Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości

Gmina Karlino

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Mierzyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 505204-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Karlino

Regon: 52539800000

ulica: Plac Jana Pawła II

Numer domu: 6

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 78230

Miejscowość: Karlino

Województwo: zachodniopomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 943 117 273

e-mail: k.szpakowska@karlino.pl

Fax: 943 117 410

Adres strony internetowej (URL): http://bip.karlino.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://bip.karlino.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.karlino.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Adres:

Gmina Karlino, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Mierzyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Numer referencyjny:

GP.271.1.2018.DP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 20/5 w miejscowości Mierzyn zawierającego 33 lokale mieszkalne i 2 pomieszczenia techniczne. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi 1.067,22 m2. Kubatura budynku - 4.682,10 m3. W budynku wszystkie lokale zostaną oddane w stanie wykończonym tj. pod klucz. Zakres: 1) budowa budynku mieszkalnego, w tym: a) konstrukcja budynku: - fundamenty - ławy żelbetowe, - ściany fundamentowe - gr. 25 cm, murowane z bloczków betonowych i monolityczne o gr. 30 cm betonowane na budowie, - ściany konstrukcyjne - zewnętrzne gr. 40 cm murowane z bloczków z gazobetonu; wewnętrzne gr. 24 cm murowane z bloczków silikatowych, - ściany działowe - gr. 12 cm, murowane z bloczków silikatowych, - stropy płytowe z płyt kanałowych "żerańskich", - stropodach niewentylowany ze spadkami wyprofilowanymi w warstwie docieplenia ze styropianu i warstwą dociążającą z jastrychu cementowego, b) roboty wykończeniowe: - tynki wewnętrzne kategorii III - cementowo-wapienne wykonywane maszynowo, wykończone gładzią gipsową, - posadzki pływające: jastrych cementowy ułożony na warstwie styropianu z ukrytymi w masie przewodami wodnego ogrzewania podłogowego, - malowanie ścian wewnętrznych farbami akrylowymi emulsyjnymi, - glazura: w kuchni - pas wzdłuż całego blatu kuchennego o wysokości 50 cm, - glazura w łazience do wysokości 2m od poziomu posadzki, - posadzki wykończone płytkami z terakoty typu Gres, - wyposażenie łazienki i kuchni w armaturę sanitarną (zlewozmywaki; umywalki; baterie zlewozmywakowe, umywalkowe i prysznicowe; brodziki prysznicowe; sedesy; grzejniki ścienne łazienkowe) tzw. "biały montaż", - stolarka okienna z profili PCV, wyposażona w nawiewniki, część okien o klasie odporności ogniowej EI 15 zespolonych z systemem czujników wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz instalacją domykania okien w przypadku wystąpienia pożaru, ze skrzydłami tylko uchylnymi, pozostałe okna bez wymagań ppoż. ze skrzydłami uchylno-rozwiernymi i rozwiernymi, - stolarka drzwiowa zewnętrzna: - do pomieszczeń technicznych w klasie odporności ogniowej EI 30, - do lokali mieszkalnych bez wymagań ppoż., - stolarka drzwiowa wewnętrzna bez dodatkowych wymagań ppoż., w pomieszczeniach sanitarnych projektuje się drzwi z kratką nawiewową, - elewacja - bez warstwy docieplającej, wykończona tynkiem mineralnym cienkowarstwowym malowanym farbami elewacyjnymi silikonowymi, - pokrycie dachu - z papy termozgrzewalnej, - montaż opraw oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego (gniazda wtykowe, wyłączniki), c) instalacja elektryczna, odgromowa i teletechniczna, d) instalacja centralnego ogrzewania zintegrowana z pompą ciepła typu solanka-woda i kotłem na pellet - każde z tych urządzeń o mocy 50kW, e) instalacja wod-kan., f) węzeł cieplny, 2) wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej wraz z przebudową odcinka istniejącego wodociągu kolidującego z zaprojektowanym budynkiem, 3) wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej poprzez studzienkę kanalizacji sanitarnej występująca na działce, na której lokalizowany jest budynek należący do przedmiotu zamówienia, 4) wykonanie zewnętrznej instalacji elektro-energetycznej przyłączającej szafkę ZKP, której wykonanie należy do przedmiotu zamówienia, do szafki ZK, którą wybuduje Operator sieci elektro-energetycznej Energa Operator S. A., 5) budowa zewnętrznej instalacji dolnego źródła pompy ciepła - o zdolności energetycznej wymaganej dla pompy ciepła o mocy 50kW. Zespół sond wykonanych z rur PE. Dolne źródło pracuje w systemie zamkniętym solanka-woda gdzie obieg wodny jest za wymiennikiem w pompie ciepła a obieg solanki w sondach umieszczonych w odwiertach dolnego źródła, 6) budowa instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 40kWp, zamocowanych na dachu budynku i przyłączonych do sieci energetycznej budynku, 7) wykonanie dróg wewnętrznych, chodników i miejsc postojowych utwardzonych betonową kostką brukową, 8) wybudowanie zjazdu z drogi powiatowej na działkę, na której lokalizowany jest budynek, 9) instalacja monitoringu terenu wokół budynku, powiązana z centrum monitoringu miejskiego w Karlinie, 10) wykonanie instalacji oświetlenia terenu, 11) budowa wiaty na magazyn opału dla kotłowni na pellet oraz wiaty na pojemniki na odpady komunalne, 12) wykonanie dostawy wraz z montażem zlewozmywaków, elektrycznych płyt grzewczych, kuchni elektrycznych. 2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zgodnej z ZUDP, zatwierdzonej w Starostwie Powiatowym w Białogardzie.

