Dzisiaj jest: 10.8.2022, imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca

Wykonanie zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji

Dodano: 2 tygodnie temu Czytane: 18

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli zaprasza do złożenia ofert na wykonanie 6 szt. zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji budynku mieszkalnego położonego przy ulicy M. Siedlanowskiego 1A

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie 6 szt. zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji budynku mieszkalnego

położonego przy ul. M. Siedlanowskiego 1A w Stalowej Woli, będącym w zasobach Administracji Osiedla Nr 2Zakres robót obejmuje: wykonanie konstrukcji daszków z profili stalowych, pokrycie konstrukcji daszków płytami z poliwęglanu komorowego oraz montaż daszków wg. załączonej specyfikacji warunków wykonania robót oraz projektu architektoniczno – budowlanego.

Termin wykonania nie później niż do 15.11.2022 r.

Wadium w wysokości 1 tys. zł., należy wpłacić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej PKO BP S.A. O/Stalowa Wola 32 1020 4939 0000 0102 0003 3282. Za datę wpłaty na konto, uważa się datę uznania rachunku Spółdzielni. W przypadku wybrania oferty, kwota wpłaconego wadium zostanie konwertowana na poczet zabezpieczenia należytego wykonania robót.

Kserokopie wpłat należy dołączyć do oferty.

Wszelkie niezbędne materiały do złożenia oferty, tj.: formularz ofertowy, zgłoszenie udziału w przetargu, specyfikacja, znajdują się w załączniku PDF lub można odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. gen. L. Okulickiego 32 w Stalowej Woli pok. 212 w godz. od 700 do 1500, tel. 15 810 98 01 wewn. 220.

W przypadku wyboru oferty, oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej, tj. ubezpieczenie na pełną odpowiedzialność cywilną, materialną, administracyjną oraz karną, od wszelkich szkód (na osobie lub na mieniu), które powstaną, wskutek zdarzeń szkodowych, które zaistnieją w okresie trwania umowy, w związku z wykonywaniem robót, o których mowa w niniejszym zaproszeniu.

Przed przystąpieniem do wyceny należy zapoznać się z opracowaną dokumentacją techniczną, która jest do wglądu w dziale technicznym Administracji Osiedla Nr 2 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 7 w Stalowej Woli, tel. 15 810 98 08. Tam też można uzyskać wszelkich niezbędnych informacji.

Oferty na formularzu ofertowym należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. gen. L. Okulickiego 32 w Stalowej Woli z dopiskiem „Zadaszenie balkonów’’ w terminie do dnia 05.08.2022 r. do godz. 15:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.