Dzisiaj jest: 15.1.2021, imieniny: Arnolda, Dory, Pawła

Budowa SUW Gądkowice wraz z rozbudową ujęcia wody w system

Gmina Milicz

Budowa SUW Gądkowice wraz z rozbudową ujęcia wody w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 504383-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Milicz

Regon: 931934710

ulica: ul. Trzebnicka

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 56-300

Miejscowość: Milicz

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 713804357

e-mail: t.tatarek@milicz.pl

Fax: 713841119

Adres strony internetowej (URL): www.bip.milicz.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.milicz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Urząd Miejski w Miliczu, pok. nr 15 (Punkt Obsługi Mieszkańców)

Adres:

ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa SUW Gądkowice wraz z rozbudową ujęcia wody w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Numer referencyjny:

IF.271.2.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1 Budowa SUW Gądkowice wraz z rozbudową ujęcia wody w systemie "zaprojektuj i wybuduj" LOKALIZACJA INWESTYCJI: Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 132; 133/4; 136/2; 136/3; AM 1 w obrębie ewidencyjnym Gądkowice , jednostka ewidencyjna Milicz - obszar wiejski. Zadanie należy zrealizować na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego - "Budowa SUW Gądkowice wraz z rozbudową ujęcia" opracowanego przez mgr inż. Piotra Leoszkiewicza, inż. Adama Różyckiego reprezentujących jednostkę: FUNAM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław stanowiącego Załącznik nr 10 do Specyfikacji z uwzględnieniem uszczegółowień i zmian wprowadzonych poniżej: Zakres rzeczowy zamówienia: Przedmiotem zamówienia w formule "zaprojektuj i wybuduj" jest wykonanie następujących etapów: Etap I. opracowanie dokumentacji projektowej, na budowę stacji uzdatniania wody (SUW) w Gądkowicach oraz rozbudowę ujęcia wody polegającej na odwierceniu dwóch nowych studni głębinowych czwartorzędowych i renowacji dwóch istniejących studni. Zakres opracowania zgodny z PFU - załącznik nr 10 do SIWZ. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ obejmuje opracowanie: 1.Projektów budowlanych. 2.Projektów wykonawczych dla poszczególnych branż (po wcześniejszym uzgodnieniu rozwiązań z Inwestorem i Użytkownikiem ZUK Milicz ) 3.Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich rodzajów prac objętych projektem 4.Opracowań, projektów pomocniczych i uzupełniających (projekty rozbiórek, badania, wszelkie uzgodnienia itp. w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadania w tym m.in. decyzji środowiskowej raport oddziaływania na środowisko, decyzji na wycinkę drzew i pozwolenia wodno-prawnego), 5.Opracowań kosztowych: przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. 6.Mapy do celów projektowych i uzyskanie w imieniu Zamawiającego: 1. prawomocnych decyzji pozwalających na prowadzenie prac budowlanych - Pozwolenie na Budowę/potwierdzeń zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (dla prac nie wymagających uzyskania Pozwolenia na Budowę w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane). 2. wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii, jeżeli są konieczne ( w tym m.in. decyzji środowiskowej, decyzji na wycinkę drzew i pozwolenia wodno-prawnego) 3. zgód właścicieli gruntów na dysponowanie gruntem (jeżeli zajdzie taka potrzeba), Wymagana forma i treść dokumentacji projektowej: a)Projekt budowlany musi spełniać wymogi określone w ustawie 07.07.1994r.- Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.), jak również odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz. 462 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) i innych odpowiednich przepisów w tym Ustawy z dn. 20.07.2017r.