Dzisiaj jest: 25.1.2021, imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

BIEŻĄCA KONSERWACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG POWIATOW

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

BIEŻĄCA KONSERWACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE BYDGOSKIM

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 504706-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Regon: 092356219

ulica: Konarskiego

Numer domu: 1-3

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 85-066

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 525 835 422

e-mail: info@powiat.bydgoski.pl

Fax: 525 835 452

Adres strony internetowej (URL): www.powiat.bydgoski.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.powiat.bydgoski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.powiat.bydgoski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

listownie, w zamkniętej i opisanej kopercie

Adres:

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ulicy Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, budynek C, piętro IV, pokój 448

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

BIEŻĄCA KONSERWACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE BYDGOSKIM

Numer referencyjny:

OR-VII.272.1.3.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Zamówienie jest podzielone na części. Wykonawcy mogą składać oferty na każdą CZĘŚĆ oddzielnie.

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

Zamawiający nie ustanawia limitu części na jaki Wykonawca może złożyć ofertę.

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) W zakresie CZĘŚCI I roboty polegały będą na: a) naprawach cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową zgodnie z technologią podaną w SST D-05.03.17: - wyboje o głębokości powyżej 3 cm oraz ubytki krawędziowe nawierzchni (mechaniczne obcięcie krawędzi, oczyszczenie i spryskiwanie emulsją asfaltową dna i krawędzi, wypełnienie ubytku mieszanką min.-asfalt. wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem, spoinowanie krawędzi asfaltem, uporządkowanie terenu prowadzonych prac, wywóz pozostałego destruktu) - szacunkowa wielkość robót - 250 Mg - wyboje o głębokości powyżej 3 cm oraz ubytki krawędziowe nawierzchni (oczyszczenie i spryskanie emulsją asfaltową dna i krawędzi, wypełnienie ubytku mieszanką min.-asfalt. wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem, uporządkowanie terenu prowadzonych prac, wywóz pozostałego destruktu) - bez obcinania krawędzi - szacunkowa wielkość robót - 25 Mg - wyboje z naruszeniem podbudowy (mechaniczne obcięcie krawędzi, oczyszczenie i spryskanie emulsją asfaltową dna i krawędzi, uzupełnienie i zagęszczenie podbudowy kruszywem kamiennym 0/31,5mm, wypełnienie ubytku mieszanką min.-asfalt. wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem, spoinowanie krawędzi asfaltem, uporządkowanie terenu prowadzonych prac, wywóz pozostałego destruktu) przy zachowaniu warunku, że grubość wykonanej warstwy z mieszanki min.-bitumicznej nie może być mniejsza niż istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscu wbudowania - szacunkowa wielkość robót - 300 m2 b) naprawach cząstkowych nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysem twardym zgodnie z technologią podaną w SST D-05.03.17: - wyboje o średniej głębokości 2 cm (oczyszczenie, wypełnienie ubytku grysami twardymi i emulsją asfaltową, uprzątnięcie terenu prowadzonych prac) -szacunkowa wielkość robót - 600 m2 2) W zakresie CZĘŚCI II roboty polegały będą na: a) naprawach cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową zgodnie z technologią podaną w SST D-05.03.17: - wyboje o głębokości powyżej 3 cm oraz ubytki krawędziowe nawierzchni (mechaniczne obcięcie krawędzi, oczyszczenie i spryskiwanie emulsją asfaltową dna i krawędzi, wypełnienie ubytku mieszanką min.-asfalt. wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem, spoinowanie krawędzi asfaltem, uporządkowanie terenu prowadzonych prac, wywóz pozostałego destruktu) - szacunkowa wielkość robót - 115 Mg - wyboje o głębokości powyżej 3 cm oraz ubytki krawędziowe nawierzchni (oczyszczenie i spryskanie emulsją asfaltową dna i krawędzi, wypełnienie ubytku mieszanką min.-asfalt. wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem, uporządkowanie terenu prowadzonych prac, wywóz pozostałego destruktu) - bez obcinania krawędzi - szacunkowa wielkość robót - 5 Mg - wyboje z naruszeniem podbudowy (mechaniczne obcięcie krawędzi, oczyszczenie i spryskanie emulsją asfaltową dna i krawędzi, uzupełnienie i zagęszczenie podbudowy kruszywem kamiennym 0/31,5mm, wypełnienie ubytku mieszanką min.-asfalt. wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem, spoinowanie krawędzi asfaltem, uporządkowanie terenu prowadzonych prac, wywóz pozostałego destruktu) przy zachowaniu warunku, że grubość wykonanej warstwy z mieszanki min.-bitumicznej nie może być mniejsza niż istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscu wbudowania - szacunkowa wielkość robót - 100 m2 b) naprawach cząstkowych nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysem twardym zgodnie z technologią podaną w SST D-05.03.17: - wyboje o średniej głębokości 2cm (oczyszczenie, wypełnienie ubytku grysami twardymi i emulsją asfaltową, uprzątnięcie terenu prowadzonych prac) -szacunkowa wielkość robót - 300 m2 3) Warunki realizacji robót w odniesieniu do CZĘŚCI I i II a) Zakres robót obejmuje wykonanie bieżących konserwacji nawierzchni dróg powiatowych powiatu bydgoskiego na terenie gmin: Białe Błota, Dobrcz, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski, Koronowo, Nowa Wieś Wielka przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz grysów i emulsji asfaltowej, według bieżących potrzeb Zamawiającego i do wysokości posiadanych środków finansowych. b) Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w oparciu o pisemne zlecenia przekazywane Wykonawcy za pomocą faxu lub poczty elektronicznej. c) Zakres robót określony w zleceniu, o którym mowa w pkt.1 i 2, musi zostać zrealizowany w maksymalnym terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia lub w terminie określonym w zleceniu, nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze, gdy będzie to wynikało z naglących potrzeb Zamawiającego. Termin realizacji zostanie określony przez Wykonawcę w ofercie. d) Wykonawca każdorazowo wraz z fakturą dostarczy obmiar robót z wyszczególnieniem gmin i dróg, na których prowadzone były roboty oraz zestawieniem zlikwidowanych wyboi w szczególności powierzchni i głębokości wraz z określeniem technologii wykonania napraw. e) Zakres robót określony w niniejszej SIWZ jest szacunkowy. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie/zwiększenie zakresu w ramach przyjętej w umowie kwoty wynagrodzenia. f) Wykonawca w ramach wykonania robót zobowiązany jest do: - sporządzenia projektów tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych zatwierdzeń; - zabezpieczenia miejsca robót poprzez wprowadzenie oznakowania zgodnego z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. 4) Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: a) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. po. 1502, z późn. zm.): Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. b) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych (np. operatorzy maszyn). Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową. c) Sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu nie spełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy. d) Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz osób fizycznych skierowanych do realizacji zadania wraz z określeniem podstawy zatrudnienia.

