Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Bieżące utrzymanie dróg gminnych zarządzanych przez Gminę

Gmina Miejska Kamienna Góra

Bieżące utrzymanie dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Miejską Kamienna Góra

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 505917-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Miejska Kamienna Góra

Regon: 52497300000

ulica: Plac Grunwaldzki

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 58-400

Miejscowość: Kamienna Góra

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 756 455 124

e-mail: inwestycje@kamiennagora.pl

Fax:

Adres strony internetowej (URL): www.kamiennagora.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bip.kamiennagora.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.kamiennagora.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Urząd Miasta Kamienna Góra (Sekretariat, pok. 209)

Adres:

Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Miejską Kamienna Góra

Numer referencyjny:

ZIF.271.2.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

Wykonawca może złożyć ofertę na trzy części zamówienia

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Miejską Kamienna Góra. Zamówienie obejmuje trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Część I zamówienia: W ramach robót przewiduje się wykonanie: 1.Remontów cząstkowych mieszanką mineralno - asfaltową "na gorąco" wytworzoną na otoczarni lub na budowie w recyklerze (dotyczy okresu zimowego): d) z obcięciem krawędzi uszkodzenia: - obcięcie krawędzi uszkodzenia, - oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu, pyłu i ewentualnie wody, - skropienie dna i krawędzi emulsją asfaltową (przy zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, alternatywnie można okleić krawędzie taśmą kauczukowo - asfaltową), - rozłożenie mieszanki mineralno - asfaltowej o uziarnieniu dostosowanym do głębokości uszkodzenia w jednej lub dwóch warstwach, - zagęszczenie rozłożonej mieszanki, b) bez obcięcia krawędzi uszkodzenia: - usunięcie z wyboju luźnych odłamków nawierzchni, - oczyszczenie wyboju z zanieczyszczeń, pyłu i ewentualnie wody, - skropienie dna i bocznych ścianek wyboju, - rozłożenie mieszanki mineralno - asfaltowej, - zagęszczenie rozłożonej mieszanki. 2. Napraw powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) przy użyciu specjalnych remonterów poprzez wprowadzenie pod ciśnieniem mieszanki kruszywa zmodyfikowaną emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia. 3. Prac związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej, polegających w szczególności na: ? remoncie cząstkowym nawierzchni z kostki betonowej 8cm, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, ? remoncie cząstkowym nawierzchni z płyt betonowych 35cm x 35cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, ? ustawieniu obrzeża betonowego 8cm x 30cm x 100cm, ? przestawieniu krawężnika kamiennego i betonowego na podsypce cementowo-piaskowej, wraz z wcześniejszym wykonaniem ławy z oporem z betonu (C12/15 - B15), ? remoncie cząstkowym nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 9/11cm, ? remoncie cząstkowym nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 16/18cm. Wykonawca zobowiązany jest mieć dostęp do korzystania z wytwórni stacjonarnej (otoczarni) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych o standardzie I. Przewidziane do realizacji roboty będą realizowane do wysokości środków przeznaczonych na ten cel przez Zamawiającego i będą się odbywały na zasadach określonych w Istotnych postanowieniach umowy. Sposób wykonania i odbioru prac będących przedmiotem niniejszego postępowania opisany jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Prace należy wycenić w oparciu o kalkulację cenową, stanowiącą załącznik do Formularza oferty. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi kosztorysem powykonawczym. Ilość robót przewidziana do wykonania będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego robót nie przewiduje się ponownego negocjowania cen jednostkowych. Część II zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace polegające na wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego stałej organizacji ruchu, zmian do istniejącej organizacji ruchu oraz bieżącym uzupełnianiu oznakowania drogowego według potrzeb Zamawiającego. Wyszczególnienie elementów przewidzianych do realizacji: 1. Demontaż znaków/tabliczek 2. Demontaż wysięgników 3. Demontaż słupków znaków 4. Montaż słupków z odzysku 5. Słupki z rury stalowej ocynkowanej średnicy 60mm wraz z montażem 6. Słupki gięte z rury stalowej ocynkowanej średnicy 60mm wraz z montażem 7. Wysięgniki z rury stalowej ocynkowanej średnicy 60mm wraz z montażem 8. Montaż znaków z odzysku 9. Znaki ostrzegawcze A-7 wielkości średnie pokryte folią odblaskową typu 2 wraz z montażem 10. Znaki ostrzegawcze wielkości małe pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 11. Znaki zakazu wielkości średnie B-20 pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 12. Znaki zakazu wielkości małe B-2 pokryte folią odblaskową typu 2 wraz z montażem 13. Znaki zakazu i nakazu wielkości średnie pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 14. Znaki zakazu i nakazu wielkości małe pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 15. Znaki informacyjne D-6 wielkości małe pokryte folią odblaskową typu 2 wraz z montażem 16. Znaki informacyjne wielkości małe pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 17. Znaki informacyjne D-40, D-41, D-46, D-47 pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 18. Tabliczki pod znaki pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 19. Znaki U-9a do oznakowania skrajni drogowej pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 20. Pozostałe znaki drogowe pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 21. Znaki drogowe pokryte folią odblaskową typu 2 bez montażu 22. Wykonanie oznakowania poziomego (m.in. znaki P-10, P-19, P-20, P-21, P-24) w technologii cienkowarstwowej 23. Usuwanie starego oznakowania poziomego poprzez frezowanie lub piaskowanie 24. Lustro prostokątne 800mm x 1000mm 25. Lustro prostokątne poliwęglanowe 800mm x 1000mm 26. Słupek ozdobny (wymiary i zdjęcie słupka znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia) 27. Poprawa słupka 28. Oznakowanie poziome masą chemoutwardzalną 29. Montaż słupka wyjmowanego (wymiary i zdjęcie słupka znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia) 30. Lustro drogowe okrągłe 600mm 31. Lustro drogowe okrągłe poliwęglanowe 600mm 32. Poprawa znaku 33. Próg zwalniający wraz z montażem 34. Barierka ozdobna wraz z montażem (wymiary i zdjęcie barierki znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia) 35. Balustrada U-11a 36. Tabliczki z informacją miejską Sposób wykonania i odbioru prac będących przedmiotem niniejszego postępowania opisany jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Prace należy wycenić w oparciu o kalkulację cenową, stanowiącą załącznik do Formularza oferty. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi kosztorysem powykonawczym. Ilość prac przewidziana do wykonania będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego prac nie przewiduje się ponownego negocjowania cen jednostkowych. Przewidziane do realizacji prace będą realizowane do wysokości środków przeznaczonych na ten cel przez Zamawiającego i będą się odbywały na zasadach określonych w Istotnych postanowieniach umowy. Jeżeli prace nie będą odpowiadały opisowi pozycji w kalkulacji cenowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym ceny jednostkowe tych prac. Konstrukcja i sposób umieszczania oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz inne elementy oznakowania powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., nr 220, poz. 2181). Wymiary i zdjęcia słupka ozdobnego oraz wyjmowanego: Słupek ozdobny (poz. 26 Kalkulacji cenowej): - długość całkowita: 90 cm - obwód: ok. 25 cm - średnica: 80 mm Słupek wyjmowany (poz. 29 Kalkulacji cenowej): - długość całkowita: 115 cm - długość (części) słupka wystającej ponad nawierzchnię: 90 cm - obwód: ok. 25 cm - średnica: 80 mm Barierka ozdobna (poz. 34 Kalkulacji cenowej): Część III zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na naprawie nawierzchni dróg gruntowych i terenów wskazanych przez Zamawiającego oraz transport kruszyw i ziemi. W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się m.in.: 1. Pracę samochodu 10t wraz z operatorem. 2. Pracę koparko-ładowarki wraz z operatorem. 3. Pracę samochodu pod koparkę 10t wraz z operatorem. 4. Pracę zagęszczarki płytowo-wibracyjnej wraz z operatorem. Sposób wykonania i odbioru robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia opisany jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Roboty należy wycenić w oparciu o kalkulację cenową, stanowiącą załącznik do Formularza oferty. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi kosztorysem powykonawczym. Ilość robót przewidziana do wykonania będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego prac nie przewiduje się ponownego negocjowania cen jednostkowych. Przewidziane do realizacji roboty będą realizowane do wysokości środków przeznaczonych na ten cel przez Zamawiającego i będą się odbywały na zasadach określonych w Istotnych postanowieniach umowy.

