Dzisiaj jest: 29.5.2023, imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

Zakup i montaż wiertarko-frezarki sterowanej CNC

Dodano: rok temu Czytane: 64

Zakup dostawa montaż oraz uruchomienie wiertarko-frezarki sterowanej CNC o średnicy wrzeciona 130 mm na potrzeby Zakładu Remontowego Knurów – FOCH

Zamawiający ogłasza zamówienie na

zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie wiertarko-frezarki sterowanej CNC

o średnicy wrzeciona 130 mm na potrzeby Zakładu Remontowego Knurów – FOCH

 
 1. Rodzaj zamówienia: Konkurs ofertnr 15/2022,
 2. Termin realizacji zamówienia:do 30 dni od daty podpisania Umowy.
 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl/przetargi-i-konkursy/konkursy lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia4.08.2022w dni robocze w godzinach7.00-14.00
 4. 4. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Zakład Remontowy Knurów-FOCH, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zakładu Remontowego w Knurowie, 44-194 Knurów, ul. Targowa 1) w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym USB) w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach7.00-14.00w terminie do dnia 18.08.2022 do godz. 900.
 5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 7. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonaniaumowy.
 8. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpiw dniu 18.08.2022 o godz. 9.30w siedzibie Zakładu Remontowego Knurów – FOCH (Sala szkoleniowa)44-194 Knurów; ul. Targowa 1.
 10. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
 • w sprawach technicznych:
  • Czesław Wilczak, tel. 601-970-193, e-mail:c.wilczak@haldex.com.pl
 • w sprawach formalnych:
  • Grzegorz Sokolik, tel. 797-334-191, e-mail:g.sokolik@haldex.com.pl
Informacje udzielane są w godzinach od 7.00 – 14.00.

11. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nieobjęte Ustawą Pzp. Obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowejwww.haldex.com.pl/przetargi-i-konkursy oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.