II.5) Główny kod CPV:

45200000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45100000-845111201-445300000-045310000-345311000-045312310-345331100-745331110-045332000-345400000-109331200-045261215-445316110-945233320-845233340-445233225-245233222-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Zamawiający wskazuje, że do wykonania powyższego zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawców, na podstawie umowy o pracę, wszystkich osób skierowanych do wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a które to osoby nie wykonują ich w ramach prowadzonej przez nie własnej działalności gospodarczej. Wymóg zachowania wskazanej formy zatrudnienia, w szczególności dotyczy osób wykonujących roboty związane z: - wykonywaniem deskowania i betonowaniem elementów żelbetowych, - murowaniem ścian konstrukcyjnych i działowych, - wykonywaniem i montażem zbrojenia żelbetowych elementów konstrukcji budynku, - wykonywaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych i zewnętrznych, - wykonywaniem instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych, - wykonywaniem warstw pokrycia dachowego, - wykonywaniem robót ziemnych związanych z wykonywaniem przyziemia budynku jak i korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne dróg i placów wewnętrznych, - wykonywaniem warstw konstrukcyjnych dróg i placów wewnętrznych, - wykonywaniem robót wykończeniowych budynku w tym: robót elewacyjnych, robót tynkarskich, robót posadzkarskich, robót malarskich, robót glazurniczych, - dostawą i montażem stolarki okiennej i drzwiowej, - montażem elementów konstrukcyjnych budynku w tym z układaniem płyt stropowych, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość zakwalifikowania pracownika do jednej z wyżej wymienionych grup na podstawie zakresu obowiązków pracownika. Przed złożeniem oferty zalecane jest, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w terenie. Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. Zamawiający przewiduje zebranie wszystkich wykonawców połączone z wizją lokalną. Termin zebrania wszystkich wykonawców połączony z wizją lokalną ustala się na dzień: 17.01.2018r. Spotkanie połączone z wizją lokalną odbędzie się od godz.: 10:00 do godz. 11:00 w Mierzynie, na działce nr 20/5 obr. Mierzyn, czyli w miejscu, w którym ma zostać zrealizowany przedmiot zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1) Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał: (a) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub remoncie lub przebudowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego, o kubaturze nie mniejszej niż 3.000 m3 każdy, z wykonaniem lub remontem lub przebudową instalacji wewnętrznych, (b) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie przyłączy wod-kan i energetycznych oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 10m dla każdego z przyłączy, (c) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie nawierzchni utwardzonych brukiem z kostki betonowej: jezdni i miejsc postojowych o łącznej powierzchni, co najmniej 1.000 m2 każda. Zamawiający przez jedną robotę budowlaną rozumie 1 (jedną) umowę o roboty budowlane., W ramach jednej roboty może być wykazane spełnienie jednego albo więcej warunków. Pod pojęciem "wykonanie w ostatnich 5 lat" rozumieć należy zakończenie roboty budowlanej w tym okresie (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania ofert). 2) Wykonawca spełni warunek zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: : (a) Kierownik budowy, min 1 osoba osoba ta winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika budowy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Ponadto osoba ta powinna posiadać co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) przy realizacji robót konstrukcyjno-budowlanych, jako kierownik budowy lub kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), (b) Kierownik robót sanitarnych - min. 1 osoba, posiadająca następujące uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Ponadto osoba to powinna posiadać co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) przy realizacji robót sanitarnych, jako kierownik budowy lub kierownik robót sanitarnych (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (c) Kierownik robót elektrycznych -min. 1 osoba, posiadająca następujące uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Ponadto osoba to powinna posiadać co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) przy realizacji robót elektrycznych, jako kierownik budowy lub kierownik robót elektrycznych (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną, b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną, c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego tj. Kierownika budowy, Kierownika robót elektrycznych i Kierownika robót sanitarnych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale; 2) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej: informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum wykazał/wykazali spełnienie tego warunku.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (zawierającej informacje podawane podczas otwarcia ofert oraz kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219 w banku PKO BP S.A. z opisem tytułu wpłaty "Wadium w postępowaniu GP.271.1.2018.DP". 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia powinna ona być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) nazwę postępowania; 3) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 4) kwotę gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy; 6) termin ważności gwarancji/poręczenia zgodny z terminem związania ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia2018-07-02 2019-06-28

