Dzisiaj jest: 17.1.2021, imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

Budowa budynku rekreacyjnego o konstrukcji drewnianej w m

Gmina Milicz

Budowa budynku rekreacyjnego o konstrukcji drewnianej w miejscowości Kolęda - gmina Milicz

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 503468-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Milicz

Regon: 931934710

ulica: ul. Trzebnicka

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 56-300

Miejscowość: Milicz

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 713804357

e-mail: t.tatarek@milicz.pl

Fax: 713841119

Adres strony internetowej (URL): www.bip.milicz.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.milicz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Urząd Miejski w Miliczu, pok. nr 15 (Punkt Obsługi Mieszkańców)

Adres:

ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa budynku rekreacyjnego o konstrukcji drewnianej w miejscowości Kolęda - gmina Milicz

Numer referencyjny:

IF.271.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

I. INWESTYCJA : Budynek rekreacyjny o konstrukcji drewnianej działka 53 AM1 obręb Kolęda gm. Milicz - Etap I. Przedmiotem inwestycji jest Wykonanie budynku rekreacyjnego o konstrukcji drewnianej działka 53 AM1 obręb Kolęda gm. Milicz - Etap I realizacji Zakres realizacji I etapu - budynek jednokondygnacyjny , wolnostojący w konstrukcji drewnianej, na planie ośmiokąta foremnego o długości boku 4,66 m wraz z przyległym zapleczem sanitarnym w kształcie prostokąta o wym. 4,60 x 3,88 . Obiekt przykryty dachem drewnianym wielospadowym o nachyleniu połaci równym 70 % . Wierzchnie pokrycie dachu gontami papowymi na deskowaniu. Zadanie należy zrealizować na podstawie dokumentacji projektowej: Budowa budynku rekreacyjnego o konstrukcji drewnianej wraz z infrastrukturą techniczną" i przedmiaru robót - opracowanego przez PBH LEGAR Roman Żyto ul. Osadnicza 8, 56- 300 Milicz, z uwzględnieniem uszczegółowień i zmian wprowadzonych poniżej: 1. Fundamenty Ławy o szerokości 80 cm i wysokości 40 cm na betonie podkładowym grub. 10 cm posadowione na głębokości 90 cm poniżej terenu. Zbrojenie ław wykonać z 6 prętów o średnicy 12 mm stal A III spiętych strzemionami 6 mm co 25 cm ze stali A I . W narożnikach trzpienie żelbetowe z 6 prętów 12 mm stal A III strzemiona 6 mm stal A I co 20 cm o wymiarach po 20 cm w każdą stronę od narożnika na grubość ściany fundam. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych M -6 12 x 25 38 o grubości 38 cm. Ławy i trzpienie wykonać z betonu C16/20 beton podkładowy C8/10. Połączenie słupów drewnianych z trzpieniem i ścianą fund. za pomocą kotew stalowych ocynkowanych mocowanych za pomocą śrub i kotew chemicznych. 2. Konstrukcja ścian drewniana Konstrukcja projektowana jest z słupów narożnikowych o przekroju 24 x 24 cm oraz słupów pośrednich o przekroju 16 x 16 cm połączonych oczepem o wymiarach 24 x 18 cm. Ściany od strony zewnętrznej obudowane deskami grub. 32 mm ( przed obróbką) struganymi, łączonymi na pióro i wpust. Drewno sosnowe lub świerkowe klasy C - 27 zaimpregnowane fobosem M- 4 NRO. Deski elewacyjne zaimpregnować dwukrotnie preparatem Holzprof od strony zewnętrznej od wew. może być np. Fobos M -4. 