II.5) Główny kod CPV:

45233142-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45233241-450230000-634992200-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 000,00 zł (słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy) - dotyczy Części I i Części II zamówienia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - dysponuje osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa - dotyczy Części I i Części III zamówienia; ? dysponuje co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi w ilości minimum po 1 sztuce - dotyczy Części I zamówienia: . płyta wibracyjna o masie min. 200 kg, . piła mechaniczna do cięcia nawierzchni i elementów betonowych, . sprężarka z młotem pneumatycznym lub młot spalinowy, . samochód samowyładowczy z zamontowanym termosem (lub możliwością jego zamontowania) lub z przykryciem brezentowym, . koparko-ładowarka, . samochód ciężarowy do przewozu towarów sypkich o ładowności co najmniej 5t, . remonter (patcher) ciśnieniowy do naprawy uszkodzeń powierzchniowych (w tym wybojów), . recykler o wydajności min. 1500 kg/h, . walec prowadzony wibracyjny o masie min. 500 kg. ? w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia podobne, tj. polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni pasa drogowego przy użyciu betonu asfaltowego (mieszanka na gorąco) na powierzchni min. 500m2 (słownie: pięćset metrów kwadratowych) o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) za każdą robotę oraz w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie podobne polegające na wykonaniu prac brukarskich (w tym: remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej, remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej, ustawienie obrzeża betonowego) o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) - dotyczy Części I zamówienia. ? w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia podobne, tj. polegające na wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) za każdą robotę - dotyczy Części II zamówienia; ? dysponuje co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi w ilości minimum po 1 sztuce - dotyczy Części II zamówienia: . samochód przystosowany do przewozu osób, narzędzi i części zamiennych, . śrutownica lub frezarka do usuwania oznakowania poziomego, . malowarka samojezdna. ? w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie podobne, tj. polegające na naprawie nawierzchni dróg gruntowych oraz transporcie kruszyw i ziemi o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) - dotyczy Części III zamówienia; ? dysponuje co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi w ilości minimum po 1 sztuce - dotyczy Części III zamówienia: . równiarka drogowa, . płyta wibracyjna o masie min. 200 kg, . samochód ciężarowy do przewozu towarów sypkich o ładowności co najmniej 5 t, . walec do pracy na drogach gruntowych.

Tak

Informacje dodatkowe:

Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób należy podać w Załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia) - dotyczy części I i części III zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone- zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ - odpowiednio do Części, w której składana jest oferta, Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ - dotyczy Części I i Części III zamówienia; 3. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy) - dotyczy Części I i Części II zamówienia; 4. Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ - odpowiednio do Części, w której składana jest oferta;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1. Dla Części I zamówienia - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), 2. Dla Części II zamówienia - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00czas reakcji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian opisane są w pkt 24 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-31

godzina:

11:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Ofertę należy sporządzić w jęzku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego stałej organizacji ruchu oraz bieżące uzupełnianie oznakowania drogowego na drogach Gminy Miejskiej Kamienna Góra

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.