II.5) Główny kod CPV:

45233141-9

Dodatkowe kody CPV:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2019-12-20

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielenie wybranemu w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Roboty będą wykonywane, tak jak ma to miejsce w przypadku zakresu podstawowego, na drogach powiatowych powiatu bydgoskiego, w miarę potrzeb Zamawiającego. Warunki na jakich zostanie w przyszłości udzielone Wykonawcy to zamówienie, nie ulegną zmianie.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, iż: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie nie mniejszej niż 100.000 zł;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, iż: 1) wykonali, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty drogowe, polegające na konserwacji nawierzchni bitumicznych, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 50.000,00 zł. wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 2) dysponują minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wymaganymi przepisami ustawy Prawo Budowlane /Dz. U. z 2016 poz. 290/ oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 3) dysponują potencjałem technicznym gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST). W szczególności Zamawiający wymaga od Wykonawców wykazania się dysponowaniem: rozściełaczem, recyklerem, termosem do transportu mieszanki z wytwórni mas bitumicznych, remonterem np. typu - Patcher, skrapiarką, walcem samojezdnym, zagęszczarką płytową, młotem pneumatycznym, piłą do cięcia asfaltu, szczotką mechaniczną, frezarką oraz środkiem transportowym. UWAGA! W przypadku składania oferty na dwie Części zamówienia Wykonawca wykaże posiadanie sprzętu dla każdej części oddzielnie.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, następujące dokumenty: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujący swoim zakresem w tym okresie, co najmniej 2 roboty drogowe, polegające na konserwacji nawierzchni bitumicznych, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 50.000,00 zł. wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie nie mniejszej niż 100.000 zł; 3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, w szczególności wykazania się dysponowaniem: rozściełaczem, recyklerem, termosem do transportu mieszanki z wytwórni mas bitumicznych, remonterem np. typu - Patcher, skrapiarką, walcem samojezdnym, zagęszczarką płytową, młotem pneumatycznym, piłą do cięcia asfaltu, szczotką mechaniczną, frezarką oraz środkiem transportowym; UWAGA! W przypadku składania oferty na dwie Części zamówienia Wykonawca wykaże posiadanie sprzętu dla każdej części oddzielnie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym swoje zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Zobowiązanie musi zostać złożone w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Rękojmia za wady20,00Termin wykonania zamówienia20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 144 ust. 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian, w przypadku zaistnienia poniżej określonych okoliczności: 1) poprzez przedłużenie terminu wykonania robot (pojedyncze zlecenie) w przypadku: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, jeżeli uniemożliwia to całkowicie lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy, b) gdy występują niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe zgodnie z SST wykonanie robót np. obfite opady trwające dłużej niż 3 dni, niskie temperatury i inne, jeśli konieczność wykonania pracy tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca c) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. d) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy. g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2) poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz zmiany obowiązujących przepisów prawa, b) zlecenia przez Zamawiającego prac dodatkowych na mocy art. 144 ust. 1 oraz pkt. 2 i pkt. 6 jeśli. 2. Zmiany osób kluczowych. Zmiana kierownika robót możliwa, jest pod warunkiem wskazania Zamawiającemu osoby posiadającej wymagane w SIWZ uprawnienia i mającej odpowiednie doświadczenie zawodowe. 3. Zmiany Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powołał się w ofercie w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. Do zmiany takiej może dojść na prośbę Wykonawcy wyłącznie w uzasadnionym przypadku i pod warunkiem wskazania przez niego innego Podwykonawcy, spełniającego warunek udziału w postępowaniu do spełnienia którego, wskazany był w ofercie Podwykonawca. 4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy/Podwykonawcy, w celu ich usprawnienia. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-29

godzina:

09:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: BIEŻĄCA KONSERWACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE BYDGOSKIM CZĘŚĆ II - obejmuje teren gminy: Białe Błota, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.