Dzisiaj jest: 10.8.2022, imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca

Najem lokalu użytkowego na cele gastronomiczne

Dodano: tydzień temu Czytane: 17

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza trzeci przetarg pisemny ograniczony na najem na okres 5 lat lokalu użytkowego na cele gastronomiczne w budynku w Sławkowie położonym przy ul. Rynek 2 na działce

Burmistrz Miasta Sławkowa

ogłasza

trzeci przetarg pisemny ograniczony na najem na okres 5 lat lokalu użytkowego na cele gastronomiczne 

w budynku w Sławkowie, położonym przy ul. Rynek 2 na działce Nr 3329/1 będącej własnością Gminy Sławków,
zapisanej w KW Nr KA1D/00013494/8 Sądu Rejonowego w Dąbrowie GórniczejPrzeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: 1.MUz1 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej w zabytkowym obszarze Starego Miasta. Strefa ochrony konserwatorskiej „A” – pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej.

Zabytkowy budynek karczmy wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego (A) pod nr A/768/2021. Również układ urbanistyczny, w obrębie którego zlokalizowany jest budynek, wpisany jest do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr A1266/81.

Lokal przeznaczony na cele gastronomiczne, położony w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 2 w Sławkowie, składający się z dziesięciu pomieszczeń o łącznej powierzchni 381 m2.

Obiekt wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, teletechniczną oraz gazową.
Istnieje możliwość wynajęcia części działek nr 3330/3 oraz nr 3329/3 przyległych do budynku, z przeznaczeniem na rozszerzenie prowadzonej działalności, bez możliwości ich zabudowy.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi 6,60 zł netto za 1 m2. Wysokość czynszu najmu uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.
Wraz z ofertą należy złożyć koncepcję funkcjonowania lokalu.
Warunkiem udziału w przetargu jest m.in.: wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 250,00 zł. Wadium należy wpłacić do dnia 23 sierpnia 2022 roku.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty będą:

  • Kryterium nr 1 - Wysokość proponowanego miesięcznego czynszu netto za 1 m2 – waga 60%, maksymalna liczba punktów 60
  • Kryterium nr 2 - Koncepcja funkcjonowania lokalu - waga 40%, maksymalna liczba punktów 40
Termin składania zgłoszeń uczestnictwa w przetargu i ofert przetargowych: do 24 sierpnia 2022 roku do godz. 13.00 w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych, ul. Łosińska 1,41-260 Sławków (decyduje data i godzina wpływu, niezależnie od sposobu dostarczenia oferty).

Listę osób zakwalifikowanych zamieszczona zostanie się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Sławkowa: ul. Rynek 1 i ul. Łosińska 1,nie później niż do dnia 26 sierpnia 2022 roku do godziny 13.00.

Część jawna przetargu, tj. otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2022 rokuo godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Łosińska 1 (sala posiedzeń na parterze).

Pełna treść ogłoszenia oraz wzory dokumentów znajdują się na stroniewww.bip.slawkow.pl w Zakładce Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Sławkowa: ul. Rynek 1 i ul. Łosińska 1.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.