3 . Dach Dach o konstrukcji drewnianej wielospadowy kryty gontami papowymi na deskowaniu grub. 25-28 mm. Krokwie opierać na belce oczepowej, a w kalenicy w elemencie stalowym zgodnie z rysunkami projektowymi. Krokwie wykonać o wymiarach 18x24 oraz 16x20 cm nad częścią główną, o wym. 8x18 oraz 12x18 cm nad zapleczem. Krokwie nad zapleczem połączyć jętką o wym. 6 x 16 cm. Drewno impregnować do NRO posiadającymi dopuszczenie do powszechne stosowania w budownictwie. Drewno konstrukcyjne klasy C27. 4. Wentylacja W części zaplecza sanitarnego zaprojektowano wentylację nawiewną 14x14 cm oraz wentylacje mechaniczną oraz grawitacyjną o średnicy 200 mm. W części rekreacyjnej nawiewy podokienne 14x 14 cm , natomiast wywiew nastąpi przez stalowy element wieńczący dach. 5. Ścianki działowe Wykonać g-k na stelażu metalowym grub 12,5 cm z płyty ognio i wodoodpornej w sanitariatach zastosować podwójną płytę pod płytki. Płytki ceramiczne na ścianach układać na wys. 2,0 m. W kuchni fartuch z płytek między meblami ok 80 cm. 6. Stolarka Okienna PCV oklejona obustronnie okleiną drewnopodobną , w co drugim oknie zastosować nawiewniki automatyczne. Drzwi wewnętrzne płytowe z oblistwowaniem ościeżnic - faktura i kolor tak jak okna. Drzwi zewnętrzne drewniane lub PCV dwuskrzydlowe skrzydła o szerokości 90 cm każde. 7.Posadzki Na zagęszczonym podłożu z piasku ( wykorzystać z wykopu po akceptacji inspektora) ułożyć folię grubości 0,3 mm następnie należy ułożyć styropian EPS 100 GRUB 10 cm i wykonać płytę betonową grubości 8 cm zbrojoną przeciwskurczowo siatkami stalowymi. Płyta betonowa oddylatowana na obwodzie styropianem XPS GRUB 10cm ( od ławy do wysokości 8 cm nad ścianę fundamentową z bloczków M -6. Ściana fundamentowa ocieplona styropianem XPS grub 10 cm na wierzchu - w poziomie na szerokość 30 cm. ( uwaga: w etapie I nie realizujemy posadzki- płytek gresowych w sali głównej) 5. Malowanie Elewacja drewniana malowana impregnatem Holzprof dwukrotnie w kolorze jasno brązowym. Wszystkie pozostałe elementy drewniane impregnowane do NRO np. Fobosem M -4. 6. Pozostałe roboty wykończeniowe Obróbki blacharskie okapu i cokołu z blachy powlekanej. Rynny 150 rury spustowe 100, 3szt ocynkowane, parapet zewnętrzny z blachy powlekanej, parapet wewnętrzny drewniany lub PCV oklejany drewnopodobnie 7. Izolacje Ściany fundamentowe izolować dwukrotnie abizolem. Izolacja pozioma na ścianach fundamentowych z plastpapy. Izolację z foli podposadzkową wyłożyć na wierzch ściany fundamentowej. Folia - membrana na wewnętrznej stronie desek elewacyjnych foli paroizolacyjna pod płytą gipsową. 8. Instalacja wody zimnej i ciepłej Wykonać z PP . Do podgrzewania wody zastosować pogrzewacz przepływowy o mocy12 kW. 9. Instalacje elektryczne 9.1 Dane techniczne -napięcie zasilania 3 x 230V / 400V z proj. woln. szafki złączowo - pomiarowej /wg innego opracowania TAURON Dystrybucja S.A./ -moc przyłączeniowa Pp = 17kW -proj. wewnętrzna linia zasilająca: kabel nN YKYżo 5x 16mm2 0,6/1,0 kV do proj. rozdzielnicy T1/ inny etap realizacji inwestycji/ -proj. rozdzielnica T1, RN 4 x 12, IP65 / wył. gł. p. poż./ z certyfikatem dopuszczalności do stosowania i znakiem bezpieczeństwa "B" -proj. linie zasilające kasety wyłącznika