- Prawo Wodne. b)Przedmiar robót zawierający zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających ich szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych winien być sporządzony zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), c)Kosztorys inwestorski winien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu, obliczenia kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 ze zm.) d)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zawierające istotne wymagania standardu, jakości, sposobu wykonania robót budowlanych oraz określenia odbioru tych robót należy sporządzić zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.). Ogólne wymagania Zamawiającego do prac projektowych: -proponowane rozwiązania budowlane i technologiczne będą przewidywały i zapewniały prowadzenie prac bez przerywania produkcji i dostaw uzdat?nionej wody do odbiorców z istniejących obiektów SUW Gądkowice. -Wszelkie uzgodnienia, decyzje i zgody uzyskiwane będą przez Wykonawcę/Projektanta w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz. -Dokumentacja projektowa ma być opracowana w języku polskim. -Wykonawca/Projektant winien przedkładać Zamawiającemu do informacji wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. -Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną oraz winna ona być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. -Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. -Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi być opatrzony oryginalnymi podpisami projektanta i sprawdzającego. -Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji, Wykonawca/Projektant winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. - Wykonawca/Projektant udzieli gwarancji na wykonane prace projektowe na okres realizacji inwestycji od dnia protokolarnego odbioru doku?mentacji oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji, która zakończy się wraz z okresem rękojmi na roboty budowlane wyko-nane na jej podstawie. -Wykonawca/Projektant zobowiązany jest przy opracowaniu dokumentacji kierować się względami ekonomicznymi realizacji i utrzymania projektowanej inwestycji. -Dokumentacja powinna opierać się na najnowszej wiedzy technicznej. Przyjęcie w dokumentacji najnowszych rozwiązań technicznych oraz technologicznych z wykorzystaniem rozwiązań opierających się o zasady poszanowania energii. -Dokumentacja powinna uwzględniać etapowanie inwestycji. W dokumentacji projektowej należy przewidzieć wszelkie niezbędne połączenia technologiczne projektowanej infrastruktury z istniejącymi obiektami stacji uzdatniania wody. W przypadku wykorzystania obiektów istniejącej SUW, projekt budowlany musi uwzględniać etapowanie realizacji inwestycji w ten sposób, że w okresie prowadzenia robot zapewniona będzie ciągła i nieprzerwana dostawa wody do odbiorców. -Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca/Projektant zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne modernizowanych obiektów i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, -Wykonawca/Projektant przed rozpoczęciem prac projektowych dokona z Zamawiającym protokolarnych uzgodnień w zakresie projektowanych rozwią?zań technologicznych i materiałowych w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. -Po otrzymaniu roboczych rozwiązań Zamawiający w terminie 14 dni dokona wyboru wariantu do dalszych prac projektowych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Projektant w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru ro?bót określił właściwości urządzeń i materiałów za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane z podaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń i materiałów. Wykonawca wykona Dokumentację projektową o której mowa w pkt. I i przekaże Zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy: -1 egzemplarz raportu oddziaływania inwestycji na środowisko w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie *DOC i *PDF. -2 egzemplarze operatów wodnoprawnych w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie *DOC i *PDF. -4 egzemplarze wszystkich części Projektu Budowlanego w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie *PDF, zawierającej między innymi: - komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi instytucjami, - wymaganą prawem dokumentację geotechniczną posadowienia obiektów, - informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, -4 egzemplarze wszystkich części Projektu Wykonawczego w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie *PDF. -2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie *PDF dokumentacji geologicznej. -2 egzemplarze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie *PDF. -2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie *PDF informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). -2 egzemplarze przedmiaru robót oraz kosztorysów inwestorskich w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie *PDF. Do dokumentacji należy dołączyć kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że Dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przy opracowaniu dokumentacji