Dzisiaj jest: 5.7.2022, imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych Kraków Sp. z o.o.

Dodano: 6 lat temu Czytane: 368

Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Łuczycach gmina Kocmyrzów-Luborzyca

Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

 
Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków (dalej jako „Spółka”) organizuje i ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych tj. działek położonych w Łuczycach gm. Kocmyrzów-Luborzyca, pow. krakowski, woj. małopolskie:

1. działka nr ewid. 238/23 o pow. 870m² objętej kw nr KR1P/00199938/0 wraz z udziałami 1/3 w działce nr 238/55 o pow. 220m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00199938/0 oraz 1/48 w działce nr ewid. 238/62 o pow. 4.770 m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00183459/3, z ceną wywoławczą w kwocie 61.845,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 00/100) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT). Wadium wynosi 6.184,50 zł (sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 50/100).

2. działka nr ewid. 238/28 o pow. 870m² objętej kw nr KR1P/00199938/0 wraz z udziałami 1/3 w działce nr 238/56 o pow. 220m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00199938/0 oraz 1/48 w działce nr ewid. 238/62 o pow. 4.770 m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00183459/3, z ceną wywoławczą w kwocie 61.845,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 00/100) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT). Wadium wynosi 6.184,50 zł (sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 50/100).

3. działka nr ewid. 238/29 o pow. 700m² objętej kw nr KR1P/00199938/0 wraz z udziałami 1/3 w działce nr 238/56 o pow. 220m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00199938/0 oraz 1/48 w działce nr ewid. 238/62 o pow. 4.770m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00183459/3, z ceną wywoławczą w kwocie 51.300,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 00/100) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT). Wadium wynosi 5.130,00 zł (pięć tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100).

4. działka nr ewid. 238/30 o pow. 700m² objętej kw nr KR1P/00199938/0 wraz z udziałami 1/3 w działce nr 238/56 o pow. 220m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00199938/0 oraz 1/48 w działce nr ewid. 238/62 o pow. 4.770m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00183459/3, z ceną wywoławczą w kwocie 51.300,00 zł ((pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 00/100) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT). Wadium wynosi 5.130,00 zł (pięć tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100).

5. działka nr ewid. 238/31 o pow. 870m² objętej kw nr KR1P/00199938/0 wraz z udziałami 1/3 w działce nr 238/57 o pow. 220m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00199938/0 oraz 1/48 w działce nr ewid. 238/62 o pow. 4.770m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00183459/3, z ceną wywoławczą w kwocie 61.845,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 00/100) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT). Wadium wynosi 6.184,50 zł (sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 50/100).

6. działka nr ewid. 238/32 o pow. 700m² objętej kw nr KR1P/00199938/0 wraz z udziałami 1/3 w działce nr 238/57 o pow. 220m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00199938/0 oraz 1/48 w działce nr ewid. 238/62 o pow. 4.770m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00183459/3, z ceną wywoławczą w kwocie 51.300,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 00/100) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT). Wadium wynosi 5.130,00 zł (pięć tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100).

7. działka nr ewid. 238/33 o pow. 700m² objętej kw nr KR1P/00199938/0 wraz z udziałami 1/3 w działce nr 238/57 o pow. 220m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00199938/0 oraz 1/48 w działce nr ewid. 238/62 o pow. 4.770m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00183459/3, z ceną wywoławczą w kwocie 51.300,00 zł ((pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 00/100) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT). Wadium wynosi 5.130,00 zł (pięć tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100).
 
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/110/04, zmienioną Uchwałą Rady Gminy Nr XX/125/08 oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/85/2012, działki od nr 238/23 do 238/50, budowlane w całości, znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem MN1 - teren zabudowy mieszkaniowej położony w strefie podmiejskiej, a działki od nr 238/54 do 238/58 oraz nr 238/60, 238/61 i 238/62 przeznaczone są na drogi wewnętrzne dojazdowe.
 