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy polegających na wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany sposobu wykonania robót oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy: 1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy: a) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie robót; b) o niezbędny czas związany z działaniem Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw, c) o niezbędny czas związany z wystąpieniem nadzwyczajnych niekorzystnych warunków pogodowych rozumianych jako warunki pogodowe, które nie występowały w danym czasie i na danym obszarze w ostatnich 10 latach, d) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady wykonywania robót, e) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne usług/czynności koniecznych do wykonania prac objętych Umową, z zastrzeżeniem, że wykonawcą tych usług/czynności nie jest Wykonawca i nie ponosi za nie odpowiedzialności, f) o czas, kiedy realizacja robót stanowiących Przedmiot Umowy była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz następstw tego zdarzenia (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji robót lub wstrzymania ich świadczenia przez Zamawiającego), g) o czas, kiedy realizacja robót stanowiących przedmiot Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób trzecich, za których działania odpowiedzialności nie ponosi żadna ze Stron uniemożliwiających wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, h) o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów jeżeli wykonywanie świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy, i) o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, jeżeli zajdzie konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu Umowy, j) o czas opóźnienia wynikający z działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie przedsięwzięcia (w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków), k) o czas wynikający z konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację robót stanowiących przedmiot Umowy, l) o czas niezbędny do dostosowania robót stanowiących przedmiot Umowy do celów, dla których Umowa została zawarta, m) o czas opóźnienia wynikający z zastania odmiennych od przyjętych zgodnie z wykonanymi badaniami, uzyskanymi decyzjami warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych oraz nieprzewidzianych warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp., n) o czas opóźnienia wynikający z wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy, o) o czas opóźnienia wynikający z następstw działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji opinii, uzgodnień, decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, p) konieczność wykonania robót spowodowanych przez błędy w danych wyjściowych, których doświadczony Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób wykryć, ani uniknąć związanego z tym opóźnienia, q) dopuszcza się zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji uwzględnione w dokumentacji aplikacyjnej i w umowie o dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji zadania) dla Projektu - wówczas termin wykonania może zostać zmieniony o czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu; przy czym każda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania robót stanowiących przedmiot Umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.; 2) w zakresie zmiany sposobu wykonania robót stanowiących Przedmiot Umowy, w tym wymagań Zamawiającego lub rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót stanowiących Przedmiot Umowy: a) w przypadku częściowej lub całkowitej utraty finansowania lub płynności, skutkujących koniecznością ograniczenia zakresu robót stanowiących Przedmiot Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia, b) w przypadku wystąpienia konieczności zrealizowania robót stanowiących Przedmiot Umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań niż przewidziane w umowie przez Zamawiającego, ze względu na rezygnację Zamawiającego z części robót stanowiących Przedmiot Umowy lub zmiany warunków mających wpływ na ich realizację, zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, c) w przypadku możliwości zrealizowania robót stanowiących Przedmiot Umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań niż przewidziane w umowie w wymaganiach Zamawiającego, ze względu na spodziewane korzyści polegające na przyspieszeniu realizacji, obniżeniu kosztu wykonania lub eksploatacji robót stanowiących Przedmiot Umowy, zwiększeniu jego użyteczności, jakości, przyczynieniu się do zwiększenia bezpieczeństwa ludzi lub lepszej ochrony środowiska; 3) w zakresie zmiany Wynagrodzenia: a) w przypadku dokonania zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmiany sposobu wykonania Umowy lub rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części Przedmiotu Umowy - o kwotę wynikającą z tych zmian, przy czym punktem wyjścia do ustalenia nowego wynagrodzenia będą ceny wynikające z oferty, a w przypadku braku możliwości ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikających z katalogu SEKOCENBUD, b) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w § 1 Umowy, pod warunkiem, że wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, w szczególności spowodowane jest brakiem uzyskania planowanego dofinansowania ze środków zewnętrznych, jak również w przypadku, rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części (elementów) przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy i osiągnięcia założonego celu, z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości rzeczywiście wykonanych robót ustalone na podstawie cen wynikających z kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku możliwości ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikających z katalogu SEKOCENBUDU o, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z ograniczeniem zakresu realizacji Umowy. c) polegające na zwiększeniu wysokości wynagrodzenia w przypadku, zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, o kwotę wynikającą z tych zmian, przy czym punktem wyjścia do ustalenia nowego wynagrodzenia będą ceny wynikające z kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku możliwości ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikających z katalogu SEKOCENBUD. 3. Strony dopuszczają również możliwość zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w Ofercie jeżeli zmiana stanie się konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pełnienia określonej funkcji (zarówno na stałe jak i na określony czas) będzie spełniać wszystkie warunki określone dla tej funkcji w ogłoszeniu o zamówieniu dla przetargu poprzedzającego zawarcie Umowy, na dzień złożenia wniosku o zmianę personelu kluczowego, z tym zastrzeżeniem, że kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż kwalifikacje personelu wymienione w SIWZ. 4. Dokonując zmian Umowy, Strony będą kierować się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji robót stanowiących Przedmiot Umowy do zmienionych okoliczności. 5. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian ani nie może stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 6. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Niezależnie od postanowień ust. 2 - ust. 4, Strony dopuszczają możliwość (i) zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, (iii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również (iv) zmian wynikających z okoliczności, w których Prawo Budowlane dopuszcza stosowanie rozwiązań zamiennych, o ile nie będą one pogarszały jakości świadczenia Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-29

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.