należy dodatkowo uwzględnić uwagi Użytkownika ZUK: - zaprojektowane elementy nowej stacji: kontenery, sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, linie kablowe energetyczne, sterownicze, itp.; obiekty i budowle towarzyszące i docelowe nie mogą kolidować z istniejącą infrastrukturą i obiektami. -technologia uzdatniania wody zapewnia jakość wody wymaganą aktualnymi przepisami; -istniejąca stacja uzdatniania wody pozostaje czynna aż do wykonania i zakończenia rozruchu nowego obiektu i dokonania odbioru końcowego oraz uzyskania pozwolenia na jego eksploatację; -należy zaprojektować i wykonać przełączenie istniejącego agregatu prądotwórczego stacjonarnego na nowy obiekt; w związku z tym wykonana musi być nowa szafka przełączenia zasilania agregat/sieć; -należy zaprojektować i wykonać pełny monitoring obiektu (wszystkie stany i zdarzenia) wraz z ujęciem i zbiornikami wody czystej; należy także komunikację dwustronną umożliwiającą sterowanie wybranymi urządzeniami na nowym obiekcie ( pomp ujęcia i pośrednie, zestaw hydroforowy, pompy dozujące; oświetlenie i ogrzewanie itp.) -miejscem transmisji jest centralna dyspozytornia Zakładu Uzdatniania Wody w Miliczu - ul. Osiedle 35; -powyższe należy uzgodnić i wykonać w porozumieniu z Operatorem istniejącego obecnie monitoringu ; -osobą do kontaktów ze strony użytkownika jest : Pan Andrzej Nowosielski - ZUK Milicz tel.713840249 Etap II. Wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej w I etapie dokumentacji projektowej SUW Gądkowice i rozbudowy ujęcia Ogólne wymagania Zamawiającego do robót budowlanych: 1.Rozpoczęcie robót budowlanych po protokólarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę /skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (dla prac nie wymagających uzyskania Pozwolenia na Budowę w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane). 2.wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektami technicznymi, warunkami pozwolenia na budowę, warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami; 3.zgłaszanie do odbioru lub przejęcia (przez Zamawiającego) wykonanych robót budowlanych zgodnie z zapisami umowy; 4.uczestniczenie w odbiorze wykonanych robót; 5.wykonanie wszystkich robót przygotowawczych koniecznych do rozpoczęcia i kontynuowania zadania, w tym formalności niezbędne do zajęcia terenu na czas prowadzenia robót i ponoszenie kosztów z tym związanych, zainstalowanie liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót (bez kosztów eksploatacyjnych związanych z bieżącą dostawą wody do odbiorców); 6.wykonanie robót tymczasowych koniecznych do rozpoczęcia i kontynuowania przedmiotowego zadania na swój koszt, w tym roboty zapewniające ciągłą dostawę wody dla mieszkańców korzystających w chwili obecnej z ujęcia; 7.dokonanie niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenów oraz dysponentami sieci i urządzeń, obiektów infrastruktury technicznej we własnym zakresie i na własny koszt, w zakresie niezbędnym do realizacji zadania; 8.usunięcie wad przedmiotu umowy wykrytych w toku realizacji umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 9.wykonanie robót porządkowych i odtworzeniowych terenu wraz z obiektami i urządzeniami uszkodzonymi lub zdemontowanymi w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, we własnym zakresie i na własny koszt. Obiekty i urządzenia istniejącej obecnie SUW pozostają własnością Użytkownika ZUK w Miliczu; 10.zapewnienie warunków bezpieczeństwa w czasie trwania robót oraz utrzymanie porządku na terenie budowy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie; 11.zapewnienie Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, dostępu do terenu budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane lub gdzie przewiduje się wykonywanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy; 12.przekazanie Zamawiającemu, przy odbiorze końcowym, atestów i gwarancji udzielanych przez dostawców zainstalowanych materiałów i urządzeń; 13.przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych lub aprobaty technicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.); 14.zawiadomienie Zamawiającego, w terminie 3 dni od daty wykrycia, o wadach dokumentacji projektowej; 15.Wykonawca na własny koszt ustanowi kierownika budowy; Etap III. Przeprowadzenie rozruchu obiektu Rozruch obiektu należy przeprowadzić z udziałem Użytkownika ZUK Milicz Wykonawca ponosi pełne koszty rozruchu w tym: - koszty materiałów eksploatacyjnych, wody, energii elektrycznej i innych niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu. - koszty osobowe jeżeli wynikają z ponadnormatywnego czasu pracy pracowników użytkownika ZUK w Miliczu - koszty niezbędnych badan i analiz Po zakończonym rozruchu Wykonawca przekaże : 1.Protokół rozruchu 2.Instrukcję obsługi i inne dokumenty związanych z przyszłą eksploatacją SUW - 2 egz. Etap IV. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego należy ująć wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie wyjaśnienia i korygowania niejasności, uwag i wątpliwości na etapie realizacji robót budowlanych objętych niniejszym opracowaniem, w tym dokonanie korekt i przeprojektowanie elementów, których Wykonawca robót budowlanych nie będzie mógł wykonać z winy wad projektu budowlanego lub wykonawczego (przy założeniu kompetentności i profesjonalności wykonawcy robót budowlanych). Zakłada się, że kompletny i profesjonalnie wykonany projekt wymagać będzie niewielkiego zakresu nadzoru autorskiego i nie przekroczy pięciu pobytów. Etap V. Zapewnienie nadzoru archeologicznego, jeżeli będzie wymagany. Zapewnienie nadzoru archeologicznego i prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych jeżeli będzie to wynikało z opinii Konserwatora Zabytków. Etap VI. Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej. 1. Opracowanie mapy do celów projektowych 2. Zapewnienie, pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót, 3. Przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej- oryginał mapy inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych uwierzytelnionej zgodnie z art. 12b ust. 5 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne w wersji papierowej w 3 egzemplarzach. Etap VII. Zgłoszenie zakończenie robót i skuteczne uzyskanie przyjęcia zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie ono wymagane. 1.skompletowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie/ przyjęcia zgłoszenia 2. Uzyskanie oświadczeń służb wymaganych przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowania/ przyjęcie zgłoszenia 3.Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie / przyjęcie zgłoszenia Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, jak również wszystkie pozostałe koszty bez których nie można wykonać przedmiotowego zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę ryczałtową zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Zaleca się, aby Oferent przed sporządzeniem oferty dokonał oględzin terenu przeznaczonego na inwestycję, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania ofer?ty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania oględzin terenu ponosi Oferent. W ciągu 7 dnia od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej harmonogram rzeczowo - finansowy robót zawierający pozycje określone przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania w terminach określanych przez Zamawiającego wszelkich danych finansowych i technicznych niezbędnych przy składaniu i rozliczaniu dofinansowania przedmiotowej inwestycji. 1.2 Zamawiający określa w Załączniku nr 8 do Specyfikacji - Projekcie umowy wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z póź. zm.). 1.2.1 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (czynności te wskazano również w §18 projektu umowy - w Załączniku nr 8 do Specyfikacji ) z wyjątkiem: - kierowania czy nadzoru nad tymi robotami, - obsługi geodezyjnej, - badań polegających na sprawdzeniu i określeniu właściwości gruntu oraz materiałów, budowlanych użytych podczas budowy, - niezbędnych ekspertyz technicznych wymaganych do wykonania realizowanej inwestycji , - najmu sprzętu budowlanego niezbędnego podczas realizacji przedsięwzięcia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 1.2.2. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności. 1.2.3 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 1.2.4 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45200000-945250000-745252126-745259900-645310000-345317000-245231300-871300000-171000000-871318000-071320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualny zakres robót może dotyczyć wszystkich robót (wraz z usługami i dostawami koniecznymi do wykonania tych robót) zawartych w przedmiocie zamówienia. Warunkiem udzielenie zamówienia jest przedstawienie pisemnego uzasadnienia. Umowa w sprawie przedmiotowych robót zostanie zawarta na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-05-15