Zgodnie z treścią księgi wieczystej nr KR1P/00183459/3 w dziale III zostało ujawnione ostrzeżenie o niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym przeciwko prawu własności Jacka i Ewy Szczygieł ujawnionych jako współwłaściciele na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej – na rzecz Ewy Szczygieł (udział nr 6).
 
Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań, przy czym:
- nabywca działki nr 238/23 zobowiązuje się do wyrażenia zgody na poprowadzenie przez działkę drogową nr 238/55 przyłączy mediów, niezbędnych do korzystania z działek nr 238/24 i 238/25,
- nabywcy działek nr 238/28, 238/29 i 238/30 zobowiązują się do wyrażenia wzajemnie zgody na poprowadzenie przez działkę drogową nr 238/56 przyłączy mediów, niezbędnych do korzystania z działek nr 238/28, 238/29 i 238/30,
- nabywcy działek nr 238/31, 238/32 i 238/33 zobowiązują się do wyrażenia wzajemnie zgody na poprowadzenie przez działkę drogową nr 238/57 przyłączy mediów, niezbędnych do korzystania z działek nr 238/31, 238/32 i 238/33,
w szczególności przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, satelitarnych, telefonicznych, internetowych.
 
I. Przetarg prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków, kapitał zakładowy 14.000.000zł, NIP 675-000-23-02, REGON 000063147, KRS 0000300761.
II. Przetarg prowadzony jest na podstawie Regulaminu Zbywania Nieruchomości w Przedsiębiorstwie Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej Regulamin). Regulamin jest dostępny na stronie internetowej. Oferent jest obowiązany do zapoznania się z Regulaminem.
III. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 20.10.2016 r. w wysokości wskazanej dla nieruchomości odpowiednio w pkt. 1-7. Wadium wnosi się przelewem na rachunek bankowy Spółki:
41 1060 0076 0000 3210 0013 7382.
Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień uznania wskazanego rachunku bankowego Spółki.
IV. Ofertę składa się na piśmie na formularzu oferty wg. załącznika nr 2 do Regulaminu. Oferta powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz Regulaminem oraz przyjmuje te warunki i Regulamin bez zastrzeżeń;
  4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  5. kopię dowodu wniesienia wadium.
Oferent powinien złożyć osobną ofertę dla każdej z nieruchomości.
V. Oferty składa się w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – sprzedaż nieruchomości w Łuczycach” na adres Spółki lub w siedzibie Spółki pok. 205 II p. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2016 r. do godz. 10.00. O złożeniu oferty w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółki w Krakowie przy ul. Fatimskiej 41 A.
VI. Oferta przetargowa powinna zostać złożona w języku polskim oraz podpisana przez oferenta.
VII. Otwarcie kopert zawierających oferty jest jawne i nastąpi w dniu 24.10.2016 r. o godz. 10.00 w sali nr 207 w siedzibie Spółki, osobno dla każdej z nieruchomości objętych przetargiem, w kolejności jak w nin. ogłoszeniu. Obecność oferenta nie jest obowiązkowa.
VIII. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zakupu każdej z nieruchomości objętych przetargiem komisja przetargowa będzie brała pod uwagę zaoferowaną cenę.
IX. Złożona oferta wiąże na okres 60 dni od daty otwarcia kopert.
X. Uczestnik przetargu, wybrany jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony na piśmie o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jest on zobowiązany zapłacić cenę nabycia nieruchomości najpóźniej na jeden dzień przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i przedłożyć sprzedającemu dowód wpłaty.
XI. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę nieruchomości.
XII. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
XIII. Zainteresowani mogą zapoznać się z nieruchomościami i ich dokumentacją w dniach od 21.09.2016 r. do 19.10.2016 r. w godz. 9.00 – 13.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Informacji udziela p. Sylwia Król pod nr tel. 12/361-95-30.
XIV. Pierwszy przetarg odbył się 02.06.2016 r.
XV. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.