p.poż. prądu: przewód HDGs 3x1,5mm2 2 /PH90/ -proj. linia zasilająca wypust 3-F /kuchnia elektr./: przewód nN YDYżo 5 x 2,5mm2 -proj. linia zasilająca wypust 3-F /gniazdo 3 - F/: przewód nN YDYżo 5 x 6mm2 -proj. linia zasilająca gn. wtyk. 1-F / G - grzejnik elektr./: przewód YDYp 3 x 2,5 mm2 / 750 V/ -proj. linia zasilająca gn. wtyk. 1-F : przewód YDYp 3 x 2,5 mm2 / 750 V/ -proj. linie zasilające oprawy ośw. Podstawowego i ewakuacyjnego: przewód YDYp 3 / 4/x 1,5 mm2 / 750 V / -proj. oprawy ośw. ewakuacyjnego i awaryjnego - uznanych producentów o właściwym stopniu ochrony /t = 2h/ z wymaganym certyfikatem p.poż. CNBOP, IP 65 / 1 x 8 W / 2 x8 W / TLBV -proj. oprawy ośw. podstawoweproj. Rozdzielnicy T1go prod. producentów uznanych na rynku krajowym i UE -typy opraw i ich ilość podany na rys. i podstawie obliczeń wg PN-EN- 12464-1 -proj. Główna szyna wyrównawcza / MET / np. firmy OBO budynku wyposażona w odpowiednią ilość zacisków zabudowana pod rozdzielnicą T1 -przewody wyrównawcze miejscowe: przewód LgYc 6 / 1 mm2 przyłączone do konstrukcji urządzeń, wszystkich elektryków stalowych wyposażenia, obudów urządzeń technologicznych, i innych wg PN-HD 60364: . 2008 - ochrona przed porażeniem - samoczynne wyłączanie zasilania realizowane wył. różnicowo prądowymi, samoczynnymi wyłącznikami nadmiarowymi i sieci połączeń wyrównawczych. 9.2 Zasilanie w energię elektryczną rozdzielnicy instalacji odbiorczej proj. wiaty rekreacyjnej - inny etap realizacji inwestycji Ułożony uprzednio kabel nN wlz. należy wprowadzić do wyłącznika głównego p.poż. zabudowanego w rozdzielnicy T1.W rozdzielnicy T1 wykonać uziemienie ochronników przeciwprzepięciowych kl.B+C i szyny PE przewodem LgYc16mm2 przyłączonym do głównej szyny wyrównawczej /GSW/wiaty wykorzystując również proj. podziemne konstr. stalowe fundamentu.Posadowienie rozdzielnicy T1 podano na projekcie zagospodarowania i rzucie przyziemia. 9.3.Zasilanie w energię elektr. rozdzielnicy głównej instalacji odbiorczej. Zasilanie w energię elektr. budynku będzie realizowane poprzez wykonanie przyłącza nN, układ pomiarowy i wlz. kablem nN YKYżo 5x16mm2 do proj. rozdzielnicy głównej T1. Proj. rozdzielnica T1 będzie usytuowana w korytarzu na poziomie przyziemia budynku. W rozdzielnicy zbudować wyłącznik prądu p.poż, ograniczniki przepięć oraz zabezpieczenia różnicowoprądowe i nadmiarowe dla proj. obwodów odbiorczych oświetlenia i gniazd wtykowych. Projektuje się montaż rozdzielnicy T1 typu RN 4x 12/IP 65/. 9.4.Instalacje elektr. wewnętrzne Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2009-03-12 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami oraz wytycznymi OSD proj. się budowę linii instalacyjnych w układzie TN-S przewodami z wyodrębnioną żyłą ochronną koloru żółtozielonego /PE/. Na podłożach drewnianych linie instalacyjne wykonać przewodami płaskimi i kabelkowymi o napięciu znamionowym 750V ułożonymi w rurkach RVKLn/PV C posiadających atest niepalności .Ciągi przewodów w rurkach osłaniać materiałem niepalnym /NRO/ identycznym z wystrojem ścian wewnętrznych wiaty. Gniazda wtykowe nt/IP44/stosować wyłącznie ze stykiem ochronnym ,osprzęt instalacyjny /podkładki z blachy oc. /w wykonaniu melaminowym o właściwym stopniu ochrony związanym