2018; Sprawę prowadzi: Komisja Przetargowa OKR – Dział Transportu
Nie otwierać przed 31.01.2018 r. roku, godz. 9.00
w TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., Kancelaria, ul. Dajwór 27, do dnia 30.01.2018 r. do godz. 12.00.
5. Nie będą rozpatrywane oferty, w których wpisane dane będą niekompletne i nieczytelne, bez podpisu oferenta, a zaoferowana kwota kupna brutto nie będzie równa lub większa od ceny wywoławczej podanej w niniejszym ogłoszeniu.
6. Złożenie oferty u Sprzedającego w miejscu innym niż wyżej podane może skutkować niedotarciem oferty do Komisji Przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Wykonawcy. Oferta ta jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.
7.Otwarcie ofert nastąpi w dniu31 stycznia 2018 r. o godz. 9.00 w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie przy ul. bpa Hodura 3 w Krakowie. Otwarcie ofert jest jawne, termin związania ofertą 20 dni od otwarcia ofert.
8.Oferta winna być wypisana czytelnie, drukowanymi literami i zawierać:
- dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy, PESEL (osoby prywatnej),
- NIP (firmy), telefon kontaktowy,
- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
- oznaczenie pojazdu (marka, typ, nr rejestracyjny), którego oferta dotyczy,
- datę sporządzenia oferty, podpis oferenta, w przypadku osoby prawnej podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli,
- oferowaną cenę nabycia brutto (wypisana cyframi i słownie),
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem oraz z warunkami przetargu określonymi w niniejszym ogłoszeniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- oświadczenie o upoważnieniu organizatora przetargu do powiadomienia oferenta o wyniku przetargu w innej formie niż pisemna, z określeniem preferowanej formy powiadomienia oraz podaniem odpowiednio: numeru faksu lub adresu e-mail albo o odmowie udzielenia takiego upoważnienia.
9. Sprzedający powiadomi wygrywającego przetarg o miejscu i terminie odbioru pojazdu w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.Warunkiem odbioru pojazdu jest uregulowanie należności za pojazd nabyty w drodze przetargu.
10.Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wpłacenia oferowanej kwoty na konto: TAURON Dystrybucja S.A. Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15,02-515 Warszawa,19 1020 1026 0000 1502 0250 3720, niezwłocznie po otrzymaniu faktury bądź w terminie wyznaczonym przez Komisję, nie dłuższym niż 14 dni od daty sprzedaży na fakturze.
11. Jeżeli kilku oferentów zaoferuje jednakową cenę, nabywca zostanie wybrany w drodze licytacji przeprowadzonej pomiędzy oferentami. W przypadku obecności wszystkich oferentów Komisja kontynuuje przetarg w tym samym dniu w formie licytacji, w innym przypadku (brak wszystkich oferentów) poinformuje pisemnie oferentów o terminie i miejscu licytacji. Wysokość postąpienia zostanie podana przed rozpoczęciem licytacji.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.
www.tauron-dystrybucja.pl

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.