Dzisiaj jest: 3.3.2024, imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

Przetarg na sprzedaż części nieruchomości Skarbu Państwa

Dodano: 3 lata temu Czytane: 2418

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gdańsk ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości Skarbu Państwa działkę w miejscowości Kazimierz

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Gdańsk
ogłasza

publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiącej działkę ewidencyjną nr5/9, położoną w miejscowości Kazimierz, w obrębie ewidencyjnym Dębogórze, gmina Kosakowo, oznaczoną wewidencji powszechnej jako użytek ŁIV – łąki trwałe, przeznaczoną pod usługi sportu irekreacji. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr GD2W/00029694/4.

Sprzedaż prowadzona jest na podstawie art. 38 ustawy zdnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z2020 r., poz. 1463 zpóźn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z2007 r. nr 78, poz.532) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.
  1. Przedmiot przetargu

Nr działki | Obręb | Gmina | Powierzchnia [ha] | Użytek ewidencyjny | KW
5/9 | Dębogórze | Kosakowo | 0,7700 | ŁIV - łąka | GD2W/00029694/4

Cena wywoławcza nieruchomości: 244 550 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych)

2. Cena wywoławcza wynika z treści operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego.

3. Cena sprzedaży nieruchomości wymienionej w pkt 1 osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z2021 r., poz. 685).

4. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Kazimierz i fragmentu wsi Dębogórze w gminie Kosakowo, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XXXIX/120/05 z dnia 22 grudnia 2005 r., nieruchomość przeznaczono w części na cele usług sportu i rekreacji (karta terenu - 41US) oraz w części pod tereny rekreacji – ogród dziecięcy (49USd).

5. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Styczniowej.

6. Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia 15 kV.

7. W pasie drogi publicznej istnieje sieć elektroenergetyczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna.

8. Działka nr 5/9 jest przedmiotem najmu – objęta jest umową najmu z Gminą Kosakowo oraz w części objęta jest umową najmu z PEWiK Gdynia Sp. z o.o.

9. Na przedmiocie przetargu znajdują się naniesienia budowlane posadowione na podstawie umowy najmu przez Gminę Kosakowo oraz powstałe zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (pkt 4), tj. boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci oraz latarnie oświetleniowe. Zgodnie z umową najmu, po rozwiązaniu umowy Najemca (tj. Gmina Kosakowo) zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w terminie 14 dni w stanie niepogorszonym, po uprzednim usunięciu na własny koszt i własnym staraniem naniesień posadowionych na wynajmowanym gruncie.

10. Księga wieczysta obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz Energa-Operator, obciążenie nie dotyczy dz. nr 5/9.

11. Do przetargu mogą przystąpić osoby, które wpłacą wadium w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) oraz złożą ofertę wraz z załączonymi dokumentami, o których mowa w warunkach przetargu na odpowiednim formularzu oferty, którego wzór określa załącznik nr 1 do warunków przetargu. Formularz dostępny jest na stronie internetowej: https://nadlesnictwo.gdansk.lasy.gov.pl (Biuletyn Informacji Publicznej – zakładka „Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia”).

12. Warunki przetargu umieszczone są na stronie internetowej: https://nadlesnictwo.gdansk.lasy.gov.pl (Biuletyn Informacji Publicznej – zakładka „Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia”) oraz na tablicy ogłoszeń wsiedzibie Nadleśnictwa.

13. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Do oferty należy dołączyć:
a) oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do warunków przetargu,
b) dowód wniesienia wadium,
c) dokumenty, októrych mowa w§4 pkt 5 ppkt c) warunków przetargu.

14. Termin imiejsce składania ofert:
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg na sprzedaż gruntu dz. 5/9” do dnia 22.06.2021 r., do godz. 15:00
w sekretariacie Nadleśnictwa Gdańsk (pokój nr 201, czynne od pon.-pt. w godz. 7:00 – 15:00) lub przesłanie w tym terminie pocztą (decyduje data wpływu).

15. Termin i miejsce otwarcia ofert: 23.06.2021 r., godz. 12.00 w pokoju nr 109 Nadleśnictwa Gdańsk.

16. Rozpatrzenie ofert jest niejawne.

17. Przedmiot przetargu zostanie sprzedany oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową.

18. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, a także prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

19. Wadium w wysokości określonej w punkcie 11 może być wniesione w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.
Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem nie później niż do dnia wyznaczonego jako termin złożenia ofert w przetargu (tj. do 22.06.2021 r.), na rachunek bankowy Nadleśnictwa Gdańsk nr 02 2030 0045 1110 0000 0013 7130, z dopiskiem: „Wadium - przetarg na sprzedaż gruntu dz. 5/9”. Z treści przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu wadium zostało wniesione. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu pieniędzy na rachunek Nadleśnictwa.
Wadium w formie bezwarunkowej, nieodwołalnej gwarancji bankowej, płatnej na każde żądanie, należy złożyć w formie oryginału w kasie Nadleśnictwa w terminie przewidzianym do złożenia oferty w przetargu.
Wymagany termin ważności wadium złożonego w formie gwarancji bankowej powinien wynosić co najmniej 90 dni licząc od dnia przetargu.

20. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem do podpisania umowy przeniesienia własności zapłacić przelewem kwotę równą 100% ceny brutto nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Nadleśnictwa Gdańsk.

21. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy przeniesienia własności (m.in. koszty notarialne, sądowe oraz podatki) ponosi nabywca.

22. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwionej przyczyny do zawarcia umowy przeniesienia własności w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Nadleśnictwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium zatrzymać.

23. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Gdańsk w Gdyni, przy ul. Morskiej 200, tel.: 58 667 42 50 od godz. 7:00 do 15:00 w dni robocze e-mail:gdansk@gdansk.lasy.gov.pl, pok. nr 201.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.