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy zakończenie prac projektowych i robót budowlanych do dnia 15 maja 2019 roku. Termin wykonania zamówienia należy rozumieć jako bezusterkowe zakończenie robót budowlanych i pisemne zawiadomienie Zamawiającego o tym fakcie. W tym do dnia 31 lipca 2018 roku - przekazanie kompletu dokumentacji projektowej wraz z potwierdzonym wnioskiem złożenia dokumentacji o uzyskanie pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1.Wykonawcy wykażą, że wykonali: a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) roboty budowlane, w tym: - co najmniej dwie odrębne roboty budowlane (zadania) związane z budową lub modernizacją Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową lub modernizacją ujęcia wody o wartości nie niższej niż 500 000 zł każda z robót; b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) usługi, w tym: - co najmniej dwie odrębne (zadania) opracowania dokumentacji projektowej związane z zaprojektowaniem budowy lub modernizacji Stacji Uzdatniania Wody i budowy lub modernizacji ujęcia wody. 2. Wykonawcy wykażą, iż dysponują osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w tym przynajmniej: a)jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; b)jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; c) jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacji, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń (kierownik budowy); d) jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (kierownik robót) oraz e) jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej (kierownik robót).

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

I. Po wyznaczeniu przez Zamawiającego wybranemu Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona - nie krótszego niż 5 dni terminu do złożenia DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ należy przedłożyć: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. II. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1) w zakresie dokumentu potwierdzającego, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Wykonawcy - Wykonawca przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) w zakresie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - Wykonawca przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków1, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem (organem podatkowym1) w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, których mowa w podpunkcie 1-2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejscem zamieszkania tej osoby. Zapisy, których mowa w podpunkcie 1-2 stosuje się odpowiednio. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5)Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, należy złożyć następujące dokumenty: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Załącznik nr 3 do Specyfikacji, 2) pisemne zobowiązanie podmiotów o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów w zakresie zdolności zawodowej na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów - Załącznik nr 4 do Specyfikacji. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, należy złożyć następujące dokumenty: 1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5 do Specyfikacji, 2) pisemne zobowiązanie podmiotów o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobów w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na osobach oddanych mu do dyspozycji przez inne podmioty - Załącznik nr 6 do Specyfikacji, 3) oświadczenie Wykonawcy na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub kadry kierowniczej Wykonawcy - Załącznik nr 7 do Specyfikacji.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

I. Wraz z ofertą składane są następujące dokumenty i załączniki: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru z Załącznika nr 1 do Specyfikacji; 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji wraz z informacją o podmiotach, na które powołuje się Wykonawca w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych dokumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia tych podmiotów; II. Wykonawca składa również: - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru z Załącznika nr 9 do Specyfikacji - dokument ten wykonawca ma obowiązek przedłożyć w ciągu 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 20.000,00 zł, wadium słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2019-05-15

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach: a.wystąpienia siły wyższej rozumianej jako okoliczności, które zaistniały niezależnie od Wykonawcy, bądź Zamawiającego, a których Strony przy dołożeniu należytej staranności nie mogły w dniu podpisywania Umowy przewidzieć ani im (również po tym dniu) zapobiec, a w tym: -katastrofy naturalne, -nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne utrzymujące się nie krócej niż 5 dni, -zamieszki społeczne, -konieczność wykonania prac archeologicznych, -sprzeczne z przepisami działania osób trzecich; w razie wystąpienia siły wyższej strony będą mogły zmienić termin realizacji zamówienia poprzez jego wydłużenie o czas, w jakim trwała siła wyższa; b. w razie zaprzestania produkcji wskazanych przez Zamawiającego do realizacji zamówienia materiałów, jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nastąpi zaniechanie produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, lub nastąpi inna konieczność zastosowania materiałów zamiennych, na które Zamawiający nie wyraża zgody - poprzez zastąpienie ich innymi o analogicznych lub lepszych parametrach technicznych i użytkowych; c. możliwość wykonania robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego - tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy; d. zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) na usługi określone w przedmiocie zamówienia, poprzez dostosowanie stawki podatku VAT do stawki wynikającej ze zmienionych przepisów prawa, a tym samym dokonanie zmiany wynagrodzenia umownego brutto; e.zmiany kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego - w szczególności osób nadzorujących prowadzenie prac - poprzez wskazanie nowych osób będących kluczowym personelem Wykonawcy i Zamawiającego; f.zmiany podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, bądź wprowadzenia podwykonawcy, jeżeli będzie to wskazane dla zapewnienia prawidłowości realizacji zamówienia i nie spowoduje dla Zamawiającego szkody. W pozostałym zakresie mają zastosowanie zapisy w brzmieniu określonym w art. 144 ust. 1 pkt 2,3,4,5,6 oraz ust. 1a-1e oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 2. Strona dążąca do zmiany umowy każdorazowo obowiązana jest przedstawić na piśmie argumenty przemawiające za dokonaniem zmiany do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-30

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

JĘZYK POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Otwarcie ofert: 30.01.2018 r., godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, sala nr 4 (na parterze).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.