z funkcjami pomieszczeń -wysokość posadowienia wyłączników ok. 1,1 m od powierzchni posadzki ,gniazd wtykowych ok. 1,1 m kuchni, wc i wewnątrz wiaty. Przy wykonywaniu istalacji zachować normatywne odległości od innych instalacji -skrzyżowania osłaniać przepustami RVS-22/28/37 uszczelnionymi o odpowiedniej wytrzymałości ogniowej .Instalacje w posadzkach układać w rurach osłonowych o podwyższonej wytrzymałości mech. Oznaczenie dróg ewakuacyjnych wewnątrz wiaty będzie realizowane poprzez montaż opraw do podświetlenia znaków ewakuacyjnych oprawami ośw. z inwerterem 2h . Oświetlenie i wentylator wc załączać wyłącznikiem ośw. Na zewnątrz wiaty nad kasetami wył. p.po włż.prądu zainstalować oprawy awaryjne 1x8W/IP65. Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dobrano wg wymagań normy 'Oświetlenie ewakuacyjne' PN-EN 1838:2005.Dla ogrzewania pomieszczeń wiaty i wc proj. się montaż linii odbiorczych oddzielnie dla każdego grzejnika /G/ zabezpieczonych wyłącznikiem różnicowoprądowym. 9.5.Instalacja zasilania wentylatora w pomieszczeniu wc Linia instalacyjna zasilania wentylatora wc /YDYżo 3/4/x1,5 mm2/EDM 200T /IP44/ o wydajność 200 m3/h będzie zintegrowane z włącznikiem oświetlenia wc i czujnikiem ruchu /opóźnienie wyłączone/. 9.6.Ochrona przeciwprzepięciowa Zgodnie z PN-EN 60364........należy zabudować w rozdzielnicy T1 ograniczniki przeciwprzepięciowe kl. B+C/o napięciu mniejszym od 1,5kV/.Mają one za zadanie ochronę ludzi i urządzeń obiektu przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi jak również przepięciami łączeniowymi i zwarciowym 9.7.Ochrona przeciwpożarowa Dla celów ochrony przeciwpożarowej przewidziano zamontowanie wyłącznika przeciwpożarowego w rozdzielnicy T1. Kasety z przyciskami należy zabudować na zewnątrz budynku zgodnie z rys. Zastosować kasety w wykonaniu natynkowanym. Przewody sterujące typu HDGs 3x1,5mm3 należy ułożyć w RVS na drewnie . Przejścia przewodów nN należy uszczelnić masami np.firmi PROMAD o właściwej odporności ogniowej . W trakcie wykonywania robót kierować się wytycznymi zawartym w Rozporządzeniu MSWiA z 7.06.2010 rok w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr.109 poz.719 i opinią rzeczoznawcy ds.ochrony przecwpożarowej. 9.8.Ochrona przed dotykiem pośrednim Zgodnie z obowiązującymi normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2009-03-12 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami i standardami technicznymi OSD środkiem ochrony przeciwporażeniowej jest samoczynne wyłączenie zasilania realizowane wyłącznikami różnicowo-prądowymi/ np.Legrand. ? I=30mA/ dla instalacji odbiorczych proj .wiaty .Nieodzownym elementem ograniczania do wartości bezpiecznych w danych warunkach środowiskowych napięć występujących pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi jest wykonanie połączeń wyrównawczych głównych w MET. Do których należy podłączyć konstrukcje stalowe instalacji wod.kan. , co i połączenia wyrównawcze dodatkowe do innych intalacji oraz urządzeń zgodnie z PN-EN 60364:..............przewody wyrównawcze miejscowe LgYc6/10mm2 należy podłączyc do konstrukcji wszystkich elementów stalowych i szyny PE rozdzielnicy T1.Połączenie główne wykonać przewodem LgYc16mm2 natomiast połączenia dodatkowe przewodem LgY6/10mm2 o kolorze izolacji żółtozielonym zgodnie PN-EN 63364..........Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary kontrolne i załączyć w formie protokołu do odbioru technicznego, Wszelkie nazwy własne producentów oraz znaki towarowe materiałów i urządzeń użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Dokumentacji Projektowej winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Takie materiały i urządzenia można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów o parametrach i standardach nie gorszych, a jeżeli zmiana ta spowoduje dodatkowe koszty, to ponosi je Wykonawca. Wszelkie materiały użyte do budowy muszą być bezwzględnie zatwierdzone przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru przed ich wbudowaniem. Załączony przedmiar materiałem pomocniczym (wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego). UWAGA: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego z zastrzeżeniem, iż kosztorys ten nie będzie stanowił przedmiotu oceny, stanowić będzie wyłącznie dokument pomocniczy służący do wyceny określonych grup robót. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego, który będzie podstawą do ewentualnego rozliczenia robót podobnych. Wykonawca wraz z ofertą przedstawi harmonogram realizacji robót zgodnie z Zał. Nr 1B do Specyfikacji. Kosztorys ofertowy, o którym mowa powyżej należy opracować w rozbiciu na elementy robót zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 1B do Specyfikacji. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, jak również wszystkie pozostałe koszty bez których nie można wykonać przedmiotowego zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę ryczałtową zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Dokładne dane, niezbędne do wyceny zadania i obliczenia ceny należy określić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej oraz wizji lokalnej, przeprowadzonej na miejscu budowy. II. Zamawiający określa w Załączniku nr 8 do Specyfikacji - Projekcie umowy wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z póź. zm.). II.1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (czynności te wskazano również w §18 projektu umowy) z wyjątkiem: - kierowania czy nadzoru nad tymi robotami, - obsługi geodezyjnej, -badań polegających na sprawdzeniu i określeniu właściwości gruntu oraz materiałów, budowlanych użytych podczas budowy, - niezbędnych ekspertyz technicznych wymaganych do wykonania prowadzonej inwestycji, - najmu sprzętu budowlanego niezbędnego podczas realizacji przedsięwzięcia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. II.2. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności. II.3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. II.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45212000-645310000-345421000-445442100-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualny zakres robót może dotyczyć wszystkich robót (wraz z usługami i dostawami koniecznymi do wykonania tych robót) zawartych w przedmiocie zamówienia. Warunkiem udzielenie zamówienia jest przedstawienie pisemnego uzasadnienia. Umowa w sprawie przedmiotowych robót zostanie zawarta na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

Rozpoczęcie robót: od dnia protokolarnego przekazania placu budowy, zakończenie robót: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2018 roku. Termin wykonania zamówienia należy rozumieć jako faktyczne zakończenie robót budowlanych, pisemne zawiadomienie Zamawiającego o tym fakcie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1.Wykonawcy wykażą, że wykonali: a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) roboty budowlane, w tym: - co najmniej dwie odrębne roboty budowlane (zadania) związane z realizacją budynków o konstrukcji drewnianej o wartości nie niższej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda z robót. 2. Wykonawcy wykażą, iż dysponują osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w tym przynajmniej: - jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (kierownik budowy).

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

I.Po wyznaczeniu przez Zamawiającego wybranemu Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona - nie krótszego niż 5 dni terminu do złożenia DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ należy przedłożyć: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. II. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1) w zakresie dokumentu potwierdzającego, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Wykonawcy - Wykonawca przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) w zakresie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - Wykonawca przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków1, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem (organem podatkowym1) w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, których mowa w podpunkcie 1-2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejscem zamieszkania tej osoby. Zapisy, których mowa w podpunkcie 1-2 stosuje się odpowiednio. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5)Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

I. W celu potwierdzenia, że Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, należy złożyć następujące dokumenty: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Załącznik nr 3 do Specyfikacji, 2) pisemne zobowiązanie podmiotów o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów w zakresie zdolności zawodowej na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów - Załącznik nr 4 do Specyfikacji. II. W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w ramach warunku dotyczącego zdolności zawodowej, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5 do Specyfikacji, 2) pisemne zobowiązanie podmiotów o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobów w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na osobach oddanych mu do dyspozycji przez inne podmioty - Załącznik nr 6 do Specyfikacji, 3) oświadczenie Wykonawcy na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub kadry kierowniczej Wykonawcy - Załącznik nr 7 do Specyfikacji.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

I.Wraz z ofertą składane są następujące dokumenty i załączniki: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru z Załącznika nr 1 do Specyfikacji, 1A) Kosztorys ofertowy przygotowywany przez Wykonawcę; 1B) Harmonogram rzeczowo - finansowy robót ( do złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą). 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji wraz z informacją o podmiotach, na które powołuje się Wykonawca w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych dokumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia tych podmiotów; II. Wykonawca składa również: - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru z Załącznika nr 9 do Specyfikacji - dokument ten wykonawca ma obowiązek przedłożyć w ciągu 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1.500,00 zł, wadium słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-06-30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach: a.wystąpienia siły wyższej rozumianej jako okoliczności, które zaistniały niezależnie od Wykonawcy, bądź Zamawiającego, a których Strony przy dołożeniu należytej staranności nie mogły w dniu podpisywania Umowy przewidzieć ani im (również po tym dniu) zapobiec, a w tym: -katastrofy naturalne, -nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne utrzymujące się nie krócej niż 5 dni, -zamieszki społeczne, -konieczność wykonania prac archeologicznych, -sprzeczne z przepisami działania osób trzecich; w razie wystąpienia siły wyższej strony będą mogły zmienić termin realizacji zamówienia poprzez jego wydłużenie o czas, w jakim trwała siła wyższa; b. w razie zaprzestania produkcji wskazanych przez Zamawiającego do realizacji zamówienia materiałów, jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nastąpi zaniechanie produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, lub nastąpi inna konieczność zastosowania materiałów zamiennych, na które Zamawiający nie wyraża zgody - poprzez zastąpienie ich innymi o analogicznych lub lepszych parametrach technicznych i użytkowych; c. możliwość wykonania robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego - tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy; d. zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) na usługi określone w przedmiocie zamówienia, poprzez dostosowanie stawki podatku VAT do stawki wynikającej ze zmienionych przepisów prawa, a tym samym dokonanie zmiany wynagrodzenia umownego brutto; e.zmiany kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego - w szczególności osób nadzorujących prowadzenie prac - poprzez wskazanie nowych osób będących kluczowym personelem Wykonawcy i Zamawiającego; f.zmiany podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, bądź wprowadzenia podwykonawcy, jeżeli będzie to wskazane dla zapewnienia prawidłowości realizacji zamówienia i nie spowoduje dla Zamawiającego szkody. W pozostałym zakresie mają zastosowanie zapisy w brzmieniu określonym w art. 144 ust. 1 pkt 2,3,4,5,6 oraz ust. 1a-1e oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zmówień publicznych. 2. Strona dążąca do zmiany umowy każdorazowo obowiązana jest przedstawić na piśmie argumenty przemawiające za dokonaniem zmiany do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-31

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

JĘZYK POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Otwarcie ofert: 31.01.2018 r., godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, sala nr 4 (na parterze).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.